IRCRE Scientific Output

947+ Publications & 50258+ Citations since 2011

Top 15 Most Cited Articles

 1. Yasuhiro Tachibana*, Lionel Vayssieres*, James R. Durrant, “Artificial Photosynthesis for Solar Water Splitting”,  Nature Photonics  2012, 6(8), 511-518
  http://www.nature.com/nphoton/journal/v6/n8/abs/nphoton.2012.175.html   Cited: 2145(IF 2023: 32.300)

 2. Jinzhan Su, Liejin Guo*, Ningzhong Bao, Craig A. Grimes*, “Nanostructured Wo3/Bivo4 Heterojunction Films for Efficient Photoelectrochemical Water Splitting”,  Nano Letters  2011, 11(5), 1928-1933
  http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/nl2000743   Cited: 1144(IF 2023: 9.600)

 3. Zhaohui Xiao, Yu Wang, Yu-Cheng Huang, Zengxi Wei, Chung-Li Dong*, Jianmin Ma, Shaohua Shen, Yafei Li*, Shuangyin Wang*, “Filling The Oxygen Vacancies in Co3O4 with Phosphorus: An Ultra-Efficient Electrocatalyst for Overall Water Splitting”,  Energy & Environmental Science  2017, 10(12), 2563-2569
  http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2017/EE/C7EE01917C   Cited: 897(IF 2023: 32.400)

 4. Daming Zhao, Yiqing Wang, Chung-Li Dong, Yu-Cheng Huang, Jie Chen, Fei Xue, Shaohua Shen*, Liejin Guo, “Boron-Doped Nitrogen-Deficient Carbon Nitride-Based Z-Scheme Heterostructures for Photocatalytic Overall Water Splitting”,  Nature Energy  2021, 6(4), 388-397
  https://doi.org/10.1038%2Fs41560-021-00795-9   Cited: 812(IF 2023: 49.700)

 5. Yongping Fu, Haiming Zhu, Jie Chen, Matthew P. Hautzinger, X.-Y. Zhu, Song Jin*, “Metal Halide Perovskite Nanostructures for Optoelectronic Applications and The Study of Physical Properties”,  Nature Reviews Materials  2019, 4, 169-188
  https://www.nature.com/articles/s41578-019-0080-9   Cited: 690(IF 2023: 79.800)

 6. Daming Zhao, Chung-Li Dong, Bin Wang, Chao Chen, Yu-Cheng Huang, Zhidan Diao, Shuzhou Li, Liejin Guo, Shaohua Shen*, “Synergy of Dopants and Defects in Graphitic Carbon Nitride with Exceptionally Modulated Band Structures for Efficient Photocatalytic Oxygen Evolution”,  Advanced Materials  2019, 31(43), 1903545
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201903545   Cited: 682(IF 2023: 27.400)

 7. Jinzhan Su, Xinjian Feng, Jennifer D. Sloppy, Liejin Guo, Craig A. Grimes*, “Vertically Aligned Wo3 Nanowire Arrays Grown Directly on Transparent Conducting Oxide Coated Glass: Synthesis and Photoelectrochemical Properties”,  Nano Letters  2011, 11(1), 203-208
  http://pubs.acs.org/doi/10.1021/nl1034573   Cited: 649(IF 2023: 9.600)

 8. Mingtao Li, Lipeng Zhang, Quan Xu, Jianbing Niu, Zhenhai Xia*, “N-Doped Graphene as Catalysts for Oxygen Reduction and Oxygen Evolution Reactions: Theoretical Considerations”,  Journal of Catalysis  2014, 314, 66-72
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021951714000736   Cited: 585(IF 2023: 6.500)

 9. Yang Yang, Lianna Dang, Melinda J. Shearer, Hongyuan Sheng, Wenjie Li, Jie Chen, Peng Xiao, Yunhuai Zhang, Robert J. Hamers, Song Jin*, “Highly Active Trimetallic Nifecr Layered Double Hydroxide Electrocatalysts for Oxygen Evolution Reaction”,  Advanced Energy Materials  2018, 8(15), 1703189
  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aenm.201703189   Cited: 568(IF 2023: 24.400)

 10. Kai Zhang, Liejin Guo*, “Metal Sulphide Semiconductors for Photocatalytic Hydrogen Production”,  Catalysis Science & Technology  2013, 3(7), 1672-1690
  http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2013/cy/c3cy00018d   Cited: 555(IF 2023: 4.400)

 11. Zhenghang Zhao, Mingtao Li, Lipeng Zhang, Liming Dai, Zhenhai Xia*, “Design Principles for Heteroatom-Doped Carbon Nanomaterials as Highly Efficient Catalysts for Fuel Cells and Metal-Air Batteries”,  Advanced Materials  2015, 27(43), 6834-6840
  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201503211   Cited: 530(IF 2023: 27.400)

 12. Shaohua Shen*, Sarah A. Lindley, Xiangyan Chen, Jin Z. Zhang*, “Hematite Heterostructures for Photoelectrochemical Water Splitting: Rational Materials Design and Charge Carrier Dynamics”,  Energy & Environmental Science  2016, 9(9), 2744-2775
  http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2016/ee/c6ee01845a   Cited: 487(IF 2023: 32.400)

 13. Lipeng Zhang, Jianbing Niu, Mingtao Li, Zhenhai Xia*, “Catalytic Mechanisms of Sulfur-Doped Graphene as Efficient Oxygen Reduction Reaction Catalysts for Fuel Cells”,  Journal of Physical Chemistry C  2014, 118(7), 3545-3553
  http://pubs.acs.org/doi/10.1021/jp410501u   Cited: 444(IF 2023: 3.300)

 14. Lin Qiu, Ning Zhu, Yanhui Feng*, Efstathios E. Michaelides, Gawel Zyla, Dengwei Jing, Xinxin Zhang, Pamela M. Norris, Christos N. Markides, Omid Mahian*, “A Review of Recent Advances in Thermophysical Properties at The Nanoscale: from Solid State to Colloids”,  Physics Reports  2020, 843, 1-81
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0370157319304016   Cited: 436(IF 2023: 23.900)

 15. Jianbing Huang*, Shunquan Tan, Peter D. Lund, Huanping Zhou, “Impact of H2O on Organic-Inorganic Hybrid Perovskite Solar Cells”,  Energy & Environmental Science  2017, 10(11), 2284-2311
  https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2017/ee/c7ee01674c   Cited: 418(IF 2023: 32.400)

Articles (910)

h-index = 106 , i10-index = 657 , Citations/Paper = 55.1 , Journals = 230 , Average IF = 10.275 , ESI Highly Cited = 42
sorted by Impact Factor (2021 Journal Citation Reports®, Clarivate Analytics), citations from Google Scholar, CrossRef, SciFinder, Scopus...
 1. Yongping Fu, Haiming Zhu, Jie Chen, Matthew P. Hautzinger, X.-Y. Zhu, Song Jin*, “Metal Halide Perovskite Nanostructures for Optoelectronic Applications and The Study of Physical Properties”,  Nature Reviews Materials  2019, 4, 169-188
  https://www.nature.com/articles/s41578-019-0080-9   Cited: 690(IF 2023: 79.800)

 2. Ke Sun, Shaohua Shen*, Yongqi Liang, Paul E. Burrows, Samuel S. Mao*, Deli Wang*, “Enabling Silicon for Solar-Fuel Production”,  Chemical Reviews  2014, 114(17), 8662-8719
  http://pubs.acs.org/doi/10.1021/cr300459q   Cited: 402(IF 2023: 51.400)

 3. Madasamy Thangamuthu, Qiushi Ruan, Peter Osei Ohemeng, Bing Luo, Dengwei Jing*, Robert Godin*, Junwang Tang*, “Polymer Photoelectrodes for Solar Fuel Production: Progress and Challenges”,  Chemical Reviews  2022, 122(13), 11778-11829
  https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.chemrev.1c00971   Cited: 45(IF 2023: 51.400)

 4. Daming Zhao, Yiqing Wang, Chung-Li Dong, Yu-Cheng Huang, Jie Chen, Fei Xue, Shaohua Shen*, Liejin Guo, “Boron-Doped Nitrogen-Deficient Carbon Nitride-Based Z-Scheme Heterostructures for Photocatalytic Overall Water Splitting”,  Nature Energy  2021, 6(4), 388-397
  https://doi.org/10.1038%2Fs41560-021-00795-9   Cited: 812(IF 2023: 49.700)

 5. Maochang Liu*, Yubin Chen, Jinzhan Su, Jinwen Shi, Xixi Wang, Liejin Guo*, “Photocatalytic Hydrogen Production Using Twinned Nanocrystals and An Unanchored NisX Co-Catalyst”,  Nature Energy  2016, 1, 16151
  http://www.nature.com/articles/nenergy2016151   Cited: 346(IF 2023: 49.700)

 6. Rui Song, Guanshu Zhao, Juan Manuel Restrepo-Flórez, Camilo J. Viasus Pérez, Zhijie Chen, Chaoqian Ai, Andrew Wang, Dengwei Jing, Athanasios A. Tountas, Jiuli Guo, Chengliang Mao, Chaoran Li, Jiahui Shen, Guangming Cai, Chenyue Qiu, Jessica Ye, Yubin Fu, Chistos T. Maravelias, Lu Wang, Junchuan Sun, Yang-Fan Xu, Zhao Li, Joel Yi Yang Loh, Nhat Truong Nguyen, Le He*, Xiaohong Zhang*, Geoffrey A. Ozin*, “Ethylene Production Via Photocatalytic Dehydrogenation of Ethane Using Lamn1−XCuXO3”,  Nature Energy  2024, Accepted
  https://www.nature.com/articles/s41560-024-01541-7 (IF 2023: 49.700)

 7. Shaohua Shen*, Jie Chen, Meng Wang, Xia Sheng, Xiangyan Chen, Xinjian Feng*, Samuel S. Mao, “Titanium Dioxide Nanostructures for Photoelectrochemical Applications”,  Progress in Materials Science  2018, 98, 299-385
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0079642518300744   Cited: 249(IF 2023: 33.600)

 8. Zhaohui Xiao, Yu Wang, Yu-Cheng Huang, Zengxi Wei, Chung-Li Dong*, Jianmin Ma, Shaohua Shen, Yafei Li*, Shuangyin Wang*, “Filling The Oxygen Vacancies in Co3O4 with Phosphorus: An Ultra-Efficient Electrocatalyst for Overall Water Splitting”,  Energy & Environmental Science  2017, 10(12), 2563-2569
  http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2017/EE/C7EE01917C   Cited: 897(IF 2023: 32.400)

 9. Shaohua Shen*, Sarah A. Lindley, Xiangyan Chen, Jin Z. Zhang*, “Hematite Heterostructures for Photoelectrochemical Water Splitting: Rational Materials Design and Charge Carrier Dynamics”,  Energy & Environmental Science  2016, 9(9), 2744-2775
  http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2016/ee/c6ee01845a   Cited: 487(IF 2023: 32.400)

 10. Jianbing Huang*, Shunquan Tan, Peter D. Lund, Huanping Zhou, “Impact of H2O on Organic-Inorganic Hybrid Perovskite Solar Cells”,  Energy & Environmental Science  2017, 10(11), 2284-2311
  https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2017/ee/c7ee01674c   Cited: 418(IF 2023: 32.400)

 11. Maochang Liu, Lianzhou Wang, Gaoqing (Max) Lu, Xiangdong Yao*, Liejin Guo*, “Twins in Cd1−XZnXS Solid Solution: Highly Efficient Photocatalyst for Hydrogen Generation from Water”,  Energy & Environmental Science  2011, 4(4), 1372-1378
  http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2011/ee/c0ee00604a   Cited: 362(IF 2023: 32.400)

 12. Coleman X. Kronawitter, Lionel Vayssieres, Shaohua Shen, Leijin Guo, Damon A. Wheeler, Jin Z. Zhang, Bonnie R. Antoun, Samuel S. Mao*, “A Perspective on Solar-Driven Water Splitting with All-Oxide Hetero-Nanostructures”,  Energy & Environmental Science  2011, 4(10), 3889-3899
  http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2011/ee/c1ee02186a   Cited: 266(IF 2023: 32.400)

 13. Ke Sun, Namseok Park, Zhelin Sun, Jigang Zhou, Jian Wang, Xiaolu Pang, Shaohua Shen, Sun Young Noh, Yi Jing, Sungho Jin, Paul K. L. Yu, Deli Wang*, “Nickel Oxide Functionalized Silicon for Efficient Photo-Oxidation of Water”,  Energy & Environmental Science  2012, 5(7), 7872-7877
  http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2012/ee/c2ee21708b   Cited: 192(IF 2023: 32.400)

 14. Josua Vieten*, Brendan Bulfin, Patrick Huck, Matthew Horton, Dorottya Guban, Liya Zhu, Youjun Lu, Kristin A. Persson, Martin Roeb, Christian Sattler, “Materials Design of Perovskite Solid Solutions for Thermochemical Applications”,  Energy & Environmental Science  2019, 12(4), 1369-1384
  https://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2019/EE/C9EE00085B   Cited: 147(IF 2023: 32.400)

 15. Coleman X. Kronawitter, Ioannis Zegkinoglou, Shaohua Shen, Peilin Liao, In-Sun Cho, Omar Zandi, Yi-Sheng Liu, Kourosh Lashgari, Gunnar Westin, Jinghua Guo, Franz J. Himpsel, Emily A. Carter, Xiaolin Zheng, Thomas W. Hamann, Bruce E. Koel, Samuel S. Mao*, Lionel Vayssieres*, “Titanium Incorporation into Hematite Photoelectrodes: Theoretical Considerations and Experimental Observations”,  Energy & Environmental Science  2014, 7(10), 3100-3121
  http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2014/ee/c4ee01066c   Cited: 133(IF 2023: 32.400)

 16. Yasuhiro Tachibana*, Lionel Vayssieres*, James R. Durrant, “Artificial Photosynthesis for Solar Water Splitting”,  Nature Photonics  2012, 6(8), 511-518
  http://www.nature.com/nphoton/journal/v6/n8/abs/nphoton.2012.175.html   Cited: 2145(IF 2023: 32.300)

 17. Samuel S. Mao*, Shaohua Shen, “Hydrogen Production: Catalysing Artificial Photosynthesis”,  Nature Photonics  2013, 7(12), 944-946
  http://www.nature.com/nphoton/journal/v7/n12/full/nphoton.2013.326.html   Cited: 70(IF 2023: 32.300)

 18. Youjun Lu*, Liya Zhu, Christos Agrafiotis*, Josua Vieten, Martin Roeb, Christian Sattler, “Solar Fuels Production: Two-Step Thermochemical Cycles with Cerium-Based Oxides”,  Progress in Energy and Combustion Science  2019, 75, 100785
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S036012851830131X   Cited: 141(IF 2023: 32.000)

 19. Daming Zhao, Yiqing Wang, Chung-Li Dong, Fanqi Meng, Yu-Cheng Huang, Qinghua Zhang, Lin Gu, Lan Liu, Shaohua Shen*, “Electron-Deficient Zn-N6 Configuration Enabling Polymeric Carbon Nitride for Visible-Light Photocatalytic Overall Water Splitting”,  Nano-Micro Letters  2022, 14, 223
  https://link.springer.com/article/10.1007/s40820-022-00962-x   Cited: 30(IF 2023: 31.600)

 20. Ya Liu, Feng Wang, Zihao Jiao, Shengjie Bai, Haoran Qiu, Liejin Guo*, “Photochemical Systems for Solar-To-Fuel Production”,  Electrochemical Energy Reviews  2022, 5:5
  https://link.springer.com/article/10.1007/s41918-022-00132-y   Cited: 34(IF 2023: 28.400)

 21. Daming Zhao, Chung-Li Dong, Bin Wang, Chao Chen, Yu-Cheng Huang, Zhidan Diao, Shuzhou Li, Liejin Guo, Shaohua Shen*, “Synergy of Dopants and Defects in Graphitic Carbon Nitride with Exceptionally Modulated Band Structures for Efficient Photocatalytic Oxygen Evolution”,  Advanced Materials  2019, 31(43), 1903545
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201903545   Cited: 682(IF 2023: 27.400)

 22. Zhenghang Zhao, Mingtao Li, Lipeng Zhang, Liming Dai, Zhenhai Xia*, “Design Principles for Heteroatom-Doped Carbon Nanomaterials as Highly Efficient Catalysts for Fuel Cells and Metal-Air Batteries”,  Advanced Materials  2015, 27(43), 6834-6840
  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201503211   Cited: 530(IF 2023: 27.400)

 23. Jie Chen, Chung-Li Dong, Daming Zhao, Yu-Cheng Huang, Xixi Wang, Leith Samad, Lianna Dang, Melinda Shearer, Shaohua Shen*, Liejin Guo, “Molecular Design of Polymer Heterojunctions for Efficient Solar-Hydrogen Conversion”,  Advanced Materials  2017, 29(21), 1606198
  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201606198   Cited: 245(IF 2023: 27.400)

 24. Linzhou Zhuang, Yi Jia, Hongli Liu, Xin Wang, Rosalie K. Hocking, Hongwei Liu, Jun Chen, Lei Ge, Longzhou Zhang, Mengran Li, Chung-Li Dong, Yu-Cheng Huang, Shaohua Shen, Dongjiang Yang, Zhonghua Zhu*, Xiangdong Yao*, “Defect‐Induced Pt–Co–Se Coordinated Sites with Highly Asymmetrical Electronic Distribution for Boosting Oxygen‐Involving Electrocatalysis”,  Advanced Materials  2019, 31(4), 1805581
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201805581   Cited: 186(IF 2023: 27.400)

 25. Xuecheng Yan, Yi Jia, Jie Chen, Zhonghua Zhu, Xiangdong Yao*, “Defective-Activated-Carbon-Supported Mn-Co Nanoparticles as A Highly Efficient Electrocatalyst for Oxygen Reduction”,  Advanced Materials  2016, 28(39), 8771-8778
  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201601651   Cited: 180(IF 2023: 27.400)

 26. Md Golam Kibria, Ruimin Qiao, Wanli Yang, Idris Boukahil, Xianghua Kong, Faqrul Alam Chowdhury, Michel L. Trudeau, Wei Ji, Hong Guo, Franz J. Himpsel*, Lionel Vayssieres*, Zetian Mi*, “Atomic-Scale Origin of Long-Term Stability and High Performance of P-Gan Nanowire Arrays for Photocatalytic Overall Pure Water Splitting”,  Advanced Materials  2016, 28(38), 8388-8397
  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201602274   Cited: 134(IF 2023: 27.400)

 27. Yang Yang, Lianna Dang, Melinda J. Shearer, Hongyuan Sheng, Wenjie Li, Jie Chen, Peng Xiao, Yunhuai Zhang, Robert J. Hamers, Song Jin*, “Highly Active Trimetallic Nifecr Layered Double Hydroxide Electrocatalysts for Oxygen Evolution Reaction”,  Advanced Energy Materials  2018, 8(15), 1703189
  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aenm.201703189   Cited: 568(IF 2023: 24.400)

 28. Fujun Niu, Degao Wang, Fei Li, Yanming Liu, Shaohua Shen*, Thomas J. Meyer, “Hybrid Photoelectrochemical Water Splitting Systems: from Interface Design to System Assembly”,  Advanced Energy Materials  2020, 10(11), 1900399
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aenm.201900399   Cited: 198(IF 2023: 24.400)

 29. Zhi Lin, Yiqing Wang, Zhiming Peng, Yu-Cheng Huang, Fanqi Meng, Jeng-Lung Chen, Chung-Li Dong, Qinghua Zhang, Ruizhe Wang, Daming Zhao, Jie Chen, Lin Gu, Shaohua Shen*, “Single-Metal Atoms and Ultra-Small Clusters Manipulating Charge Carrier Migration in Polymeric Perylene Diimide for Efficient Photocatalytic Oxygen Production”,  Advanced Energy Materials  2022, 12(26), 2200716
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/aenm.202200716   Cited: 49(IF 2023: 24.400)

 30. Yuchuan Shi, Yiqing Wang, Chung-Li Dong, Ta Thi Thuy Nga, Daixing Wei, Jialin Wang, Xiaoli Zhao, Miao Wang, Kaini Zhang, Mingtao Li, Fan Dong, Shaohua Shen*, “Localized Geometry Determined Selectivity of Iodide-Derived Copper for Electrochemical Co2 Reduction”,  Advanced Energy Materials  2023, 13(11), 2203896
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/aenm.202203896   Cited: 25(IF 2023: 24.400)

 31. Zhilong Yang, Wenchuan Lai, Bingling He, Jian Wang, Feifan Yu, Qinghua Liu, Maochang Liu, Shiguo Zhang, Wei Ding*, Zhiqun Lin*, Hongwen Huang*, “Tailoring Interfacial Chemistry of Defective Carbon-Supported Ru Catalyst toward Efficient and Co-Tolerant Alkaline Hydrogen Oxidation Reaction”,  Advanced Energy Materials  2023, 13(26), 2300881
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/aenm.202300881   Cited: 21(IF 2023: 24.400)

 32. Kejian Lu, Fei Xue, Feng Liu, Mengfan Li, Wenlong Fu, Hao Peng, Chunyang Zhang, Jie Huang, Ze Gao, Hongwen Huang*, Maochang Liu*, “N-Natao3@Ta3N5 Core-Shell Heterojunction with Controlled Interface Boosts Photocatalytic Overall Water Splitting”,  Advanced Energy Materials  2023, 13(28), 2301158
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/aenm.202301158   Cited: 15(IF 2023: 24.400)

 33. Yukun Xiao, Meng Wang, Haozhou Yang, Haoran Qiu, Haotian Lu, Yumin Da, Ganwen Chen, Tianyuan Jiang, Weiwei Fu, Bihao Hu, Junmei Chen, Lei Chen, Yishui Ding, Baihua Cui, Chonglai Jiang, Zejun Sun, Yu Long, Haotian Yang, Zhangliu Tian, Lei Wang*, Wei Chen*, “Multi-Shell Copper Catalysts for Selective Electroreduction of Co2 to Multicarbon Chemicals”,  Advanced Energy Materials  2024, 14(1), 2302556
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/aenm.202302556   Cited: 2(IF 2023: 24.400)

 34. Ning Wang, Shizhen Song, Wentong Wu, Zhanfeng Deng*, Cheng Tang*, “Bridging Laboratory Electrocatalysts with Industrially Relevant Alkaline Water Electrolyzers”,  Advanced Energy Materials  2024, 14(16), 2303451
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/aenm.202303451   Cited: 2(IF 2023: 24.400)

 35. Lin Qiu, Ning Zhu, Yanhui Feng*, Efstathios E. Michaelides, Gawel Zyla, Dengwei Jing, Xinxin Zhang, Pamela M. Norris, Christos N. Markides, Omid Mahian*, “A Review of Recent Advances in Thermophysical Properties at The Nanoscale: from Solid State to Colloids”,  Physics Reports  2020, 843, 1-81
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0370157319304016   Cited: 436(IF 2023: 23.900)

 36. Jie Chen, Shaohua Shen*, Penghui Guo, Meng Wang, Po Wu, Xixi Wang, Liejin Guo*, “In-Situ Reduction Synthesis of Nano-Sized Cu2O Particles Modifying G-C3N4 for Enhanced Photocatalytic Hydrogen Production”,  Applied Catalysis B: Environmental  2014, 152-153, 335-341
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926337314000678   Cited: 353(IF 2023: 22.100)

 37. Yukun Zhu, Junzhi Li, Chung-Li Dong, Jun Ren, Yu-Cheng Huang, Daming Zhao, Rongsheng Cai, Daixing Wei, Chunxiao Lv, Wolfgang Theis, Yuyu Bu, Wei Han, Shaohua Shen*, Dongjiang Yang*, “Red Phosphorus Decorated and Doped Tio2 Nanofibers for Efficient Photocatalytic Hydrogen Evolution from Pure Water”,  Applied Catalysis B: Environmental  2019, 255, 117764
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092633731930503X   Cited: 174(IF 2023: 22.100)

 38. Cheng Cheng, Shichao Zong, Jinwen Shi*, Fei Xue, Yazhou Zhang, Xiangjiu Guan, Botong Zheng, Junkai Deng, Liejin Guo, “Facile Preparation of Nanosized Mop as Cocatalyst Coupled with G-C3N4 by Surface Bonding State for Enhanced Photocatalytic Hydrogen Production”,  Applied Catalysis B: Environmental  2020, 265, 118620
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926337320300357   Cited: 172(IF 2023: 22.100)

 39. Zhixiao Qin, Fei Xue, Yubin Chen*, Shaohua Shen, Liejin Guo, “Spatial Charge Separation of One-Dimensional Ni2P-Cd0.9Zn0.1S/G-C3N4 Heterostructure for High-Quantum-Yield Photocatalytic Hydrogen Production”,  Applied Catalysis B: Environmental  2017, 217, 551-559
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926337317305611   Cited: 136(IF 2023: 22.100)

 40. Bin Wang, Hairui Cai, Daming Zhao, Miao Song, Penghui Guo, Shaohua Shen, Dongsheng Li*, Shengchun Yang*, “Enhanced Photocatalytic Hydrogen Evolution by Partially Replaced Corner-Site C Atom with P in G-C3N4”,  Applied Catalysis B: Environmental  2019, 244, 486-493
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926337318310002   Cited: 112(IF 2023: 22.100)

 41. Bin Wang, Shaohua Shen*, Liejin Guo*, “Srtio3 Single Crystals Enclosed with High-Indexed {023} Facets and {001} Facets for Photocatalytic Hydrogen and Oxygen Evolution”,  Applied Catalysis B: Environmental  2015, 166-167, 320-326
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926337314007334   Cited: 104(IF 2023: 22.100)

 42. Jinwen Shi*, Feng Chen, Lulu Hou, Gaosheng Li, Yueqi Li, Xiangjiu Guan*, Haipei Liu, Liejin Guo, “Eosin Y Bidentately Bridged on Uio-66-Nh2 by Solvothermal Treatment towards Enhanced Visible-Light-Driven Photocatalytic H2 Production”,  Applied Catalysis B: Environmental  2021, 280, 119385
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926337320308006   Cited: 104(IF 2023: 22.100)

 43. Cong Liu, Jinglan Zhou, Jinzhan Su*, Liejin Guo*, “Turning The Unwanted Surface Bismuth Enrichment to Favourable Bivo4/Biocl Heterojunction for Enhanced Photoelectrochemical Performance”,  Applied Catalysis B: Environmental  2019, 241, 506-513
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926337318308890   Cited: 95(IF 2023: 22.100)

 44. Yazhou Zhang, Shichao Zong, Cheng Cheng, Jinwen Shi*, Penghui Guo, Xiangjiu Guan, Bing Luo, Shaohua Shen, Liejin Guo, “Rapid High-Temperature Treatment on Graphitic Carbon Nitride for Excellent Photocatalytic H2-Evolution Performance”,  Applied Catalysis B: Environmental  2018, 233, 80-87
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926337318303114   Cited: 86(IF 2023: 22.100)

 45. Yanming Fu, Chung-Li Dong, Wu Zhou, Ying-Rui Lu, Yu-Cheng Huang, Ya Liu, Penghui Guo, Liang Zhao, Wu-Ching Chou, Shaohua Shen*, “A Ternary Nanostructured Α-Fe2O3/Au/Tio2 Photoanode with Reconstructed Interfaces for Efficient Photoelectrocatalytic Water Splitting”,  Applied Catalysis B: Environmental  2020, 260, 118206
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926337319309531   Cited: 86(IF 2023: 22.100)

 46. Shaohua Shen*, Jie Chen, Ranjit T. Koodali, Yongfeng Hu, Qunfeng Xiao, Jigang Zhou*, Xixi Wang, Liejin Guo, “Activation of Mcm-41 Mesoporous Silica by Transition-Metal Incorporation for Photocatalytic Hydrogen Production”,  Applied Catalysis B: Environmental  2014, 150-151, 138-146
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926337313007595   Cited: 79(IF 2023: 22.100)

 47. Zhixiao Qin, Zhenxiong Huang, Menglong Wang, Dongyu Liu, Yubin Chen*, Liejin Guo, “Synergistic Effect of Quantum Confinement and Site-Selective Doping in Polymeric Carbon Nitride towards Overall Water Splitting”,  Applied Catalysis B: Environmental  2020, 261, 118211
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926337319309580   Cited: 66(IF 2023: 22.100)

 48. Yazhou Zhang, Zhenxiong Huang, Jinwen Shi*, Xiangjiu Guan, Cheng Cheng, Shichao Zong, Yiliang Huangfu, Lijing Ma, Liejin Guo*, “Maleic Hydrazide-Based Molecule Doping in Three-Dimensional Lettuce-Like Graphite Carbon Nitride towards Highly Efficient Photocatalytic Hydrogen Evolution”,  Applied Catalysis B: Environmental  2020, 272, 119009
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926337320304240   Cited: 48(IF 2023: 22.100)

 49. Apurba Sinhamahapatra, Ha-Young Lee, Shaohua Shen, Samuel S. Mao*, Jong-Sung Yu*, “H-Doped Tio2-X Prepared with Mgh2 for Highly Efficient Solar-Driven Hydrogen Production”,  Applied Catalysis B: Environmental  2018, 237, 613-621
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926337318305642   Cited: 41(IF 2023: 22.100)

 50. Yazhou Zhang, Jinwen Shi*, Cheng Cheng, Shichao Zong, Jiafeng Geng, Xiangjiu Guan, Liejin Guo, “Hydrothermal Growth of Co3(Oh)2(Hpo4)2 Nano-Needles on Latio2N for Enhanced Water OxidationunderVisible-Light Irradiation”,  Applied Catalysis B: Environmental  2018, 232, 268-274
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926337318302662   Cited: 33(IF 2023: 22.100)

 51. Meng Wang, Jiangang Jiang, Guanjie Liu, Jinwen Shi, Liejin Guo*, “Controllable Synthesis of Double Layered Tubular Cdse/Zno Arrays and Their Photoelectrochemical Performance for Hydrogen Production”,  Applied Catalysis B: Environmental  2013, 138-139, 304-310
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926337313001161   Cited: 27(IF 2023: 22.100)

 52. Wu Zhou, Fujun Niu, Samuel S. Mao, Shaohua Shen*, “Nickel Complex Engineered Interface Energetics for Efficient Photoelectrochemical Hydrogen Evolution over P-Si”,  Applied Catalysis B: Environmental  2018, 220, 362-366
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926337317308019   Cited: 27(IF 2023: 22.100)

 53. Wenlong Fu, Xiangjiu Guan, Zhenxiong Huang, Maochang Liu*, Liejin Guo*, “Efficient Photocatalytic Overall Water Splitting over A Core-Shell Gainznon@Gainon Homojunction”,  Applied Catalysis B: Environmental  2019, 255, 117741
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926337319304801   Cited: 27(IF 2023: 22.100)

 54. Fujun Niu, Shaohua Shen*, Ning Zhang, Jie Chen, Liejin Guo, “Cobaloxime Coenzyme Catalyzing Artificial Photosynthesis for Hydrogen Generation over Cds Nanocrystals”,  Applied Catalysis B: Environmental  2016, 199, 134-141
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926337316304672   Cited: 25(IF 2023: 22.100)

 55. Wenlong Fu, Xiangjiu Guan, Haochen Wu, Maochang Liu*, “Switching from Two-Electron to Four-Electron Photocatalytic Pure Water Splitting Via Band Bending Engineering with Boosted Activity”,  Applied Catalysis B: Environmental  2022, 305, 121054
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926337321011796   Cited: 16(IF 2023: 22.100)

 56. Rui Zhao, Shuai Xu, Dongyu Liu, Liting Wei, Suyi Yang, Xueli Yan, Yubin Chen*, Zhaohui Zhou*, Jinzhan Su, Liejin Guo, Clemens Burda*, “Modulating The Electronic Structure of Nife Hydroxide by Zr Doping Enables Industrial-Grade Current Densities for Water Oxidation”,  Applied Catalysis B: Environmental  2023, 338, 123027
  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0926337323006707   Cited: 12(IF 2023: 22.100)

 57. Jinzhan Su, Lionel Vayssieres*, “A Place in The Sun for Artificial Photosynthesis?”,  ACS Energy Letters  2016, 1(1), 121-135
  http://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsenergylett.6b00059   Cited: 190(IF 2023: 19.300)

 58. Yubin Chen, Xiaoyang Feng, Ya Liu, Xiangjiu Guan, Clemens Burda*, Liejin Guo*, “Metal Oxide-Based Tandem Cells for Self-Biased Photoelectrochemical Water Splitting”,  ACS Energy Letters  2020, 5(3), 844-866
  https://doi.org/10.1021%2Facsenergylett.9b02620   Cited: 169(IF 2023: 19.300)

 59. Jie Chen, Ziyu Luo, Yongping Fu, Xiaoxia Wang, Kyle Czech, Shaohua Shen, Liejin Guo, John C. Wright, Anlian Pan*, Song Jin*, “Tin (Iv)-Tolerant Vapor-Phase Growth and Photophysical Properties of Aligned Cesium Tin Halide Perovskite (Cssnx3; X = Br, I) Nanowires”,  ACS Energy Letters  2019, 4(5), 1045-1052
  https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsenergylett.9b00543   Cited: 88(IF 2023: 19.300)

 60. Lihao Han, Wu Zhou, Chengxiang Xiang*, “High-Rate Electrochemical Reduction of Carbon Monoxide to Ethylene Using Cu-Nanoparticle-Based Gas Diffusion Electrodes”,  ACS Energy Letters  2018, 3(4), 855-860
  https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsenergylett.8b00164   Cited: 82(IF 2023: 19.300)

 61. Xiangjiu Guan, Faqrul A. Chowdhury, Yongjie Wang, Nick Pant, Srinivas Vanka, Michel L. Trudeau, Liejin Guo, Lionel Vayssieres, Zetian Mi*, “Making of An Industry-Friendly Artificial Photosynthesis Device”,  ACS Energy Letters  2018, 3(9), 2230-2231
  https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsenergylett.8b01377   Cited: 53(IF 2023: 19.300)

 62. Xiaokang Wan, Lu Wang, Chung-Li Dong, Gabriel Menendez Rodriguez, Yu-Cheng Huang, Alceo Macchioni*, Shaohua Shen*, “Activating Kläui-Type Organometallic Precursors at Metal Oxide Surfaces for Enhanced Solar Water Oxidation”,  ACS Energy Letters  2018, 3(7), 1613-1619
  https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsenergylett.8b00847   Cited: 35(IF 2023: 19.300)

 63. Xiangyan Chen, Xin Shen, Shaohua Shen*, Matthew O. Reese, Shu Hu*, “Stable Cdte Photoanodes with Energetics Matching Those of A Coating Intermediate Band”,  ACS Energy Letters  2020, 5(6), 1865-1871
  https://doi.org/10.1021%2Facsenergylett.0c00603   Cited: 25(IF 2023: 19.300)

 64. Jinzhan Su*, Jinglan Zhou, Lu Wang, Cong Liu, Yubin Chen*, “Synthesis and Application of Transition Metal Phosphides as Electrocatalyst for Water Splitting”,  Science Bulletin  2017, 62(9), 633-644
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095927316306223   Cited: 212(IF 2023: 18.800)

 65. Jie Chen, Daming Zhao, Zhidan Diao, Miao Wang, Shaohua Shen*, “Ferrites Boosting Photocatalytic Hydrogen Evolution over Graphitic Carbon Nitride: A Case Study of (Co, Ni)Fe2O4 Modification”,  Science Bulletin  2016, 61(4), 292-301
  http://link.springer.com/article/10.1007/s11434-016-0995-0   Cited: 115(IF 2023: 18.800)

 66. Daixing Wei, Yubo Tan, Yiqing Wang, Tingting Kong, Shaohua Shen*, Samuel S. Mao, “Function-Switchable Metal/Semiconductor Junction Enables Efficient Photocatalytic Overall Water Splitting with Selective Water Oxidation Products”,  Science Bulletin  2020, 65(16), 1389-1395
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S209592732030267X   Cited: 53(IF 2023: 18.800)

 67. Lianlian Mao, Yu-Cheng Huang, Yanming Fu, Chung-Li Dong*, Shaohua Shen*, “Surface Sulfurization Activating Hematite Nanorods for Efficient Photoelectrochemical Water Splitting”,  Science Bulletin  2019, 64(17), 1262-1271
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095927319304050   Cited: 37(IF 2023: 18.800)

 68. Yuchuan Shi, Kaini Zhang, Chung-Li Dong, Ta Thi Thuy Nga, Miao Wang, Daixing Wei, Jialin Wang, Yiqing Wang, Shaohua Shen*, “Polyacrylate Modified Cu Electrode for Selective Electrochemical Co2 Reduction towards Multicarbon Products”,  Science Bulletin  2024, In Press
  https://doi.org/10.1016/j.scib.2024.06.014 (IF 2023: 18.800)

 69. Shuo Dou, Chung-Li Dong, Zhe Hu, Yu-Cheng Huang, Jeng-lung Chen, Li Tao, Dafeng Yan, Dawei Chen, Shaohua Shen*, Shulei Chou*, Shuangyin Wang*, “Atomic-Scale CooX Species in Metal–Organic Frameworks for Oxygen Evolution Reaction”,  Advanced Functional Materials  2017, 27(36), 1702546
  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.201702546   Cited: 358(IF 2023: 18.500)

 70. Yanming Fu, Fengren Cao, Fangli Wu, Zhidan Diao, Jie Chen, Shaohua Shen*, Liang Li*, “Phase-Modulated Band Alignment in Cds Nanorod/SnsX Nanosheet Hierarchical Heterojunctions toward Efficient Water Splitting”,  Advanced Functional Materials  2018, 28(16), 1706785
  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.201706785   Cited: 111(IF 2023: 18.500)

 71. Kai Liu, Wei Wang, Penghui Guo, Jinyu Ye, Yuanyuan Wang, Pingting Li, Zixi Lyu, Yongsheng Geng, Maochang Liu, Shuifen Xie*, “Replicating The Defect Structures on Ultrathin Rh Nanowires with Pt to Achieve Superior Electrocatalytic Activity toward Ethanol Oxidation”,  Advanced Functional Materials  2019, 29(2), 1806300
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.201806300   Cited: 103(IF 2023: 18.500)

 72. Jennifer L. M. Rupp*, Emiliana Fabbri, Dario Marrocchelli, Jeong-Woo Han, Di Chen, Enrico Traversa, Harry L. Tuller, Bilge Yildiz, “Scalable Oxygen-Ion Transport Kinetics in Metal-Oxide Films: Impact of Thermally Induced Lattice Compaction in Acceptor Doped Ceria Films”,  Advanced Functional Materials  2014, 24(11), 1562-1574
  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.201302117   Cited: 101(IF 2023: 18.500)

 73. Pengjian Wang, Yan Guo, Di Zhou*, Da Li, Lixia Pang, Wenfeng Liu, Jinzhan Su, Zhongqi Shi, Shikuan Sun, “High-Temperature Flexible Nanocomposites with Ultra-High Energy Storage Density by Nanostructured Mgo Fillers”,  Advanced Functional Materials  2022, 32(31), 2204155
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.202204155   Cited: 54(IF 2023: 18.500)

 74. Johanna Engel, Sean R. Bishop, Lionel Vayssieres*, Harry L. Tuller*, “In Situ Electrical Characterization of Anatase Tio2 Quantum Dots”,  Advanced Functional Materials  2014, 24(31), 4952-4958
  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.201400203   Cited: 22(IF 2023: 18.500)

 75. Yukun Zhu, Jun Ren, Guiqing Huang, Chung-Li Dong, Yu-Cheng Huang, Ping Lu, Hua Tang, Yiming Liu*, Shaohua Shen*, Dongjiang Yang*, “Red Phosphorus Grafted High-Index (116) Faceted Anatase Tio2 for Z-Scheme Photocatalytic Pure Water Splitting”,  Advanced Functional Materials  2023, 34(9), 2311623
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adfm.202311623   Cited: 11(IF 2023: 18.500)

 76. Yanrui Li, Yingying Xue, Xiang Gao, Linda Wang, Xiao Liu, Zhenhua Wang, Shaohua Shen*, “Cayanamide Group Functionalized Crystalline Carbon Nitride Aerogel for Efficient Co2 Photoreduction”,  Advanced Functional Materials  2023, 34(14), 2312634
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adfm.202312634   Cited: 5(IF 2023: 18.500)

 77. Changzheng Lin, Xin Chen, Ling Wang, Weijia Li, Zhenyu Wang, Mingtao Li, Jiangtao Feng*, Bo Hou*, Wei Yan*, “Electrocatalytic Conversion of Nitrate into Ammonia through Heterogeneous Catalysis of Nimoo4 and Cu/Cu2O”,  Advanced Functional Materials  2024, Early View
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adfm.202401287 (IF 2023: 18.500)

 78. PengJian Wang, Di Zhou*, Jing Li, LiXia Pang, WenFeng Liu, JinZhan Su, Charanjeet Singh, Sergei Trukhanov, Alex Trukhanov, “Significantly Enhanced Electrostatic Energy Storage Performance of P(Vdf-Hfp)/Batio3-Bi(Li0.5Nb0.5)O3 Nanocomposites”,  Nano Energy  2020, 78, 105247
  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2211285520308259   Cited: 170(IF 2023: 16.800)

 79. Fei Xue, Yitao Si, Miao Wang, Maochang Liu*, Liejin Guo*, “Toward Efficient Photocatalytic Pure Water Splitting for Simultaneous H2 and H2O2 Production”,  Nano Energy  2019, 62, 823-831
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211285519304926   Cited: 141(IF 2023: 16.800)

 80. Shaohua Shen*, Jiangang Jiang, Penghui Guo, Coleman X. Kronawitter, Samuel S. Mao, Liejin Guo*, “Effect of Cr Doping on The Photoelectrochemical Performance of Hematite Nanorod Photoanodes”,  Nano Energy  2012, 1(5), 732-741
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211285512001206   Cited: 137(IF 2023: 16.800)

 81. Ke Wang, Dongyu Liu, Peilin Deng, Limin Liu, Shiyao Lu, Zongjie Sun, Yaming Ma, Yuankun Wang, Mingtao Li*, Bao Yu Xia*, Chunhui Xiao*, Shujiang Ding, “Band Alignment in Zn2Sno4/Sno2 Heterostructure Enabling Efficient Co2 Electrochemical Reduction”,  Nano Energy  2019, 64, 103954
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211285519306615   Cited: 93(IF 2023: 16.800)

 82. Wei Wang, Xiaowei Chen, Xue Zhang, Jinyu Ye, Fei Xue, Chao Zhen, Xinyan Liao, Huiqi Li, Pingting Li, Maochang Liu, Qin Kuang, Zhaoxiong Xie*, Shuifen Xie*, “Quatermetallic Pt-Based Ultrathin Nanowires Intensified by Rh Enable Highly Active and Robust Electrocatalysts for Methanol Oxidation”,  Nano Energy  2020, 71, 104623
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211285520301804   Cited: 71(IF 2023: 16.800)

 83. Kai Zhang, Yawen Dai, Zhaohui Zhou, Saad Ullah Jan, Liejin Guo*, Jian Ru Gong*, “Polarization-Induced Saw-Tooth-Like Potential Distribution in Zincblende-Wurtzite Superlattice for Efficient Charge Separation”,  Nano Energy  2017, 41, 101-108
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211285517305591   Cited: 56(IF 2023: 16.800)

 84. A. Mettenbörger, Y. Gönüllü, T. Fischer, T. Heisig, A. Sasinska, C. Maccato, G. Carraro, C. Sada, D. Barreca, L. Mayrhofer, M. Moseler, A. Held, Sanjay Mathur*, “Interfacial Insight in Multi-Junction Metal Oxide Photoanodes for Water-Splitting Applications”,  Nano Energy  2016, 19, 415-427
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211285515003791   Cited: 50(IF 2023: 16.800)

 85. Yongjie Wang, Srinivas Vanka, Jiseok Gim, Yuanpeng Wu, Ronglei Fan, Yazhou Zhang, Jinwen Shi, Mingrong Shen, Robert Hovden, Zetian Mi*, “An In0.42Ga0.58N Tunnel Junction Nanowire Photocathode Monolithically Integrated on A Nonplanar Si Wafer”,  Nano Energy  2019, 57, 405-413
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211285518309807   Cited: 50(IF 2023: 16.800)

 86. Miao Wang, Yiqing Wang, Samuel S. Mao, Shaohua Shen*, “Transition-Metal Alloy Electrocatalysts with Active Sites Modulated by Metal-Carbide Heterophases for Efficient Oxygen Evolution”,  Nano Energy  2021, 88, 106216
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211285521004729   Cited: 46(IF 2023: 16.800)

 87. Kaiqi Nie, Stepan Kashtanov, Yankuan Wei, Yi-Sheng Liu, Hui Zhang, Mukes Kapilashrami, Yifan Ye, Per-Anders Glans, Jun Zhong, Lionel Vayssieres*, Xuhui Sun*, Jinghua Guo*, “Atomic-Scale Understanding of The Electronic Structure-Crystal Facets Synergy of Nanopyramidal Copi/Bivo4 Hybrid Photocatalyst for Efficient Solar Water Oxidation”,  Nano Energy  2018, 53, 483-491
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211285518306384   Cited: 34(IF 2023: 16.800)

 88. Shaohua Shen*, Coleman X. Kronawitter, Jiangang Jiang, Penghui Guo, Liejin Guo, Samuel S. Mao*, “A Zno/Zno: Cr Isostructural Nanojunction Electrode for Photoelectrochemical Water Splitting”,  Nano Energy  2013, 2(5), 958-965
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211285513000529   Cited: 30(IF 2023: 16.800)

 89. Fei Xue, Yitao Si, Cheng Cheng, Wenlong Fu, Xiangyan Chen, Shaohua Shen, Lianzhou Wang*, Maochang Liu*, “Electron Transfer Via Homogeneous Phosphorus Bridges Enabling Boosted Photocatalytic Generation of H2 and H2O2 from Pure Water with Stoichiometric Ratio”,  Nano Energy  2022, 103, 107799
  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S221128552200876X   Cited: 24(IF 2023: 16.800)

 90. Fei Xue, Chunyang Zhang, Huiping Peng, Lin Sun, Xueli Yan, Feng Liu, Wentong Wu, Maochang Liu, Liangbin Liu, Zhiwei Hu, Cheng-Wei Kao, Ting-Shan Chan, Yong Xu*, Xiaoqing Huang*, “Modulating Charge Centers and Vacancies in P-Coni Loaded Phosphorus-Doped Znin2S4 Nanosheets for H2 and H2O2 Photosynthesis from Pure Water”,  Nano Energy  2023, 117, 108902
  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2211285523007395   Cited: 9(IF 2023: 16.800)

 91. Yi Jia, Chenghua Sun, Shaohua Shen, Jin Zou, Samuel S. Mao*, Xiangdong Yao*, “Combination of Nanosizing and Interfacial Effect: Future Perspective for Designing Mg-Based Nanomaterials for Hydrogen Storage”,  Renewable and Sustainable Energy Reviews  2015, 44, 289-303
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032114010843   Cited: 200(IF 2023: 16.300)

 92. Yuchao Hu, Liuhao Mao, Xiangjiu Guan, Kevin Andrew Tucker, Huling Xie, Xuesong Wu, Jinwen Shi*, “Layered Perovskite Oxides and Their Derivative Nanosheets Adopting Different Modification Strategies towards Better Photocatalytic Performance of Water Splitting”,  Renewable and Sustainable Energy Reviews  2020, 119, 109527
  https://doi.org/10.1016/j.rser.2019.109527   Cited: 71(IF 2023: 16.300)

 93. Dengwei Jing*, Dongxing Song, “Optical Properties of Nanofluids Considering Particle Size Distribution: Experimental and Theoretical Investigations”,  Renewable and Sustainable Energy Reviews  2017, 78, 452-465
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032117305865   Cited: 50(IF 2023: 16.300)

 94. Yukun Zhu, Chunxiao Lv, Zhuocheng Yin, Jun Ren, Xianfeng Yang, Chung-Li Dong, Hongwei Liu, Rongsheng Cai, Yu-Cheng Huang, Wolfgang Theis, Shaohua Shen*, Dongjiang Yan*, “A [001]‐Oriented Hittorf’S Phosphorus Nanorods/Polymeric Carbon Nitride Heterostructure for Boosting Wide‐Spectrum‐Responsive Photocatalytic Hydrogen Evolution from Pure Water”,  Angewandte Chemie International Edition  2020, 132(2), 878-883
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ange.201911503   Cited: 198(IF 2023: 16.100)

 95. Zhitong Wang, Yansong Zhou, Dongyu Liu, Ruijuan Qi, Chenfeng Xia, Mingtao Li, Bo You, Bao Yu Xia*, “Carbon-Confined Indium Oxides for Efficient Carbon Dioxide Reduction in A Solid-State Electrolyte Flow Cell”,  Angewandte Chemie International Edition  2022, 61(21), e202200552
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202200552   Cited: 102(IF 2023: 16.100)

 96. Lu Wang, Tianjiang Yan*, Rui Song, Wei Sun, Yuchan Dong, Jiuli Guo, Zizhong Zhang, Xuxu Wang, Geoffrey A. Ozin*, “Room-Temperature Activation of H2 by A Surface Frustrated Lewis Pair”,  Angewandte Chemie International Edition  2019, 58(28), 9501-9505
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.201904568   Cited: 86(IF 2023: 16.100)

 97. Menglong Wang, Shuai Xu, Zhaohui Zhou, Chung-Li Dong, Xu Guo, Jeng-Lung Chen, Yu-Cheng Huang, Shaohua Shen, Yubin Chen*, Liejin Guo, Clemens Burda*, “Atomically Dispersed Janus Nickel Sites on Red Phosphorus for Photocatalytic Overall Water Splitting”,  Angewandte Chemie International Edition  2022, 61(29), e202204711
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202204711   Cited: 57(IF 2023: 16.100)

 98. Yu Wang*, Xiaohe Liu, Qiankun Wang, Martin Quick, Sergey A. Kovalenko, Qingyun Chen*, Norbert Koch, Nicola Pinna*, “Insights into Charge Transfer at An Atomically Precise Nanocluster/Semiconductor Interface”,  Angewandte Chemie International Edition  2020, 59(20), 7748-7754
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/anie.201915074   Cited: 56(IF 2023: 16.100)

 99. Xiaojie Xu, Xufeng Zhou, Tianyu Wang, Xiang Shi, Ya Liu, Yong Zuo, Limin Xu, Mengying Wang, Xiaofeng Hu, Xinju Yang, Jiaxin Chen, Xiubo Yang, Liu Chen*, Peining Chen, Huisheng Peng*, “Robust Dna‐Bridged Memristor for Textile Chips”,  Angewandte Chemie International Edition  2020, 59(31), 12762-12768
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/anie.202004333   Cited: 49(IF 2023: 16.100)

 100. Daixing Wei, Yiqing Wang, Chung-Li Dong, Zhengqi Zhang, Xinyu Wang, Yu-Cheng Huang, Yuchuan Shi, Xiaoli Zhao, Jialin Wang, Ran Long, Yujie Xiong, Fan Dong, Mingtao Li, Shaohua Shen*, “Decrypting The Controlled Product Selectivity over Ag-Cu Bimetallic Surface Alloys for Electrochemical Co2 Reduction”,  Angewandte Chemie International Edition  2023, 62(19), e202217369
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202217369   Cited: 29(IF 2023: 16.100)

 101. Daixing Wei, Yiqing Wang, Chung-Li Dong, Ta Thi Thuy Nga, Yuchuan Shi, Jialin Wang, Xiaoli Zhao, Fan Dong, Shaohua Shen*, “Surface Adsorbed Hydroxyl: A Double-Edged Sword in Electrochemical Co2 Reduction over Oxide-Derived Copper”,  Angewandte Chemie International Edition  2023, 62(31), e202306876
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/anie.202306876   Cited: 7(IF 2023: 16.100)

 102. Rui Song, Zhao Li, Jiuli Guo, Paul N. Duchesne, Chenyue Qiu, Chengliang Mao, Jia Jia, Sanli Tang, Yang-Fan Xu, Wenzhe Zhou, Lu Wang, Wei Sun, Xiaoliang Yan, Liejin Guo, Dengwei Jing, Geoffrey A. Ozin*, “Solar Hydrocarbons: Single-Step, Atmospheric-Pressure Synthesis of C2-C4 Alkanes and Alkenes from Co2”,  Angewandte Chemie International Edition  2023, 62(27), e202304470
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202304470   Cited: 1(IF 2023: 16.100)

 103. Yangguang Hu, Wu Zhou, Wanbing Gong, Chao Gao, Shaohua Shen, Tingting Kong*, Yujie Xiong*, “Tailoring Second Coordination Sphere for Tunable Solid-Liquid Interfacial Charge Transfer toward Enhanced Photoelectrochemical H2 Production”,  Angewandte Chemie International Edition  2024, 63(22), e202403520
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/anie.202403520 (IF 2023: 16.100)

 104. Daniele Pergolesi, Emiliana Fabbri, Stuart N. Cook, Vladimir Roddatis, Enrico Traversa*, John A. Kilner*, “Tensile Lattice Distortion Does Not Affect Oxygen Transport in Yttria-Stabilized Zirconia-Ceo2 Heterointerfaces”,  ACS Nano  2012, 6(12), 10524-10534
  http://pubs.acs.org/doi/10.1021/nn302812m   Cited: 103(IF 2023: 15.800)

 105. Shengjie Bai, Wenhao Jing, Guiwei He, Chen Liao, Feng Wang, Ya Liu*, Liejin Guo*, “Near-Infrared-Responsive Photocatalytic Co2 Conversion Via in Situ Generated Co3O4/Cu2O”,  ACS Nano  2023, 17(11), 10976–10986
  https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsnano.3c03118   Cited: 33(IF 2023: 15.800)

 106. James Bishop*, Marco Fronzi, Christopher Elbadawi, Vikram Nikam, Joshua Pritchard, Johannes E. Fröch, Ngoc My Hanh Duong, Michael J. Ford, Igor Aharonovich, Charlene J Lobo, Milos Toth, “Deterministic Nanopatterning of Diamond Using Electron Beams”,  ACS Nano  2018, 12(3), 2873-2882
  http://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.8b00354   Cited: 25(IF 2023: 15.800)

 107. Mengfan Li, Chenming Huang, Hao Yang, Yu Wang, Xiangcong Song, Tao Cheng, Jietao Jiang, Yangfan Lu, Maochang Liu, Quan Yuan, Zhizhen Ye, Zheng Hu*, Hongwen Huang*, “Programmable Synthesis of High-Entropy Nanoalloys for Efficient Ethanol Oxidation Reaction”,  ACS Nano  2023, 17(14), 13659–13671
  https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsnano.3c02762   Cited: 15(IF 2023: 15.800)

 108. Jinghang Chen, Yuqi Ren, Yiwei Fu, Yitao Si, Jie Huang, Jiancheng Zhou*, Maochang Liu*, Lunbo Duan, Naixu Li*, “Integration of Co Single Atoms and Ni Clusters on Defect-Rich Zro2 for Strong Photothermal Coupling Boosts Photocatalytic Co2 Reduction”,  ACS Nano  2024, 18(20), 13035–13048
  https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsnano.4c01637 (IF 2023: 15.800)

 109. Liuhao Mao, Binjiang Zhai, Jinwen Shi*, Xing Kang, Bingru Lu, Yanbing Liu, Cheng Cheng, Hui Jin, Eric Lichtfouse, Liejin Guo, “Supercritical Ch3Oh-Triggered Isotype Heterojunction and Groups in G-C3N4 for Enhanced Photocatalytic H2 Evolution”,  ACS Nano  2024, 18(21), 13939–13949
  https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsnano.4c03922 (IF 2023: 15.800)

 110. Jinzhan Su*, Tao Zhang, Lu Wang, Jinwen Shi, Yubin Chen, “Surface Treatment Effect on The Photocatalytic Hydrogen Generation of Cds/Zns Core-Shell Microstructures”,  Chinese Journal of Catalysis  2017, 38(3), 489-497
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1872206717300141   Cited: 41(IF 2023: 15.700)

 111. Yanrui Li, Yu Guo, Ran Long, Dong Liu, Daming Zhao, Yubo Tan, Chao Gao*, Shaohua Shen*, Yujie Xiong*, “Steering Plasmonic Hot Electrons to Realize Enhanced Full-Spectrum Photocatalytic Hydrogen Evolution”,  Chinese Journal of Catalysis  2018, 39(3), 453-462
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1872206717629383   Cited: 24(IF 2023: 15.700)

 112. Yi Shang, Fujun Niu, Shaohua Shen*, “Photocatalytic Water Oxidation over Bivo4 with Interface Energetics Engineered by Co and Ni-Metallated Dicyanamides”,  Chinese Journal of Catalysis  2018, 39(3), 502-509
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1872206717629437   Cited: 17(IF 2023: 15.700)

 113. Karen Cristina Bedin, Beatriz Mouriño, Ingrid Rodríguez-Gutiérrez, João Batista Souza Junior, Gabriel Trindade dos Santos, Jefferson Bettini, Carlos Alberto Rodrigues Costa, Lionel Vayssieres*, Flavio Leandro Souza*, “Solution Chemistry Back-Contact Fto/Hematite Interface Engineering for Efficient Photocatalytic Water Oxidation”,  Chinese Journal of Catalysis  2022, 43(5), 1247-1257. Special issue on Catalysing Production of Renewable Fuels
  https://www.cjcatal.com/CN/10.1016/S1872-2067(21)63973-6   Cited: 16(IF 2023: 15.700)

 114. Daming Zhao, Xiangjiu Guan*, Shaohua Shen, “Design of Polymeric Carbon Nitride-Based Heterojunctions for Photocatalytic Water Splitting: A Review”,  Environmental Chemistry Letters  2022, 20, 3505–3523
  https://link.springer.com/article/10.1007/s10311-022-01429-6   Cited: 26(IF 2023: 15.000)

 115. Li Tian, Xiangjiu Guan*, Yuchen Dong, Shichao Zong, Anna Dai, Ziying Zhang, Liejin Guo, “Improved Overall Water Splitting for Hydrogen Production on Aluminium-Doped Srtio3 Photocatalyst Via Tuned Surface Band Bending”,  Environmental Chemistry Letters  2023, 21, 1257–1264
  https://link.springer.com/article/10.1007/s10311-023-01580-8   Cited: 17(IF 2023: 15.000)

 116. Ya Liu*, Shengjie Bai, Feng Wang, Yubin Chen, “Photoelectrochemical Technology for Solar Fuel Generation, from Single Photoelectrodes to Unassisted Cells: A Review”,  Environmental Chemistry Letters  2022, 20, 1169-1192
  https://link.springer.com/article/10.1007/s10311-021-01364-y   Cited: 15(IF 2023: 15.000)

 117. Tímea Benkó, Dávid Lukács, Mingtao Li, József S. Pap*, “Redox-Active Ligands in Artificial Photosynthesis: A Review”,  Environmental Chemistry Letters  2022, 20, 3657–3695
  https://link.springer.com/article/10.1007/s10311-022-01448-3   Cited: 8(IF 2023: 15.000)

 118. Yanbing Liu, Jinwen Shi*, Hui Jin, Liejin Guo*, “Chemical Recycling Methods for Managing Waste Plastics: A Review”,  Environmental Chemistry Letters  2023, 22, 149–169
  https://link.springer.com/article/10.1007/s10311-023-01664-5   Cited: 5(IF 2023: 15.000)

 119. Haoran Qiu, Feng Wang, Ya Liu*, Liejin Guo*, “Improved Product Selectivity of Electrochemical Reduction of Carbon Dioxide by Tuning Local Carbon Dioxide Concentration with Multiphysics Models”,  Environmental Chemistry Letters  2023, 21, 3045–3054
  https://link.springer.com/article/10.1007/s10311-023-01635-w (IF 2023: 15.000)

 120. Maochang Liu, Dengwei Jing, Zhaohui Zhou, Liejin Guo*, “Twin-Induced One-Dimensional Homojunctions Yield High Quantum Efficiency for Solar Hydrogen Generation”,  Nature Communications  2013, 4, 2278
  http://www.nature.com/ncomms/2013/130903/ncomms3278/ncomms3278.html   Cited: 347(IF 2023: 14.700)

 121. Fei Lv, Jiazhe Wu, Xuan Liu, Zhihao Zheng, Lixia Pan, Xuewen Zheng, Liejin Guo, Yubin Chen*, “Decoupled Electrolysis for Hydrogen Production and Hydrazine Oxidation Via High-Capacity and Stable Pre-Protonated Vanadium Hexacyanoferrate”,  Nature Communications  2024, 15, 1339
  https://www.nature.com/articles/s41467-024-45321-z (IF 2023: 14.700)

 122. Yuqi Ren, Yiwei Fu, Naixu Li*, Changjun You, Jie Huang, Kai Huang, Zhenkun Sun, Jiancheng Zhou, Yitao Si, Yuanhao Zhu, Wenshuai Chen, Lunbo Duan*, Maochang Liu*, “Concentrated Solar Co2 Reduction in H2O Vapour with >1% Energy Conversion Efficiency”,  Nature Communications  2024, 15, 4675
  https://www.nature.com/articles/s41467-024-49003-8 (IF 2023: 14.700)

 123. Junmei Chen, Haoran Qiu, Yilin Zhao, Haozhou Yang, Lei Fan, Zhihe Liu, ShiBo Xi, Guangtai Zheng, Jiayi Chen, Lei Chen, Ya Liu, Liejin Guo, Lei Wang*, “Selective and Stable Co2 Electroreduction at High Rates Via Control of Local H2O/Co2 Ratio”,  Nature Communications  2024, 15, 5893
  https://www.nature.com/articles/s41467-024-50269-1 (IF 2023: 14.700)

 124. Jie Chen, Darien J. Morrow, Yongping Fu, Weihao Zheng, Yuzhou Zhao, Lianna Dang, Matthew J. Stolt, Daniel D. Kohler, Xiaoxia Wang, Kyle J. Czech, Matthew P. Hautzinger, Shaohua Shen, Liejin Guo, Anlian Pan, Jogh C. Wright, Song Jin*, “Single-Crystal Thin Films of Cesium Lead Bromide Perovskite Epitaxially Grown on Metal Oxide Perovskite (Srtio3)”,  Journal of the American Chemical Society  2017, 139(38), 13525-13532
  http://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.7b07506   Cited: 242(IF 2023: 14.400)

 125. Zhaohui Zhou, Jin Liu, Run Long, Linqiu Li, Liejin Guo, Oleg V. Prezhdo*, “Control of Charge Carriers Trapping and Relaxation in Hematite by Oxygen Vacancy Charge: Ab Initio Non-Adiabatic Molecular Dynamics”,  Journal of the American Chemical Society  2017, 139(19), 6707-6717
  http://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.7b02121   Cited: 141(IF 2023: 14.400)

 126. Maochang Liu, Yiqun Zheng, Lei Zhang, Liejin Guo, Younan Xia*, “Transformation of Pd Nanocubes into Octahedra with Controlled Sizes by Maneuvering The Rates of Etching and Regrowth”,  Journal of the American Chemical Society  2013, 135(32), 11752-11755
  http://pubs.acs.org/doi/10.1021/ja406344j   Cited: 111(IF 2023: 14.400)

 127. Haipeng Lu, Zhaohui Zhou, Oleg V. Prezhdo*, Richard L. Brutchey*, “Exposing The Dynamics and Energetics of The N-Heterocyclic Carbene-Nanocrystal Interface”,  Journal of the American Chemical Society  2016, 138(45), 14844-14847
  http://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.6b09065   Cited: 34(IF 2023: 14.400)

 128. Yu Wang*, Xiaohe Liu, Rongbin Wang, Beatrice Cula, Zhe-Ning Chen*, Qingyun Chen*, Norbert Koch, Nicola Pinna*, “Secondary Phosphine Oxide Functionalized Gold Clusters and Their Application in Photoelectrocatalytic Hydrogenation Reactions”,  Journal of the American Chemical Society  2021, 143(25), 9595-9600
  https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jacs.1c04048   Cited: 24(IF 2023: 14.400)

 129. Yiwei Fu, Kejian Lu, Anlan Hu, Jie Huang, Liejin Guo, Jian Zhou, Jin Zhao, Oleg V. Prezhdo*, Maochang Liu*, “DZ2 Band Links Frontier Orbitals and Charge Carrier Dynamics of Single-Atom Cocatalyst-Aided Photocatalytic H2 Production”,  Journal of the American Chemical Society  2023, 145(51), 28166–28175
  https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/jacs.3c10661   Cited: 5(IF 2023: 14.400)

 130. Bin Wang, Maochang Liu*, Zhaohui Zhou, Liejin Guo*, “Surface Activation of Faceted Photocatalyst: When Metal Cocatalyst Determines The Nature of The Facets”,  Advanced Science  2015, 2(11), 1500153
  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/advs.201500153   Cited: 29(IF 2023: 14.300)

 131. Ke Wang, Dongyu Liu, Limin Liu, Xinyang Li, Hu Wu, Zongjie Sun, Mingtao Li, Andrey S. Vasenko, Shujiang Ding, Fengmei Wang*, Chunhui Xiao*, “Isolated Metalloid Tellurium Atomic Cluster on Nitrogen-Doped Carbon Nanosheet for High-Capacity Rechargeable Lithium-Co2 Battery”,  Advanced Science  2023, 10(7), 2205959
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/advs.202205959   Cited: 4(IF 2023: 14.300)

 132. Yubin Chen, Ya Liu, Feng Wang, Xiangjiu Guan, Liejin Guo*, “Toward Practical Photoelectrochemical Water Splitting and Co2 Reduction Using Earth-Abundant Materials”,  Journal of Energy Chemistry  2021, 61, 469-488
  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2095495621000863   Cited: 30(IF 2023: 14.000)

 133. Yubin Chen*, Hongyu Xia, Xiaoyang Feng, Ya Liu, Wenyu Zheng, Lijing Ma, Rui Li, “Synergy of Porous Structure and Cation Doping in Ta3N5 Photoanode towards Improved Photoelectrochemical Water Oxidation”,  Journal of Energy Chemistry  2021, 52, 343-350
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095495620302734   Cited: 15(IF 2023: 14.000)

 134. Zhidan Diao, Daming Zhao, Chunxiao Lv, Hongli Liu, Dongjiang Yang, Shaohua Shen*, “Ultrafine Polycrystalline Titania Nanofibers for Superior Sodium Storage”,  Journal of Energy Chemistry  2019, 38, 153-161
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095495618309641   Cited: 6(IF 2023: 14.000)

 135. Tuo Zhang, Liang Dong, Baoyuan Wang, Jingkuo Qu, Xiaoyuan Ye, Wengao Zeng, Ze Gao, Bin Zhu, Ziying Zhang, Xiangjiu Guan*, Liejin Guo*, “Cascade Utilization of Full Spectrum Solar Energy for Achieving Simultaneous Hydrogen Production and All-Day Thermoelectric Conversion”,  Journal of Energy Chemistry  2024, 96, 318-327
  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2095495624003498 (IF 2023: 14.000)

 136. Tiezhu Guo, Maosen Fu, Di Zhou*, Lixia Pang, Jinzhan Su, Huixing Lin, Xiaogang Yao, Antonio Sergio Bezerra Sombra, “Flexible Ti3C2TX/Graphene Films with Large-Sized Flakes for Supercapacitors”,  Small Structures  2021, 2(7), 2100015
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/sstr.202100015   Cited: 43(IF 2023: 13.900)

 137. Yazhou Zhang, Jinwen Shi*, Zhenxiong Huang, Xiangjiu Guan, Shichao Zong, Cheng Cheng, Botong Zheng, Liejin Guo, “Synchronous Construction of Cos2 In-Situ Loading and S Doping for G-C3N4: Enhanced Photocatalytic H2-Evolution Activity and Mechanism Insight”,  Chemical Engineering Journal  2020, 401, 126135
  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1385894720322634   Cited: 153(IF 2023: 13.300)

 138. Mengxi Xu, Yunhai Wang*, Jiafeng Geng, Dengwei Jing*, “Photodecomposition of NoX on Ag/Tio2 Composite Catalysts in A Gas Phase Reactor”,  Chemical Engineering Journal  2017, 307, 181-188
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894716311548   Cited: 108(IF 2023: 13.300)

 139. Yazhou Zhang, Zhenxiong Huang, Chung-Li Dong, Jinwen Shi*, Cheng Cheng, Xiangjiu Guan, Shichao Zong, Bing Luo, Zening Cheng, Daixing Wei, Yu-cheng Huang, Shaohua Shen, Liejin Guo, “Synergistic Effect of Nitrogen Vacancy on Ultrathin Graphitic Carbon Nitride Porous Nanosheets for Highly Efficient Photocatalytic H2 Evolution”,  Chemical Engineering Journal  2022, 431, 134101
  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1385894721056758   Cited: 93(IF 2023: 13.300)

 140. Jing Li, Di Zhou*, PengJian Wang, Chao Du, WenFeng Liu, JinZhan Su, LiXia Pang, MaoSheng Cao*, LingBing Kong*, “Recent Progress in Two-Dimensional Materials for Microwave Absorption Applications”,  Chemical Engineering Journal  2021, 425, 131558
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894721031399   Cited: 89(IF 2023: 13.300)

 141. WenBo Li, Di Zhou*, WenFeng Liu, JinZhan Su, Fayaz Hussain, DaWei Wang, Ge Wang, ZhiLun Lu, QiuPing Wang, “High-Temperature Batio3-Based Ternary Dielectric Multilayers for Energy Storage Applications with High Efficiency”,  Chemical Engineering Journal  2021, 414, 128760
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894721003570   Cited: 64(IF 2023: 13.300)

 142. Wen-Fang Cai, Jia-Feng Geng, Kai-Bo Pu, Qian Ma, Deng-Wei Jing, Yun-Hai Wang*, Qing-Yun Chen, Hong Liu, “Investigation of A Two-Dimensional Model on Microbial Fuel Cell with Different Biofilm Porosities and External Resistances”,  Chemical Engineering Journal  2018, 333, 572-582
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894717316972   Cited: 55(IF 2023: 13.300)

 143. Bing Luo, Rui Song, Dengwei Jing*, “Significantly Enhanced Photocatalytic Hydrogen Generation over Graphitic Carbon Nitride with Carefully Modified Intralayer Structures”,  Chemical Engineering Journal  2018, 332, 499-507
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894717316182   Cited: 52(IF 2023: 13.300)

 144. Kai He, Meng Wang, Liejin Guo*, “Novel-Cds-Nanorod with Stacking Fault Structures: Preparation and Properties of Visible-Light-Driven Photocatalytic Hydrogen Production from Water”,  Chemical Engineering Journal  2015, 279, 747-756
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894715005513   Cited: 47(IF 2023: 13.300)

 145. Xu Guo, Penghui Guo, Chenxu Wang, Yubin Chen*, Liejin Guo, “Few-Layer Wse2 Nanosheets as An Efficient Cocatalyst for Improved Photocatalytic Hydrogen Evolution over Zn0.1Cd0.9S Nanorods”,  Chemical Engineering Journal  2020, 383, 123183
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894719325951   Cited: 45(IF 2023: 13.300)

 146. Zhuocheng Yin, Yuyu Bu, Jun Ren, Shuai Chen, Daming Zhao, Yihui Zou, Shaohua Shen*, Dongjiang Yang*, “Triggering Superior Sodium Ion Adsorption on (200) Facet of Mesoporous Wo3 Nanosheet Arrays for Enhanced Supercapacitance”,  Chemical Engineering Journal  2018, 345, 165-173
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S138589471830456X   Cited: 39(IF 2023: 13.300)

 147. Xiaobing Li, Tao Zhang, Yubin Chen, Yanming Fu, Jinzhan Su*, Liejin Guo*, “Hybrid Nanostructured Copper(Ii) Phthalocyanine/Tio2 Films with Efficient Photoelectrochemical Performance”,  Chemical Engineering Journal  2020, 382, 122783
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S138589471932193X   Cited: 35(IF 2023: 13.300)

 148. Zhidan Diao, Yiqing Wang, Daming Zhao, Xiaoping Zhang, Samuel S. Mao, Shaohua Shen*, “Ultra-Small Tio2 Nanoparticles Embedded in Carbon Nanosheets for High-Performance Sodium Storage”,  Chemical Engineering Journal  2021, 417, 127928
  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S138589472034047X   Cited: 29(IF 2023: 13.300)

 149. Maochang Liu*, Fei Xue, Xixi Wang, Wenlong Fu, Yi Wang*, Youjun Lu, Naixu Li*, “Conformal Deposition of Atomic Tio2 Layer on Chalcogenide Nanorod with Excellent Activity and Durability towards Solar H2 Generation”,  Chemical Engineering Journal  2018, 341, 335-343
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894718302262   Cited: 27(IF 2023: 13.300)

 150. Wenlong Fu, Xiangjiu Guan, Yitao Si, Maochang Liu*, “Phosphatized Gazninon Nanocrystals with Core-Shell Structures for Efficient and Stable Pure Water Splitting Via Four-Electron Photocatalysis”,  Chemical Engineering Journal  2021, 410, 128391
  https://doi.org/10.1016%2Fj.cej.2020.128391   Cited: 16(IF 2023: 13.300)

 151. Wengao Zeng, Yuchen Dong, Xiaoyuan Ye, Xiangjiu Guan*, Tuo Zhang, Liejin Guo, “Ultrathin Porous Carbon Nitride with Molecular Structure Regulation for Excellent Photocatalytic Water Splitting”,  Chemical Engineering Journal  2023, 468, 143604
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894723023355   Cited: 13(IF 2023: 13.300)

 152. Yuhan Li, Zongjie Sun, Dongyu Liu, Shiyao Lu, Fei Li, Guoxin Gao, Min Zhu, Mingtao Li, Yanfeng Zhang, Huaitian Bu, Zhiyu Jia, Shujiang Ding*, “Bacterial Cellulose Composite Solid Polymer Electrolyte with High Tensile Strength and Lithium Dendrite Inhibition for Long Life Battery”,  Energy & Environmental Materials  2021, 4(3), 434-443
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/eem2.12122   Cited: 70(IF 2023: 13.000)

 153. Yanrui Li, Tingting Kong*, Shaohua Shen*, “Artificial Photosynthesis with Polymeric Carbon Nitride: When Meeting Metal Nanoparticles, Single Atoms, and Molecular Complexes”,  Small  2019, 15(32), 1900772
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/smll.201900772   Cited: 114(IF 2023: 13.000)

 154. Tiezhu Guo, Di Zhou*, Lixia Pang, Shikuan Sun, Tao Zhou, Jinzhan Su, “Perspectives on Working Voltage of Aqueous Supercapacitors”,  Small  2022, 18(16), 2106360
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/smll.202106360   Cited: 111(IF 2023: 13.000)

 155. Huizhou Zhong, Guoping Gao, Xuening Wang, Hengyi Wu, Shaohua Shen, Wenbin Zuo, Guangxu Cai, Guo Wei, Ying Shi, Dejun Fu, Changzhong Jiang, Lin-Wang Wang, Feng Ren*, “Ion Irradiation Inducing Oxygen Vacancy-Rich Nio/Nife2O4 Heterostructure for Enhanced Electrocatalytic Water Splitting”,  Small  2021, 17(40), 2103501
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/smll.202103501   Cited: 88(IF 2023: 13.000)

 156. Miao Wang, Chung-Li Dong, Yu-Cheng Huang, Yanrui Li, Shaohua Shen*, “Electronic Structure Evolution in Tricomponent Metal Phosphides with Reduced Activation Energy for Efficient Electrocatalytic Oxygen Evolution”,  Small  2018, 14(35), 1801756
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/smll.201801756   Cited: 78(IF 2023: 13.000)

 157. Yiqun Zheng, Jiawei Zhang, Zesong Ma, Gongguo Zhang, Haifeng Zhang, Xiaowei Fu, Yanyun Ma, Feng Liu, Maochang Liu, Hongwen Huang*, “Seeded Growth of Gold–Copper Janus Nanostructures as A Tandem Catalyst for Efficient Electroreduction of Co2 to C2+ Products”,  Small  2022, 18(19), 2201695
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/smll.202201695   Cited: 34(IF 2023: 13.000)

 158. Lianlian Mao, Yu-Cheng Huang, Hao Deng, Fanqi Meng, Yanming Fu, Yiqing Wang, Mingtao Li, Qinghua Zhang, Chung-Li Dong, Lin Gu, Shaohua Shen*, “Synergy of Ultrathin CooX Overlayer and Nickel Single Atoms on Hematite Nanorods for Efficient Photo-Electrochemical Water Splitting”,  Small  2023, 19(7), 2203838
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/smll.202203838   Cited: 23(IF 2023: 13.000)

 159. Xu Guo, Xing Liu, Menglong Wang, Junqing Yan*, Yubin Chen*, Shengzhong Liu*, “Unveiling The Origin of Co3O4 Quantum Dots for Photocatalytic Overall Water Splitting”,  Small  2023, 19(19), 2206695
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/smll.202206695   Cited: 13(IF 2023: 13.000)

 160. Essossimna Djatoubai, Muhammad Shuaib Khan*, Sajjad ul Haq, Golnaz Heidari, Chung-Li Dong, Ta Thi Thuy Nga, Jeng-Lung Chen, Shaohua Shen, “Engineered Cobalt Single-Atoms@Bifeo3 Heteronanostructures for Highly Efficient Solar Water Oxidation”,  Small  2023, 19(20), 2206293
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/smll.202206293   Cited: 6(IF 2023: 13.000)

 161. Ke Wang, Limin Liu, Dongyu Liu, Yuantao Wei, Yanxia Liu, Xinqiang Wang, Andrey S. Vasenko, Mingtao Li, Shujiang Ding, Chunhui Xiao*, Hongge Pan*, “Mof-Derived Cose2 Nanoparticles/Carbonized Melamine Foam as Catalytic Cathode Enabling Flexible Li–Co2 Batteries with High Energy Efficiency and Stable Cycling”,  Small  2024, Early View
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/smll.202310530   Cited: 2(IF 2023: 13.000)

 162. Fan Sun, Xueli Xing, Hui Hong, “Comment on 'Co2 Footprint of Thermal Versus Photothermal Co2 Catalysis'”,  Small  2023, 19(11), 2203647
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/smll.202203647   Cited: 1(IF 2023: 13.000)

 163. Dongjie Liu, Chunyang Zhang, Jinwen Shi*, Yuchuan Shi, Ta Thi Thuy Nga, Maochang Liu*, Shaohua Shen, Chun-Li Dong*, “Defect Engineering Simultaneously Regulating Exciton Dissociation in Carbon Nitride and Local Electron Density in Pt Single Atoms toward Highly Efficient Photocatalytic Hydrogen Production”,  Small  2024, Early View
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/smll.202310289   Cited: 1(IF 2023: 13.000)

 164. Xuening Wang, Wenjing Wan, Shaohua Shen*, Hengyi Wu, Huizhou Zhong, Changzhong Jiang, Feng Ren*, “Application of Ion Beam Technology in (Photo)Electrocatalytic Materials for Renewable Energy”,  Applied Physics Reviews  2020, 7(4), 041303
  https://doi.org/10.1063/5.0021322   Cited: 38(IF 2023: 11.900)

 165. Thanigai Arul Kumaravelu, Ramana Ramya Jayapalan, Han-Wei Chang, Asokan Kandasami, Lionel Vayssieres*, Chung-Li Dong*, “Energy Storage Chemistry: Atomic and Electronic Fundamental Understanding Insights for High-Performance Supercapacitors – A Mini-Review”,  Applied Physics Reviews  2024, Submitted (IF 2023: 11.900)

 166. Siyao Qiu, Qinye Li, Yongjun Xu, Shaohua Shen, Chenghua Sun*, “Learning from Nature: Understanding Hydrogenase Enzyme Using Computational Approach”,  WIREs Computational Molecular Science  2020, 10(1), e1422
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/wcms.1422   Cited: 16(IF 2023: 11.400)

 167. Xiangjiu Guan, Liejin Guo*, “Cocatalytic Effect of Srtio3 on Ag3Po4 towards Enhanced Photocatalytic Water Oxidation”,  ACS Catalysis  2014, 4(9), 3020-3026
  http://pubs.acs.org/doi/10.1021/cs5005079   Cited: 204(IF 2023: 11.300)

 168. Zhu Chen, Li Cai, Xiaofang Yang, Coleman Kronawitter, Liejin Guo, Shaohua Shen*, Bruce E. Koel*, “Reversible Structural Evolution of NicooXHY during The Oxygen Evolution Reaction and Identification of The Catalytically Active Phase”,  ACS Catalysis  2018, 8(2), 1238-1247
  http://pubs.acs.org/doi/10.1021/acscatal.7b03191   Cited: 169(IF 2023: 11.300)

 169. Naixu Li, Bingbing Wang, Yitao Si, Fei Xue, Jiangcheng Zhou*, Youjun Lu, Maochang Liu*, “Toward High-Value Hydrocarbon Generation by Photocatalytic Reduction of Co2 in Water Vapor”,  ACS Catalysis  2019, 9(6), 5590-5602
  https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acscatal.9b00223   Cited: 157(IF 2023: 11.300)

 170. Miao Wang, Chung-Li Dong, Yu-Cheng Huang, Shaohua Shen*, “Operando Spectral and Electrochemical Investigation into The Heterophase Stimulated Active Species Transformation in Transition-Metal Sulfides for Efficient Electrocatalytic Oxygen Evolution”,  ACS Catalysis  2020, 10(3), 1855-1864
  https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acscatal.9b05170   Cited: 117(IF 2023: 11.300)

 171. Jialin Wang, Yu-Cheng Huang, Yiqing Wang, Hao Deng, Yuchuan Shi, Daixing Wei, Mingtao Li, Chung-Li Dong, Hui Jin, Samuel S. Mao, Shaohua Shen*, “Atomically Dispersed Metal–Nitrogen–Carbon Catalysts with D-Orbital Electronic Configuration-Dependent Selectivity for Electrochemical Co2-To-Co Reduction”,  ACS Catalysis  2023, 13, 2374–2385
  https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acscatal.2c05249   Cited: 59(IF 2023: 11.300)

 172. Min Wei, Lei Huang, Lubing Li, Fei Ai, Jinzhan Su, Jike Wang*, “Coordinatively Unsaturated Ptco Flowers Assembled with Ultrathin Nanosheets for Enhanced Oxygen Reduction”,  ACS Catalysis  2022, 12, 6478–6485
  https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acscatal.1c05153   Cited: 35(IF 2023: 11.300)

 173. Fei Xue, Xinyang Guo, Boya Min, Yitao Si, Hongwen Huang, Jinwen Shi, Maochang Liu*, “Unconventional High-Index Facet of Iridium Boosts Oxygen Evolution Reaction: How The Facet Matters”,  ACS Catalysis  2021, 11(13), 8239-8246
  https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acscatal.1c01867   Cited: 23(IF 2023: 11.300)

 174. Feng Liu, Yiwei Fu, Kejian Lu, Shujian Wang, Biao Wang, Jie Huang, Xueli Yan, Yiqun Zheng, Liejin Guo, Maochang Liu*, “Solar Reforming Lignocellulose into H2 over Ph-Triggered Hydroxyl-Functionalized Chalcogenide Nanotwins”,  ACS Catalysis  2023, 13, 15591–15602
  https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acscatal.3c03786   Cited: 4(IF 2023: 11.300)

 175. Cheng Cheng, Chung-Li Dong, Jinwen Shi*, Liuhao Mao, Yu-Cheng Huang, Xing Kang, Shichao Zong, Shaohua Shen, “Regulation on Polymerization Degree and Surface Feature in Graphitic Carbon Nitride towards Efficient Photocatalytic H2 EvolutionunderVisible-Light Irradiation”,  Journal of Materials Science & Technology  2022, 98, 160-168
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1005030221005405   Cited: 50(IF 2023: 11.200)

 176. Feng Wang, Shunxin Zhang, Wenhao Jing, Haoran Qiu, Ya Liu*, Liejin Guo*, “Double Z-Scheme in Sno2/Sns2/Cu2Sns3 Heterojunction for Photocatalytic Reduction of Co2 to Ethanol”,  Journal of Materials Science & Technology  2024, 189, 146-154
  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1005030224000501   Cited: 3(IF 2023: 11.200)

 177. Yiqing Wang, Shaohua Shen*, “Progress and Prospects of Non-Metal Doped Graphitic Carbon Nitride for Improved Photocatalytic Performances”,  Acta Physico-Chimica Sinica  2020, 36(3), 1905080
  http://www.whxb.pku.edu.cn/EN/10.3866/PKU.WHXB201905080   Cited: 93(IF 2023: 10.800)

 178. Xiaoping Zhang, Chung-Li Dong, Zhidan Diao, Ying-Rui Lu, Shaohua Shen*, “Identifying The Crystal and Electronic Structure Evolution in Tri-Component Transition Metal Oxide Nanosheets for Efficient Electrocatalytic Oxygen Evolution”,  EcoMat  2019, 1(1), e12005
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/eom2.12005   Cited: 17(IF 2023: 10.700)

 179. Xueli Yan, Fei Xue, Chunyang Zhang, Hao Peng, Jie Huang, Feng Liu, Kejian Lu, Ruizhe Wang, Jinwen Shi*, Naixu Li*, Wenshuai Chen*, Maochang Liu*, “Solar-Powered Mixed-Linker Metal–Organic Frameworks for Water Harvesting from Arid Air”,  EcoMat  2024, Early View
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/eom2.12473 (IF 2023: 10.700)

 180. Mohammad Hatami, Jiafeng Geng, Dengwei Jing*, “Enhanced Efficiency in Concentrated Parabolic Solar Collector (Cpsc) with A Porous Absorber Tube Filled with Metal Nanoparticle Suspension”,  Green Energy & Environment  2018, 3(2), 129-137
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2468025717301668   Cited: 54(IF 2023: 10.7)

 181. Po Wu, Jiarui Wang, Jing Zhao, Liejin Guo*, Frank E. Osterloh*, “Structure Defects in G-C3N4 Limit Visible Light Driven Hydrogen Evolution and Photovoltage”,  Journal of Materials Chemistry A  2014, 2(47), 20338-20344
  http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2014/ta/c4ta04100c   Cited: 263(IF 2023: 10.700)

 182. Lin Zhang, Dengwei Jing, Xilin She, Hongwei Liu, Dongjiang Yang*, Yun Lu, Jian Li, Zhanfeng Zheng*, Liejin Guo, “Heterojunctions in G-C3N4/Tio2(B) Nanofibres with Exposed (001) Plane and Enhanced Visible-Light Photoactivity”,  Journal of Materials Chemistry A  2014, 2(7), 2071-2078
  http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2013/ta/c3ta14047d   Cited: 261(IF 2023: 10.700)

 183. Pengjian Wang, Di Zhou*, Huanhuan Guo, WenFeng Liu, JinZhan Su, Maosen Fu, Charanjeet Singh, Sergei Trukhanov, Alex Trukhanov, “Ultrahigh Enhancement Rate of The Energy Density of Flexible Polymer Nanocomposites Using Core-Shell Batio3@Mgo Structures as The Filler”,  Journal of Materials Chemistry A  2020, 8(22), 11124-11132
  https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2020/TA/D0TA03304A#!divAbstract   Cited: 183(IF 2023: 10.700)

 184. Zhixiao Qin, Yubin Chen*, Zhenxiong Huang, Jinzhan Su, Liejin Guo*, “A Bifunctional Nicop-Based Core/Shell Cocatalyst to Promote Separate Photocatalytic Hydrogen and Oxygen Generation over Graphitic Carbon Nitride”,  Journal of Materials Chemistry A  2017, 5(36), 19025-19035
  http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2017/ta/c7ta04434h   Cited: 160(IF 2023: 10.700)

 185. Yuhan Li, Zongjie Sun, Dongyu Liu, Yiyang Gao, Yuankun Wang, Huaitian Bu, Mingtao Li, Yanfeng Zhang, Guoxin Gao*, Shujiang Ding*, “A Composite Solid Polymer Electrolyte Incorporating Mno2 Nanosheets with Reinforced Mechanical Properties and Electrochemical Stability for Lithium Metal Batteries”,  Journal of Materials Chemistry A  2020, 8(4), 2021-2032
  https://doi.org/10.1039%2Fc9ta11542k   Cited: 137(IF 2023: 10.700)

 186. Xi Xu, Huiqiang Wang, Marco Fronzi, Xianfen Wang, Lei Bi*, Enrico Traversa*, “Tailoring Cations in A Perovskite Cathode for Proton-Conducting Solid Oxide Fuel Cells with High Performance”,  Journal of Materials Chemistry A  2019, 7(36), 20624-20632
  https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2019/ta/c9ta05300j   Cited: 131(IF 2023: 10.700)

 187. Jie Chen, Shaohua Shen*, Penghui Guo, Po Wu, Liejin Guo*, “Spatial Engineering of Photo-Active Sites on G-C3N4 for Efficient Solar Hydrogen Generation”,  Journal of Materials Chemistry A  2014, 2(13), 4605-4612
  http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2014/ta/c3ta14811d   Cited: 126(IF 2023: 10.700)

 188. Daohao Li, Dongjiang Yang*, Xiaoyi Zhu, Dengwei Jing, Yanzhi Xia*, Quan Ji, Rongsheng Cai, Hongliang Lia, Yanke Che*, “Simple Pyrolysis of Cobalt Alginate Fibres into Co3O4/C Nano/Microstructures for A High-Performance Lithium Ion Battery Anode”,  Journal of Materials Chemistry A  2014, 2(44), 18761-18766
  http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2014/ta/c4ta03052d   Cited: 114(IF 2023: 10.700)

 189. Shaohua Shen*, Coleman X. Kronawitter, Damon A. Wheeler, Penghui Guo, Sarah A. Lindley, Jiangang Jiang, Jin Z. Zhang, Liejin Guo, Samuel S. Mao*, “Physical and Photoelectrochemical Characterization of Ti-Doped Hematite Photoanodes Prepared by Solution Growth”,  Journal of Materials Chemistry A  2013, 1(46), 14498-14506
  http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2013/TA/c3ta13453a   Cited: 106(IF 2023: 10.700)

 190. Xuxiao Yang, Peilin Deng, Dongyu Liu, Shuang Zhao, Dan Li, Hu Wu, Yaming Ma, Baoyu Xia*, Mingtao Li*, Chunhui Xiao*, Shujiang Ding, “Partial Sulfuration-Induced Defect and Interface Tailoring on Bismuth Oxide for Promoting Electrocatalytic Co2 Reduction”,  Journal of Materials Chemistry A  2020, 8(5), 2472-2480
  https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2020/TA/C9TA11363K   Cited: 97(IF 2023: 10.700)

 191. Cheng Cheng, Liuhao Mao, Jinwen Shi*, Fei Xue, Shichao Zong, Botong Zheng, Liejin Guo, “Nico2O4 Nanosheets as A Novel Oxygen-Evolution-Reaction Cocatalyst in Situ Bonded on The G-C3N4 Photocatalyst for Excellent Overall Water Splitting”,  Journal of Materials Chemistry A  2021, 9(20), 12299-12306
  https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2021/TA/D1TA00241D#!divAbstract   Cited: 97(IF 2023: 10.700)

 192. Xi Xu, Huiqiang Wang, Jinming Ma, Wenyun Liu, Xianfen Wang, Marco Fronzi*, Lei Bi*, “Impressive Performance of Proton-Conducting Solid Oxide Fuel Cells Using A First-Generation Cathode with Tailored Cations”,  Journal of Materials Chemistry A  2019, 7(32), 18792-18798
  https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2019/ta/c9ta06676d   Cited: 92(IF 2023: 10.700)

 193. Ronglei Fan, Shaobo Cheng, Guanping Huang, Yongjie Wang, Yazhou Zhang, Srinivas Vanka, Gianluigi A. Botton, Zetian Mi*, Mingrong Shen*, “Unassisted Solar Water Splitting with 9.8% Efficiency and over 100 H Stability Based on Si Solar Cells and Photoelectrodes Catalyzed by Bifunctional Ni–Mo/Ni”,  Journal of Materials Chemistry A  2019, 7(5), 2200-2209
  https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2018/ta/c8ta10165e/unauth   Cited: 78(IF 2023: 10.700)

 194. Dafeng Yan, Chung-Li Dong, Yu-Cheng Huang, Yuqin Zou*, Chao Xie, Yanyong Wang, Yiqiong Zhang, Dongdong Liu, Shaohua Shen, Shuangyin Wang*, “Engineering The Coordination Geometry of Metal–Organic Complex Electrocatalysts for Highly Enhanced Oxygen Evolution Reaction”,  Journal of Materials Chemistry A  2018, 6(3), 805-810
  http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2017/ta/c7ta09092g   Cited: 72(IF 2023: 10.700)

 195. Lijing Ma*, Maochang Liu, Dengwei Jing, Liejin Guo*, “Photocatalytic Hydrogen Production over Cds: Effects of Reaction Atmosphere Studied by in Situ Raman Spectroscopy”,  Journal of Materials Chemistry A  2015, 3(10), 5701-5707
  http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2015/ta/c4ta06577h   Cited: 57(IF 2023: 10.700)

 196. Jingchun Guo, Hui Wang, Fei Xue, Dan Yu, Li Zhang, Shilong Jiao, Yihui Liu, Yangfan Lu, Maochang Liu, Shuangchen Ruan, Yujia Zeng*, Chao Ma*, Hongwen Huang*, “Tunable Synthesis of Multiply Twinned Intermetallic Pd3Pb Nanowire Networks toward Efficient N2 to Nh3 Conversion”,  Journal of Materials Chemistry A  2019, 7(35), 20247-20253
  https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2019/ta/c9ta07519d/unauth   Cited: 40(IF 2023: 10.700)

 197. Pingting Li, Kai Liu, Jinyu Ye, Fei Xue, Yong Cheng, Zixi Lyu, Xinyan Liao, Wei Wang, Qiaobao Zhang, Xuejiao Chen, Maochang Liu, Shuifen Xie*, “Facilitating The C–C Bond Cleavage on Sub-10 Nm Concavity-Tunable Rh@Pt Core–Shell Nanocubes for Efficient Ethanol Electrooxidation”,  Journal of Materials Chemistry A  2019, 7(30), 17987-17994
  https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2019/ta/c9ta04867g/unauth   Cited: 39(IF 2023: 10.700)

 198. Xuelu Wang, Wenqi Fang, Wenqing Liu, Yi Alec Jia, Dengwei Jing, Yun Wang, Lingyun Yang, XueQing Gong, Yefeng Yao*, Huagui Yang*, Xiangdong Yao*, “Brønsted Base Site Engineering of Graphitic Carbon Nitride for Enhanced Photocatalytic Activity”,  Journal of Materials Chemistry A  2017, 5(36), 19227-19236
  http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2017/ta/c7ta06602c   Cited: 38(IF 2023: 10.700)

 199. Xin Liu, Bing Luo, Jiabin Liu, Dengwei Jing, Daniele Benetti*, Federico Rosei*, “Eco-Friendly Quantum Dots for Liquid Luminescent Solar Concentrators”,  Journal of Materials Chemistry A  2020, 8(4), 1787-1798
  https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2020/TA/C9TA09586A#!divAbstract   Cited: 37(IF 2023: 10.700)

 200. Jing Li, Di Zhou*, Pengjian Wang, Wenfeng Liu, Jinzhan Su, “Raspberry-Like Life5O8 Nanoparticles Embedded on Mos2 Microflowers with Excellent Microwave Absorption Performance”,  Journal of Materials Chemistry A  2020, 8(39), 20337-20345
  https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2020/TA/D0TA07483G#!divAbstract   Cited: 35(IF 2023: 10.700)

 201. Xiaoyang Feng, Rui Li, Menglong Wang, Yubin Chen*, “Switchable Synthesis of P- and N-Type Cu–In–S Grooved Pyramid-Like Microcrystals for Unassisted Photoelectrochemical Water Splitting”,  Journal of Materials Chemistry A  2018, 6(24), 11180-11188
  http://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2018/ta/c8ta02386g   Cited: 22(IF 2023: 10.700)

 202. M. Hussein N. Assadi*, Marco Fronzi, Mike Ford, Yasuteru Shigeta, “High-Performance Na Ion Cathodes Based on The Ubiquitous and Reversible O Redox Reaction”,  Journal of Materials Chemistry A  2018, 6(47), 24120-24127
  https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2018/ta/c8ta05961f/unauth   Cited: 7(IF 2023: 10.700)

 203. Bin Wang, Hairui Cai, Shaohua Shen*, “Single Metal Atom Photocatalysis”,  Small Methods  2019, 3(9), 1800447
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/smtd.201800447   Cited: 163(IF 2023: 10.700)

 204. Xuecheng Yan, Chung-Li Dong, Yu-Cheng Huang, Yi Jia, Longzhou Zhang, Shaohua Shen, Jun Chen, Xiangdong Yao*, “Probing The Active Sites of Carbon‐Encapsulated Cobalt Nanoparticles for Oxygen Reduction”,  Small Methods  2019, 3(9), 1800439
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/smtd.201800439   Cited: 38(IF 2023: 10.700)

 205. Cheng Cheng, Jinwen Shi*, Linyuan Wen, Chung-Li Dong, Yu-Cheng Huang, Yazhou Zhang, Shichao Zong, Zhidan Diao, Shaohua Shen, Liejin Guo, “Disordered Nitrogen-Defect-Rich Porous Carbon Nitride Photocatalyst for Highly Efficient H2 EvolutionunderVisible-Light Irradiation”,  Carbon  2021, 181, 193-203
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0008622321005248   Cited: 91(IF 2023: 10.500)

 206. Jianbing Niu, Mingtao Li, Wonbong Choi, Liming Dai, Zhenhai Xia*, “Growth of Junctions in 3D Carbon Nanotube-Graphene Nanostructures: A Quantum Mechanical Molecular Dynamic Study”,  Carbon  2014, 67, 627-634
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0008622313009834   Cited: 48(IF 2023: 10.500)

 207. Dongdong Wang*, Hua Dong, Xiaoyu Zhang, Yong Wu, Shaohua Shen, Bo Jiao, Zhaoxin Wu, Min Gao, Geng Wang, “Dicyanovinyl-Unit-Induced Absorption Enhancement of Iridium(Iii) Complexes in Long-Wavelength Range and Potential Application in Dye-Sensitized Solar Cells”,  Science China Chemistry  2015, 58(4), 658-665
  http://link.springer.com/article/10.1007/s11426-014-5212-x   Cited: 4(IF 2023: 10.400)

 208. Xiaohai Zhang, José Luis Ramírez-Mendiola, Mingtao Li*, Liejin Guo, “Electricity Consumption Pattern Analysis beyond Traditional Clustering Methods: A Novel Self-Adapting Semi-Supervised Clustering Method and Application Case Study”,  Applied Energy  2022, 308, 118335
  https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2021.118335   Cited: 24(IF 2023: 10.100)

 209. Fei Jia*, Liejin Guo, Hongtan Liu, “Mitigation Strategies for Hydrogen StarvationunderDynamic Loading in Proton Exchange Membrane Fuel Cells”,  Energy Conversion and Management  2017, 139, 175-181
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0196890417301590   Cited: 75(IF 2023: 9.900)

 210. Zhihui Chen, Jinwen Shi*, Yueqi Li, Benchi Ma, Xueli Yan, Maochang Liu*, Hui Jin, Dong Li, Dengwei Jing*, Liejin Guo, “Recent Progress of Energy Harvesting and Conversion Coupled with Atmospheric Water Gathering”,  Energy Conversion and Management  2021, 246, 114668
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S019689042100844X   Cited: 33(IF 2023: 9.900)

 211. Ziliang Gao, Fengfeng Liu, Jinzhan Su*, Liejin Guo*, Hongtan Liu, “Experimental Investigation of Reverse Voltage Phenomenon during Galvanostatic Start-Up of A Proton Exchange Membrane Fuel Cell”,  Energy Conversion and Management  2022, 258, 115386
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0196890422001820   Cited: 7(IF 2023: 9.900)

 212. Xiaohai Zhang, José Luis Ramírez-Mendiola, Yongquan Lai, Jinzhan Su, Mingtao Li*, Liejin Guo, “Optimization of Demand Response-Oriented Electrolytic and Fuel Cell Cogeneration System for Community Residents: Uncovering Flexibility and Gaps”,  Energy Conversion and Management  2023, 287, 117099
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0196890423004454   Cited: 3(IF 2023: 9.900)

 213. Chao Ma, Xueqing Wang, Liejin Guo*, Xiaomin Wu,Honghui Yang*, “Enhanced Photo-Fermentative Hydrogen Production by Rhodobacter Capsulatus with Pigment Content Manipulation”,  Bioresource Technology  2012, 118, 490-495
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852412008516   Cited: 46(IF 2023: 9.700)

 214. Jian Liu, Jiafeng Yu, Yang Tan, Run Dang, Meng Zhou, Marcela Hernández, Eric Lichtfouse, Leilei Xiao*, “Biomethane Is Produced by Acetate Cleavage, Not Direct Interspecies Electron Transfer: Genome-Centric View and Carbon Isotope”,  Bioresource Technology  2023, 387, 129589
  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0960852423010179   Cited: 1(IF 2023: 9.700)

 215. Hualin Jiang, Qi Wang, Pinghua Chen*, Huitao Zheng, Jinwen Shi, Hongying Shu, Yanbiao Liu*, “Photocatalytic Degradation of Tetracycline by Using A Regenerable (Bi)Biobr/Rgo Composite”,  Journal of Cleaner Production  2022, 339, 130771
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652622004103   Cited: 78(IF 2023: 9.700)

 216. Xiangyan Chen, Zhuocheng Yin, Kun Cao, Shaohua Shen*, “Building Directional Charge Transport Channel in Cdte-Based Multilayered Photocathode for Efficient Photoelectrochemical Hydrogen Evolution”,  ACS Materials Letters  2022, 4, 1381-1388
  https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsmaterialslett.2c00363   Cited: 9(IF 2023: 9.600)

 217. Wenhao Jing, Guiwei He, Shengjie Bai, Feng Wang, Ya Liu*, Liejin Guo*, “Density Functional Theory-Guided Synthesis of Cu-N-Tio2 for Overall Water Splitting by Breaking The Scaling Relationship”,  ACS Materials Letters  2024, 6, 1347–1355
  https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsmaterialslett.4c00066 (IF 2023: 9.600)

 218. Hao Deng, Chung-Li Dong, Yu-Cheng Huang, Miao Wang, Zisheng Yu, Yiqing Wang, Haiping Li, Jie Chen, Shaohua Shen*, “Manipulating The Electrochemical Surface Reconstruction of Nickel Foam Via Electrolyte Engineering for Efficient Oxygen Evolution Reaction at Industrial-Level Current Density”,  ACS Materials Letters  2024, 6, 3272–3281
  https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsmaterialslett.4c00633 (IF 2023: 9.600)

 219. Jinzhan Su, Liejin Guo*, Ningzhong Bao, Craig A. Grimes*, “Nanostructured Wo3/Bivo4 Heterojunction Films for Efficient Photoelectrochemical Water Splitting”,  Nano Letters  2011, 11(5), 1928-1933
  http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/nl2000743   Cited: 1144(IF 2023: 9.600)

 220. Jinzhan Su, Xinjian Feng, Jennifer D. Sloppy, Liejin Guo, Craig A. Grimes*, “Vertically Aligned Wo3 Nanowire Arrays Grown Directly on Transparent Conducting Oxide Coated Glass: Synthesis and Photoelectrochemical Properties”,  Nano Letters  2011, 11(1), 203-208
  http://pubs.acs.org/doi/10.1021/nl1034573   Cited: 649(IF 2023: 9.600)

 221. Jie Chen, Yongping Fu, Leith Samad, Lianna Dang, Yuhou Zhao, Shaohua Shen*, Liejin Guo, Song Jin*, “Vapor-Phase Epitaxial Growth of Aligned Nanowire Networks of Cesium Lead Halide Perovskites (Cspbx3, X = Cl, Br, I)”,  Nano Letters  2017, 17(1), 460-466
  http://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.nanolett.6b04450   Cited: 279(IF 2023: 9.600)

 222. Dongxu Pan, Yongping Fu*, Jie Chen, Kyle J. Czech, John C. Wrignt, Song Jin*, “Visualization and Studies of Ion-Diffusion Kinetics in Cesium Lead Bromide Perovskite Nanowires”,  Nano Letters  2018, 18(3), 1807-1813
  https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.nanolett.7b05023   Cited: 158(IF 2023: 9.600)

 223. Qing Zhang, Kathryn Scrafford, Mingtao Li, Zeyuan Cao, Zhenhai Xia, Pulickel M. Ajayan, Bingqing Wei*, “Anomalous Capacitive Behaviors of Graphene Oxide Based Solid-State Supercapacitors”,  Nano Letters  2014, 14(4), 1938-1943
  http://pubs.acs.org/doi/10.1021/nl4047784   Cited: 98(IF 2023: 9.600)

 224. Ke Sun, Xiaolu Pang, Shaohua Shen, Xueqiang Qian, Justin S. Cheung, Deli Wang*, “Metal Oxide Composite Enabled Nanotextured Si Photoanode for Efficient Solar Driven Water Oxidation”,  Nano Letters  2013, 13(5), 2064-2072
  http://pubs.acs.org/doi/10.1021/nl400343a   Cited: 92(IF 2023: 9.600)

 225. Dan Yu, Lei Gao, Tulai Sun, Jingchun Guo, Yuliang Yuan, Jiawei Zhang, Mengfan Li, Xingxing Li*, Maochang Liu, Chao Ma, Qinghua Liu*, Anlian Pan, Jinlong Yang, Hongwen Huang*, “Strain-Stabilized Metastable Face-Centered Tetragonal Gold Overlayer for Efficient Co2 Electroreduction”,  Nano Letters  2021, 21(2), 1003-1010
  https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.nanolett.0c04051   Cited: 39(IF 2023: 9.600)

 226. Chunyang Zhang, Yongliang Shi, Yitao Si, Maochang Liu*, Liejin Guo, Jin Zhao, Oleg V. Prezhdo*, “Improved Carrier Lifetime in Bivo4 by Spin Protection”,  Nano Letters  2022, 22(15), 6334–6341
  https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.nanolett.2c02070   Cited: 10(IF 2023: 9.600)

 227. Fei Xue, Chunyang Zhang, Hao Peng, Feng Liu, Xueli Yan, Qing Yao, Zhiwei Hu, Ting-Shan Chan, Maochang Liu*, Juntao Zhang*, Yong Xu*, Xiaoqing Huang*, “Nanotip-Induced Electric Field for Hydrogen Catalysis”,  Nano Letters  2023, 23(24), 11827–11834
  https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.nanolett.3c03845   Cited: 2(IF 2023: 9.600)

 228. Ruizhe Wang, Zhi Lin, Yiqing Wang, Kaini Zhang, Gehong Zhang, Jie Zhang, Samuel S. Mao, Shaohua Shen, “A Direct Polymeric Carbon Nitride/Tungsten Oxide Z-Scheme Heterostructure for Efficient Photocatalytic Hydrogen Generation Via Reforming of Plastics into Value-Added Chemicals”,  Rare Metals  2024, Accepted
  https://link.springer.com/article/10.1007/s12598-024-02714-9 (IF 2023: 9.600)

 229. Meng Wang, Feng Ren, Guangxu Cai, Yichao Liu, Shaohua Shen*, Liejin Guo, “Activating Zno Nanorod Photoanodes in Visible Light by Cu Ion Implantation”,  Nano Research  2014, 7(3), 353-364
  http://link.springer.com/article/10.1007/s12274-013-0401-7   Cited: 100(IF 2023: 9.500)

 230. Shaohua Shen*, Coleman X. Kronawitter, Jiangang Jiang, Samuel S. Mao, Liejin Guo*, “Surface Tuning for Promoted Charge Transfer in Hematite Nanorod Arrays as Water-Splitting Photoanodes”,  Nano Research  2012, 5(5), 327-336
  http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12274-012-0213-6   Cited: 88(IF 2023: 9.500)

 231. Shuchao Zhang, Dongjiang Yang*, Dengwei Jing, Hongwei Liu, Long Liu, Yi Jia, Meihua Gao*, Liejin Guo, Ziyang Huo*, “Enhanced Photodynamic Therapy of Mixed Phase Tio2(B)/Anatase Nanofibers for Killing of Hela Cells”,  Nano Research  2014, 7(11), 1659-1669
  http://link.springer.com/article/10.1007/s12274-014-0526-8   Cited: 80(IF 2023: 9.500)

 232. Xiang Li, Xixi Wang, Maochang Liu, Hongyang Liu, Qiang Chen*, Yadong Yin, Mingshang Jin*, “Construction of Pd-M (M = Ni, Ag, Cu) Alloy Surfaces for Catalytic Applications”,  Nano Research  2018, 11(2), 780-790
  https://link.springer.com/article/10.1007/s12274-017-1687-z   Cited: 69(IF 2023: 9.500)

 233. Yankuan Wei, Jinzhan Su*, Xiaokang Wan, Liejin Guo, Lionel Vayssieres*, “Spontaneous Photoelectric Field-Enhancement Effect Prompts The Low Cost Hierarchical Growth of Highly Ordered Heteronanostructures for Solar Water Splitting”,  Nano Research  2016, 9(6), 1561-1569
  http://link.springer.com/article/10.1007/s12274-016-1050-9   Cited: 58(IF 2023: 9.500)

 234. Xiangjiu Guan, Shichao Zong, Shaohua Shen*, “Homojunction Photocatalysts for Water Splitting”,  Nano Research  2022, 15(12), 10171–10184
  https://link.springer.com/article/10.1007/s12274-022-4704-9   Cited: 40(IF 2023: 9.500)

 235. Jinwen Shi, Lijing Ma, Po Wu, Zhaohui Zhou, Penghui Guo, Shaohua Shen, Dengwei Jing, Liejin Guo*, “A Novel Sn2Sb2O7 Nanophotocatalyst for Visible-Light-Driven H2 Evolution”,  Nano Research  2012, 5(8), 576-583
  http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12274-012-0243-0   Cited: 25(IF 2023: 9.500)

 236. Lu Wang, Jinzhan Su*, Liejin Guo*, “Hierarchical Growth of A Novel Mn-Bi Coupled Bivo4 Arrays for Enhanced Photoelectrochemical Water Splitting”,  Nano Research  2019, 12(3), 575-580
  https://link.springer.com/article/10.1007/s12274-018-2256-9   Cited: 21(IF 2023: 9.500)

 237. Jinghua Li, Yiming Zhang, Yalong Huang, Bing Luo, Li Jing, Dengwei Jing*, “Noble-Metal Free Plasmonic Nanomaterials for Enhanced Photocatalytic Applications—A Review”,  Nano Research  2022, 15(12), 10268–10291
  https://link.springer.com/article/10.1007/s12274-022-4700-0   Cited: 17(IF 2023: 9.500)

 238. Lu Wang, Tao Zhang, Jinzhan Su*, Liejin Guo*, “Room-Temperature Photodeposition of Conformal Transition Metal Based Cocatalysts on Bivo4 for Enhanced Photoelectrochemical Water Splitting”,  Nano Research  2020, 13(1), 231-237
  https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12274-019-2605-3   Cited: 15(IF 2023: 9.500)

 239. Bing Luo, Jinghua Li, Wei Wang, Chaoqian Ai, Haihan Zhang, Yuxin Zhao*, Dengwei Jing*, “Boosting Photocatalytic Hydrogen Production Via Interfacial Engineering over A Z-Scheme Core/Shell Heterojunction”,  Nano Research  2023, 16, 352–359
  https://link.springer.com/article/10.1007/s12274-022-4825-1   Cited: 9(IF 2023: 9.500)

 240. Liting Wei, Kaini Zhang, Rui Zhao, Lei Zhang, Yan Zhang, Suyi Yang, Jinzhan Su*, “Modulating Redox Transition Kinetics by Anion Regulation in Ni-Fe-X (X=O, S, Se, N, P) Electrocatalyst for Efficient Water Oxidation”,  Nano Research  2023, 17(6), 4720-4728
  https://www.sciopen.com/article/10.1007/s12274-023-6400-9   Cited: 1(IF 2023: 9.500)

 241. Zhonghang Xing, Yi Zhao, Yunhai Wang, Xiaohe Liu, Zhiqiang Guo, Qingyun Chen*, “Boosting Charge Transfer Via Interface Charge Reconstruction between Amorphous Nife-Ldh and Crystalline Nico2O4 for Efficient Alkaline Water/Seawater Oxidation”,  Nano Research  2024, 17(6), 4856-4863
  https://www.sciopen.com/article/10.1007/s12274-024-6469-9 (IF 2023: 9.500)

 242. Li Cai, Yanchang Du, Xiangjiu Guan, Shaohua Shen*, “Cds Nanocrystallites Sensitized Zno Nanorods with Plasmon Enhanced Photoelectrochemical Performance”,  Chinese Chemical Letters  2019, 30(12), 2363-2367
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1001841719304024   Cited: 30(IF 2023: 9.400)

 243. Miao Wang, Meng Wang, Yanming Fu, Shaohua Shen*, “Cobalt Oxide and Carbon Modified Hematite Nanorod Arrays for Improved Photoelectrochemical Water Splitting”,  Chinese Chemical Letters  2017, 28(12), 2207-2211
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1001841717305065   Cited: 25(IF 2023: 9.400)

 244. Cheng Cheng, Jinwen Shi*, Liuhao Mao, Chung-Li Dong, Yu-Cheng Huang, Shichao Zong, Jiamei Liu, Shaohua Shen, Liejin Guo, “Ultrathin Porous Graphitic Carbon Nitride from Recrystallized Precursor toward Significantly Enhanced Photocatalytic Water Splitting”,  Journal of Colloid and Interface Science  2023, 637, 271-282
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021979723001200   Cited: 52(IF 2023: 9.400)

 245. Shichao Zong, Li Tian, Xiangjiu Guan*, Cheng Cheng, Jinwen Shi, Liejin Guo*, “Photocatalytic Overall Water Splitting without Noble-Metal: Decorating Cop on Al-Doped Srtio3”,  Journal of Colloid and Interface Science  2022, 606(1), 491-499
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021979721012777   Cited: 33(IF 2023: 9.400)

 246. Shaohua Shen*, Mingtao Li, Liejin Guo, Jiangang Jiang, Samuel S. Mao, “Surface Passivation of Undoped Hematite Nanorod Arrays Via Aqueous Solution Growth for Improved Photoelectrochemical Water Splitting”,  Journal of Colloid and Interface Science  2014, 427, 20-24
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021979713009788   Cited: 30(IF 2023: 9.400)

 247. Cheng Cheng, Liuhao Mao, Zhenxiong Huang, Jinwen Shi*, Botong Zheng, Yazhou Zhang, Liejin Guo, “Bridging Regulation in Graphitic Carbon Nitride for Band-Structure Modulation and Directional Charge Transfer towards Efficient H2 EvolutionunderVisible-Light Irradiation”,  Journal of Colloid and Interface Science  2021, 601, 220-228
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021979721007888   Cited: 20(IF 2023: 9.400)

 248. Dongxing Song, Dengwei Jing*, “Insight into The Localized Surface Plasmon Resonance Property of Core-Satellite Nanostructures: Theoretical Prediction and Experimental Validation”,  Journal of Colloid and Interface Science  2017, 505, 373-382
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021979717306586   Cited: 15(IF 2023: 9.400)

 249. Weibo Zhang, Qiuyue Xu, Xiaoqiu Tang, Hualin Jiang*, Jinwen Shi, Vyacheslav Fominski, Yingchen Bai*, Pinghua Chen*, Jianping Zou, “Construction of A Transition-Metal Sulfide Heterojunction Photocatalyst Driven by A Built-In Electric Field for Efficient Hydrogen EvolutionunderVisible Light”,  Journal of Colloid and Interface Science  2023, 649, 325 - 333
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021979723011074   Cited: 11(IF 2023: 9.400)

 250. Anna Dai, Zhenxiong Huang, Li Tian, Ziying Zhang, Xiangjiu Guan*, Liejin Guo, “Phenyl-Incorporated Carbon Nitride Photocatalyst with Extended Visible-Light-Absorption for Enhanced Hydrogen Production from Water Splitting”,  Journal of Colloid and Interface Science  2022, 622, 494-502
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021979722007421   Cited: 10(IF 2023: 9.400)

 251. Linyuan Wen, Mingtao Li, Jinwen Shi*, Tao Yu, Yingzhe Liu*, Maochang Liu, Zhaohui Zhou*, Liejin Guo, “Rational Design of Covalent Heptazine Framework Photocatalysts with High Oxidation Ability through Reaction-Dependent Strategy”,  Journal of Colloid and Interface Science  2023, 630(B), 394-402
  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0021979722018914   Cited: 2(IF 2023: 9.400)

 252. Xiaohu Xia, Shuifen Xie, Maochang Liu, Hsin-Chieh Peng, Ning Lu, Jinguo Wang, Moon J. Kim, Younan Xia*, “On The Role of Surface Diffusion in Determining The Shape Or Morphology of Noble-Metal Nanocrystals”,  Proceedings of the National Academy of Sciences  2013, 110(17), 6669-6673
  http://www.pnas.org/content/110/17/6669.full   Cited: 383(IF 2023: 9.400)

 253. Degao Wang, Fujun Niu, Michael J. Mortelliti, Matthew V. Sheridan, Benjamin D. Sherman, Yong Zhu, James R. McBride, Jillian L. Dempsey, Shaohua Shen, Christopher J. Dares, Fei Li*, Thomas J. Meyer*, “A Stable Dye-Sensitized Photoelectrosynthesis Cell Mediated by A Nio Overlayer for Water Oxidation”,  Proceedings of the National Academy of Sciences  2019, 117(23), 12564-12571
  https://www.pnas.org/content/early/2019/09/04/1821687116   Cited: 35(IF 2023: 9.400)

 254. Jiazhe Wu, Wenyu Zheng, YubinChen*, “Definition of Photocatalysis: Current Understanding and Perspectives”,  Current Opinion in Green and Sustainable Chemistry  2022, 33, 100580. Special Issue:Sustainable Chemistry and the UN SDGs
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S245222362100136X   Cited: 28(IF 2023: 9.300)

 255. Yubin Chen*, Xiaoyang Feng, Xu Guo, Wenyu Zheng, “Toward A Fundamental Understanding of Factors Affecting The Function of Cocatalysts in Photocatalytic Water Splitting”,  Current Opinion in Green and Sustainable Chemistry  2019, 17, 21-28
  https://doi.org/10.1016%2Fj.cogsc.2019.01.002   Cited: 19(IF 2023: 9.300)

 256. Jie Chen, Shaohua Shen*, Po Wu, Liejin Guo*, “Nitrogen-Doped CeoX Nanoparticles Modified Graphitic Carbon Nitride for Enhanced Photocatalytic Hydrogen Production”,  Green Chemistry  2015, 17(1), 509-517
  http://pubs.rsc.org/En/content/articlelanding/2014/gc/c4gc01683a   Cited: 128(IF 2023: 9.300)

 257. Liejin Guo*, Yubin Chen*, Jinzhan Su, Maochang Liu, Ya Liu, “Obstacles of Solar-Powered Photocatalytic Water Splitting for Hydrogen Production: A Perspective from Energy Flow and Mass Flow”,  Energy  2019, 172, 1079-1086
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360544219302397   Cited: 106(IF 2023: 9.000)

 258. Liya Zhu, Youjun Lu*, Shaohua Shen, “Solar Fuel Production at High Temperatures Using Ceria as A Dense Membrane”,  Energy  2016, 104, 53-63
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360544216303553   Cited: 39(IF 2023: 9.000)

 259. Zilong Zeng, Dengwei Jing* , LiejinGuo, “Efficient Hydrogen Production in A Spotlight Reactor with Plate Photocatalyst of Tio2/Nio Heterojunction Supported on Nickel Foam”,  Energy  2021, 228, 120578. Special Issue:Micro/Nano particles for efficiency enhancement of energy systems
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360544221008276   Cited: 24(IF 2023: 9.000)

 260. Fei Cao*, Huashan Li, Hailiang Chao, Liang Zhao*, Liejin Guo, “Optimization of The Concentration Field in A Suspended Photocatalytic Reactor”,  Energy  2014, 74, 140-146
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360544214004812   Cited: 18(IF 2023: 9.000)

 261. Huashan Li*, Weibin Ma, Yongwang Lian, Xianlong Wang, Liang Zhao, “Global Solar Radiation Estimation with Sunshine Duration in Tibet, China”,  Renewable Energy  2011, 36(11), 3141-3145
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960148111001339   Cited: 165(IF 2023: 9.000)

 262. Shenming Xu, Jiangang Jiang*, Wenyi Ren, He Wang, Rui Zhang, Yingge Xie, Yubin Chen, “Construction of Zno/Cds Three-Dimensional Hierarchical Photoelectrode for Improved Photoelectrochemical Performance”,  Renewable Energy  2020, 153, 241-248
  https://doi.org/10.1016%2Fj.renene.2020.02.001   Cited: 41(IF 2023: 9.000)

 263. Jiabin Fang, Nan Tu, Jinjia Wei*, “Numerical Investigation of Start-Up Performance of A Solar Cavity Receiver”,  Renewable Energy  2013, 53, 35-42
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960148112007045   Cited: 28(IF 2023: 9.000)

 264. Haimin Zhang, Yibing Li, Xiaolu Liu, Porun Liu, Yun Wang, Taicheng An*, Huagui Yang, Dengwei Jing, Huijun Zhao*, “Determination of Iodide Via Direct Fluorescence Quenching at Nitrogen-Doped Carbon Quantum Dot Fluorophores”,  Environmental Science & Technology Letters  2014, 1(1), 87-91
  http://pubs.acs.org/doi/10.1021/ez400137j   Cited: 83(IF 2023: 8.900)

 265. Bin Wang, Shaohua Shen*, Samuel S. Mao*, “Black Tio2 for Solar Hydrogen Conversion”,  Journal of Materiomics  2017, 3(2), 96-111
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352847816301344   Cited: 130(IF 2023: 8.400)

 266. Shaohua Shen*, Jianan Chen, Li Cai, Feng Ren, Liejin Guo, “A Strategy of Engineering Impurity Distribution in Metal Oxide Nanostructures for Photoelectrochemical Water Splitting”,  Journal of Materiomics  2015, 1(2), 134-145
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352847815000301   Cited: 30(IF 2023: 8.400)

 267. Xiaoyang Feng, Yubin Chen*, Zhixiao Qin, Menglong Wang, Liejin Guo*, “Facile Fabrication of Sandwich Structured Wo3 Nanoplate Arrays for Efficient Photoelectrochemical Water Splitting”,  ACS Applied Materials & Interfaces  2016, 8(28), 18089-18096
  http://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.6b04887   Cited: 147(IF 2023: 8.300)

 268. Huanhuan Guo, Maosen Fu, Di Zhou*, Chao Du, Pengjian Wang, Lixia Pang, Wenfeng Liu, Antonio Sergio Bezerra Sombra, Jinzhan Su, “Design of A High-Efficiency and -Gain Antenna Using Novel Low-Loss, Temperature-Stable Li2Ti1-X(Cu1/3Nb2/3)XO3 Microwave Dielectric Ceramics”,  ACS Applied Materials & Interfaces  2021, 13(1), 912-923
  https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsami.0c18836   Cited: 141(IF 2023: 8.300)

 269. Ying Yang*, Juan Han, Xiaohui Ning, Wei Cao, Wei Xu*, Liejin Guo, “Controllable Morphology and Conductivity of Electrodeposited Cu2O Thin Film: Effect of Surfactants”,  ACS Applied Materials & Interfaces  2014, 6(24), 22534-22543
  http://pubs.acs.org/doi/10.1021/am506657v   Cited: 83(IF 2023: 8.300)

 270. Lisong Xiao, Marianne Mertens, Laura Wortmann, Silke Kremer, Martin Valldor, Twan Lammers, Fabian Kiessling, Sanjay Mathur*, “Enhanced In Vitro and In Vivo Cellular Imaging with Green Tea Coated Water-Soluble Iron Oxide Nanocrystals”,  ACS Applied Materials & Interfaces  2015, 7(12), 6530-6540
  http://pubs.acs.org/doi/10.1021/am508404t   Cited: 74(IF 2023: 8.300)

 271. Jie Chen, Daming Zhao, Zhidan Diao, Miao Wang, Liejin Guo, Shaohua Shen*, “Bifunctional Modification of Graphitic Carbon Nitride with Mgfe2O4 for Enhanced Photocatalytic Hydrogen Generation”,  ACS Applied Materials & Interfaces  2015, 7(33), 18843-18848
  http://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.5b05714   Cited: 70(IF 2023: 8.300)

 272. Zhixiao Qin, Yubin Chen*, Xixi Wang, Xu Guo, Liejin Guo*, “Intergrowth of Cocatalysts with Host Photocatalysts for Improved Solar-To-Hydrogen Conversion”,  ACS Applied Materials & Interfaces  2016, 8(2), 1264-1272
  http://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.5b09943   Cited: 70(IF 2023: 8.300)

 273. Ya Liu, Liang Zhao, Jinzhan Su, Mingtao Li*, Liejin Guo, “Fabrication and Properties of Branched (Nh4)XWo3 Nanowire Array Film and Porous Wo3 Nanorod Array Film”,  ACS Applied Materials & Interfaces  2015, 7(6), 3532-3538
  http://pubs.acs.org/doi/10.1021/am507230t   Cited: 61(IF 2023: 8.300)

 274. Meng Wang, Jiangang Jiang, Jinwen Shi, Liejin Guo*, “Cds/Cdse Core-Shell Nanorod Arrays: Energy Level Alignment and Enhanced Photoelectrochemical Performance”,  ACS Applied Materials & Interfaces  2013, 5(10), 4021-4025
  http://pubs.acs.org/doi/10.1021/am400851q   Cited: 60(IF 2023: 8.300)

 275. Jian Wang, Bo Feng, Jinzhan Su*, Liejin Guo, “Enhanced Bulk and Interfacial Charge Transfer Dynamics for Efficient Photoelectrochemical Water Splitting: The Case of Hematite Nanorod Arrays”,  ACS Applied Materials & Interfaces  2016, 8(35), 23143-23150
  http://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.6b07723   Cited: 53(IF 2023: 8.300)

 276. Yaming Ma, Dongyu Liu, Hu Wu, Mingtao Li, Shujiang Ding, Anthony Shoji Hall*, Chunhui Xiao*, “Promoting Bifunctional Water Splitting by Modification of The Electronic Structure at The Interface of Nife Layered Double Hydroxide and Ag”,  ACS Applied Materials & Interfaces  2021, 13(22), 26055-26063
  https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsami.1c05123   Cited: 47(IF 2023: 8.300)

 277. Hui Chen, Wengao Zeng, Yutang Liu*, Wanyue Dong, Tao Cai, Lin Tang*, Juan Li, Wenlu Li, “Unique Mil-53(Fe)/Pdi Supermolecule Composites: Z-Scheme Heterojunction and Covalent Bonds for Uprating Photocatalytic Performance”,  ACS Applied Materials & Interfaces  2021, 13(14), 16364-16373
  https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsami.1c01308   Cited: 37(IF 2023: 8.300)

 278. Laura Wortmann, Shaista Ilyas, Daniel Niznansky, Martin Valldor, Karim Arroub, Nadja Berger, Kamil Rahme, Justin D. Holmes, Sanjay Mathur*, “Bioconjugated Iron Oxide Nanocubes: Synthesis, Functionalization, and Vectorization”,  ACS Applied Materials & Interfaces  2014, 6(19), 16631-16642
  http://pubs.acs.org/doi/10.1021/am503068r   Cited: 35(IF 2023: 8.300)

 279. Jian Wang, Nicola H Perry, Liejin Guo, Lionel Vayssieres*, Harry L. Tuller*, “On The Theoretical and Experimental Control of Defect Chemistry and Electrical and Photoelectrochemical Properties of Hematite Nanostructures”,  ACS Applied Materials & Interfaces  2019, 11(2), 2031-2041
  https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.8b16911   Cited: 34(IF 2023: 8.300)

 280. Ya Liu, Haoran Qiu, Jinghan Li, Liejin Guo*, Joel W. Ager*, “Tandem Electrocatalytic Co2 Reduction with Efficient Intermediate Conversion over Pyramid-Textured Cu–Ag Catalysts”,  ACS Applied Materials & Interfaces  2021, 13(34), 40513-40521
  https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.1c08688   Cited: 30(IF 2023: 8.300)

 281. Jian Wang, Menglong Wang, Tao Zhang, Zhiqiang Wang, Penghui Guo, Jinzhan Su*, Liejin Guo*, “Facile Synthesis of Ultrafine Hematite Nanowire Arrays in Mixed Water–Ethanol–Acetic Acid Solution for Enhanced Charge Transport and Separation”,  ACS Applied Materials & Interfaces  2018, 10(15), 12594-12602
  https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.7b18534   Cited: 27(IF 2023: 8.300)

 282. Wenrui Zhang, Mingtao Li, Aiping Chen, Leigang Li, Yuanyuan Zhu, Zhenhai Xia, Ping Lu, Philippe Boullay, Lijun Wu, Yimei Zhu, Judith L. MacManus-Driscoll, Quanxi Jia, Honghui Zhou, Jagdish Narayan, Xinghang Zhang, Haiyan Wang*, “Two-Dimensional Layered Oxide Structures Tailored by Self-Assembled Layer Stacking Via Interfacial Strain”,  ACS Applied Materials & Interfaces  2016, 8(26), 16845-16851
  http://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.6b03773   Cited: 26(IF 2023: 8.300)

 283. Xilin She, Qianqian Li, Na Ma, Jin Sun, Dengwei Jing, Chengmeng Chen, Lijun Yang*, Dongjiang Yang*, “Creation of Ge–NX–CY Configures in Carbon Nanotubes: Origin of Enhanced Electrocatalytic Performance for Oxygen Reduction Reaction”,  ACS Applied Materials & Interfaces  2016, 8(16), 10383-10391
  http://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.6b03260   Cited: 21(IF 2023: 8.300)

 284. Xu Guo, Qiuyang Li, Yawei Liu, Tao Jin, Yubin Chen*, Liejin Guo*, Tianquan Lian*, “Enhanced Light-Driven Charge Separation and H2 Generation Efficiency in Wse2 Nanosheet-Semiconductor Nanocrystal Heterostructures”,  ACS Applied Materials & Interfaces  2020, 12(40), 44769-44776
  https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.0c12931   Cited: 17(IF 2023: 8.300)

 285. Xiaoping Zhang, Chung-Li Dong, Yiqing Wang, Jie Chen, Kumaravelu Thanigai Arul, Zhidan Diao, Yanming Fu, Mingtao Li, Shaohua Shen*, “Regulating Crystal Structure and Atomic Arrangement in Single-Component Metal Oxides through Electrochemical Conversion for Efficient Overall Water Splitting”,  ACS Applied Materials & Interfaces  2020, 12(51), 57038-57046
  https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsami.0c16659   Cited: 17(IF 2023: 8.300)

 286. He Zhang, Yuping Du, Dengwei Jing, Liu Yang, Junyi Ji*, Xiaoke Li*, “Integrated Janus Evaporator with An Enhanced Donnan Effect and Thermal Localization for Salt-Tolerant Solar Desalination and Thermal-To-Electricity Generation”,  ACS Applied Materials & Interfaces  2023, 15(42), 49892–49901
  https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.3c12517   Cited: 15(IF 2023: 8.300)

 287. Tianxiang Zhu, Dongyu Liu, Lei Shi, Shiyao Lu, Yiyang Gao, Dongyang Zhang, Heng Mao, Zehui Sun, Cheng-Yen Lao, Mingtao Li*, Kai Xi, Shujiang Ding*, “Nitrogen-Doped Hierarchical Porous Carbon-Promoted Adsorption of Anthraquinone for Long-Life Organic Batteries”,  ACS Applied Materials & Interfaces  2020, 12(31), 34910-34918
  https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsami.0c08214   Cited: 9(IF 2023: 8.300)

 288. Lubing Li, Jingkuo Qu, Lei Zhang, Liting Wei, Jinzhan Su*, Liejin Guo, “Ruse2 and Cose2 Nanoparticles Incorporated Nitrogen-Doped Carbon as Efficient Trifunctional Electrocatalyst for Zinc–Air Batteries and Water Splitting”,  ACS Applied Materials & Interfaces  2024, 16(19), 24660–24670
  https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsami.4c02766 (IF 2023: 8.300)

 289. Xinyu Ma, Yangfei Gao, Bian Yang, Xiaojie Lou*, Jianbing Huang*, Lijing Ma*Dengwei Jing*, “Enhanced Hydrogen Production of Acidified Ruddlesden–Popper Type Perovskite Oxides in Water and Seawater by Coupled Piezo-Photocatalysis”,  Materials Today Nano  2023, 21, 100289
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2588842022001171   Cited: 16(IF 2023: 8.200)

 290. Liejin Guo*, Hui Jin, “Boiling Coal in Water: Hydrogen Production and Power Generation System with Zero Net Co2 Emission Based on Coal and Supercritical Water Gasification”,  International Journal of Hydrogen Energy  2013, 38(29), 12953-12967
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319913010136   Cited: 246(IF 2023: 8.100)

 291. Yunan Chen, Liejin Guo*, Wen Cao, Hui Jin, Simao Guo, Ximin Zhang, “Hydrogen Production by Sewage Sludge Gasification in Supercritical Water with A Fluidized Bed Reactor”,  International Journal of Hydrogen Energy  2013, 38(29), 12991-12999
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319913008434   Cited: 170(IF 2023: 8.100)

 292. Jianbing Huang*, Fucheng Xie, Cheng Wang, Zongqiang Mao*, “Development of Solid Oxide Fuel Cell Materials for Intermediate-To-Low Temperature Operation”,  International Journal of Hydrogen Energy  2012, 37(1), 877-883
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319911008615   Cited: 152(IF 2023: 8.100)

 293. Penghui Guo*, Jiangang Jiang, Shaohua Shen, Liejin Guo*, “Zns/Zno Heterojunction as Photoelectrode: Type Ii Band Alignment towards Enhanced Photoelectrochemical Performance”,  International Journal of Hydrogen Energy  2013, 38(29), 13097-13103
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319913003169   Cited: 104(IF 2023: 8.100)

 294. Yunan Chen, Liejin Guo*, Hui Jin, Jiarong Yin, Youjun Lu, Ximin Zhang, “An Experimental Investigation of Sewage Sludge Gasification in near and Super-Critical Water Using A Batch Reactor”,  International Journal of Hydrogen Energy  2013, 38(29), 12912-12920
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S036031991301272X   Cited: 103(IF 2023: 8.100)

 295. Kai He, Mingtao Li, Liejin Guo*, “Preparation and Photocatalytic Activity of Pani-Cds Composites for Hydrogen Evolution”,  International Journal of Hydrogen Energy  2012, 37(1), 755-759
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S036031991100930X   Cited: 99(IF 2023: 8.100)

 296. Ying Yang, Liejin Guo*, Hongtan Liu*, “Corrosion Characteristics of Ss316L as Bipolar Plate Material in Pemfc Cathode Environments with Different Acidities”,  International Journal of Hydrogen Energy  2011, 36(2), 1654-1663
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319910021750   Cited: 96(IF 2023: 8.100)

 297. Guangsheng Zhang*, Shuanglin Shen, Liejin Guo*, Hongtan Liu*, “Dynamic Characteristics of Local Current Densities and Temperatures in Proton Exchange Membrane Fuel Cells during Reactant Starvations”,  International Journal of Hydrogen Energy  2012, 37(2), 1884-1892
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319911009852   Cited: 91(IF 2023: 8.100)

 298. Li Cai, Feng Ren, Meng Wang, Guangxu Cai, Yubin Chen, Yichao Liu, Shaohua Shen*, Liejin Guo, “V Ions Implanted Zno Nanorod Arrays for Photoelectrochemical Water SplittingunderVisible Light”,  International Journal of Hydrogen Energy  2015, 40(3), 1394-1401
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319914032480   Cited: 89(IF 2023: 8.100)

 299. Naixu Li, Bingyao Zhou, Penghui Guo, Jiancheng Zhou*, Dengwei Jing*, “Fabrication of Noble-Metal-Free Cd0.5 Zn0.5S/Nis Hybrid Photocatalyst for Efficient Solar Hydrogen Evolution”,  International Journal of Hydrogen Energy  2013, 38(26), 11268-11277
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319913015371   Cited: 84(IF 2023: 8.100)

 300. Xixi Wang, Jie Chen, Xiangjiu Guan, Liejin Guo*, “Enhanced Efficiency and Stability for Visible Light Driven Water Splitting Hydrogen Production over Cd0.5Zn0.5S/G-C3N4 Composite Photocatalyst”,  International Journal of Hydrogen Energy  2015, 40(24), 7546-7552
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319914031346   Cited: 82(IF 2023: 8.100)

 301. Shu Zhang, Qingyun Chen*, Dengwei Jing, Yunhai Wang, Liejin Guo*, “Visible Photoactivity and Antiphotocorrosion Performance of Pds–Cds Photocatalysts Modified by Polyaniline”,  International Journal of Hydrogen Energy  2012, 37(1), 791-796
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319911009256   Cited: 81(IF 2023: 8.100)

 302. Maochang Liu, Yuanchang Du, Lijng Ma, Dengwei Jing, Liejin Guo*, “Manganese Doped Cadmium Sulfide Nanocrystal for Hydrogen Production from WaterunderVisible Light”,  International Journal of Hydrogen Energy  2012, 37(1), 730-736
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319911009761   Cited: 76(IF 2023: 8.100)

 303. Yupeng Yang*, Xu Zhang*, Liejin Guo*, Hongtan Liu*, “Overall and Local Effects of Operating Conditions in Pem Fuel Cells with Dead-Ended Anode”,  International Journal of Hydrogen Energy  2017, 42(7), 4690-4698
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319916312526   Cited: 75(IF 2023: 8.100)

 304. Bing Luo, Rui Song, Dengwei Jing*, “Zncr Ldh Nanosheets Modified Graphitic Carbon Nitride for Enhanced Photocatalytic Hydrogen Production”,  International Journal of Hydrogen Energy  2017, 42(37), 23427-23436
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319917308376   Cited: 71(IF 2023: 8.100)

 305. Xiangjiu Guan, Jinwen Shi, Liejin Guo*, “Ag3Po4 Photocatalyst: Hydrothermal Preparation and Enhanced O2 EvolutionunderVisible-Light Irradiation”,  International Journal of Hydrogen Energy  2013, 38(27), 11870-11877
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319913017175   Cited: 67(IF 2023: 8.100)

 306. Xu Zhang*, Yupeng Yang*, Liejin Guo*, Hongtan Liu*, “Effects of Carbon Corrosion on Mass Transfer Losses in Proton Exchange Membrane Fuel Cells”,  International Journal of Hydrogen Energy  2017, 42(7), 4699-4705
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319916310138   Cited: 65(IF 2023: 8.100)

 307. Jinwen Shi*, Botong Zheng, Liuhao Mao, Cheng Cheng, Yuchao Hu*, Heng Wang, Gaosheng Li, Dengwei Jing*, Xianglong Liang, “Moo3/G-C3N4 Z-Scheme (S-Scheme) System Derived from Mos2/Melamine Dual Precursors for Enhanced Photocatalytic H2 Evolution Driven by Visible Light”,  International Journal of Hydrogen Energy  2021, 46(3), 2927-2935
  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360319920316256   Cited: 62(IF 2023: 8.100)

 308. M. Hatami*, M. Jafaryar, J. Zhou, D. Jing*, “Investigation of Engines Radiator Heat Recovery Using Different Shapes of Nanoparticles in H2O/(Ch2Oh)2 Based Nanofluids”,  International Journal of Hydrogen Energy  2017, 42(16), 10891-10900
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319917303646   Cited: 59(IF 2023: 8.100)

 309. Xixi Wang, Maochang Liu, Qingyun Chen, Kai Zhang, Jie Chen, Meng Wang, Penghui Guo, Liejin Guo*, “Synthesis of Cds/Cnts Photocatalysts and Study of Hydrogen Production by Photocatalytic Water Splitting”,  International Journal of Hydrogen Energy  2013, 38(29), 13091-13096
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319913005909   Cited: 57(IF 2023: 8.100)

 310. Juan Han, Jing Chang, Rong Wei, Xiaohui Ning, Jian Li, Zuoxi Li, Huilin Guo, Ying Yang*, “Mechanistic Investigation on Tuning The Conductivity Type of Cuprous Oxide (Cu2O) Thin Films Via Deposition Potential”,  International Journal of Hydrogen Energy  2018, 43(30), 13764-13777
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319918305883   Cited: 56(IF 2023: 8.100)

 311. Shu Zhang, Qingyun Chen*, Yunhai Wang, Liejin Guo, “Synthesis and Photoactivity of Cds Photocatalysts Modified by Polypyrrole”,  International Journal of Hydrogen Energy  2012, 37(17), 13030-13036
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319912012037   Cited: 55(IF 2023: 8.100)

 312. Rui Xie, Jinzhan Su, Ya Liu, Liejin Guo*, “Optical, Structural and Photoelectrochemical Properties of Cds1−XSeX Semiconductor Films Produced by Chemical Bath Deposition”,  International Journal of Hydrogen Energy  2014, 39(7), 3517-3527
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319913030528   Cited: 48(IF 2023: 8.100)

 313. Honghui Yang*, Jing Zhang, Xueqing Wang, Jiangtao Feng*, Wei Yan*, Guo Liejin, “A Newly Isolated Rhodobacter Sphaeroides Hy01 with High Hydrogen Production Performance”,  International Journal of Hydrogen Energy  2014, 39(19), 10051-10060
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319914012294   Cited: 47(IF 2023: 8.100)

 314. Joshua O. Olowoyo, Manoj Kumar, Suman L. Jain, Shaohua Shen, Zhaohui Zhou, Samuel S. Mao, Alexander V Vorontsov, Umesh Kumar*, “Reinforced Photocatalytic Reduction of Co2 to Fuel by Efficient S-Tio2: Significance of Sulfur Doping”,  International Journal of Hydrogen Energy  2018, 43(37), 17682-17695
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319918324480   Cited: 47(IF 2023: 8.100)

 315. Jiangang Jiang, Meng Wang, Rong Li, Lijing Ma, Liejin Guo*, “Fabricating Cds/Bivo4 and Bivo4/Cds Heterostructured Film Photoelectrodes for Photoelectrochemical Applications”,  International Journal of Hydrogen Energy  2013, 38(29), 13069-13076
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319913006678   Cited: 46(IF 2023: 8.100)

 316. Yazhou Zhang, Shichao Zong, Cheng Cheng, Jinwen Shi*, Xiangjiu Guan, Youjun Lu, Liejin Guo*, “One-Pot Annealing Preparation of Na-Doped Graphitic Carbon Nitride from Melamine and Organometallic Sodium Salt for Enhanced Photocatalytic H2 Evolution”,  International Journal of Hydrogen Energy  2018, 43(30), 13953-13961
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319918311674   Cited: 46(IF 2023: 8.100)

 317. Zilong Zeng, Guoliang Liu*, Jiafeng Geng, Dengwei Jing*, Xinlin Hong, Liejin Guo*, “A High-Performance Pdzn Alloy Catalyst Obtained from Metal-Organic Framework for Methanol Steam Reforming Hydrogen Production”,  International Journal of Hydrogen Energy  2019, 44(45), 24387-24397
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319919328319   Cited: 46(IF 2023: 8.100)

 318. Yuanfei Hei, Jianbing Huang*, Cheng Wang*, Zongqiang Mao, “Novel Doped Barium Cerate–Carbonate Composite Electrolyte Material for Low Temperature Solid Oxide Fuel Cells”,  International Journal of Hydrogen Energy  2014, 39(26), 14328-14333
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319914010520   Cited: 44(IF 2023: 8.100)

 319. Guiyin Chen, Guangsheng Zhang, Liejin Guo*, Hongtan Liu*, “Systematic Study on The Functions and Mechanisms of Micro Porous Layer on Water Transport in Proton Exchange Membrane Fuel Cells”,  International Journal of Hydrogen Energy  2016, 41(9), 5063-5073
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319915311356   Cited: 44(IF 2023: 8.100)

 320. Jinwen Shi*, Cheng Cheng, Yuchao Hu, Maochang Liu*, Liejin Guo, “One-Pot Preparation of Porous Cr2O3/G-C3N4 Composites towards Enhanced Photocatalytic H2 EvolutionunderVisible-Light Irradiation”,  International Journal of Hydrogen Energy  2017, 42(7), 4651-4659
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319916309430   Cited: 44(IF 2023: 8.100)

 321. Po Wu, Jinwen Shi, Zhaohui Zhou, Wendong Tang, Liejin Guo*, “Catao2N–Cazro3 Solid Solution: Band-Structure Engineering and Visible-Light-Driven Photocatalytic Hydrogen Production”,  International Journal of Hydrogen Energy  2012, 37(18), 13704-13710
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319912005083   Cited: 43(IF 2023: 8.100)

 322. Jiangang Jiang, Meng Wang, Lijing Ma, Qingyun Chen, Liejin Guo*, “Synthesis of Uniform Zno/Zns/Cds Nanorod Films with Ion-Exchange Approach and Photoelectrochemical Performances”,  International Journal of Hydrogen Energy  2013, 38(29), 13077-13083
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319913006666   Cited: 39(IF 2023: 8.100)

 323. Yupeng Yang*, Xu Zhang*, Liejin Guo*, Hongtan Liu*, “Different Flow Fields, Operation Modes and Designs for Proton Exchange Membrane Fuel Cells with Dead-Ended Anode”,  International Journal of Hydrogen Energy  2018, 43(3), 1769-1780
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319917342118   Cited: 38(IF 2023: 8.100)

 324. Ying Yang, Liejin Guo*, Hongtan Liu*, “Influence of Fluoride Ions on Corrosion Performance of 316L Stainless Steel as Bipolar Plate Material in Simulated Pemfc Anode Environments”,  International Journal of Hydrogen Energy  2012, 37(2), 1875-1883
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319911015606   Cited: 37(IF 2023: 8.100)

 325. Zheng Liu, Shaohua Shen, Liejin Guo*, “Study on Photocatalytic Performance for Hydrogen Evolution over Cds/M-Mcm-41 (M = Zr, Ti) Composite PhotocatalystsunderVisible Light Illumination”,  International Journal of Hydrogen Energy  2012, 37(1), 816-821
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319911008834   Cited: 35(IF 2023: 8.100)

 326. Xu Liu, Ya Liu, Jinzhan Su, Mingtao Li*, Liejin Guo, “Facile Preparation of Bivo4 Nanoparticle Film by Electrostatic Spray Pyrolysis for Photoelectrochemical Water Splitting”,  International Journal of Hydrogen Energy  2015, 40(38), 12964-12972
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319915020649   Cited: 35(IF 2023: 8.100)

 327. Cong Liu, Xiaobing Li, Jinzhan Su*, Liejin Guo, “Enhanced Charge Separation in Copper Incorporated Bivo4 with Gradient Doping Concentration Profile for Photoelectrochemical Water Splitting”,  International Journal of Hydrogen Energy  2016, 41(30), 12842-12851
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319916303548   Cited: 35(IF 2023: 8.100)

 328. Xiaoyang Feng, Yubin Chen*, Menglong Wang, Liejin Guo, “Hydrothermal Synthesis of Pyramid-Like In2S3 Film for Efficient Photoelectrochemical Hydrogen Generation”,  International Journal of Hydrogen Energy  2017, 42(22), 15085-15095
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319917317718   Cited: 33(IF 2023: 8.100)

 329. Fei Xue, Wenlong Fu, Maochang Liu*, Xixi Wang, Bin Wang, Liejin Guo*, “Insight into Cd0.9Zn0.1S Solid-Solution Nanotetrapods: Growth Mechanism and Their Application for Photocatalytic Hydrogen Production”,  International Journal of Hydrogen Energy  2016, 41(45), 20455-20464
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319916322194   Cited: 32(IF 2023: 8.100)

 330. Kai He, Liejin Guo*, “Nis Modified Cds Pyramids with Stacking Fault Structures: Highly Efficient and Stable Photocatalysts for Hydrogen Production from Water”,  International Journal of Hydrogen Energy  2017, 42(38), 23995-24005
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319917326770   Cited: 31(IF 2023: 8.100)

 331. Fei Jia, Liejin Guo*, Hongtan Liu*, “Dynamic Characteristics and Mitigations of Hydrogen Starvations in Proton Exchange Membrane Fuel Cells during Start-Ups”,  International Journal of Hydrogen Energy  2014, 39(24), 12835-12841
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319914017029   Cited: 30(IF 2023: 8.100)

 332. Xu Guo, Yubin Chen*, Zhixiao Qin, Menglong Wang, Liejin Guo*, “One-Step Hydrothermal Synthesis of ZnXCd1−XS/Zno Heterostructures for Efficient Photocatalytic Hydrogen Production”,  International Journal of Hydrogen Energy  2016, 41(34), 15208-15217
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319916316470   Cited: 30(IF 2023: 8.100)

 333. Yunhai Wang*, Baishi Wang, Yapeng Liu, Qingyun Chen, “Electricity and Hydrogen Co-Production from A Bio-Electrochemical Cell with Acetate Substrate”,  International Journal of Hydrogen Energy  2013, 38(16), 6600-6606
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319913006538   Cited: 29(IF 2023: 8.100)

 334. Yuchao Hu, Penghui Guo, Liejin Guo*, “Synthesis and Photocatalytic Properties of Cr-Doped Ksr2Nb3O10 For Hydrogen Production”,  International Journal of Hydrogen Energy  2012, 37(1), 1007-1013
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319911006409   Cited: 28(IF 2023: 8.100)

 335. Xudong Zheng, Shaohua Shen, Feng Ren*, Guangxu Cai, Zhuo Xing, Yichao Liu, Dan Liu, Guozhen Zhang, Xiangheng Xiao, Wei Wu, Changzhong Jiang, “Irradiation-Induced Tio2 Nanorods for Photoelectrochemical Hydrogen Production”,  International Journal of Hydrogen Energy  2015, 40(15), 5034-5041
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S036031991500467X   Cited: 27(IF 2023: 8.100)

 336. Yuxun Ren, Liang Zhao, Dengwei Jing*, Liejin Guo, “Investigation and Modeling of Cpc Based Tubular Photocatalytic Reactor for Scaled-Up Hydrogen Production”,  International Journal of Hydrogen Energy  2016, 41(36), 16019-16031
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319916301689   Cited: 27(IF 2023: 8.100)

 337. Yupeng Yang, Xu Zhang, Liejin Guo*, Hongtan Liu*, “Degradation Mitigation Effects of Pressure Swing in Proton Exchange Membrane Fuel Cells with Dead-Ended Anode”,  International Journal of Hydrogen Energy  2017, 42(38), 24435-24447
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319917331373   Cited: 27(IF 2023: 8.100)

 338. Qingyu Wei, Yan Yang, Haijun Liu, Junyi Hou, Maochang Liu, Fei Cao*, Liang Zhao*, “Experimental Study on Direct Solar Photocatalytic Water Splitting for Hydrogen Production Using Surface Uniform Concentrators”,  International Journal of Hydrogen Energy  2018, 43(30), 13745-13753
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319918302477   Cited: 27(IF 2023: 8.100)

 339. Shuanglin Shen, Liejin Guo*, Hongtan Liu*, “An Analytical Model for Solid Oxide Fuel Cells with Bi-Layer Electrolyte”,  International Journal of Hydrogen Energy  2013, 38(4), 1967-1975
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319912025736   Cited: 26(IF 2023: 8.100)

 340. Jianbing Huang*, Li Zhang, Cheng Wang, Ping Zhang, “Cyo–Bzcyo Composites with Enhanced Proton Conductivity: Candidate Electrolytes for Low-Temperature Solid Oxide Fuel Cells”,  International Journal of Hydrogen Energy  2012, 37(17), 13044-13052
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319912011834   Cited: 25(IF 2023: 8.100)

 341. Ying Yang*, Liejin Guo*, Hongtan Liu*, “Factors Affecting Corrosion Behavior of Ss316L as Bipolar Plate Material in Pemfc Cathode Environments”,  International Journal of Hydrogen Energy  2012, 37(18), 13822-13828
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319912008804   Cited: 25(IF 2023: 8.100)

 342. Xu Liu, Xiangkun Elvis Cao, Ya Liu*, Xiaobing Liu, Meng Wang, Mingtao Li*, “Branched Multiphase Tio2 with Enhanced Photoelectrochemical Water Splitting Activity”,  International Journal of Hydrogen Energy  2018, 43(46), 21365-21373
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319918331227   Cited: 25(IF 2023: 8.100)

 343. Yapeng Liu, Yunhai Wang*, Baishi Wang, Qingyun Chen, “Effect of Anolyte Ph and Cathode Pt Loading on Electricity and Hydrogen Co-Production Performance of The Bio-Electrochemical System”,  International Journal of Hydrogen Energy  2014, 39(26), 14191-14195
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319914005254   Cited: 24(IF 2023: 8.100)

 344. Qixing Wu, Shuiyun. Shen, Yaling He, Tianshou Zhao*, “Effect of Water Concentration in The Anode Catalyst Layer on The Performance of Direct Methanol Fuel Cells Operating with Neat Methanol”,  International Journal of Hydrogen Energy  2012, 37(7), 5958-5968
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319911028345   Cited: 23(IF 2023: 8.100)

 345. Xianghui Zhang*, Mao Yang, Jianguo Zhao, Liejin Guo*, “Photocatalytic Hydrogen Evolution with Simultaneous Degradation of Organics over (Cuin)0.2Zn1.6S2 Solid Solution”,  International Journal of Hydrogen Energy  2013, 38(36), 15985-15991
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319913024452   Cited: 22(IF 2023: 8.100)

 346. Yichao Liu, Fen Ren*, Shaohua Shen, Jianan Chen, Yanming Fu, Guangxu Cai, Xuening Wang, Zhuo Xing, Liang Wu, Xudong Zheng, Changzhong Jiang, “Vacancy-Doped Homojunction Structural Tio2 Nanorod Photoelectrodes with Greatly Enhanced Photoelectrochemical Activity”,  International Journal of Hydrogen Energy  2018, 43(4), 2057-2063
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319917345470   Cited: 21(IF 2023: 8.100)

 347. Fei Jia, Liejin Guo*, Hongtan Liu*, “A Study on Current Overshoot during Start-Ups and Optimal Start-Up Strategy of Proton Exchange Membrane Fuel Cells”,  International Journal of Hydrogen Energy  2015, 40(24), 7754-7761
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319915000907   Cited: 20(IF 2023: 8.100)

 348. Wei Yan*, Chunli Zheng*, Yiliang Liu, Liejin Guo, “A Novel Dual-Bed Photocatalytic Water Splitting System for Hydrogen Production”,  International Journal of Hydrogen Energy  2011, 36(13), 7405-7409
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319911007075   Cited: 19(IF 2023: 8.100)

 349. Xueqing Wang, Honghui Yang*, Chao Ma, Liejin Guo*, “Enhanced Photosynthetic Hydrogen Production Performance of Rhodobacter Capsulatus by Deactivating Cbb Cycle and Cytochrome C Oxidase”,  International Journal of Hydrogen Energy  2014, 39(7), 3176-3184
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319913030620   Cited: 19(IF 2023: 8.100)

 350. Lijing Ma*, Tao Zhang, Rui Song, Liejin Guo*, “In-Situ Raman Study of Relation between Microstructure and Photoactivity of Cds@Tio2 Core-Shell Nanostructures”,  International Journal of Hydrogen Energy  2018, 43(30), 13778-13787
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S036031991830778X   Cited: 19(IF 2023: 8.100)

 351. Yupeng Yang, Xu Zhang, Liejin Guo*, Hongtan Liu*, “Mechanisms of Voltage Spikes and Mitigation Strategies for Proton Exchange Membrane Fuel Cells with Dead-Ended AnodeunderPressure Swing Operation”,  International Journal of Hydrogen Energy  2017, 42(47), 28578-28587
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319917337746   Cited: 18(IF 2023: 8.100)

 352. Lijing Ma*, Bing Luo, Jiafeng Geng, Zhesong Huang, Liejin Guo, “Efficient Photothermocatalytic Hydrogen Production Performance over A Graphene-Titanium Dioxide Hybrid Nanomaterial”,  International Journal of Hydrogen Energy  2021, 46(3), 2871-2877
  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360319920315822   Cited: 18(IF 2023: 8.100)

 353. Fei Jia, Fengfeng Liu, Liejin Guo*, Hongtan Liu*, “Mechanisms of Reverse Current and Mitigation Strategies in Proton Exchange Membrane Fuel Cells during Startups”,  International Journal of Hydrogen Energy  2016, 41(15), 6469-6475
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319915312441   Cited: 15(IF 2023: 8.100)

 354. Yubin Chen*, Hongyu Xia, Wenshuai Zhang, Wenyu Zheng, Xiaoyang Feng, Jiangang Jiang*, “Template Synthesis of Porous Hierarchical Cu2Znsns4 Nanostructures for Photoelectrochemical Water Splitting”,  International Journal of Hydrogen Energy  2021, 46(3), 2862-2870
  https://doi.org/10.1016%2Fj.ijhydene.2020.04.243   Cited: 15(IF 2023: 8.100)

 355. Yubin Chen*, Zhixiao Qin, Xu Guo, Xixi Wang, Liejin Guo, “One-Step Hydrothermal Synthesis of (Cuin)0.2Zn1.6S2 Hollow Sub-Microspheres for Efficient Visible-Light-Driven Photocatalytic Hydrogen Generation”,  International Journal of Hydrogen Energy  2016, 41(3), 1524-1534
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319915305541   Cited: 14(IF 2023: 8.100)

 356. Yan Yang, Maochang Liu, Qingyu Wei, Jianfeng Li, Liang Zhao*, “Toward The Enhancement of Activity and Stability of CdXZn1-XS Photocatalyst for Solar Hydrogen Production”,  International Journal of Hydrogen Energy  2017, 42(43), 26597-26604
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319916302981   Cited: 14(IF 2023: 8.100)

 357. Yuchen Pu, Ya Liu, Dongyu Liu, Zhaohui Zhou, Shujiang Ding, Zhenhai Xia, Mingtao Li*, “First-Principles Screening Visible-Light Active Delafossite Abo2 Structures for Photocatalytic Application”,  International Journal of Hydrogen Energy  2018, 43(36), 17271-17282
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319918322547   Cited: 13(IF 2023: 8.100)

 358. Hengyi Wu, Liang Wu, Shaohua Shen, Yichao Liu, Guangxu Cai, Xuening Wang, Yunhang Qiu, Huizhou Zhong, Zhuo Xing, Jun Tang, Zhongqin Dai, Changzhong Jiang, Feng Ren*, “Enhanced Photoelectrochemical Performance of An Α-Fe2O3 Nanorods Photoanode with Embedded Nanocavities Formed by Helium Ions Implantation”,  International Journal of Hydrogen Energy  2020, 45(16), 9408-9415
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319920303566   Cited: 13(IF 2023: 8.100)

 359. Chao Ma, Honghui Yang, Yang Zhang, Liejin Guo*, “Disruption of Multidrug Resistance Protein Gene of Rhodobacter Capsulatus Results in Improved Photoheterotrophic Hydrogen Production”,  International Journal of Hydrogen Energy  2013, 38(29), 13031-13037
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319913007568   Cited: 11(IF 2023: 8.100)

 360. Shuanglin Shen, Liejin Guo*, Hongtan Liu*, “Theoretical Analysis of The Characteristics of The Solid Oxide Fuel Cells with A Bi-Layer Electrolyte”,  International Journal of Hydrogen Energy  2013, 38(29), 13084-13090
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319913006447   Cited: 10(IF 2023: 8.100)

 361. Wenlong Fu, Fei Xue, Maochang Liu*, “Kilogram-Scale Production of Highly Active Chalcogenide Photocatalyst for Solar Hydrogen Generation”,  International Journal of Hydrogen Energy  2018, 43(30), 13738-13744
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319918301496   Cited: 10(IF 2023: 8.100)

 362. Yubin Chen*, Xu Guo, Cheng Xie, Zhixiao Qin, Xiaoyang Feng, “Size- and Composition-Dependent Photocatalytic Hydrogen Production over Colloidal Cd1-XZnXSe Nanocrystals”,  International Journal of Hydrogen Energy  2018, 43(30), 13911-13920
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319918303215   Cited: 10(IF 2023: 8.100)

 363. Po Wu, Zhaohui Zhou, Jinwen Shi, Liejin Guo*, “First-Principles Calculations of Cd1-XZnXS Doped with Alkaline Earth Metals for Photocatalytic Hydrogen Generation”,  International Journal of Hydrogen Energy  2012, 37(17), 13074-13081
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319912010245   Cited: 9(IF 2023: 8.100)

 364. Jiangang Jiang*, Ying Wang, Wenyi Ren, Yingge Xie, Yubin Chen, “Surface Modification of Zno Microrod Arrays Films by Ion-Exchange Approach and Their Photoelectrochemical Performances”,  International Journal of Hydrogen Energy  2018, 43(30), 13931-13938
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319918303537   Cited: 8(IF 2023: 8.100)

 365. Fei Xue, Haochen Wu, Yuting Liu, Moya Min, Mohammad Hatami*, Naixu Li, Maochang Liu*, “Cus Nanosheet-Induced Local Hot Spots on G-C3N4 Boost Photocatalytic Hydrogen Evolution”,  International Journal of Hydrogen Energy  2023, 48(16), 6346-6357
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319922021267   Cited: 8(IF 2023: 8.100)

 366. Yuanchang Du, Maochang Liu, Liejin Guo*, “Scattering Phase Function of Fractal Aggregates of Tio2 Particulate Photocatalyst Simulated with Discrete Dipole Approximation”,  International Journal of Hydrogen Energy  2020, 45(52), 28034-28043
  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360319920312581   Cited: 7(IF 2023: 8.100)

 367. Muhammad Qasim, Maochang Liu, Liejin Guo*, “Electron Transfer Via A Carbon Channel for Efficient Z-Scheme Solar Hydrogen Production”,  International Journal of Hydrogen Energy  2021, 46(55), 28098-28109
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319921022254?via%3Dihub   Cited: 6(IF 2023: 8.100)

 368. Xiaokang Wan, Mingtao Li, Liejin Guo*, “Synthesis and Photoelectrochemical Study of BiwXV1−X O4+X/2 Films by A Polymer-Assisted Method”,  International Journal of Hydrogen Energy  2013, 38(27), 11720-11726
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319913016650   Cited: 5(IF 2023: 8.100)

 369. Jiangang Jiang, Wenyi Ren*, Yubin Chen, Guangyuan Du, Liejin Guo, “Insight into Carrier Transportation and Hydrogen Production Activity of Two Novel Morphological Cds Films”,  International Journal of Hydrogen Energy  2017, 42(48), 28710-28717
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319917335413   Cited: 4(IF 2023: 8.100)

 370. Lixia Pan, Jiazhe Wu, Xiaoya Xu, Fei Lv, Yubin Chen*, Liejin Guo, “Photoelectrochemical Performance of Bismuth Vanadate Photoanode for Water SplittingunderConcentrated Light Irradiation”,  International Journal of Hydrogen Energy  2023, 48(36), 13479-13488
  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360319922061626   Cited: 4(IF 2023: 8.100)

 371. Kai He*, Liejin Guo*, “The Theoretical Calculation and Analysis of The Chemical Equilibrium in The Synthetic Process and Its Effect on Hydrogen Production Performance for Sulfide Catalysts”,  International Journal of Hydrogen Energy  2021, 46(9), 6561-6572
  https://doi.org/10.1016%2Fj.ijhydene.2020.11.207   Cited: 3(IF 2023: 8.100)

 372. Tuo Zhang, Xiangjiu Guan*, Bin Zhu, Ziying Zhang, Xiaoyuan Ye, Wengao Zeng, Ze Gao, Liejin Guo*, “Boosting Solar-Driven Thermal-Assisted Photocatalytic Hydrogen Production through Device Thermal Management”,  International Journal of Hydrogen Energy  2024, 51(Part A), 921-934
  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360319923035188   Cited: 3(IF 2023: 8.100)

 373. Xinyu Ma, Jiaoyang Qu, Long Zhang, Jiajia Ma, Yongjie Cao, Kui Nie, Qing Ji, Cheng Wang, Lijing Ma, Dengwei Jing*, “Direct Seawater Splitting by Photo-Piezoelectric Coupling Based on Surface Protonated Perovskite”,  International Journal of Hydrogen Energy  2024, 55, 441-454
  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360319923059839?dgcid=rss_sd_all (IF 2023: 8.100)

 374. Shaohua Shen*, Jie Chen, Xixi Wang, Liang Zhao, Liejin Guo*, “Microwave-Assisted Hydrothermal Synthesis of Transition-Metal Doped Znin2S4 and Its Photocatalytic Activity for Hydrogen EvolutionunderVisible Light”,  Journal of Power Sources  2011, 196(23), 10112-10119
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378775311016934   Cited: 111(IF 2023: 8.100)

 375. Shuanglin Shen, Yupeng Yang, Liejin Guo*, Hongtan Liu*, “A Polarization Model for A Solid Oxide Fuel Cell with A Mixed Ionic and Electronic Conductor as Electrolyte”,  Journal of Power Sources  2014, 256, 43-51
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378775314000561   Cited: 83(IF 2023: 8.100)

 376. Qingyun Chen*, Jianshan Liu, Ya Liu, Yunhai Wang*, “Hydrogen Production on Tio2 Nanorod Arrays Cathode Coupling with Bio-Anode with Additional Electricity Generation”,  Journal of Power Sources  2013, 238, 345-349
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378775313006642   Cited: 70(IF 2023: 8.100)

 377. Xu Zhang*, Liejin Guo*, Hongtan Liu*, “Recovery Mechanisms in Proton Exchange Membrane Fuel Cells after Accelerated Stress Tests”,  Journal of Power Sources  2015, 296, 327-334
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378775315301105   Cited: 51(IF 2023: 8.100)

 378. Jianwen Shi*, Dandan Ma, Yajun Zou, Zhaoyang Fan, Jinwen Shi, Linhao Cheng, Xin Ji, Chunming Niu*, “Rational Construction of Multiple Interfaces in Ternary Heterostructure for Efficient Spatial Separation and Transfer of Photogenerated Carriers in The Application of Photocatalytic Hydrogen Evolution”,  Journal of Power Sources  2018, 379, 249-260
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378775318300314   Cited: 38(IF 2023: 8.100)

 379. Ying Yang*, Liejin Guo*, Hongtan Liu*, “The Effect of Temperature on Corrosion Behavior of Ss316L in The Cathode Environment of Proton Exchange Membrane Fuel Cells”,  Journal of Power Sources  2011, 196(13), 5503-5510
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378775311004976   Cited: 31(IF 2023: 8.100)

 380. Yupeng Yang*, Xu Zhang, Liejin Guo, Hongtan Liu, “Local Degradation in Proton Exchange Membrane Fuel Cells with Dead-Ended Anode”,  Journal of Power Sources  2020, 477, 229021
  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378775320313185   Cited: 29(IF 2023: 8.100)

 381. Shanshan Yu, Yu Li, Jian Wang*, Kai Zhang, Zedong Lin, Wei Qian, Ziqi Deng, Fumin Guo, Mingde Li, Lionel Vayssieres, Makhsud I. Saidaminov, David Lee Phillips*, Shihe Yang*, “Ion Migration as A New Paradigm to Boost Self-Driven Perovskite Narrowband Photodetectors”,  Advanced Optical Materials  2023, 11(16), 2300302
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adom.202300302   Cited: 5(IF 2023: 8.000)

 382. Xiangjiu Guan, Shaohua Shen*, Samuel S. Mao, “Harvesting The Two-Electron Process for Solar Water Splitting”,  Cell Reports Physical Science  2023, 4(1), 101211
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S266638642200529X   Cited: 7(IF 2023: 7.900)

 383. Feng Wang, Fuxia Huang, Fangbo Yu, Xiaofeng Kang, Qingxia Wang, Ya Liu*, “Metal-Sulfide Photocatalysts for Solar-Fuel Generation across The Solar Spectrum”,  Cell Reports Physical Science  2023, 4(6), 101450
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666386423002291   Cited: 6(IF 2023: 7.900)

 384. Yanrui Li, Yiqing Wang, Chung-Li Dong, Yu-Cheng Huang, Jie Chen, Zhen Zhang, Fanqi Meng, Qinghua Zhang, Yiliang Huangfu, Daming Zhao, Lin Gu, Shaohua Shen*, “Single-Atom Nickel Terminating Sp2 and Sp3 Nitride in Polymeric Carbon Nitride for Visible-Light Photocatalytic Overall Water Splitting”,  Chemical Science  2021, 12(10), 3633-3643
  https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2021/sc/d0sc07093a   Cited: 78(IF 2023: 7.600)

 385. Jinwen Shi*, Ya Liu, Zhenxiong Huang, Zhaohui Zhou, Junkai Deng, Xu Liu, Mingtao Li*, “Novel Cubic-Phase Pyrochlore Sb(Iii)2Sn(Iv)2O7 Transformed from Sn(Ii)2Sb(V)2O7: First-Principles Calculation-Based Prediction and Experimental Evidence”,  Materials & Design  2016, 110, 207-213
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264127516310486   Cited: 5(IF 2023: 7.600)

 386. Dongdong Qin, Jingjing Quan, Shifang Duan, Jovan San Martin, Yixiong Lin, Xiaolin Zhu, Xiaoqiang Yao, Jinzhan Su, Ingrid Rodriguez Gutierrez, Chunlan Tao*, Yong Yan*, “High‐Performance Photoelectrochemical Water Oxidation with Phosphorus‐Doped and Metal Phosphide Cocatalyst‐Modified G‐C3N4 Formation through Gas Treatment”,  ChemSusChem  2019, 12(4), 898-907
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cssc.201802382   Cited: 27(IF 2023: 7.500)

 387. Zhixiao Qin, Xiangjiu Guan, Xu Guo, Penghui Guo, Menglong Wang, Zhenxiong Huang, Yubin Chen*, “Integrated Z-Scheme Nanosystem Based on Metal Sulfide Nanorods for Efficient Photocatalytic Pure Water Splitting”,  ChemSusChem  2020, 13(24), 6528-6533
  https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cssc.202002171   Cited: 17(IF 2023: 7.500)

 388. Fengfeng Liu, Ziliang Gao, Jinzhan Su*, Liejin Guo, “An Experimental Investigation of The Effect of Platinum on The Corrosion of Cathode Carbon Support in A Pemfc”,  ChemSusChem  2022, 15(10), e202102726
  https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cssc.202102726   Cited: 7(IF 2023: 7.500)

 389. Fei Lv, Zhixiao Qin, Jiazhe Wu, Lixia Pan, Longjie Liu, Yubin Chen*, Yixin Zhao, “Decoupled Water Electrolysis Driven by 1 Cm2 Single Perovskite Solar Cell Yielding A Solar-To-Hydrogen Efficiency of 14.4%”,  ChemSusChem  2023, 16(1), e202201689
  https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/cssc.202201689   Cited: 6(IF 2023: 7.500)

 390. Chen Liao, Hongwei Zhou, Shunxin Zhang, Feng Wang, Ya Liu, Liejin Guo*, “Copper Vacancy and Lspr-Activated Mxene Synergistically Enabling Selective Photoreduction Co2 to Acetate”,  ChemSusChem  2024, Accepted
  https://doi.org/10.1002/cssc.202301927 (IF 2023: 7.500)

 391. Yiqun Zheng, Jie Zeng, Aleksey Ruditskiy, Maochang Liu, Younan Xia*, “Oxidative Etching and Its Role in Manipulating The Nucleation and Growth of Noble-Metal Nanocrystals”,  Chemistry of Materials  2014, 26(1), 22-33
  http://pubs.acs.org/doi/10.1021/cm402023g   Cited: 239(IF 2023: 7.200)

 392. Yongping Fu, Morgan T. Rea, Jie Chen, Darien Morrow, Matthew P. Hautzinger, Yuzhou Zhao, Dongxu Pan, Lydia H. Manger, John C. Wright, Randall H. Goldsmith, Song Jin*, “Selective Stabilization and Photophysical Properties of Metastable Perovskite Polymorphs of Cspbi3 in Thin Films”,  Chemistry of Materials  2017, 29(19), 8385-8394
  http://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemmater.7b02948   Cited: 184(IF 2023: 7.200)

 393. Aizhao Pan, Jianli Wang, Matthew J. Jurow, Mengjun Jia, Ya Liu, Youshen Wu, Yanfeng Zhang, Ling He*, Yi Liu*, “General Strategy for The Preparation of Stable Luminous Nanocomposite Inks Using Chemically Addressable Cspbx3 Peroskite Nanocrystals”,  Chemistry of Materials  2018, 30(8), 2771-2780
  https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemmater.8b00587   Cited: 112(IF 2023: 7.200)

 394. Longzhou Zhang, Dengwei Jing, Liejin Guo*, Xiangdong Yao*, “In Situ Photochemical Synthesis of Zn-Doped Cu2O Hollow Microcubes for High Efficient Photocatalytic H2 Production”,  ACS Sustainable Chemistry & Engineering  2014, 2(6), 1446-1452
  http://pubs.acs.org/doi/10.1021/sc500045e   Cited: 92(IF 2023: 7.100)

 395. Naixu Li*, Rumeng Jiang, Yao Li, Jiancheng Zhou, Quanhong Ma, Shaohua Shen, Maochang Liu*, “Plasma-Assisted Photocatalysis of Ch4 and Co2 into Ethylene”,  ACS Sustainable Chemistry & Engineering  2019, 7(13), 11455-11463
  https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acssuschemeng.9b01284   Cited: 68(IF 2023: 7.100)

 396. Menglong Wang, Zhixiao Qin, Zhidan Diao, Rui Li, Junbo Zhong, Dongmei Ma, Yubin Chen*, “Red Phosphorus/Carbon Nitride Van Der Waals Heterostructure for Photocatalytic Pure Water SplittingunderWide-Spectrum Light Irradiation”,  ACS Sustainable Chemistry & Engineering  2020, 8(35), 13459-13466
  https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acssuschemeng.0c04372   Cited: 45(IF 2023: 7.100)

 397. Xiao Han, Yankuan Wei, Jinzhan Su*, Yan Zhao*, “Low-Cost Oriented Hierarchical Growth of Bivo4/Rgo/Nife Nanoarrays Photoanode for Photoelectrochemical Water Splitting”,  ACS Sustainable Chemistry & Engineering  2018, 6(11), 14695-14703
  https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acssuschemeng.8b03259   Cited: 42(IF 2023: 7.100)

 398. Naixu Li, Xu Liu, Jiancheng Zhou*, Quanhong Ma, Maochang Liu*, Wenshuai Chen*, “Enhanced Ni/W/Ti Catalyst Stability from Ti-O-W Linkage for Effective Conversion of Cellulose into Ethylene Glycol”,  ACS Sustainable Chemistry & Engineering  2020, 8(26), 9650-9659
  https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acssuschemeng.0c00836   Cited: 32(IF 2023: 7.100)

 399. Cong Liu, Jinzhan Su*, Jinglan Zhou, Liejin Guo, “A Multistep Ion Exchange Approach for Fabrication of Porous Bivo4 Nanorod Arrays on Transparent Conductive Substrate”,  ACS Sustainable Chemistry & Engineering  2016, 4(9), 4492-4497
  http://pubs.acs.org/doi/10.1021/acssuschemeng.6b00971   Cited: 25(IF 2023: 7.100)

 400. Naixu Li, Wenlong Fu, Chen Chen, Maochang Liu*, Fei Xue, Quanhao Shen, Jiancheng Zhou, “Controlling The Core-Shell Structure of Cus@Cds Heterojunction Via Seeded Growth with Tunable Photocatalytic Activity”,  ACS Sustainable Chemistry & Engineering  2018, 6(11), 15867-15875
  https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acssuschemeng.8b04606   Cited: 24(IF 2023: 7.100)

 401. Yasir Abbas, Majid Basharat, Wei Liu, Muhammad Shuaib Khan, Shuangkun Zhang, Shafqat Ali, Zhanpeng Wu*, Dezhen Wu*, “Substantial Role of Nitrogen and Sulfur in Quaternary-Atom-Doped Multishelled Carbon Nanospheres for The Oxygen Evolution Reaction”,  ACS Sustainable Chemistry & Engineering  2020, 8(10), 4284-4291
  https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acssuschemeng.0c00592   Cited: 17(IF 2023: 7.100)

 402. Yu-Cheng Huang, Yanrui Li, K. Thanigai Arul, Takuji Ohigashi, Ta Thi Thuy Nga, Ying-Rui Lu, Chi-Liang Chen, Jeng-Lung Chen, Shaohua Shen*, Way-Faung Pong, Chung-Li Dong*, Wu-Ching Chou*, “Atomic Nickel on Graphitic Carbon Nitride as A Visible Light-Driven Hydrogen Production Photocatalyst Studied by X-Ray Spectromicroscopy”,  ACS Sustainable Chemistry & Engineering  2023, 11(14), 5390–5399
  https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acssuschemeng.2c06497   Cited: 9(IF 2023: 7.100)

 403. Sajjad ul Haq, Muhammad Shuaib Khan*, Essossimna Djatoubai, Chung-Li Dong, Penghui Guo, Yu-Cheng Huang, Shaohua Shen, “A Facile Approach for Pt Single Atoms Deposition on Two-Dimensional Calcium Niobate Nanosheets for Photocatalytic Hydrogen Evolution”,  ACS Sustainable Chemistry & Engineering  2022, 10(28), 9096-9104
  https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acssuschemeng.2c01765   Cited: 3(IF 2023: 7.100)

 404. Jiazhe Wu, Fei Lv, Lixia Pan, Yubin Chen*, “Decoupled Water Electrolysis Via Vo2+/Vo2+ Redox Mediator for 35 Mpa High-Pressure Hydrogen Production”,  ACS Sustainable Chemistry & Engineering  2023, 11(49), 17199–17205
  https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acssuschemeng.3c06416 (IF 2023: 7.100)

 405. Fan Sun, Xueli Xing, Chunyang Zhang, Jinrui Zhang, Hui Hong*, “Enhanced Photocatalytic Co2 Reduction Performance Via Photothermal–Magnetic Synergistic Effects for Solar Fuel Production”,  ACS Sustainable Chemistry & Engineering  2024, 12(8), 3298–3311
  https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acssuschemeng.3c07919 (IF 2023: 7.100)

 406. Zhixiao Qin, Menglong Wang, Rui Li, Yubin Chen*, “Novel Cu3P/G-C3N4 P-N Heterojunction Photocatalysts for Solar Hydrogen Generation”,  Science China Materials  2018, 61(6), 861-868
  https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs40843-017-9171-9   Cited: 89(IF 2023: 6.800)

 407. Tiezhu Guo, Di Zhou*, Wenfeng Liu, Jinzhan Su, “Recent Advances in All-In-One Flexible Supercapacitors”,  Science China Materials  2021, 64(1), 27-45
  https://link.springer.com/article/10.1007/s40843-020-1417-8   Cited: 54(IF 2023: 6.800)

 408. Yubo Tan, Maochang Liu, Daixing Wei, Heming Tang, Xinjian Feng*, Shaohua Shen*, “A Simple Green Approach to Synthesis of Sub-100 Nm Carbon Spheres as Template for Tio2 Hollow Nanospheres with Enhanced Photocatalytic Activities”,  Science China Materials  2018, 61(6), 869-877
  https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs40843-017-9183-2   Cited: 19(IF 2023: 6.800)

 409. Zhuocheng Yin, Yuchuan Shi, Shaohua Shen*, “A N-Si/CooX/Ni:Coooh Photoanode Producing 600 Mv Photovoltage for Efficient Photoelectrochemical Water Splitting”,  Science China Materials  2022, 65, 3442–3451
  https://link.springer.com/article/10.1007/s40843-022-2136-0   Cited: 6(IF 2023: 6.800)

 410. Lianlian Mao, Hao Deng, Mingtao Li, Shaohua Shen*, “Manipulating Interface Built-In Electric Fields for Efficient Spatial Charge Separation in Hematite-Based Photoanodes”,  Science China Materials  2023, 66, 603–613
  https://link.springer.com/article/10.1007/s40843-022-2194-3   Cited: 1(IF 2023: 6.800)

 411. Daming Zhao, Yuxiao Yang, Vasileios Binas, Shaohua Shen*, “Metal Atom-Induced Microenvironment Regulation in Polymeric Carbon Nitride for Photocatalytic Hydrogen Evolution”,  Science China Materials  2024, 67, 1765–1779
  https://link.springer.com/article/10.1007/s40843-024-2870-1   Cited: 1(IF 2023: 6.800)

 412. Dongliang Zhao, Meng Wang, Tingting Kong, Yi Shang, Xinyi Du, Liejin Guo, Shaohua Shen*, “Electronic Pump Boosting Photocatalytic Hydrogen Evolution over Graphitic Carbon Nitride”,  Materials Today Chemistry  2019, 11, 296-302
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2468519418302337   Cited: 14(IF 2023: 6.700)

 413. Xiangjiu Guan*, Shichao Zong, Li Tian, Maochang Liu*, “Efficient Photocatalytic Hydrogen ProductionunderVisible-Light Irradiation on Srtio3 without Noble Metal: Dye-Sensitization and Earth-Abundant Cocatalyst Modification”,  Materials Today Chemistry  2022, 26, 101018
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2468519422002476   Cited: 7(IF 2023: 6.700)

 414. Long Jiang, Hanrui Du, Le Li, Xiangjiu Guan, Yihao Zhang, Liwei Li, Xiaoxu Liu, Lei Li, Yingcheng Tian, Li Zhang, Shuai Wang, Jie Chen*, Shaohua Shen, “Sequential Growth of Cs3Bi2I9/Bivo4 Direct Z-Scheme Heterojunction for Visible-Light-Driven Photocatalytic Co2 Reduction”,  Transactions of Tianjin University   2023, 29, 462–472
  https://link.springer.com/article/10.1007/s12209-023-00376-9   Cited: 6(IF 2023: 6.700)

 415. Yubin Chen, Lianzhou Wang, Gaoqing Lu, Xiangdong Yao*, Liejin Guo*, “Nanoparticles Enwrapped with Nanotubes: A Unique Architecture of Cds/Titanate Nanotubes for Efficient Photocatalytic Hydrogen Production from Water”,  Journal of Materials Chemistry  2011, 21(13), 5134-5141
  http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2011/jm/c0jm03945d   Cited: 125(IF 2013: 6.626)

 416. Yubin Chen, Liejin Guo*, “Highly Efficient Visible-Light-Driven Photocatalytic Hydrogen Production from Water Using Cd0.5Zn0.5S/Tnts (Titanate Nanotubes) Nanocomposites without Noble Metals”,  Journal of Materials Chemistry  2012, 22(15), 7507-7514
  http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2012/JM/c2jm16797b   Cited: 106(IF 2013: 6.626)

 417. Xing Kang, Jinwen Shi*, Huaiyu Lu, Guiquan Zhang*, Jiantao Yao, Lulu Hou, Feng Chen, Samuel S. Mao, Vassilios D. Binas, Shaohua Shen*, “Nanosized Basno3 as Electron Transport Promoter Coupled with G-C3N4 toward Enhanced Photocatalytic H2 Production”,  Advanced Sustainable Systems  2021, 5(9), 2100138
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adsu.202100138   Cited: 18(IF 2023: 6.500)

 418. Mingtao Li, Lipeng Zhang, Quan Xu, Jianbing Niu, Zhenhai Xia*, “N-Doped Graphene as Catalysts for Oxygen Reduction and Oxygen Evolution Reactions: Theoretical Considerations”,  Journal of Catalysis  2014, 314, 66-72
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021951714000736   Cited: 585(IF 2023: 6.500)

 419. Daming Zhao, Jie Chen, Chung-Li Dong, Wu Zhou, Yu-Cheng Huang, Samuel S. Mao, Liejin Guo, Shaohua Shen*, “Interlayer Interaction in Ultrathin Nanosheets of Graphitic Carbon Nitride for Efficient Photocatalytic Hydrogen Evolution”,  Journal of Catalysis  2017, 352, 491-497
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021951717302270   Cited: 105(IF 2023: 6.500)

 420. Miao Wang, Chung-Li Dong, Yu-Cheng Huang, Shaohua Shen*, “Bifunctional Cobalt Phosphide Nanoparticles with Convertible Surface Structure for Efficient Electrocatalytic Water Splitting in Alkaline Solution”,  Journal of Catalysis  2019, 371, 262-269
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002195171930065X   Cited: 46(IF 2023: 6.500)

 421. Fujun Niu, Chung-Li Dong, Changbao Zhu, Yu-Cheng Huang, Miao Wang, Joachim Maier, Yan Yu*, Shaohua Shen*, “A Novel Hybrid Artificial Photosynthesis System Using Mos2 Embedded in Carbon Nanofibers as Electron Relay and Hydrogen Evolution Catalyst”,  Journal of Catalysis  2017, 352, 35-41
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021951717301483   Cited: 31(IF 2023: 6.500)

 422. Danni Xu, Qianqian Chu, Zhuangzhi Wu, Qingyun Chen, Sheng-Qiang Fan*, Guan-Jun Yang*, Baizeng Fang*, “Molecular Engineering of Photosensitizers for Fast and Stable Photocatalytic Hydrogen Generation”,  Journal of Catalysis  2015, 325, 118-127
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021951715000743   Cited: 27(IF 2023: 6.500)

 423. Fujun Niu, Shaohua Shen*, Liejin Guo, “A Noble-Metal-Free Artificial Photosynthesis System with Tio2 as Electron Relay for Efficient Photocatalytic Hydrogen Evolution”,  Journal of Catalysis  2016, 344, 141-147
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021951716301713   Cited: 24(IF 2023: 6.500)

 424. Shaohua Shen, Samuel S. Mao*, “Nanostructure Designs for Effective Solar-To-Hydrogen Conversion”,  Nanophotonics  2012, 1(1), 31-50
  https://doi.org/10.1515/Fnanoph-2012-0010   Cited: 62(IF 2023: 6.500)

 425. Yubin Chen, Xiaoyang Feng, Maochang Liu, Jinzhan Su, Shaohua Shen*, “Towards Efficient Solar-To-Hydrogen Conversion: Fundamentals and Recent Progress in Copper-Based Chalcogenide Photocathodes”,  Nanophotonics  2016, 5(4), 524-547
  https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/nanoph-2016-0027/html   Cited: 57(IF 2023: 6.500)

 426. Mohammad Hatami, A. Kheirkhah, H. Ghanbari-Rad, Dengwei Jing*, “Numerical Heat Transfer Enhancement Using Different Nanofluids Flow through Venturi and Wavy Tubes”,  Case Studies in Thermal Engineering  2019, 13, 100368
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214157X18303678   Cited: 32(IF 2023: 6.400)

 427. Amin Amiri Delouei*, Amin Emamian, Sajjad Karimnej, Hasan Sajjadi, Dengwei Jing*, “Two-Dimensional Analytical Solution for Temperature Distribution in Fg Hollow Spheres: General Thermal Boundary Conditions”,  International Communications in Heat and Mass Transfer  2020, 113, 104531
  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0735193320300567   Cited: 40(IF 2023: 6.400)

 428. Naixu Li, Hailu Huang, Rehana Bibi, Quanhao Shen, Richard Ngulube, Jiancheng Zhou*, Maochang Liu*, “Noble-Metal-Free Mof Derived Hollow Cds/Tio2 Decorated with Nis Cocatalyst for Efficient Photocatalytic Hydrogen Evolution”,  Applied Surface Science  2019, 476, 378-386
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169433219301278   Cited: 96(IF 2023: 6.300)

 429. Marco Fronzi, M. Hussein N. Assadi*, Dorian A. H. Hanaor, “Theoretical Insights into The Hydrophobicity of Low Index Ceo2 Surfaces”,  Applied Surface Science  2019, 478, 68-74
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169433219302399?via%3Dihub   Cited: 55(IF 2023: 6.300)

 430. Rui Song, Wu Zhou, Bing Luo, Dengwei Jing*, “Highly Efficient Photocatalytic H2 Evolution Using Tio2 Nanoparticles Integrated with Electrocatalytic Metal Phosphides as Cocatalysts”,  Applied Surface Science  2017, 416, 957-964
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169433217312564   Cited: 51(IF 2023: 6.300)

 431. Ying Yang*, Xiaohui Ning, Hongsheng Tang, Liejin Guo, Hongtan Liu, “Effects of Passive Films on Corrosion Resistance of Uncoated Ss316L Bipolar Plates for Proton Exchange Membrane Fuel Cell Application”,  Applied Surface Science  2014, 320, 274-280
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169433214020273   Cited: 50(IF 2023: 6.300)

 432. Quanhao Shen, Naixu Li, Rehana Bibi, Ngulube Richard, Maochang Liu, Jiancheng Zhou*, Dengwei Jing*, “Incorporating Nitrogen Defects into Novel Few-Layer Carbon Nitride Nanosheets for Enhanced Photocatalytic H2 Production”,  Applied Surface Science  2020, 529, 147104
  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0169433220318614   Cited: 31(IF 2023: 6.300)

 433. Bing Luo, Rui Song, Jiafeng Geng, Dengwei Jing*, Zhenxiong Huang, “Strengthened Spatial Charge Separation over Z-Scheme Heterojunction Photocatalyst for Efficient Photocatalytic H2 Evolution”,  Applied Surface Science  2019, 475, 453-461
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169433218336328   Cited: 25(IF 2023: 6.300)

 434. Yu-Cheng Huang, K.Thanigai Arul, Chi-Liang Chen, Jeng-Lung Chen, Jie Chen, Shaohua Shen, Ying-Ru Lu, Chun-Hong Kuo, Chung-Li Dong*, Wu-Ching Chou*, “Electronic Structures Associated with Enhanced Photocatalytic Activity in Nanogap-Engineered G-C3N4/Ag@Sio2 Hybrid Nanostructures”,  Applied Surface Science  2020, 514, 145907
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169433220306632   Cited: 11(IF 2023: 6.300)

 435. Xiaokang Wan*, Yunbo Xu, Xianyun Wang, Xiangjiu Guan, Yanming Fu, Chao Hu, Haowei Hu, Nai Rong, “Atomic Layer Deposition Assisted Surface Passivation on Bismuth Vanadate Photoanodes for Enhanced Solar Water Oxidation”,  Applied Surface Science  2022, 573, 151492
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169433221025447   Cited: 6(IF 2023: 6.300)

 436. Tao Zhang, Maggie Paulose, Ram Neupane, Lilly A. Schaffer, Dhan B. Rana, Jinzhan Su*, Liejin Guo, Oomman K. Varghese*, “Nanoporous Wo3 Films Synthesized by Tuning Anodization Conditions for Photoelectrochemical Water Oxidation”,  Solar Energy Materials and Solar Cells  2020, 209, 110472
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927024820300787   Cited: 35(IF 2023: 6.300)

 437. Ingrid Rodríguez-Gutiérrez*, Essossimna Djatoubai, Jinzhan Su, Alberto Vega-Poot, Geonel Rodríguez-Gattorno, Flavio L. Souza*, Gerko Oskam*, “An Intensity-Modulated Photocurrent Spectroscopy Study of The Charge Carrier Dynamics of Wo3/Bivo4 Heterojunction Systems”,  Solar Energy Materials and Solar Cells  2020, 208, 110378
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927024819307044   Cited: 35(IF 2023: 6.300)

 438. Shangpu Liu, Jinglan Zhou, Youjun Lu, Jinzhan Su*, “Pulsed Laser/ Electrodeposited Cubi2O4/Bivo4 P-N Heterojunction for Solar Water Splitting”,  Solar Energy Materials and Solar Cells  2018, 180, 123-129
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927024818300916   Cited: 30(IF 2023: 6.300)

 439. Muhammad Shuaib Khan, Zhidan Diao, Minoru OSada, Shaohua Shen*, “Nitrogen Doped Ultrathin Calcium/Sodium Niobate Perovskite Nanosheets for Photocatalytic Water Oxidation”,  Solar Energy Materials and Solar Cells  2020, 205, 110283
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927024819306129   Cited: 20(IF 2023: 6.300)

 440. Dávid Lukács, Miklós Németh, Łukasz Szyrwiel, Levente Illés, Béla Pécz, Shaohua Shen, József S. Pap*, “Behavior of A Cu-Peptide ComplexunderWater Oxidation Conditions - Molecular Electrocatalyst Or Precursor to Nanostructured Cuo Films?”,  Solar Energy Materials and Solar Cells  2019, 201, 110079
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927024819304088   Cited: 12(IF 2023: 6.300)

 441. Yankuan Wei, Jinzhan Su, Liejin Guo, Lionel Vayssieres*, “Something NewunderThe Sun for Ultra Low-Cost Single-Junction Photoanodes for Highly Efficient Photocatalytic Water Splitting”,  Solar Energy Materials and Solar Cells  2019, 201, 110083
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092702481930412X   Cited: 8(IF 2023: 6.300)

 442. Mohammad Hatami, Dengwei Jing*, “Differential Transformation Method for Newtonian and Non-Newtonian Nanofluids Flow Analysis: Compared to Numerical Solution”,  Alexandria Engineering Journal  2016, 55(2), 731-739
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1110016816000077   Cited: 49(IF 2023: 6.200)

 443. Mohammed Hatami, Dengwei Jing*, “Optimization of Wavy Direct Absorber Solar Collector (Wdasc) Using Al2O3-Water Nanofluid and Rsm Analysis”,  Applied Thermal Engineering  2017, 121, 1040-1050
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359431116331507   Cited: 127(IF 2023: 6.100)

 444. Chengzhen Sun, Wenqiang Lu*, Bofeng Bai, Liejin Guo, “Anomalous Enhancement in Thermal Conductivity of Nanofluid Induced by Solid Walls in A Nanochannel”,  Applied Thermal Engineering  2011, 31(17-18), 3799-3805
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359431111003784   Cited: 62(IF 2023: 6.100)

 445. Dongxing Song, Jiandong Zhou, Yechun Wang, Dengwei Jing*, “Choice of Appropriate Aggregation Radius for The Descriptions of Different Properties of The Nanofluids”,  Applied Thermal Engineering  2016, 103, 92-101
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359431116305518   Cited: 17(IF 2023: 6.100)

 446. Yan Yang, Dengwei Jing, Liang Zhao*, “Computational Fluid Dynamics Modeling of Reactive Multiphase Flow for Suspended Photocatalytic Water Splitting of Hydrogen Production System”,  Applied Thermal Engineering  2020, 173, 115220
  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1359431119366888   Cited: 14(IF 2023: 6.100)

 447. Maochang Liu, Kejian Lu, Xinru Li, Hui Liu, Dengwei Jing*, “Light-Induced Enhancement of Critical Heat Flux on Tio2 Coatings with Specific Surface Topology”,  Applied Thermal Engineering  2020, 174, 115333
  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1359431119365184   Cited: 7(IF 2023: 6.100)

 448. Xiangyan Chen, Shaopeng Wang, Shaohua Shen*, “Rational Engineering of Semiconductor-Based Photoanodes for Photoelectrochemical Cathodic Protection”,  Chemical Physics Reviews  2024, 5(1), 011302
  https://pubs.aip.org/aip/cpr/article/5/1/011302/2932952 (IF 2023: 6.100)

 449. Shujian Wang, Yitao Si, Kejian Lu, Feng Liu, Biao Wang, Shidong Zhao, Yi Wang, Shiyue Zhang, Youjun Lu; Naixu Li, Maochang Liu*, “Energy and Mass Flow in Photocatalytic Water Splitting by Coupling Photothermal Effect”,  Chemical Physics Reviews  2024, 5(3), 031301
  https://pubs.aip.org/aip/cpr/article-abstract/5/3/031301/3300608/Energy-and-mass-flow-in-photocataly
  tic-water?redirectedFrom=fulltext
  (IF 2023: 6.100)

 450. Majid Basharat, Muhammad Shuaib Khan, Yasir Abbas, Shuangkun Zhang, Hanlin Ma, Zhanpeng Wu*, Wei Liu*, “Cyclotriphosphazene (P3N3) Hybrid Framework for Aggregation Induced Photocatalytic Hydrogen Evolution and Degradation of Rhodamine B”,  Materials Chemistry Frontiers  2020, 4(11), 3216-3225
  https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2020/qm/d0qm00216j/unauth#!divAbstract   Cited: 15(IF 2023: 6.000)

 451. Dengwei Jing*, Yuan Hu, Maochang Liu, Jinjia Wei*, Liejin Guo, “Preparation of Highly Dispersed Nanofluid and Cfd Study of Its Utilization in A Concentrating Pv/T System”,  Solar Energy  2015, 112, 30-40
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038092X14005404   Cited: 199(IF 2023: 6.000)

 452. Jiabin Fang, Jinjia Wei*, Xunwei Dong, Yueshe Wang, “Thermal Performance Simulation of A Solar Cavity ReceiverunderWindy Conditions”,  Solar Energy  2011, 85(1), 126-138
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038092X10003191   Cited: 144(IF 2023: 6.000)

 453. Jingyu Jin, Dengwei Jing*, “A Novel Liquid Optical Filter Based on Magnetic Electrolyte Nanofluids for Hybrid Photovoltaic/Thermal Solar Collector Application”,  Solar Energy  2017, 155, 51-61
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038092X17305339   Cited: 84(IF 2023: 6.000)

 454. Qingyu Wei, Yan Yang, Junyi Hou, Huan Liu, Fei Cao*, Liang Zhao*, “Direct Solar Photocatalytic Hydrogen Generation with Cpc Photoreactors: System Development”,  Solar Energy  2017, 153, 215-223
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038092X17304590   Cited: 51(IF 2023: 6.000)

 455. Yang Li, Dengwei Jing*, “Investigation of The Performance of Photovoltaic/Thermal System by A Coupled Trnsys and Cfd Simulation”,  Solar Energy  2017, 143, 100-112
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038092X16306582   Cited: 45(IF 2023: 6.000)

 456. Zilong Zeng, Bing Luo, Dengwei Jing*, Liejin Guo, “Hydrogen Production Versus Photocatalyst DimensionunderConcentrated Solar Light: A Case over Titanium Dioxide”,  Solar Energy  2021, 230, 538-548
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038092X21008902   Cited: 7(IF 2023: 6.000)

 457. Muhammad Shuaib Khan, Fengkai Zhang, Minoru Osada, Samuel S. Mao, Shaohua Shen*, “Graphitic Carbon Nitride‐Based Low-Dimensional Heterostructures for Photocatalytic Applications”,  Solar RRL  2020, 4(8), 1900435
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/solr.201900435   Cited: 76(IF 2023: 6.000)

 458. Yanming Fu, Ying-Rui Lu, Feng Ren, Zhuo Xing, Jie Chen, Penghui Guo, Way-Faung Pong, Chung-Li Dong*, Liang Zhao, Shaohua Shen*, “Surface Electronic Structure Reconfiguration of Hematite Nanorods for Efficient Photoanodic Water Oxidation”,  Solar RRL  2020, 4(1), 1900349
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/solr.201900349   Cited: 29(IF 2023: 6.000)

 459. Yiqing Wang, Daming Zhao, Hao Deng, Mingtao Li, Jie Chen*, Shaohua Shen*, “Theoretical Insights into The Limitation of Photocatalytic Overall Water Splitting Performance of Via Group Elements Doped Polymeric Carbon Nitride: A Density Functional Theory Calculation Predicting Solar-To-Hydrogen Efficiency”,  Solar RRL  2021, 5(6), 2000630
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/solr.202000630   Cited: 18(IF 2023: 6.000)

 460. Shaohua Shen*, Sarah A. Lindley, Chung-Li Dong, Eefei Chen, Ying-Rui Lu, Jigang Zhou, Yongfeng Hu, Damon A. Wheeler, Penghui Guo, Jin Z. Zhang, David S. Kliger, Samuel S. Mao, “Enhancing Solar‐Driven Water Splitting with Surface‐Engineered Nanostructures”,  Solar RRL  2019, 3(3), 1800285
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/solr.201800285   Cited: 13(IF 2023: 6.000)

 461. Fumin Guo, Jian Wang*, Yu Li, Shanshan Yu, Xiuwen Xu, Xin Cai*, Yueping Fang, Lionel Vayssieres, Makhsud I. Saidaminov, Shihe Yang*, “Post-Ripening Fabrication and Self-Driven Narrowband Photoresponse of Large-Grain, Phase-Pure Cspbbr3 Films”,  Solar RRL  2022, 6(12), 2200828
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/solr.202200828   Cited: 3(IF 2023: 6.000)

 462. Saman Rashidi*, Liu Yang, Ali Khoosh-Ahang, Dengwei Jing, Omid Mahian, “Entropy Generation Analysis of Different Solar Thermal Systems”,  Environmental Science and Pollution Research  2020, 27, 20699-20724
  https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-020-08472-2   Cited: 49(IF 2022: 5.800)

 463. Jinwen Shi*, Yazhou Zhang, Yuchao Hu, Xiangjiu Guan, Zhaohui Zhou, Liejin Guo*, “Nh3-Treated Mos2 Nanosheets as Photocatalysts for Enhanced H2 EvolutionunderVisible-Light Irradiation”,  Journal of Alloys and Compounds  2016, 688, 368-375
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838816320862   Cited: 18(IF 2023: 5.800)

 464. Xianghui Zhang*, Jianguo Zhao, Liejin Guo*, “Band Gap-Tunable (Cuag)XIn2XZn2(1-2X)S2 Solid Solutions Synthesized by Hydrothermal Method with Ultrasonic Assistance and Their Photocatalytic H2 Production Performance”,  Journal of Alloys and Compounds  2014, 582, 617-622
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838813019312   Cited: 11(IF 2023: 5.800)

 465. Essossimna Djatoubai, Muhammad Shuaib Khan*, Sajjad ul Haq, Penghui Guo, Shaohua Shen, “Rational Design of Bifeo3 Nanostructures for Efficient Charge Carrier Transfer and Consumption for Photocatalytic Water Oxidation”,  Journal of Alloys and Compounds  2022, 911, 164920
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838822013111   Cited: 11(IF 2023: 5.800)

 466. Xiong Dan, Chao Wang, Xi Xu, Ya Liu, Xiaowei Cheng, Marco Fronzi*, Lei Bi*, X.S. Zhao, “Improving The Sinterability of Ceo2 by Using Plane-Selective Nanocubes”,  Journal of the European Ceramic Society  2019, 39(14), 4429-4434
  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0955221919304406   Cited: 17(IF 2023: 5.800)

 467. Sherif Abdulkader Tawfik*, Sajid Ali*, Marco Fronzi, Mehran Kianinia, Trong Toan Tran, Catherine Stampfl, Igor Aharonovich, Milos Toth, Michael J. Ford*, “First Principles Investigation of Quantum Emission from Hbn Defects”,  Nanoscale  2017, 9(36), 13575-13582
  http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2017/nr/c7nr04270a/unauth   Cited: 247(IF 2023: 5.800)

 468. Guorui Yang, Wei Yan*, Qian Zhang, Shaohua Shen*, Shujiang Ding, “One-Dimensional Cds/Zno Core/Shell Nanofibers Via Single-Spinneret Electrospinning: Tunable Morphology and Efficient Photocatalytic Hydrogen Production”,  Nanoscale  2013, 5(24), 12432-12439
  http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2013/NR/c3nr03462c   Cited: 197(IF 2023: 5.800)

 469. Dawei Chen, Chung-Li Dong*, Yuqin Zou*, Dong Su*, Yu-Cheng Huang, Li Tao, Shuo Dou, Shaohua Shen*, Shuangyin Wang*, “In Situ Evolution of Highly Dispersed Amorphous CooX Clusters for Oxygen Evolution Reaction”,  Nanoscale  2017, 9(33), 11969-11975
  http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2017/nr/c7nr04381c   Cited: 143(IF 2023: 5.800)

 470. Shaohua Shen*, Penghui Guo, Damon A. Wheeler, Jiangang Jiang, Sarah A. Lindley, Coleman X. Kronawitter, Jin Z. Zhang, Liejin Guo, Samuel S. Mao*, “Physical and Photoelectrochemical Properties of Zr-Doped Hematitenanorod Arrays”,  Nanoscale  2013, 5(20), 9867-9874
  http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2013/nr/c3nr03245k   Cited: 116(IF 2023: 5.800)

 471. Dandan Ma, Jianwen Shi*, Yajun Zou, Zhaoyang Fan, Jinwen Shi, Linhao Cheng, Diankun Sun, Zeyan Wang, Chunming Niu, “Multiple Carrier-Transfer Pathways in Flower-Like In2S3/Cdin2S4/In2O3 Ternary Heterostructure for Enhanced Photocatalytic Hydrogen Production”,  Nanoscale  2018, 10(16), 7860-7870
  http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2018/nr/c8nr00170g/unauth   Cited: 100(IF 2023: 5.800)

 472. Naixu Li, Maochang Liu, Zhaohui Zhou, Jiancheng Zhou*, Yueming Sun, Liejin Guo*, “Charge Separation in Facet-Engineered Chalcogenide Photocatalyst: A Selective Photocorrosion Approach”,  Nanoscale  2014, 6(16), 9695-9702
  http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2014/nr/c4nr02068e   Cited: 88(IF 2023: 5.800)

 473. Meng Wang, Myeongwhun Pyeon, Yakup Gönüllü, Ali Kaouk, Shaohua Shen, Liejin Guo*, Sanjay Mathur*, “Constructing Fe2O3/Tio2 Core–Shell Photoelectrodes for Efficient Photoelectrochemical Water Splitting”,  Nanoscale  2015, 7(22), 10094-10100
  http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2015/nr/c5nr01493j   Cited: 80(IF 2023: 5.800)

 474. Chao Du, Di Zhou*, Huanhuan Guo, Yongqiang Pang, Hongyu Shi, Wenfeng Liu, Jinzhan Su, Charanjeet Singh, Sergei Trukhanov, Alex Trukhanov, Larissa Panina, Zhuo Xu, “An Ultra-Broadband Terahertz Metamaterial Coherent Absorber Using Multilayer Electric Ring Resonator Structures Based on Anti-Reflection Coating”,  Nanoscale  2020, 12(17), 9769-9775
  https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2020/NR/C9NR10668E#!divAbstract   Cited: 72(IF 2023: 5.800)

 475. Xilin She, Dongjiang Yang*, Dengwei Jing, Fang Yuan, Weiyou Yang*, Liejin Guo, Yanke Che*, “Nitrogen-Doped One-Dimensional (1D) Macroporous Carbonaceous Nanotube Arrays and Their Application in Electrocatalytic Oxygen Reduction Reactions”,  Nanoscale  2014, 6(19), 11057-11061
  http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2014/nr/c4nr03340j   Cited: 55(IF 2023: 5.800)

 476. Long Liu, Huilin Hou, Lin Wang, Rui Xu, Yong Lei, Shaohua Shen, Dongjiang Yang*, Weiyou Yang*, “A Transparent Cds@Tio2 Nanotextile Photoanode with Boosted Photoelectrocatalytic Efficiency and Stability”,  Nanoscale  2017, 9(40), 15650-15657
  http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2017/nr/c7nr05658c   Cited: 49(IF 2023: 5.800)

 477. Ya Liu, Liang Zhao, Mingtao Li*, Liejin Guo, “Tio2/Cdse Core–Shell Nanofiber Film for Photoelectrochemical Hydrogen Generation”,  Nanoscale  2014, 6(13), 7397-7404
  http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2014/nr/c4nr00856a   Cited: 48(IF 2023: 5.800)

 478. Aizhao Pan, Matthew Jurow, Yanrui Zhao, Fen Qiu, Ya Liu, Juan Yang, Jeffrey J. Urban, Ling He*, Yi Liu*, “Templated Self-Assembly of One-Dimensional Cspbx3 Perovskite Nanocrystal Superlattices”,  Nanoscale  2017, 9(45), 17688-17693
  http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2017/nr/c7nr06579e   Cited: 45(IF 2023: 5.800)

 479. Yichao Liu, Shaohua Shen, Feng Ren*, Jianan Chen, Yanming Fu, Xudong Zheng, Guangxu Cai, Zhuo Xing, Hengyi Wu, Changzhong Jiang*, “Fabrication of Porous Tio2 Nanorod Arrays Photoelectrodes with Enhanced Photoelectrochemical Water Splitting by Helium Ions Implantation”,  Nanoscale  2016, 8(20), 10642-10648
  http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2015/nr/c5nr05594f   Cited: 22(IF 2023: 5.800)

 480. Alireza Kargar, Justin S. Cheung, Chin-Hung Liu, Tae Kyoung Kim, Conor T. Riley, Shaohua Shen, Zhaowei Liu, Donald J. Sirbuly, Deli Wangabf, Sungho Jin*, “NioX-Fe2O3-Coated P-Si Photocathodes for Enhanced Solar Water Splitting in Neutral Ph Water”,  Nanoscale  2015, 7(11), 4900-4905
  http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2015/nr/c4nr07074g   Cited: 16(IF 2023: 5.800)

 481. Xixi Wang, Maochang Liu*, Yubin Chen, Wenlong Fu, Bin Wang, Liejin Guo*, “Symmetry Breaking in Semiconductor Nanocrystals Via Kinetic-Controlled Surface Diffusion: A Strategy for Manipulating The Junction Structure”,  Nanoscale  2016, 8(35), 15970-15977
  http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2016/nr/c6nr04063b   Cited: 9(IF 2023: 5.800)

 482. Jin Hou, Yong Du, Tao Zhang, Chandra Mohan*, Oomman K. Varghese*, “Pegylated (Nh4)Xwo3 Nanorod Mediated Rapid Photonecrosis of Breast Cancer Cells”,  Nanoscale  2019, 11(21), 10209-10219
  https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2019/nr/c9nr01077g/unauth   Cited: 9(IF 2023: 5.800)

 483. Jan E. Stehr*, Shula L. Chen, Weimin M. Chen, Li Cai, Shaohua Shen, Irina A. Buyanova*, “Identification of A Nitrogen-Related Acceptor in Zno Nanowires”,  Nanoscale  2019, 11(22), 10921-10926
  https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2019/nr/c9nr03100f   Cited: 5(IF 2023: 5.800)

 484. Shidong Zhao, Chunyang Zhang, Shujian Wang, Kejian Lu, Biao Wang, Jie Huang, Hao Peng, Naixu Li, Maochang Liu*, “Photothermally Driven Decoupling of Gas Evolution at The Solid–Liquid Interface for Boosted Photocatalytic Hydrogen Production”,  Nanoscale  2024, 16(1), 152-162
  https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2024/nr/d3nr04937j/unauth   Cited: 3(IF 2023: 5.800)

 485. Daming Zhao, Yuxiao Yang, Vasileios Binas, Shaohua Shen*, “Interface Engineering of Z-Scheme Heterojunction for Photocatalytic Water Splitting”,  Fundamental Research  2024, In Press
  https://doi.org/10.1016/j.fmre.2024.05.017 (IF 2023: 5.700)

 486. Huanhuan Guo, Di Zhou*, Chao Du, Pengjian Wang, Wenfeng Liu, Lixia Pang, Qiuping Wang, Jinzhan Su, Charanjeet Singh, Sergei Trukhanov, “Temperature Stable Li2Ti0.75(Mg1/3Nb2/3)0.25O3-Based Microwave Dielectric Ceramics with Low Sintering Temperature and Ultra-Low Dielectric Loss for Dielectric Resonator Antenna Applications”,  Journal of Materials Chemistry C  2020, 8(14), 4690-4700
  https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2020/TC/D0TC00326C#!divAbstract   Cited: 156(IF 2023: 5.700)

 487. Yubin Chen, Wenyu Zheng, Sebastián Murcia-López, Fei Lv, Joan Ramón Morante, Lionel Vayssieres, Clemens Burda*, “Light Management in Photoelectrochemical Water Splitting – from Materials to Device Engineering”,  Journal of Materials Chemistry C  2021, 9(11), 3726-3748
  https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2021/tc/d0tc06071b   Cited: 25(IF 2023: 5.700)

 488. Yonghao Zhang, Yan Guo, Yang Liu, Zhongqi Shi, Wenfeng Liu, Jinzhan Su, Guohua Chen, Di Zhou*, “All-Organic Arptu/Pei Composite Dielectric Films with High-Temperature Resistance and High Energy-Storage Density”,  Journal of Materials Chemistry C  2024, 12(12), 4426-4432
  https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2024/tc/d3tc04715f (IF 2023: 5.700)

 489. Linyuan Wen, Tao Yu, Weipeng Lai, Jinwen Shi*, Maochang Liu, Yingzhe Liu*, Bozhou Wang, “Intra-Ring Bridging: A Strategy for Molecular Design of Highly Energetic Nitramines”,  Chinese Journal of Chemistry  2021, 39(10), 2857-2864
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/cjoc.202100190   Cited: 8(IF 2023: 5.500)

 490. Fangyong Hou, Feng Liu, Haochen Wu, Muhammad Qasim, Yi Chen, Yang Duan, Zhibo Feng, Maochang Liu*, “In Situ Synthesis of Cu3P/P-Doped G-C3N4 Tight 2D/2D Heterojunction Boosting Photocatalytic H2 Evolution”,  Chinese Journal of Chemistry  2023, 41(2), 173-180
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/cjoc.202200445   Cited: 7(IF 2023: 5.500)

 491. Haifeng Zhang, Dun Li, Zhifang Chen, Yingying Wang*, Haoyu Sun, Feng Liu, Maochang Liu, Yiqun Zheng*, Hongwen Huang*, “Preferential Formation of Ethylene Via Electrocatalytic Co2 Reduction on Mesoporous Cu2O Nanoparticles: Synergistic Effects of Pore Structure Confinement and Surface Amine”,  Chinese Journal of Chemistry  2024, Early View
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/cjoc.202400046 (IF 2023: 5.500)

 492. Dong Tian, Bin Lin*, Yang Yang, Yonghong Chen*, Xiaoyong Lu, Zhigao Wang, Wei Liu, Enrico Traversa, “Enhanced Performance of Symmetrical Solid Oxide Fuel Cells Using A Doped Ceria Buffer Layer”,  Electrochimica Acta  2016, 208, 318-324
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013468616310854   Cited: 59(IF 2023: 5.500)

 493. Ingrid Rodríguez-Gutiérrez*, Essossimna Djatoubai, Manuel Rodriguez-Perez, Jinzhan Su*, Geonel Rodriguez-Gattorno, Lionel Vayssieres, Gerko Oskam*, “Photoelectrochemical Water Oxidation at Fto|Wo3@Cuwo4 and Fto|Wo3@Cuwo4|Bivo4 Heterojunction Systems: An Imps Analysis”,  Electrochimica Acta  2019, 308, 317-327
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013468619307054   Cited: 47(IF 2023: 5.500)

 494. Juanwen Chen, Liejin Guo*, Xiaowei Hu, Zhenshan Cao, Yechun Wang, “Dynamics of Single Bubble Departure from Tio2 Nanorod-Array Photoelectrode”,  Electrochimica Acta  2018, 274, 57-66
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013468618307837   Cited: 40(IF 2023: 5.500)

 495. Xiaowei Hu*, Zhenshan Cao, Yechun Wang, Shaohua Shen, Liejin Guo*, Juanwen Chen, “Single Photogenerated Bubble at Gas-Evolving Tio2 Nanorod-Array Electrode”,  Electrochimica Acta  2016, 202, 175-185
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013468616308271   Cited: 27(IF 2023: 5.500)

 496. Xiaohe Liu, Fan Du, Qingyun Chen*, Yunhai Wang, “An Effective Self-Driven Pfc-Pec Hybrid System for Hydrogen Generation from Organic Substance”,  Electrochimica Acta  2017, 245, 379-385
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013468617311593   Cited: 20(IF 2023: 5.500)

 497. Fujun Niu, Shaohua Shen*, Jian Wang, Liejin Guo, “Engineering Interfacial Energetics: A Novel Hybrid System of Metal Oxide Quantum Dots and Cobalt Complex for Photocatalytic Water Oxidation”,  Electrochimica Acta  2016, 212, 905-911
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013468616315973   Cited: 13(IF 2023: 5.500)

 498. Shaohua Shen, Xiaobo Chen, Feng Ren, Coleman X Kronawitter, Samuel S Mao*, Liejin Guo*, “Solar Light-Driven Photocatalytic Hydrogen Evolution over Znin2S4 Loaded with Transition-Metal Sulfides”,  Nanoscale Research Letters  2011, 6:290
  http://link.springer.com/article/10.1186/1556-276X-6-290   Cited: 71(IF 2021: 5.500)

 499. Yumeng Lu, Jinzhan Su*, Jinwen Shi, Di Zhou, “Surface Recombination Passivation of The Bivo4 Photoanode by The Synergistic Effect of The Cobalt/Nickel Sulfide Cocatalyst”,  ACS Applied Energy Materials  2020, 3(9), 9089-9097
  https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsaem.0c01474   Cited: 29(IF 2023: 5.400)

 500. Xinyu Ma, Bing Luo, Zilong Zeng, Songwei Hu, Dengwei Jing*, “Significantly Enhanced Photocatalytic Hydrogen Generation over A 2D/2D Z-Scheme La2Nio4/G-C3N4 Hybrid Free of Noble Metal Cocatalyst”,  ACS Applied Energy Materials  2021, 4(10), 10721-10730
  https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsaem.1c01716   Cited: 13(IF 2023: 5.400)

 501. Dongyu Liu, Devan Solanki, Eli Stavitski, Mingtao Li, Shu Hu*, Victor S. Batista*, Ke R. Yang*, “Selective Water Oxidation to H2O2 on Tio2 Surfaces with Redox-Active Allosteric Sites”,  ACS Applied Energy Materials  2023, 6(16), 8368–8376
  https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsaem.3c01057   Cited: 2(IF 2023: 5.400)

 502. Essossimna Djatoubai, Muhammad Shuaib Khan*, Sajjad ul Haq, Golnaz Heidari, Lijing Ma, Shaohua Shen, “Bifeo3‑Based All Perovskite Oxides Direct Z‑Scheme Heterostructure for Efficient Oxygen Evolution”,  ACS Applied Energy Materials  2023, 6(11), 5653–5661
  https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsaem.3c00087   Cited: 1(IF 2023: 5.400)

 503. Jinnan Liu, Da Li, Weichen Zhao, Diming Xu, Zhongqi Shi, Wenfeng Liu, Jinzhan Su, Tao Zhou*, Guohua Chen, Di Zhou*, “Excellent Energy Storage Performance Achieved in Sr(Sc0.5Nb0.5)O3-Doped Bi0.5Na0.5Tio3-Based Lead-Free Relaxor Ferroelectric Ceramics”,  ACS Applied Energy Materials  2024, 7(5), 2030–2038
  https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsaem.3c03229 (IF 2023: 5.400)

 504. Benchi Ma, Maochang Liu*, Yizhou Zhu, Kefan Chen, Lixia Pan, Chaoqian Ai, Dengwei Jing*, “Record Passive Radiative Cooling of over 15 °C by A Micro-Nanoporous Granular Composite Film”,  ACS Applied Energy Materials  2024, Accepted
  https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsaem.4c00675 (IF 2023: 5.400)

 505. Feng Liu, Fei Xue, Yitao Si, Guijun Chen, Xiangjiu Guan, Kejian Lu, Maochang Liu*, “Functionalized Cd0.5Zn0.5S Chalcogenide Nanotwins Enabling Z-Scheme Photocatalytic Water Splitting”,  ACS Applied Nano Materials  2021, 4(1), 759-768
  https://doi.org/10.1021%2Facsanm.0c03054   Cited: 24(IF 2023: 5.300)

 506. Jing Li, Di Zhou*, Maosen Fu, Pengjian Wang, Jinzhan Su, Shikuan Sun, Tao Zhou, Zhuo Xu, “Coral-Like Polypyrrole/Life5O8/Mos2 Nanocomposites for High-Efficiency Microwave Absorbers”,  ACS Applied Nano Materials  2022, 5(6), 7944-7953
  https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsanm.2c01022   Cited: 14(IF 2023: 5.300)

 507. Aryane Tofanello*, Shaohua Shen, Flavio L. de Souza*, Lionel Vayssieres*, “Strategies to Improve The Photoelectrochemical Performance of Hematite Nanorod-Based Photoanodes”,  APL Materials  2020, 8(4), 040905. Special Issue on Solar to Fuel
  https://aip.scitation.org/doi/10.1063/5.0003146   Cited: 31(IF 2023: 5.300)

 508. Mohammad Hatami, Jiandong Zhou, Jiafeng Geng, Dongxing Song, Dengwei Jing*, “Optimization of A Lid-Driven T-Shaped Porous Cavity to Improve The Nanofluids Mixed Convection Heat Transfer”,  Journal of Molecular Liquids  2017, 231, 620-631
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167732216337825   Cited: 129(IF 2023: 5.300)

 509. Mohammad Hatami*, Dengwei Jing*, “Evaluation of Wavy Direct Absorption Solar Collector (Dasc) Performance Using Different Nanofluids”,  Journal of Molecular Liquids  2017, 229, 203-211
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167732216337023   Cited: 59(IF 2023: 5.300)

 510. S. E. Ghasemi*, Mohammad Hatami*, Dengwei Jing*, D.D. Ganjid, “Nanoparticles Effects on Mhd Fluid Flow over A Stretching Sheet with Solar Radiation: A Numerical Study”,  Journal of Molecular Liquids  2016, 219, 890-896
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167732215312319   Cited: 47(IF 2023: 5.300)

 511. Mohammad Hatami*, Maryam Hasanpour, Dengwei Jing*, “Recent Developments of Nanoparticles Additives to The Consumables Liquids in Internal Combustion Engines: Part Ii: Nano-Lubricants”,  Journal of Molecular Liquids  2020, 319, 114156
  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167732220340332   Cited: 39(IF 2023: 5.300)

 512. Mohammad Hatami, S. Mosayebidorcheh*, Dengwei Jing*, “Thermal Performance Evaluation of Alumina-Water Nanofluid in An Inclined Direct Absorption Solar Collector (Idasc) Using Numerical Method”,  Journal of Molecular Liquids  2017, 231, 632-639
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167732216337746   Cited: 37(IF 2023: 5.300)

 513. Mohammad Hatami*, S. Mohammadi-Rezaei, M. Tahari, Dengwei Jing*, “Recent Developments in Magneto-Hydrodynamic Fe3O4 Nanofluids for Different Molecular Applications: A Review Study”,  Journal of Molecular Liquids  2018, 250, 244-258
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016773221734624X   Cited: 25(IF 2023: 5.300)

 514. Mohammad Hatami*, S.A.R. Sahebi, A. Majidian, M. Sheikholeslami, Dengwei Jing, G. Domairry, “Numerical Analysis of Nanofluid Flow Conveying Nanoparticles through Expanding and Contracting Gaps between Permeable Walls”,  Journal of Molecular Liquids  2015, 212, 785-791
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167732215308588   Cited: 15(IF 2023: 5.300)

 515. Mohammad Hatami*, Maryam Hasanpour, Dengwei Jing*, “Recent Developments of Nanoparticles Additives to The Consumables Liquids in Internal Combustion Engines: Part Iii: Nano-Coolants”,  Journal of Molecular Liquids  2020, 319, 114131
  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167732220340344   Cited: 9(IF 2023: 5.300)

 516. Ya Liu, Jiangang Jiang, Quan Xu, Mingtao Li*, Liejin Guo, “Photoelectrochemical Performance of Cds Nanorods Grafted Vertically Aligned Tio2 Nanorods”,  Materials Research Bulletin  2013, 48(11), 4548-4554
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025540813005990   Cited: 32(IF 2023: 5.300)

 517. Liuhao Mao, Bingru Lu, Jinwen Shi*, Yazhou Zhang, Xing Kang, Yubin Chen, Hui Jin*, Liejin Guo, “Rapid High-Temperature Hydrothermal Post Treatment on Graphitic Carbon Nitride for Enhanced Photocatalytic H2 Evolution”,  Catalysis Today  2023, 409, 94-102
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0920586122001134   Cited: 59(IF 2023: 5.200)

 518. Yuchao Hu, Gaosheng Li, Shichao Zong, Jinwen Shi*, Liejin Guo, “Self-Assembled Nanohybrid of Cadmium Sulfide and Calcium Niobate: Photocatalyst with Enhanced Charge Separation for Efficient Visible Light Induced Hydrogen Generation”,  Catalysis Today  2018, 315, 117-125
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0920586118302761   Cited: 23(IF 2023: 5.200)

 519. Muhammad Qasim, Maochang Liu*, Liejin Guo*, “Z-Scheme P-Doped-G-C3N4/Fe2P/Red-P Ternary Composite Enables Efficient Two-Electron Photocatalytic Pure Water Splitting”,  Catalysis Today  2023, 409, 119-127
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0920586122001626   Cited: 10(IF 2023: 5.200)

 520. Michael Noland*, Marco Fronzi, “Activation of Co2 at Chromia-Nanocluster-Modified Rutile and Anatase Tio2”,  Catalysis Today  2019, 326, 68-74
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0920586118317127?via%3Dihub   Cited: 6(IF 2023: 5.200)

 521. Liya Zhu, Youjun Lu*, “Reactivity and Efficiency of Ceria-Based Oxides for Solar Co2 Splitting Via Isothermal and Near-Isothermal Cycles”,  Energy & Fuels  2018, 32(1), 736-746
  http://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.energyfuels.7b03284   Cited: 33(IF 2023: 5.200)

 522. Fan Sun, Xueli Xing, Hui Hong*, Bang Xu, Yong Hao, “Concentrated Full-Spectrum Solar-Driven Co2 Reduction with H2O to Solar Fuels by Au Nanoparticle-Decorated Tio2”,  Energy & Fuels  2022, 36(12), 6433-6444
  https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.energyfuels.2c00735   Cited: 8(IF 2023: 5.200)

 523. Jinming Ma, Zetian Tao, Hongning Kou, Marco Fronzi, Lei Bi*, “Evaluating The Effect of Pr-Doping on The Performance of Strontium-Doped Lanthanum Ferrite Cathodes for Protonic Sofcs”,  Ceramics International  2020, 46(3), 4000-4005
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272884219328548   Cited: 90(IF 2023: 5.100)

 524. Mir Waqas Alam*, Amal BaQais*, Mohammed M. Rahman, Muhammad Aamir, Alaaedeen Abuzir, Shehla Mushtaq, Muhammad Nasir Amin, Muhammad Shuaib Khan, “Investigation on in Situ Carbon-Coated Znfe2O4 as Advanced Anode Material for Li-Ion Batteries”,  Gels  2022, 8(5), 305
  https://www.mdpi.com/2310-2861/8/5/305/htm   Cited: 1(IF 2023: 5.000)

 525. Jiandong Zhou, Mohammad Hatami, Dongxing Song, Dengwei Jing*, “Design of Microchannel Heat Sink with Wavy Channel and Its Time-Efficient Optimization with Combined Rsm and Fvm Methods”,  International Journal of Heat and Mass Transfer  2016, 103, 715-724
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0017931016318063   Cited: 189(IF 2023: 5.000)

 526. Mohammad Hatami, Dongxing Song, Dengwei Jing*, “Optimization of A Circular-Wavy Cavity Filled by NanofluidunderThe Natural Convection Heat Transfer Condition”,  International Journal of Heat and Mass Transfer  2016, 98, 758-767
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0017931016305841   Cited: 182(IF 2023: 5.000)

 527. Wenhui Tang, Mohammed Hatami, Jiandong Zhou, Dengwei Jing*, “Natural Convection Heat Transfer in A Nanofluid-Filled Cavity with Double Sinusoidal Wavy Walls of Various Phase Deviations”,  International Journal of Heat and Mass Transfer  2017, 115, 430-440
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0017931017315624   Cited: 113(IF 2023: 5.000)

 528. Chengzhen Sun, Wenqiang Lu*, Jie Liu, Bofeng Bai, “Molecular Dynamics Simulation of Nanofluid'S Effective Thermal Conductivity in High-Shear-Rate Couette Flow”,  International Journal of Heat and Mass Transfer  2011, 54(11-12), 2560-2567
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0017931011000603   Cited: 101(IF 2023: 5.000)

 529. Dongxing Song, Mohammad Hatami, Yechun Wang, Dengwei Jing*, Yang Yang, “Prediction of Hydrodynamic and Optical Properties of Tio2/Water Suspension Considering Particle Size Distribution”,  International Journal of Heat and Mass Transfer  2016, 92, 864-876
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S001793101530394X   Cited: 85(IF 2023: 5.000)

 530. Xin Wang, Dengwei Jing*, “Determination of Thermal Conductivity of Interfacial Layer in Nanofluids by Equilibrium Molecular Dynamics Simulation”,  International Journal of Heat and Mass Transfer  2019, 128, 199-207
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0017931018319276   Cited: 59(IF 2023: 5.000)

 531. Dongxing Song, Yechun Wang, Dengwei Jing*, Jiafeng Geng, “Investigation and Prediction of Optical Properties of Alumina Nanofluids with Different Aggregation Properties”,  International Journal of Heat and Mass Transfer  2016, 96, 430-437
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0017931015315106   Cited: 56(IF 2023: 5.000)

 532. Mohammad Hatami*, M. Khazayinejad, Dengwei Jing*, “Forced Convection of Al2O3–Water Nanofluid Flow over A Porous PlateunderThe Variable Magnetic Field Effect”,  International Journal of Heat and Mass Transfer  2016, 102, 622-630
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0017931016308833   Cited: 32(IF 2023: 5.000)

 533. Dongxing Song, Yang Yang, Dengwei Jing*, “Insight into The Contribution of Rotating Brownian Motion of Nonspherical Particle to The Thermal Conductivity Enhancement of Nanofluid”,  International Journal of Heat and Mass Transfer  2017, 112, 61-71
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0017931017308013   Cited: 15(IF 2023: 5.000)

 534. Yubo Tan, Maochang Liu, Daixing Wei, Jun Ren, Yechun Wang, Hui Jin, Shaohua Shen*, “Oriented Thermal Etching of Hollow Carbon Spheres with Delicate Heat Management for Efficient Solar Steam Generation”,  International Journal of Heat and Mass Transfer  2021, 178, 121579
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0017931021006827   Cited: 9(IF 2023: 5.000)

 535. Yechun Wang, Xiaowei Hu*, Zhenshan Cao, Liejin Guo*, “Investigations on Bubble Growth Mechanism during Photoelectrochemical and Electrochemical Conversions”,  Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects  2016, 505, 86-92
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927775716300048   Cited: 43(IF 2023: 4.900)

 536. Bing Luo, Rui Song, Dengwei Jing*, “Particle Aggregation Behavior during Photocatalytic Ethanol Reforming Reaction and Its Correlation with The Activity of H2 Production”,  Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects  2017, 535, 114-120
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927775717308555   Cited: 8(IF 2023: 4.900)

 537. Xiaowei Hu*, Reinhard Miller*, Liejin Guo, “Experimental Study on Interfacial Characteristics during Bubble Dissolution”,  Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects  2016, 505, 179-185
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927775716302254   Cited: 6(IF 2023: 4.900)

 538. Jinwen Shi, Liejin Guo*, “Abo3-Based Photocatalysts for Water Splitting”,  Progress in Natural Science: Materials International  2012, 22(6), 592-615
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1002007112001451   Cited: 330(IF 2023: 4.800)

 539. Samuel S. Mao*, Shaohua Shen, Liejin Guo, “Nanomaterials for Renewable Hydrogen Production, Storage and Utilization”,  Progress in Natural Science: Materials International  2012, 22(6), 522-534
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1002007112001463   Cited: 154(IF 2023: 4.800)

 540. Li Zhang, Hongcheng Teng, Jiancheng Zhou, Yueming Sun, Naixu Li*, Maochang Liu*, Dengwei Jing, “Synthesis of Agi/Bi2Moo6 Nano-Heterostructure with Enhanced Visible-Light Photocatalytic Property”,  Progress in Natural Science: Materials International  2018, 28(2), 235-241
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1002007118301242   Cited: 17(IF 2023: 4.800)

 541. Aizhao Pan*, Xiaoqin Ma, Shengying Huang, Youshen Wu, Mengjun Jia, Yeming Shi, Ya Liu, Peihua Wangyang, Ling He*, Yi Liu*, “Cspbbr3 Perovskite Nanocrystal Grown on Mxene Nanosheets for Enhanced Photoelectric Detection and Photocatalytic Co2 Reduction”,  The Journal of Physical Chemistry Letters  2019, 10(21), 6590-6597
  https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jpclett.9b02605   Cited: 286(IF 2023: 4.800)

 542. Jinzhan Su, Yankuan Wei, Lionel Vayssieres*, “Stability and Performance of Sulfide-, Nitride-, and Phosphide-Based Electrodes for Photocatalytic Solar Water Splitting”,  The Journal of Physical Chemistry Letters  2017, 8(20), 5228-5238
  http://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jpclett.7b00772   Cited: 111(IF 2023: 4.800)

 543. Linyuan Wen, Tao Yu, Weipeng Lai, Jinwen Shi*, Maochang Liu, Yingzhe Liu*, Bozhou Wang, “Accelerating Molecular Design of Cage Energetic Materials with Zero Oxygen Balance through Large-Scale Database Search”,  The Journal of Physical Chemistry Letters  2021, 12(47), 11591-11597
  https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.jpclett.1c03728   Cited: 25(IF 2023: 4.800)

 544. Yaqing Wei, Zhaohui Zhou, Run Long*, “Defects Slow down Nonradiative Electron–Hole Recombination in Tis3 Nanoribbons: A Time-Domain Ab Initio Study”,  The Journal of Physical Chemistry Letters  2017, 8(18), 4522-4529
  http://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jpclett.7b02099   Cited: 16(IF 2023: 4.800)

 545. Lingyun He, Wu Zhou, Liu Hong, Daixing Wei, Guangxu Wang, Xiaobo Shi, Shaohua Shen*, “Cascading Interfaces Enable N-Si Photoanodes for Efficient and Stable Solar Water Oxidation”,  The Journal of Physical Chemistry Letters  2019, 10(9), 2278-2285
  https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jpclett.9b00746   Cited: 16(IF 2023: 4.800)

 546. Maochang Liu, Dongxing Song, Xin Wang, Chengzhen Sun, Dengwei Jing*, “Asymmetric Two-Layer Porous Membrane for Gas Separation”,  The Journal of Physical Chemistry Letters  2020, 11(15), 6359-6363
  https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jpclett.0c01797   Cited: 16(IF 2023: 4.800)

 547. Fengshuang Han, Liya Zhu*, Zhenxiong Huang, Zhaohui Zhou*, “Photoinduced Superhydrophilicity of Anatase Tio2 Surface Uncovered by First-Principles Molecular Dynamics”,  The Journal of Physical Chemistry Letters  2020, 11(18), 7590-7594
  https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.jpclett.0c02219   Cited: 13(IF 2023: 4.800)

 548. Mengmeng Song, Zihao Jiao, Wenhao Jing, Ya Liu*, Liejin Guo*, “Revealing The Nature of C–C Coupling Sites on A Cu Surface for Co2 Reduction”,  The Journal of Physical Chemistry Letters  2022, 13(20), 4434-4440
  https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.jpclett.2c01010   Cited: 11(IF 2023: 4.800)

 549. Jie Chen, Xin Hong, Yiqing Wang, Xiangjiu Guan, Ruizhe Wang, Yiduo Wang, Hanrui Du, Yihao Zhang, Shaohua Shen*, “Instability Issues and Stabilization Strategies of Lead Halide Perovskites for Photo(Electro)Catalytic Solar Fuel Production”,  The Journal of Physical Chemistry Letters  2022, 13(7), 1806-1824
  https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.jpclett.1c04017   Cited: 9(IF 2023: 4.800)

 550. Xin Zhang, Xiaodong Dai*, Qiaorong Han, Jishi Zhao, Dengwei Jing*, Fei Liu, Lei Li, Yanping Xin, Kun Liu, “Prediction and New Insight for The Drag Reduction of Turbulent Flow with Polymers and Its Degradation Mechanism”,  The Journal of Physical Chemistry Letters  2021, 12(30), 7201-7206
  https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.jpclett.1c02027   Cited: 6(IF 2023: 4.800)

 551. Ziying Zhang, Bin Zhu, Xiangjiu Guan*, “Operational Spectroelectrochemical Investigation on The Interfacial Charge Dynamics of Copper Bismuth Oxide Based Photocathode”,  The Journal of Physical Chemistry Letters  2022, 13(10), 2356-2364
  https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.jpclett.2c00140   Cited: 5(IF 2023: 4.800)

 552. Shijia Zeng, Wenjiang Tan*, Jinhai Si, Liuhao Mao, Jinwen Shi, Yuren Li, Xun Hou, “Ultrafast Electron Transfer in Inp/Znse/Zns Quantum Dots for Photocatalytic Hydrogen Evolution”,  The Journal of Physical Chemistry Letters  2022, 13, 9096-9102
  https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.jpclett.2c02147   Cited: 5(IF 2023: 4.800)

 553. Zihao Jiao, Mengmeng Song, Wenhao Jing, Ya Liu*, Liejin Guo*, “Unraveling The Selectivity and Synergistic Mechanism of Cu-Based Alloys for Co2 Reduction”,  The Journal of Physical Chemistry Letters  2023, 14, 6009–6017
  https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.jpclett.3c01358   Cited: 1(IF 2023: 4.800)

 554. Biao Wang, Yiwei Fu, Chunyang Zhang, Jie Huang, Wenshuai Chen, Liejin Guo, Naixu Li, Oleg V. Prezhdo, Maochang Liu*, “Fermi Level Pinning in Concentrated Light-Induced Band Edge Tuning Maximizes Photocatalytic Solar-To-Hydrogen Efficiency”,  The Journal of Physical Chemistry Letters  2023, 14, 10825–10831
  https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.jpclett.3c02792 (IF 2023: 4.800)

 555. Yuchao Hu, Jinwen Shi, Liejin Guo*, “Enhanced Photocatalytic Hydrogen Production Activity of Chromium Doped Lead NiobateunderVisible-Light Irradiation”,  Applied Catalysis A: General  2013, 468, 403-409
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926860X13005577   Cited: 19(IF 2023: 4.700)

 556. Shaohua Shen*, Daming Zhao, Jie Chen, Liejin Guo, Samuel S. Mao*, “Enhanced Photocatalytic Hydrogen Evolution over Graphitic Carbon Nitride Modified with Ti-Activated Mesoporous Silica”,  Applied Catalysis A: General  2016, 521, 111-117
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926860X15302325   Cited: 17(IF 2023: 4.700)

 557. Yazhou Zhang, Dongjie Liu, Jinwen Shi*, Pengfei Chen, Shichao Zong, Cheng Cheng, Kailin Chen, Yubin Chen, Lijing Ma*, “(Oxy)Nitride Heterojunction-Strengthened Separation of Photogenerated Carriers in G-C3N4 towards Enhanced Photocatalytic H2 Evolution”,  Applied Catalysis A: General  2022, 643, 118746
  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0926860X22002691   Cited: 16(IF 2023: 4.700)

 558. Essossimna Djatoubai, Muhammad Shuaib Khan*, Sajjad ul Haq, Penghui Guo, Shaohua Shen, “Bifeo3 Bandgap Engineering by Dopants and Defects Control for Efficient Photocatalytic Water Oxidation”,  Applied Catalysis A: General  2022, 643, 118737
  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0926860X22002605   Cited: 11(IF 2023: 4.700)

 559. Tímea Benkó*, Shaohua Shen, Miklós Németh, Jinzhan Su, Ákos Szamosvölgyi, Zoltán Kovács, György Sáfrán, Sahir M.Al-Zuraiji, Endre Zsolt Horváth, András Sápi, Zoltán Kónya, József Sándor Pap, “Bivo4 Charge Transfer Control by A Water-Insoluble Iron Complex for Solar Water Oxidation”,  Applied Catalysis A: General  2023, 652, 119035
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926860X23000157   Cited: 4(IF 2023: 4.700)

 560. M. J. Pang*, Jinjia Wei*, B. Yu, “Numerical Study on Modulation of Microbubbles on Turbulence Frictional Drag in A Horizontal Channel”,  Ocean Engineering  2014, 81, 58-68
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002980181400050X   Cited: 34(IF 2023: 4.600)

 561. Dongxing Song, Dengwei Jing*, Jiafeng Geng, Yuxun Ren, “A Modified Aggregation Based Model for The Accurate Prediction of Particle Distribution and Viscosity in Magnetic Nanofluids”,  Powder Technology  2015, 283, 561-569
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0032591015004908   Cited: 45(IF 2023: 4.500)

 562. M. Khazayinejad, Mohammad Hatami*, Dengwei Jing*, M. Khaki, G. Domairry, “Boundary Layer Flow Analysis of A Nanofluid past A Porous Moving Semi-Infinite Flat Plate by Optimal Collocation Method”,  Powder Technology  2016, 301, 34-43
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S003259101630300X   Cited: 26(IF 2023: 4.500)

 563. Kai Zhang, Liejin Guo*, “Metal Sulphide Semiconductors for Photocatalytic Hydrogen Production”,  Catalysis Science & Technology  2013, 3(7), 1672-1690
  http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2013/cy/c3cy00018d   Cited: 555(IF 2023: 4.400)

 564. Yubin Chen*, Zhixiao Qin, “General Applicability of Nanocrystalline Ni2P as A Noble-Metal-Free Cocatalyst to Boost Photocatalytic Hydrogen Generation”,  Catalysis Science & Technology  2016, 6(23), 8212-8221
  http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2016/cy/c6cy01653g   Cited: 125(IF 2023: 4.400)

 565. Yazhou Zhang, Jinwen Shi*, Yuchao Hu, Zhenxiong Huang, Liejin Guo*, “Co3(Oh)2(Hpo4)2 as Novel Photocatalyst for O2 EvolutionunderVisible-Light Irradiation”,  Catalysis Science & Technology  2016, 6(22), 8080-8088
  http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2016/cy/c6cy01861k   Cited: 31(IF 2023: 4.400)

 566. Lingyun He, Wu Zhou, Dongping Cai, Samuel S. Mao, Ke Sun*, Shaohua Shen*, “Pulsed Laser-Deposited N-Si/Niox Photoanodes for Stable and Efficient Photoelectrochemical Water Splitting”,  Catalysis Science & Technology  2017, 7(12), 2632-2638
  http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2017/cy/c7cy00114b   Cited: 27(IF 2023: 4.400)

 567. Maochang Liu*, Bin Wang, Yiqun Zheng, Fei Xue, Yubin Chen, Liejin Guo, “Transformation of Zincblende Nanoparticles into Wurtzite Microrods by A Dissolution–Regrowth Process: An Intergrowth Homojunction with Enhanced Photocatalytic Activity”,  Catalysis Science & Technology  2016, 6(10), 3371-3377
  http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2016/cy/c6cy00298f   Cited: 25(IF 2023: 4.400)

 568. Jinwen Shi*, Liuhao Mao, Chongze Cai, Gaosheng Li, Cheng Cheng, Botong Zheng, Yuchao Hu*, Zhesong Huang, Xiaowei Hu, Gaweł Żyła, “One-Pot Fabrication of 2D/2D Hca2Nb3O10/G-C3N4 Type Ii Heterojunctions towards Enhanced Photocatalytic H2 EvolutionunderVisible-Light Irradiation”,  Catalysis Science & Technology  2020, 10(17), 5896-5902
  https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2020/cy/d0cy01202e/unauth#!divAbstract   Cited: 18(IF 2023: 4.400)

 569. Xiaohe Liu, Yunxiao Yin, Fan Du, Jirui Bai, Bing Luo, Cheng Cheng, Qingyun Chen*, Chi He*, “In Situ Synthesis of Ultrafine Metallic Moo2/Carbon Nitride Nanosheets for Efficient Photocatalytic Hydrogen Generation: A Prominent Cocatalytic Effect”,  Catalysis Science & Technology  2020, 10(12), 4053-4060
  https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2020/cy/d0cy00421a/unauth#!divAbstract   Cited: 11(IF 2023: 4.400)

 570. Tímea Benkó, Dávid Lukács, Krisztina Frey, Miklós Németh, Márta M. Móricz, Dongyu Liu, Éva Kováts, Nóra V. May, Lionel Vayssieres, Mingtao Li*, József S. Pap*, “Redox-Inactive Metal Single-Site Molecular Complexes: A New Generation of Electrocatalysts for Oxygen Evolution?”,  Catalysis Science & Technology  2021, 11(19), 6411-6424
  https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2021/cy/d1cy01087e   Cited: 5(IF 2023: 4.400)

 571. Jie Chen, Chung-Li Dong, Yuanchang Du, Daming Zhao, Shaohua Shen*, “Nanogap Engineered Plasmon-Enhancement in Photocatalytic Solar Hydrogen Conversion”,  Advanced Materials Interfaces  2015, 2(14), 1500280
  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/admi.201500280   Cited: 62(IF 2023: 4.300)

 572. Longzhou Zhang, Jinwen Shi, Maochang Liu, Dengwei Jing*, Liejin Guo, “Photocatalytic Reforming of GlucoseunderVisible Light over Morphology Controlled Cu2O: Efficient Charge Separation by Crystal Facet Engineering”,  Chemical Communications  2014, 50(2), 192-194
  http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2013/cc/c3cc46423g   Cited: 103(IF 2023: 4.300)

 573. Ning Zhang, Jinwen Shi, Samuel S. Mao, Liejin Guo*, “Co3O4 Quantum Dots: Reverse Micelle Synthesis and Visible-Light-Driven Photocatalytic Overall Water Splitting”,  Chemical Communications  2014, 50(16), 2002-2004
  http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2014/cc/c3cc48026g   Cited: 101(IF 2023: 4.300)

 574. Po Wu, Jiarui Wang, Jing Zhao, Liejin Guo*, Frank E. Osterloh*, “High Alkalinity Boosts Visible Light Driven H2 Evolution Activity of G-C3N4 in Aqueous Methanol”,  Chemical Communications  2014, 50(98), 15521-15524
  http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2014/cc/c4cc08063g   Cited: 72(IF 2023: 4.300)

 575. Yuanyuan Wang, Wei Wang, Fei Xue, Yong Cheng, Kai Liu, Qiaobao Zhang, Maochang Liu, Shuifen Xie*, “One-Pot Synthesis of Pd@Pt3Ni Core-Shell Nanobranches with Ultrathin Pt3Ni {111} Skins for Efficient Ethanol Electrooxidation”,  Chemical Communications  2018, 54(41), 5185-5188
  http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2018/cc/c8cc02816h   Cited: 36(IF 2023: 4.300)

 576. Maochang Liu, Kyle D. Gilroy, Hsin-Chieh Peng, Miaofang Chi, Liejin Guo, Younan Xia*, “The Effect of Surface Capping on The Diffusion of Adatoms in The Synthesis of Pd@Au Core–Shell Nanocrystals”,  Chemical Communications  2016, 52(89), 13159-13162
  http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2016/cc/c6cc07456a   Cited: 18(IF 2023: 4.300)

 577. Xiaoyang Feng, Lulu Hou, Zhenxiong Huang, Rui Li, Jinwen Shi, Yubin Chen*, “A Self-Doping Strategy to Improve The Photoelectrochemical Performance of Cu2Znsns4 Nanocrystal Films for Water Splitting”,  Chemical Communications  2019, 55(82), 12396-12399
  https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2019/cc/c9cc05232a/unauth   Cited: 16(IF 2023: 4.300)

 578. Xuewen Zheng, Fei Lv, Xuan Liu, Zhihao Zheng, Yubin Chen*, “Decoupled Alkaline Water Electrolysis by K0.5Mno2-Ti Mediator Via K-Ion Insertion/Extraction”,  Chemical Communications  2023, 59, 2138-2141
  https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2023/cc/d2cc05775a   Cited: 3(IF 2023: 4.300)

 579. Baghendra Singh, Ajit Kumar Singh, Adyasa Priyadarsini, Yu-Cheng Huang, Sanchaita Dey, Toufik Ansari, Shaohua Shen, Goutam Kumar Lahiri*, Chung-Li Dong*, Bhabani S. Mallik *, Arindam Indra*, “Nitrogen Substitution Induced Lattice Contraction in Nickel Nanoparticles for Electrochemical Hydrogen Evolution from Simulated Seawater”,  Chemical Communications  2023, 59(40), 6084-6087
  https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2023/cc/d3cc01801f   Cited: 1(IF 2023: 4.300)

 580. Matthew P. Hautzinger, Jun Dai, Yujin Ji, Yongping Fu, Jie Chen, Ilia A. Guzei, John C. Wright, Youyong Li, Song Jin*, “Two-Dimensional Lead Halide Perovskites Templated by A Conjugated Asymmetric Diammonium”,  Inorganic Chemistry  2017, 56(24), 14991-14998
  http://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.inorgchem.7b02285   Cited: 62(IF 2023: 4.300)

 581. Mehtap Büyükyazi, Corinna Hegemann, Thomas Lehnen, Wieland Tyrra, Sanjay Mathur*, “Molecular Co(Ii) and Co(Iii) Heteroarylalkenolates as Efficient Precursors for Chemical Vapor Deposition of Co3O4 Nanowires”,  Inorganic Chemistry  2014, 53(20), 10928-10936
  http://pubs.acs.org/doi/10.1021/ic501157e   Cited: 29(IF 2023: 4.300)

 582. Ying Yang*, Juan Han, Xiaohui Ning, Jinzhan Su, Jinwen Shi, Wei Cao, Wei Xu*, “Photoelectrochemical Stability Improvement of Cuprous Oxide (Cu2O) Thin Films in Aqueous Solution”,  International Journal of Energy Research  2016, 40(1), 112-123. Special Issue: Recent Progress in Clean Energy Research
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/er.3328   Cited: 38(IF 2023: 4.300)

 583. Fei Jia*, Liejin Guo, Hongtan Liu, “Dynamic Characteristics of Internal Current during Startups/Shutdowns in Proton Exchange Membrane Fuel Cells”,  International Journal of Energy Research  2019, 43(8), 3768-3778
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/er.4537   Cited: 9(IF 2023: 4.300)

 584. Yanbing Liu, Zongyuan Zhu, Jinwen Shi*, Shiyu Zhao, Fei Liu*, Hui Jin*, “Facile Synthesis and Economic Analysis of Cu/C Catalyst for Efficient Biodiesel Production”,  International Journal of Energy Research  2022, 46(14), 19814-19825
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/er.8716   Cited: 6(IF 2023: 4.300)

 585. Shaohua Shen*, Liang Zhao, Xiangjiu Guan, Liejin Guo*, “Improving Visible-Light Photocatalytic Activity for Hydrogen Evolution over Znin2S4: A Case Study of Alkaline-Earth Metal Doping”,  Journal of Physics and Chemistry of Solids  2012, 73(1), 79-83
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022369711003052   Cited: 98(IF 2023: 4.300)

 586. Fan Du, Qingyun Chen*, Yunhai Wang, “Effect of Annealing Process on The Heterostructure Cuo/Cu2O as A Highly Efficient Photocathode for Photoelectrochemical Water Reduction”,  Journal of Physics and Chemistry of Solids  2017, 104, 139-144
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022369716304954   Cited: 48(IF 2023: 4.300)

 587. Jinzhan Su*, Tao Zhang, Yufeng Li, Yubin Chen, Maochang Liu, “Photocatalytic Activities of Copper Doped Cadmium Sulfide Microspheres Prepared by A Facile Ultrasonic Spray-Pyrolysis Method”,  Molecules  2016, 21(6), 735. Special Issue on Photocatalytic Water Splitting—the Untamed Dream, Academic Editor: Prof. Nick Serpone
  http://www.mdpi.com/1420-3049/21/6/735   Cited: 49(IF 2023: 4.200)

 588. Yanling Wang, Yueshe Wang*, Kaituo Chen, Bing Li, “Non-Equilibrium Molecular Dynamics Simulation of Electrokinetic Effects on Heterogeneous Ionic Transport in Nano-Channel”,  Chemical Engineering Science  2011, 66(12), 2807-2816
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009250911002107   Cited: 18(IF 2023: 4.100)

 589. Jiafeng Geng, Yechun Wang, Xiaowei hu, Dengwei Jing*, “Insights into The Hydrodynamic Properties of Slurry Flow in A Tubular Photocatalytic Reactor by Piv Combined with Lsia”,  Chemical Engineering Science  2016, 152, 127-139
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009250916303074   Cited: 11(IF 2023: 4.100)

 590. V. Faka, M. Griniezaki, G. Kiriakidis, E. Grilla, D. Mantzavinos, Samuel Mao, Shaohua Shen, Z. Frontistis, V. Binas*, “Solar Light Induced Photocatalytic Degradation of Sulfamethoxazole by Znwo4/Cnns Nanocomposites”,  Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry  2022, 432, 114108
  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1010603022003331   Cited: 7(IF 2023: 4.100)

 591. Martin L. Green*, Laura Espinal*, Enrico Traversa*, Eric J. Amis*, “Materials for Sustainable Development”,  MRS Bulletin  2012, 37(4), 303-309
  http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=8523780   Cited: 23(IF 2023: 4.100)

 592. Jiandong Zhou, Yechun Wang, Jiafeng Geng, Dengwei Jing*, “Characteristic Oscillation Phenomenon after Head-On Collision of Two Nanofluid Droplets”,  Physics of Fluids  2018, 30(7), 072107
  https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.5040027   Cited: 18(IF 2023: 4.100)

 593. Xin Zhang, Xiaodong Dai*, Jishi Zhao, Dengwei Jing*, Fei Liu, Lei Li, Yanping Xin, Kun Liu, “Precise Prediction of The Drag Reduction Efficiency of Polymer in Turbulent Flow Considering Diameter Effect”,  Physics of Fluids  2021, 33(9), 095124
  https://doi.org/10.1063/5.0065193   Cited: 6(IF 2023: 4.100)

 594. Jiandong Zhou, Xin Wang, Jinzhan Su, Dengwei Jing*, A. A. Mohamad, “Impact on Mechanical Robustness of Water Droplet Due to Hydrophilic Nanoparticles”,  Physics of Fluids  2020, 32(12), 122110
  https://doi.org/10.1063%2F5.0025558   Cited: 4(IF 2023: 4.100)

 595. Xinlong Lu, Tengfei Nie, Xiaoping Li, Li Jing, Yiming Zhang, Lijing Ma, Dengwei Jing*, “Insight into Ph-Controlled Bubble Dynamics on A Pt Electrode during Electrochemical Water Splitting”,  Physics of Fluids  2023, 35(10), 103314
  https://pubs.aip.org/aip/pof/article/35/10/103314/2916091/Insight-into-pH-controlled-bubble-dynamics
  -on-a-Pt
    Cited: 2(IF 2023: 4.100)

 596. Xinlong Lu, Tengfei Nie, Devendra Yadav, Xiaoping Li, Yiming Zhang, Lijing Ma, Dengwei Jing*, “Enhancing Hydrogen Bubble Release from A Microelectrode through Precise Tuning of Marangoni Forces with Nonionic Surfactant”,  Physics of Fluids  2024, 36(1), 013335
  https://pubs.aip.org/aip/pof/article/36/1/013335/3222749   Cited: 1(IF 2023: 4.100)

 597. Yu Zhou, Bo Hui, Jinwen Shi, Huaqiang Shi, Dengwei Jing*, “Machine Learning Method for Shale Gas Adsorption Capacity Prediction and Key Influencing Factors Evaluation”,  Physics of Fluids  2024, 36(1), 016604
  https://pubs.aip.org/aip/pof/article/36/1/016604/2932759 (IF 2023: 4.100)

 598. Xiaoping Li, Huajie Wang, Yun Zhang, Shengpei Sun, Yu Zhou, Xinlong Lu, Dengwei Jing*, “Promote Or Inhibit Turbulence Drag Reduction Behavior of Surfactant Solutions with Different Micelle Structures by Certain Nanoparticle Addition”,  Physics of Fluids  2024, 36(5), 055153
  https://pubs.aip.org/aip/pof/article/36/5/055153/3294528 (IF 2023: 4.100)

 599. Xinlong Lu, Devendra Yadav, Jiale Wang, Li Jing, Yizhou Zhu, Lijing Ma, Dengwei Jing*, “Hydrogen Bubble Evolution and Gas Transport Mechanism on A Microelectrode Determined by Cathodic Potential and Temperature”,  Physics of Fluids  2024, 36(7), 073302
  https://pubs.aip.org/aip/pof/article-abstract/36/7/073302/3300628/Hydrogen-bubble-evolution-and-gas-
  transport?redirectedFrom=fulltext
  (IF 2023: 4.100)

 600. Jinwen Shi, Jinhua Ye*, Lijing Ma, Shuxin Ouyang, Dengwei Jing, Liejin Guo*, “Site-Selected Doping of Upconversion Luminescent Er3+ into Srtio3 for Visible-Light-Driven Photocatalytic H2 Or O2 Evolution”,  Chemistry-A European Journal  2012, 18(24), 7543-7551
  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/chem.201102807   Cited: 99(IF 2023: 3.900)

 601. Jinwen Shi, Jinhua Ye*, Qiuye Li, Zhaohui Zhou, Hua Tong, Guangcheng Xi, Liejin Guo*, “Single-Crystal Nanosheet-Based Hierarchical Agsbo3 with Exposed {001} Facets: Topotactic Synthesis and Enhanced Photocatalytic Activity”,  Chemistry-A European Journal  2012, 18(11), 3157-3162
  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/chem.201102214   Cited: 54(IF 2023: 3.900)

 602. Chung-Li Dong*, Lionel Vayssieres*, “In Situ/Operando X‐Ray Spectroscopies for Advanced Investigation of Energy Materials”,  Chemistry-A European Journal  2018, 24(69), 18356-18373
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/chem.201803936   Cited: 50(IF 2023: 3.900)

 603. Jinwen Shi, Jinhua Ye*, Zhaohui Zhou, Mingtao Li, Liejin Guo*, “Hydrothermal Synthesis of Na0.5La0.5Tio3–Lacro3 Solid-Solution Single-Crystal Nanocubes for Visible-Light-Driven Photocatalytic H2 Evolution”,  Chemistry-A European Journal  2011, 17(28), 7858-7867
  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/chem.201003755   Cited: 46(IF 2023: 3.900)

 604. Yu Wang*, Xiaohe Liu, Sergey Kovalenko, Qing-Yun Chen, Nicola Pinna*, “Atomically Precise Bimetallic Nanoclusters as Photosensitizers in Photoelectrochemical Cells”,  Chemistry-A European Journal  2019, 25(18), 4814-4820
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/chem.201900008   Cited: 18(IF 2023: 3.900)

 605. Zhenxiong Huang, Xiangjiu Guan, Mingtao Li, Liejin Guo*, “First-Principles Investigation of Β-Feooh for Hydrogen Evolution: Identifying Reactive Sites and Boosting Surface Reactions”,  Chemistry-A European Journal  2020, 26(31), 7118-7123
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/chem.202000222   Cited: 5(IF 2023: 3.900)

 606. Fujun Niu, Degao Wang, Lenzi J. Williams, Animesh Nayak, Fei Li, Xiangyan Chen, Ludovic Troian-Gautier, Qing Huang, Yanming Liu, M. Kyle Brennaman, John M. Papanikolas, Liejin Guo, Shaohua Shen*, Thomas J. Meyer*, “A Semiconductor-Mediator-Catalyst Artificial Photosynthetic System for Photoelectrochemical Water Oxidation”,  Chemistry-A European Journal  2022, 28(10), e202102630
  https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/chem.202102630   Cited: 5(IF 2023: 3.900)

 607. Lubing Li, Lei Zhang, Tianyu Zhai, Sheng Yang, Weiding Wang, Di Zhou, Jinzhan Su*, Liejin Guo, “Structurally Ordered Ptni Intermetallic Nanoparticles as Efficient and Stable Cathode Catalysts for Proton Exchange Membrane Fuel Cells”,  Chemistry-A European Journal  2023, 29(27), e202300099
  https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/chem.202300099   Cited: 2(IF 2023: 3.900)

 608. Naixu Li, Hongcheng Teng, Li Zhang, Jiancheng Zhou*, Maochang Liu*, “Synthesis of Mo-Doped Wo3 Nanosheets with Enhanced Visible-Light-Driven Photocatalytic Properties”,  RSC Advances  2015, 5(115), 95394-95400
  http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2015/ra/c5ra17098b   Cited: 86(IF 2023: 3.900)

 609. Yubin Chen*, Zhixiao Qin, Xixi Wang, Xu Guo, Liejin Guo*, “Noble-Metal-Free Cu2S-Modified Photocatalysts for Enhanced Photocatalytic Hydrogen Production by Forming Nanoscale P–N Junction Structure”,  RSC Advances  2015, 5(23), 18159-18166
  http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2015/ra/c5ra00091b   Cited: 77(IF 2023: 3.900)

 610. Youhong Guo, Yanming Fu, Ya Liu, Shaohua Shen*, “Photoelectrochemical Activity of Znfe2O4 Modified Α-Fe2O3 Nanorod Array Films”,  RSC Advances  2014, 4(70), 36967-36972
  http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2014/ra/c4ra05289g   Cited: 57(IF 2023: 3.900)

 611. Jinzhan Su*, Jian Wang, Cong Liu, Bo Feng, Yubin Chen, Liejin Guo, “On The Role of Metal Atom Doping in Hematite for Improved Photoelectrochemical Properties: A Comparison Study”,  RSC Advances  2016, 6(104), 101745-101751
  http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2016/ra/c6ra22895j   Cited: 52(IF 2023: 3.900)

 612. Cong Liu, Jinzhan Su*, Liejin Guo, “Comparison of Sandwich and Fingers-Crossing Type Wo3/Bivo4 Multilayer Heterojunctions for Photoelectrochemical Water Oxidation”,  RSC Advances  2016, 6(33), 27557-27565
  http://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2016/ra/c5ra25601a   Cited: 41(IF 2023: 3.900)

 613. Jian Wang, Ning Zhang, Jinzhan Su*, Liejin Guo, “Α-Fe2O3 Quantum Dots: Low-Cost Synthesis and Photocatalytic Oxygen Evolution Capabilities”,  RSC Advances  2016, 6(47), 41060-41066
  http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2016/ra/c6ra04464f   Cited: 41(IF 2023: 3.900)

 614. Jinzhan Su*, Liejin Guo, “High Aspect Ratio Tio2 Nanowires Tailored in Concentrated Hcl Hydrothermal Condition for Photoelectrochemical Water Splitting”,  RSC Advances  2015, 5(65), 53012-53018
  http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2015/ra/c5ra06149k   Cited: 29(IF 2023: 3.900)

 615. Wenlong Fu, Maochang Liu*, Fei Xue, Xixi Wang, Zhidan Diao, Liejin Guo*, “Facile Polyol Synthesis of Cus Nanocrystals with A Hierarchical Nanoplate Structure and Their Application for Electrocatalysis and Photocatalysis”,  RSC Advances  2016, 6(83), 80361-80367
  http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2016/ra/c6ra17221k   Cited: 25(IF 2023: 3.900)

 616. Jiangtao Feng, Jie Chen, Ning Wang, Jingqing Li, Jinwen Shi*, Wei Yan*, “Enhanced Adsorption Capacity of Polypyrrole/Tio2 Composite Modified by Carboxylic Acid with Hydroxyl Group”,  RSC Advances  2016, 6(46), 42572-42580
  http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2016/ra/c6ra06738g   Cited: 15(IF 2023: 3.900)

 617. Yubin Chen*, Zhixiao Qin, Tao Chen, Jinzhan Su, Xiaoyang Feng, Maochang Liu, “Optimization of (Cu2Sn)XZn3(1−X)S3/Cds Pn Junction Photoelectrodes for Solar Water Reduction”,  RSC Advances  2016, 6(63), 58409-58416
  http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2016/ra/c6ra07841a   Cited: 15(IF 2023: 3.900)

 618. Jianbing Niu, Mingtao Li, Zhenhai Xia*, “Growth Mechanisms and Mechanical Properties of 3D Carbon Nanotube–Graphene Junctions: Molecular Dynamic Simulations”,  RSC Advances  2014, 4(64), 33848-33854
  http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2014/ra/c4ra04008b   Cited: 13(IF 2023: 3.900)

 619. Li Zhang, Wei Tian, Yong Chen, Jing Chen, Hongcheng Teng, Jiancheng Zhou*, Jinwen Shi*, Yueming Sun, “Light-Driven Removal of Rhodamine B over Srtio3 Modified Bi2Wo6 Composites”,  RSC Advances  2016, 6(86), 83471-83481
  http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2016/ra/c6ra13022d   Cited: 13(IF 2023: 3.900)

 620. Jiangang Jiang, Meng Wang, Qingyun Chen*, Shaohua Shen, Mingtao Li, Liejin Guo, “Synthesis and Characterization of Nanoporous Bi3Nbo7 Films: Application to Photoelectrochemical Water Splitting”,  RSC Advances  2014, 4(21), 10542-10548
  http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2014/ra/c3ra47118g   Cited: 12(IF 2023: 3.900)

 621. Jinwen Shi*, Shichao Zong, Yuchao Hu, Xiangjiu Guan, Jiaying Luo, Yi Shang, Guoxing Li, Dongyu Liu, Xin Wang, Penghui Guo*, “Continuous Solid Solutions of Na0.5La0.5Tio3–Lacro3 for Photocatalytic H2 EvolutionunderVisible-Light Irradiation”,  RSC Advances  2016, 6(57), 51801-51806
  http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2016/ra/c6ra07891e   Cited: 10(IF 2023: 3.900)

 622. Marco Fronzi*, Michael Nolan, “First-Principles Analysis of The Stability of Water on Oxidised and Reduced Cuo(111) Surfaces”,  RSC Advances  2017, 7(89), 56721-56731
  http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2017/ra/c7ra11854f   Cited: 8(IF 2023: 3.900)

 623. Jinzhan Su*, Jinglan Zhou, Shichao Zong, Zhaohui Zhou*, Cong Liu, Bo Feng, “The Effect of Thermal Annealing on The Interfacial Properties and Photoelectrochemical Performance of Ti Doped Fe2O3 Nanowire Arrays”,  RSC Advances  2016, 6(102), 99851-99858
  http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2016/ra/c6ra19699c   Cited: 7(IF 2023: 3.900)

 624. Fang Qin, Bo Bai*, Dengwei Jing, Lan Chen, Rui Songa, Yourui Suo, “Cds Nanoparticles Anchored on The Surface of Yeast Via A Hydrothermal Processes for Environmental Applications”,  RSC Advances  2014, 4(66), 34864-34872
  http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2014/ra/c4ra03033h   Cited: 5(IF 2023: 3.900)

 625. Kai He, Liejin Guo*, “Flower-Like Mos2 Microspheres Compounded with Irregular Cds Pyramid Heterojunctions: Highly Efficient and Stable Photocatalysts for Hydrogen Production from Water”,  RSC Advances  2021, 11(37), 23064-23072
  https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2021/ra/d1ra03834f (IF 2023: 3.900)

 626. Li Tian, Xiangjiu Guan, Shichao Zong, Anna Dai, Jingkuo Qu, “Cocatalysts for Photocatalytic Overall Water Splitting: A Mini Review”,  Catalysts  2023, 13(2), 355
  https://www.mdpi.com/2073-4344/13/2/355   Cited: 18(IF 2023: 3.800)

 627. Xiangjiu Guan*, Shichao Zong, Li Tian, Yazhou Zhang, Jinwen Shi, “Construction of Srtio3–Lacro3 Solid Solutions with Consecutive Band Structures for Photocatalytic H2 EvolutionunderVisible Light Irradiation”,  Catalysts  2022, 12(10), 1123
  https://www.mdpi.com/2073-4344/12/10/1123   Cited: 4(IF 2023: 3.800)

 628. Shichao Zong*, Xiangjiu Guan*, “Novel Photo(Electro)Catalysts for Energy and Environmental Applications”,  Catalysts  2023, 13(11), 1442
  https://www.mdpi.com/2073-4344/13/11/1442   Cited: 1(IF 2023: 3.800)

 629. Jiafeng Geng, Qingyu Wei, Bing Luo, Shichao Zong, Lijing Ma, Yu Luo*, Chunyu Zhou*, Tongkun Deng, “A Numerical Case Study of Particle Flow and Solar Radiation Transfer in A Compound Parabolic Concentrator (Cpc) Photocatalytic Reactor for Hydrogen Production”,  Catalysts  2024, 14(4), 237
  https://www.mdpi.com/2073-4344/14/4/237 (IF 2023: 3.800)

 630. Fei Xue, Maochang Liu*, Cheng Cheng, Junkai Deng, Jinwen Shi, “Localized Nis2 Quantum Dots on G‐C3N4 Nanosheets for Efficient Photocatalytic Hydrogen Production from Water”,  ChemCatChem  2018, 10(23), 5441-5448
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cctc.201801510   Cited: 53(IF 2023: 3.800)

 631. Shi-Fang Duan, Chun-Ian Tao, Yuan-Yuan Geng, Xiao-qiang Yao, Xiong-Wu Kang, Jinzhan Su, Ingrid Rodríguez-Gutiérrez, Miao Kan, Melissa Romero, Yue Sun, Yixin Zhao, Dongdong Qin*, Yong Yan*, “Phosphorus‐Doped Isotype G‐C3N4/G‐C3N4: An Efficient Charge Transfer System for Photoelectrochemical Water Oxidation”,  ChemCatChem  2019, 11(2), 729-736
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cctc.201801581   Cited: 47(IF 2023: 3.800)

 632. Bin Wang, Shaohua Shen*, Liejin Guo, “Surface Reconstruction of Facet-Functionalized Srtio3 Nanocrystals for Photocatalytic Hydrogen Evolution”,  ChemCatChem  2016, 8(4), 798-804
  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cctc.201501162   Cited: 42(IF 2023: 3.800)

 633. Jinzhan Su*, Cong Liu, Dongyu Liu, Mingtao Li, Jinglan Zhou, “Enhanced Photoelectrochemical Performance of The Bivo4/Zn:Bivo4 Homojunction for Water Oxidation”,  ChemCatChem  2016, 8(20), 3279-3286
  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cctc.201600767   Cited: 42(IF 2023: 3.800)

 634. Yuchao Hu, Liejin Guo*, “Rapid Preparation of Perovskite Lead Niobate Nanosheets by Ultrasonic-Assisted Exfoliation for Enhanced Visible-Light-Driven Photocatalytic Hydrogen Production”,  ChemCatChem  2015, 7(4), 584-587
  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cctc.201402924   Cited: 30(IF 2023: 3.800)

 635. Xu Guo, Yubin Chen*, Zhixiao Qin, Jinzhan Su, Liejin Guo*, “Facet‐Selective Growth of Cadmium Sulfide Nanorods on Zinc Oxide Microrods: Intergrowth Effect for Improved Photocatalytic Performance”,  ChemCatChem  2018, 10(1), 153-158
  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cctc.201701078   Cited: 22(IF 2023: 3.800)

 636. Xinyang Guo, Fei Xue, Shikai Xu, Shaohua Shen, Hongwen Huang, Maochang Liu*, “Coupling Photothermal Effect into Efficient Photocatalytic H2 Production by Using A Plate-Like Cu@Ni Core-Shell Cocatalyst”,  ChemCatChem  2020, 12(10), 2745-2751
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/cctc.202000258   Cited: 18(IF 2023: 3.800)

 637. Tao Zhang, Lu Wang, Jinzhan Su*, Liejin Guo, “Branched Tungsten Oxide Nanorod Arrays Synthesized by Controlled Phase Transformation for Solar Water Oxidation”,  ChemCatChem  2016, 8(12), 2119-2127
  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cctc.201600267   Cited: 17(IF 2023: 3.800)

 638. Jinwen Shi, Lijing Ma, Po Wu, Zhaohui Zhou, Jiangang Jiang, Xiaokang Wan, Dengwei Jing, Liejin Guo*, “Tin(Ii) Antimonates with Adjustable Compositions: Effects of Band-Gaps and Nanostructures on Visible-Light-Driven Photocatalytic H2 Evolution”,  ChemCatChem  2012, 4(9), 1389-1396
  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cctc.201200063   Cited: 14(IF 2023: 3.800)

 639. Lu Wang, Jinzhan Su*, Liejin Guo*, “Self‐Assembly Synthesis of Monodisperse Bivo4 Nanosphere Via A Hybrid Strategy for Photoelectrochemical Water Splitting”,  ChemCatChem  2020, 12(20), 5269-5275
  https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/cctc.202000975   Cited: 3(IF 2023: 3.800)

 640. Rui Song, Bing Luo, Jiafeng Geng, Dongxing Song, Dengwei Jing*, “Photothermocatalytic Hydrogen Evolution over Ni2P/Tio2 for Full-Spectrum Solar Energy Conversion”,  Industrial & Engineering Chemistry Research  2018, 57(23), 7846-7854
  https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.iecr.8b00369   Cited: 64(IF 2023: 3.800)

 641. Ke Wang, Xianhe Li, Nan Wang, Quanhao Shen, Maochang Liu*, Jiancheng Zhou, Naixu Li*, “Z-Scheme Core–Shell Meso-Tio2@Znin2S4/Ti3C2 Mxene Enhances Visible Light-Driven Co2-To-Ch4 Selectivity”,  Industrial & Engineering Chemistry Research  2021, 60(24), 8720-8732
  https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.iecr.1c00713   Cited: 43(IF 2023: 3.800)

 642. Dengwei Jing*, Li Jing, Huan Liu, Song Yao, Liejin Guo*, “Photocatalytic Hydrogen Production from Refinery Gas over A Fluidized-Bed Reactor I: Numerical Simulation”,  Industrial & Engineering Chemistry Research  2013, 52(5), 1982-1991
  http://pubs.acs.org/doi/10.1021/ie3023127   Cited: 23(IF 2023: 3.800)

 643. Dengwei Jing*, Li Jing, Huan Liu, Song Yao, Liejin Guo*, “Photocatalytic Hydrogen Production from Refinery Gas over A Fluidized-Bed Reactor Ii: Parametric Study”,  Industrial & Engineering Chemistry Research  2013, 52(5), 1992-1999
  http://pubs.acs.org/doi/10.1021/ie302315g   Cited: 20(IF 2023: 3.800)

 644. Jiamei Cao, Jiankang Zhang, Wangui Guo, Hao Chen, Jinghua Li, Dengwei Jing, Bing Luo, Lijing Ma*, “A Type-I Heterojunction by Anchoring Ultrafine Cu2O on Defective Tio2 Framework for Efficient Photocatalytic H2 Production”,  Industrial & Engineering Chemistry Research  2023, 62(3), 1310–1321
  https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.iecr.2c03875   Cited: 9(IF 2023: 3.800)

 645. Jinghua Li, Lijing Ma*, Cisheng Fu, Yalong Huang, Bing Luo, Jiamei Cao, Jiafeng Geng, Dengwei Jing, “Urchinlike Carbon-Coated Tio2 Microspheres with Enhanced Photothermal–Photocatalytic Hydrogen Evolution Performance for Full-Spectrum Solar Energy Conversion”,  Industrial & Engineering Chemistry Research  2022, 61(19), 6436-6447
  https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.iecr.2c00918   Cited: 8(IF 2023: 3.800)

 646. Dongxing Song, Mohammad Hatami, Jiandong Zhou, Dengwei Jing*, “Dynamic Nanoparticle Aggregation for A Flowing Colloidal Suspension with Nonuniform Temperature Field Studied by A Coupled Lbm and Pbe Method”,  Industrial & Engineering Chemistry Research  2017, 56(38), 10886-10899
  http://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.iecr.7b02261   Cited: 7(IF 2023: 3.800)

 647. Zilong Zeng, Lijun Sun, Heng Liu, Benchi Ma, Dengwei Jing*, Liejin Guo, “Should The Tubular Photocatalytic Reactors Work Continuously Or in An Intermittent Manner Instead?”,  Industrial & Engineering Chemistry Research  2021, 60(12), 4610-4621
  https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.iecr.1c00463   Cited: 7(IF 2023: 3.800)

 648. Jiafeng Geng, Junwang Tang, Yechun Wang, Zhenxiong Huang, Dengwei Jing*, Liejin Guo, “Attenuated Periodical Oscillation Characteristics in A Nanoscale Particle-Laden Laminar Flow”,  Industrial & Engineering Chemistry Research  2020, 59(16), 8018-8027
  https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.iecr.0c00405   Cited: 6(IF 2023: 3.800)

 649. Yiming Zhang, Bing Luo, Chaoqian Ai, Jinghua Li, Dengwei Jing, Lijing Ma*, “Mof-Derived Non-Noble Metal Cop Nanoparticle Modified Tio2 for Enhanced Photocatalytic Hydrogen Production”,  Industrial & Engineering Chemistry Research  2022, 61(45), 16653–16661
  https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.iecr.2c02304   Cited: 5(IF 2023: 3.800)

 650. Li Jing, Chaoqian Ai, Xueyu Guo, Jiamei Cao, Dengwei Jing, Bing Luo*, Lijing Ma*, “Synergy of N and P Co-Doping on Improving Photocatalytic Hydrogen Production: A Case over Beta-Gallium Oxide”,  Industrial & Engineering Chemistry Research  2023, 62(15), 6103–6112
  https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.iecr.3c00175   Cited: 4(IF 2023: 3.800)

 651. Menglong Wang, Shuai Xu, Zhichao Ge, Yuliang Li, Zhaohui Zhou, Yubin Chen*, “All-Solid-State C3N4/NiXP/Red Phosphorus Z-Scheme Heterostructure for Wide-Spectrum Photocatalytic Pure Water Splitting”,  Industrial & Engineering Chemistry Research  2023, 62(2), 961–970
  https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.iecr.2c03297   Cited: 4(IF 2023: 3.800)

 652. Kai Zhang, Wenfang Cai, Shifeng Zhao, Yi Zhao, Qingyun Chen*, Yunhai Wang, “Hierarchical Cuo/Zno Heterojunction with Improved Spectrum Absorption for Interfacial Solar Steam Generation”,  Industrial & Engineering Chemistry Research  2023, 62(36), 14557–14567
  https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.iecr.3c02036   Cited: 3(IF 2023: 3.800)

 653. Xiaowei Hu, Heqing Jiang, Chenyu Ma, Shuna Duan, Yechun Wang, Jinwen Shi, Hui Jin, Yueshe Wang, Shaohua Shen*, “Shear-Induced Aggregation and Distribution in Photocatalysis Suspension System for Hydrogen Production”,  Industrial & Engineering Chemistry Research  2022, 61(19), 6722-6732
  https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.iecr.1c04822   Cited: 2(IF 2023: 3.800)

 654. Jirui Bai, Kai Zhang, Jiayao Gao, Shifeng Zhao, Pengcheng Ma, Zengyu Han, Kaibo Pu, Wenfang Cai, Qingyun Chen,Yunhai Wang*, “Boosted Electrocatalytic Oxygen Reduction Performance of Porous Co-Nc Catalysts by The Coexistence of Abundant Co–N4 and G-N Sites”,  Industrial & Engineering Chemistry Research  2023, 62(34), 13412–13420
  https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.iecr.3c01527   Cited: 2(IF 2023: 3.800)

 655. Xiaoping Li, Heqi Yang, Dengwei Jing*, Lili Wang, Yonggang Xie, Bo Hui, “Critical Role of Ionic Properties on The Turbulence Drag Reduction Performance of Various Polyacrylamide Polymers in Liquid”,  Industrial & Engineering Chemistry Research  2023, 62(29), 11712–11722
  https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.iecr.3c01285   Cited: 1(IF 2023: 3.800)

 656. Baoyuan Wang, Suyi Yang, Tuo Zhang, Chaoqian Ai, Binghuan Li, Jinzhan Su*, “Analysis of An Electrolyte'S Ph-Dependent Performance during Solar Water Splitting”,  Industrial & Engineering Chemistry Research  2023, 62(38), 15406–15417
  https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.iecr.3c01830   Cited: 1(IF 2023: 3.800)

 657. Xiaoping Li, Bo Hui, Quanyou Jin, Huaqiang Shi, Xinlong Lu, Li Jing, Dengwei Jing*, “Control of Both Ionic Properties and Micellar Structure for Enhanced Turbulent Drag Reduction Performance of Surfactant Solutions”,  Industrial & Engineering Chemistry Research  2023, 62(40), 16481–16494
  https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.iecr.3c02708 (IF 2023: 3.800)

 658. Meng Wang, Feng Ren, Jigang Zhou, Guangxu Cai, Li Cai, Yongfeng Hu, Dongniu Wang, Yichao Liu, Liejin Guo, Shaohua Shen*, “N Doping to Zno Nanorods for Photoelectrochemical Water SplittingunderVisible Light: Engineered Impurity Distribution and Terraced Band Structure”,  Scientific Reports  2015, 5, 12925
  http://www.nature.com/articles/srep12925   Cited: 248(IF 2023: 3.800)

 659. Shaohua Shen*, Jigang Zhou, Chung-Li Dong, Yongfeng Hu, Eric Nestor Tseng, Penghui Guo, Liejin Guo, Samuel S. Mao*, “Surface Engineered Doping of Hematite Nanorod Arrays for Improved Photoelectrochemical Water Splitting”,  Scientific Reports  2014, 4, 6627
  https://www.nature.com/articles/srep06627   Cited: 178(IF 2023: 3.800)

 660. Fanny Caputo, Marta Mameli, Andrzej Sienkiewicz, Silvia Licoccia, Francesco Stellacci, Lina Ghibelli, Enrico Traversa*, “A Novel Synthetic Approach of Cerium Oxide Nanoparticles with Improved Biomedical Activity”,  Scientific Reports  2017, 7, 4636
  https://www.nature.com/articles/s41598-017-04098-6   Cited: 117(IF 2023: 3.800)

 661. Anda R. Gliga, Karin Edoff, Fanny Caputo, Thomas Kallman, Hans Blom, Hanna L. Karlsson, Lina Ghibelli, Enrico Traversa, Sandra Ceccatelli, Bengt Fadeel*, “Cerium Oxide Nanoparticles Inhibit Differentiation of Neural Stem Cells”,  Scientific Reports  2017, 7, 9284
  https://www.nature.com/articles/s41598-017-09430-8   Cited: 76(IF 2023: 3.800)

 662. Hameed K. Hamzah, Farooq H. Ali, M. Hatami*, Dengwei Jing, Mohammed Y. Jabbar, “Magnetic Nanofluid Behavior including An Immersed Rotating Conductive Cylinder: Finite Element Analysis”,  Scientific Reports  2021, 11, 4463
  https://www.nature.com/articles/s41598-021-83944-0   Cited: 20(IF 2023: 3.800)

 663. Qingyun Chen*, Miao Zhou, Di Ma, Dengwei Jing, “Effect of Preparation Parameters on Photoactivity of Bivo4 by Hydrothermal Method”,  Journal of Nanomaterials  2012, 2012, 621254
  https://www.hindawi.com/journals/jnm/2012/621254/   Cited: 13(IF 2021: 3.791)

 664. Runxue Liu, Wanliang Yang, Guiwei He, Wei Zheng, Maokun Li, Wenliang Tao, Mengkui Tian*, “Ag-Modified G-C3N4 Prepared by A One-Step Calcination Method for Enhanced Catalytic Efficiency and Stability”,  ACS Omega  2020, 5(31), 19615-19624
  https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acsomega.0c02161#   Cited: 63(IF 2023: 3.700)

 665. Marco Fronzi, Michael Nolan*, “Surface Modification of Perfect and Hydroxylated Tio2 Rutile (110) and Anatase (101) with Chromium Oxide Nanoclusters”,  ACS Omega  2017, 2(10), 6795-6808
  http://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsomega.7b01118   Cited: 28(IF 2023: 3.700)

 666. Marco Fronzi*, M. Hussein N. Assadi, Michael J. Ford*, “Ab Initio Investigation of Water Adsorption and Hydrogen Evolution on Co9S8 and Co3S4 Low-Index Surfaces”,  ACS Omega  2018, 3(9), 12215-12228
  https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsomega.8b00989   Cited: 15(IF 2023: 3.700)

 667. Ying Zhang, Zhao Zheng, Yitao Si, Baisheng Sa*, Hengyi Li, Tao Yu*, Cuilian Wen, Bo Wu, “Structural, Electronic, and Nonlinear Optical Properties of C66H4 and C70Cl6 Encapsulating Li and F Atoms”,  ACS Omega  2021, 6(24), 16234-16240
  https://doi.org/10.1021/acsomega.1c02364   Cited: 4(IF 2023: 3.700)

 668. Cigdem Tuc Altaf, Tuluhan Olcayto Colak, Emine Karagoz, Jiayi Wang, Ya Liu, Yubin Chen, Maochang Liu, Ugur Unal, Nurdan Demirci Sankir*, Mehmet Sankir*, “Co-Sensitization of Copper Indium Gallium Disulfide and Indium Sulfide on Zinc Oxide Nanostructures: Effect of Morphology in Electrochemical Carbon Dioxide Reduction”,  ACS Omega  2024, 9(17), 19209–19218
  https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acsomega.4c00018 (IF 2023: 3.700)

 669. Mohsen Izadi*, Masoud Javanahram, Seyed Mohsen Hashem Zadeh, Dengwei Jing*, “Hydrodynamic and Heat Transfer Properties of Magnetic Fluid in Porous Medium Considering Nanoparticle Shapes and Magnetic Field-Dependent Viscosity”,  Chinese Journal of Chemical Engineering  2020, 28(2), 329-339
  https://doi.org/10.1016%2Fj.cjche.2019.04.024   Cited: 63(IF 2023: 3.700)

 670. Mohammad Hatami*, M.J.Z. Ganji, I. Sohrabiasl, Dengwei Jing*, “Optimization of The Fuel Rod'S Arrangement Cooled by Turbulent Nanofluids Flow in Pressurized Water Reactor (Pwr)”,  Chinese Journal of Chemical Engineering  2017, 25(6), 722-731
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1004954116306103   Cited: 8(IF 2023: 3.700)

 671. Quan Xu, Mingtao Li, Lipeng Zhang, Jianbing Niu, Zhenhai Xia*, “Dynamic Adhesion Forces between Microparticles and Substrates in Water”,  Langmuir  2014, 30(37), 11103-11109
  http://pubs.acs.org/doi/10.1021/la502735w   Cited: 36(IF 2023: 3.700)

 672. Quan Xu, Mingtao Li, Jianbing Niu, Zhenhai Xia*, “Dynamic Enhancement in Adhesion Forces of Microparticles on Substrates”,  Langmuir  2013, 29(45), 13743-13749
  http://pubs.acs.org/doi/10.1021/la4023757   Cited: 33(IF 2023: 3.700)

 673. Xiaowei Fu, Juan Tan, Yanyun Ma, Na Zhao, Yuhan Kong, Feng Liu, Yiqun Zheng*, Yi Wang*, Maochang Liu, “In Situ Crumpling of Gold Nanosheets into Spherical Three-Dimensional Architecture: Probing The Aggregation-Induced Enhancement in Photothermal Properties”,  Langmuir  2022, 38(5), 1929-1936
  https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.langmuir.1c03248   Cited: 12(IF 2023: 3.700)

 674. Yang Li, Jiandong Zhou, Meibing Hu, Dengwei Jing*, “Whole Contact Line Pinning for Droplets Impacting on A Hydrophobic Surface Due to Hydrophilic Tio2 Nanoparticle Addition”,  Langmuir  2021, 37(22), 6673-6680
  https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.langmuir.1c00523   Cited: 7(IF 2023: 3.700)

 675. Na Zhao, Shiyue Wu, Yi Wang*, Feng Liu, Yanyun Ma, Haifeng Zhang, Maochang Liu, Yiqun Zheng*, “Fabrication of Gold-Based “Sphere-On-Plate” Hybrid Nanostructures with Dual Plasmonic Absorptions Covering Visible and Near-Infrared Ii Windows Via The Volmer–Weber Growth Mode”,  Langmuir  2022, 38(31), 9669-9677
  https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.langmuir.2c01289   Cited: 4(IF 2023: 3.700)

 676. Yaqi Jiao, Shiyue Wu, Yi Wang, Feng Liu, Maochang Liu, Yi Wang*, Pu Zhang*, Yingying Wang*, Yiqun Zheng*, “Fatty Amine-Mediated Synthesis of Hierarchical Copper Sulfide Nanoflowers for Efficient Nir-Ii Photothermal Conversion and Antibacterial Performance”,  Langmuir  2024, 40(1), 604–613
  https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.langmuir.3c02823   Cited: 3(IF 2023: 3.700)

 677. Xiaoyu Li, Yuanyuan Min, Feng Liu, Maochang Liu, Yiqun Zheng*, “Glutathione-Mediated Synthesis of Yolk–Shell Auag Nanostructures Containing A Spherical Core and Cuboctahedral Skeletons and Their Applications in Plasmonic Catalysis”,  Langmuir  2023, 39(33), 11788–11796
  https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.langmuir.3c01506   Cited: 1(IF 2023: 3.700)

 678. Yu Zhou, Yonggang Xie, Jiale Wang, Changjing Zhou, Huaqiang Shi, Xiaoping Li, Dengwei Jing*, “Density Analysis of Adsorption Phase in The Thermodynamic Study of Shale Gas Adsorption”,  Langmuir  2024, 40(16), 8593–8607
  https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.langmuir.4c00293 (IF 2023: 3.700)

 679. Francesca Deganello*, Leonarda F. Liotta, Giuseppe Marcì, Emiliana Fabbri, Enrico Traversa, “Strontium and Iron-Doped Barium Cobaltite Prepared by Solution Combustion Synthesis: Exploring A Mixed-Fuel Approach for Tailored Intermediate Temperature Solid Oxide Fuel Cell Cathode Materials”,  Materials for Renewable and Sustainable Energy  2013, 2:8
  http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs40243-013-0008-z   Cited: 56(IF 2023: 3.600)

 680. Xi Xu, Chao Wang, Marco Fronzi*, Xuehua Liu, Lei Bi*, X. S. Zhao, “Modification of A First-Generation Solid Oxide Fuel Cell Cathode with Co3O4 Nanocubes Having Selectively Exposed Crystal Planes”,  Materials for Renewable and Sustainable Energy  2019, 8:15
  https://link.springer.com/article/10.1007/s40243-019-0154-z   Cited: 34(IF 2023: 3.600)

 681. Daniele Pergolesi*, Marco Fronzi, Emiliana Fabbri, Antonello Tebano, Enrico Traversa, “Growth Mechanisms of Ceria- and Zirconia-Based Epitaxial Thin Films and Hetero-Structures Grown by Pulsed Laser Deposition”,  Materials for Renewable and Sustainable Energy  2013, 2:6
  https://link.springer.com/article/10.1007/s40243-012-0006-6   Cited: 23(IF 2023: 3.600)

 682. Marco Fronzi*, Yoshitaka Tateyama, Nicola Marzari, Michael Nolan, Enrico Traversa, “First-Principles Molecular Dynamics Simulations of Proton Diffusion in Cubic Bazro3 PerovskiteunderStrain Conditions”,  Materials for Renewable and Sustainable Energy  2016, 5:14
  https://link.springer.com/article/10.1007/s40243-016-0078-9   Cited: 17(IF 2023: 3.600)

 683. M. H. N. Assadi*, Paolo Mele, Marco Fronzi, “Suppression of Magnetism and Seebeck Effect in Na0.875Coo2 Induced by Sbco Dopants”,  Materials for Renewable and Sustainable Energy  2020, 9:5
  https://link.springer.com/article/10.1007/s40243-020-0165-9   Cited: 5(IF 2023: 3.600)

 684. Yanbing Liu, Jinwen Shi*, Liuhao Mao, Bingru Lu, Xing Kang, Hui Jin*, “Base- Or Acid-Assisted Polystyrene Plastic Degradation in Supercritical Co2”,  Waste Disposal & Sustainable Energy  2023, 5, 165–175
  https://link.springer.com/article/10.1007/s42768-023-00139-1   Cited: 4(IF 2023: 3.600)

 685. Rui Song, Bing Luo, Maochang Liu*, Jiafeng Geng, Dengwei Jing*, Huan Liu, “Synergetic Coupling of Photo and Thermal Energy for Efficient Hydrogen Production by Formic Acid Reforming”,  AIChE Journal  2017, 63(7), 2916-2925
  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aic.15663   Cited: 45(IF 2023: 3.500)

 686. Rui Song, Maochang Liu, Bing Luo, Jiafeng Geng, Dengwei Jing*, “Plasmon‐Induced Photothermal Effect of Sub‐10‐Nm Cu Nanoparticles Enables Boosted Full‐Spectrum Solar H2 Production”,  AIChE Journal  2020, 66(11), e17008
  https://aiche.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/aic.17008   Cited: 25(IF 2023: 3.500)

 687. Dengwei Jing*, Song Yao, Peng Chen, Maochang Liu, Jinwen Shi, Liang Zhao, Wei Yan, Liejin Guo*, “A Multichannel System for Rapid Determination of The Activity for Photocatalytic H2 Production”,  AIChE Journal  2012, 58(11), 3593-3596
  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aic.13833   Cited: 7(IF 2023: 3.500)

 688. Shujian Wang, Kejian Lu, Anlan Hu, Naixu Li*, Yeti Feng, Dengwei Jing, Maochang Liu*, “Decoupling Gaseous Hydrogen Production from Liquid Water Using A Magnetic-Photo-Thermal Coupling Reactor”,  AIChE Journal  2022, 68(11), e17855
  https://aiche.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/aic.17855   Cited: 3(IF 2023: 3.500)

 689. Ying Liu, Feng Ren*, Shaohua Shen, Yanming Fu, Chao Chen, Chang Liu, Zhuo Xing, Dan Liu, Xiangheng Xiao, Wei Wu, Xudong Zheng, Yichao Liu, Changzhong Jiang, “Efficient Enhancement of Hydrogen Production by Ag/Cu2O/Zno Tandem Triple-Junction Photoelectrochemical Cell”,  Applied Physics Letters  2015, 106(12), 123901
  http://scitation.aip.org/content/aip/journal/apl/106/12/10.1063/1.4916224   Cited: 53(IF 2023: 3.500)

 690. Joao B. Souza Junior, Flavio L. Souza, Lionel Vayssieres, Oomman K. Varghese*, “On The Relevance of Understanding and Controlling The Locations of Dopants in Hematite Photoanodes for Low-Cost Water Splitting”,  Applied Physics Letters  2021, 119(20), 200501
  https://aip.scitation.org/doi/10.1063/5.0066931   Cited: 20(IF 2023: 3.500)

 691. Zhuo Xing, Shaohua Shen, Meng Wang, Feng Ren*, Ying Liu, Xudong Zheng, Yichao Liu, Xiangheng Xiao, Wei Wu, Changzhong Jiang, “Efficient Enhancement of Solar-Water-Splitting by Modified “Z-Scheme” Structural Wo3-W-Si Photoelectrodes”,  Applied Physics Letters  2014, 105(14), 143902
  http://scitation.aip.org/content/aip/journal/apl/105/14/10.1063/1.4897636   Cited: 19(IF 2023: 3.500)

 692. Dongxing Song, Dengwei Jing, Weigang Ma*, Xing Zhang, “High Thermal Conductivity of Nanoparticles Not Necessarily Contributing More to Nanofluids”,  Applied Physics Letters  2018, 113(22), 223104
  https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.5055058   Cited: 13(IF 2023: 3.500)

 693. Ingrid Rodriguez-Gutierrez, Joao B. Souza Junior, Edson R. Leite, Lionel Vayssieres, Flavio L. Souza*, “An Intensity Modulated Photocurrent Spectroscopy Study of The Role of Titanium in Thick Hematite Photoanodes”,  Applied Physics Letters  2021, 119(7), 071602. Special Issue on Materials For Renewable Fuels Production
  https://aip.scitation.org/doi/10.1063/5.0060483   Cited: 12(IF 2023: 3.500)

 694. Maochang Liu, Yang Yang, Naixu Li, Yuanchang Du, Dongxing Song, Lijing Ma, Yi Wang, Yiqun Zheng, Dengwei Jing*, “Controlled Formation of Intense Hot Spots in Pd@Ag Core-Shell Nanooctapods for Efficient Photothermal Conversion”,  Applied Physics Letters  2017, 111(7), 073903
  http://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.4999305   Cited: 10(IF 2023: 3.500)

 695. Xiangjiu Guan, Maochang Liu, Samuel S. Mao*, Shaohua Shen*, “Enhanced Photocatalytic Water Splitting of Tio2 by Decorating with Facet-Controlled Au Nanocrystals”,  Applied Physics Letters  2021, 119(14), 143901
  https://aip.scitation.org/doi/10.1063/5.0061712   Cited: 9(IF 2023: 3.500)

 696. Linyuan Wen, Mingtao Li, Jinwen Shi*, Yingzhe Liu, Tao Yu, Maochang Liu, Zhaohui Zhou*, “Strain Effect on Oxygen Evolution Reaction of The Srtio3 (0 0 1) Surface”,  Applied Physics Letters  2021, 119(10), 101601
  https://aip.scitation.org/doi/full/10.1063/5.0061259   Cited: 5(IF 2023: 3.500)

 697. Yubin Chen, Fei Lv, Hongyu Xia, Xiaoya Xu, Jinzhan Su, Shaohua Shen*, “Modification of Ti-Doped Hematite Nanowires with A NioX Buffer Layer for Improved Photoelectrochemical Performance”,  Applied Physics Letters  2021, 119(8), 083901. Special Issue on Materials For Renewable Fuels Production
  https://aip.scitation.org/doi/full/10.1063/5.0061734   Cited: 4(IF 2023: 3.500)

 698. Lubing Li, Lei Zhang, Jinzhan Su, Mingtao Li*, “Theoretical Insights for ConXC4-X-Graphene (X = 0–4) Materials as High Performance Low-Cost Electrocatalysts for Oxygen Reduction Reactions”,  Applied Physics Letters  2021, 119(12), 123904
  https://aip.scitation.org/doi/full/10.1063/5.0054076   Cited: 2(IF 2023: 3.500)

 699. Yanbing Liu, Zongyuan Zhu*, Rui Zhang, Xubo Zhao, “Life Cycle Assessment and Life Cycle Cost Analysis of Jatropha Biodiesel Production in China”,  Biomass Conversion and Biorefinery  2022, Accepted
  https://link.springer.com/article/10.1007/s13399-022-03614-7   Cited: 4(IF 2023: 3.500)

 700. Yankuan Wei, Zhiqiang Wang, Jinzhan Su*, Liejin Guo*, “Metal‐Free Flexible Protonated G‐C3N4/Carbon Dots Photoanode for Photoelectrochemical Water Splitting Application”,  ChemElectroChem  2018, 5(19), 2734-2737
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/celc.201800550   Cited: 25(IF 2023: 3.500)

 701. Xiaobing Li, Fujun Niu, Jinzhan Su*, Liejin Guo*, “Photoelectrochemical Performance Dependence on Geometric Surface Area over Branched Zno Nanowires”,  ChemElectroChem  2018, 5(23), 3717-3722
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/celc.201801054   Cited: 11(IF 2023: 3.500)

 702. Lei Zhang, Lubing Li, Ziliang Gao, Liejin Guo, Mingtao Li, Jinzhan Su*, “Porous Hierarchical Iron/Nitrogen Co-Doped Carbon Etched by G-C3N4 Pyrolysis as Efficient Non-Noble Metal Catalysts for Pem Fuel Cells”,  ChemElectroChem  2022, 9(6), e202101681
  https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/celc.202101681   Cited: 6(IF 2023: 3.500)

 703. Cong Liu, Zhiqiang Wang, Tao Zhang, Yazhou Zhang, Jinzhan Su*, “Photo/Thermal Dual-Activation Improves The Photocurrent of Bismuth Vanadate for Pec Water Splitting”,  ChemElectroChem  2022, 9(19), e202200646
  https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/celc.202200646   Cited: 1(IF 2023: 3.500)

 704. Tímea Benkó*, Shaohua Shen, Miklós Németh, Dávid Lukács, Yufei Xu, Irfan Khan, Zsolt Czigány, Zsolt Endre Horváth, Zoltán Kovács, Jinzhan Su, József Sándor Pap, “Photoelectrocatalytic Water Splitting by Conformal Copper-Oxide On Hematite Nanostructures: Dependence on Surface-States”,  ChemElectroChem  2024, Accepted
  https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/celc.202400191 (IF 2023: 3.500)

 705. Jian Wang, Jinzhan Su*, Liejin Guo, “Controlled Aqueous Growth of Hematite Nanoplate Arrays Directly on Transparent Conductive Substrates and Their Photoelectrochemical Properties”,  Chemistry-An Asian Journal  2016, 11(16), 2328-2334
  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/asia.201600888   Cited: 13(IF 2023: 3.500)

 706. Shichao Zong, Cheng Cheng, Jinwen Shi*, Zhenxiong Huang, Yuchao Hu, Honghui Yang, Liejin Guo*, “Molten Ag2So4‐Based Ion‐Exchange Preparation of Ag0.5La0.5Tio3 for Photocatalytic O2 Evolution”,  Chemistry-An Asian Journal  2017, 12(8), 882-889
  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/asia.201700101   Cited: 8(IF 2023: 3.500)

 707. Jin Liang*, Haiqi Shen, Yaming Ma, Dongyu Liu, Mingtao Li, Jie Kong, Yusheng Tang, Shujiang Ding, “Autogenous Growth of The Hierarchical V-Doped Nife Layer Double Metal Hydroxide Electrodes for An Enhanced Overall Water Splitting”,  Dalton Transactions  2020, 49(32), 11217-11225
  https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2020/DT/D0DT01520B#!divAbstract   Cited: 24(IF 2023: 3.500)

 708. Naixu Li, Longzhou Zhang, Jiancheng Zhou*, Dengwei Jing*, Yueming Sun, “Localized Nano-Solid-Solution Induced by Cu Doping in Zns for Efficient Solar Hydrogen Generation”,  Dalton Transactions  2014, 43(30), 11533-11541
  http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2014/dt/c4dt00969j   Cited: 23(IF 2023: 3.500)

 709. Jinwen Shi*, Yazhou Zhang, Zhaohui Zhou*, Yixiang Zhao, Jingyuan Liu, Hongbing Liu, Xiang Liao, Yuchao Hu, Daming Zhao, Shaohua Shen*, “Latio2N–Lacro3: Continuous Solid Solutions towards Enhanced Photocatalytic H2 EvolutionunderVisible-Light Irradiation”,  Dalton Transactions  2017, 46(32), 10685-10693
  http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2017/dt/c7dt01267e   Cited: 12(IF 2023: 3.500)

 710. Suyi Yang, Baoyuan Wang, Rui Zhao, Liting We, Jinzhan Su*, “Enhanced Photoelectrochemical Performance of Nis-Modified Tio2 Nanorods with A Surface Charge Accumulation Facet”,  Dalton Transactions  2023, 52(44), 16442-16450
  https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2023/dt/d3dt02698a (IF 2023: 3.500)

 711. Huan-Huan Guo, Di Zhou*, Wen-Feng Liu, Li-Xia Pang, Da-Wei Wang, Jin-Zhan Su, Ze-Ming Qi, “Microwave Dielectric Properties of Temperature‐Stable Zircon‐Type (Bi, Ce)Vo4 Solid Solution Ceramics”,  Journal of the American Ceramic Society  2020, 103(1), 423-431
  https://ceramics.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jace.16759   Cited: 123(IF 2023: 3.500)

 712. Karen C. Bedin, Ingrid Rodríguez-Gutiérrez, Lizandra R. P. Peregrino, Lionel Vayssieres*, Flavio L. Souza*, “On Electron Loss Lowering at Hematite Photoelectrode Interfaces”,  Journal of the American Ceramic Society  2023, 106(1), 79-92
  https://ceramics.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jace.18460   Cited: 8(IF 2023: 3.500)

 713. Yan Guo, Di Zhou*, Da Li, Weichen Zhao, LiXia Pang, Zhongqi Shi, Wenfeng Liu, Jinzhan Su, Tao Zhou, Shikuan Sun, “Effect of Inorganic Nanoparticles on Energy Storage Properties of P(Vdf-Hfp)-Based Nanocomposites”,  Advanced Engineering Materials  2023, 25(14), 2300070
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adem.202300070   Cited: 1(IF 2023: 3.400)

 714. Honghui Yang, Xiuru Liu, Zhaohui Zhou, Liejin Guo*, “Preparation of A Novel Cd2Ta2O7 Photocatalyst and Its Photocatalytic Activity in Water Splitting”,  Catalysis Communications  2013, 31, 71-75
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1566736712004347   Cited: 24(IF 2023: 3.400)

 715. Wentong Wu, Boya Min, Hanbing Li, Feng Liu, Ming-Sheng Zheng*, Kunpeng Ding, Shijian Lu*, Maochang Liu*, “Nife-Ldh Coated Nise/Ni Foam as A Bifunctional Electrocatalyst for Overall Water Splitting”,  Reaction Chemistry & Engineering  2023, 8(7), 1711-1718
  https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2023/re/d3re00004d (IF 2023: 3.400)

 716. Qingyun Chen*, Jing Yang, Hui Jin, Yunhai Wang, “Simultaneous Treatment of Copper Wastewater and Biomass Waste in Supercritical Water”,  The Journal of Supercritical Fluids  2018, 138, 143-146
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0896844617309506   Cited: 14(IF 2023: 3.400)

 717. Lipeng Zhang, Jianbing Niu, Mingtao Li, Zhenhai Xia*, “Catalytic Mechanisms of Sulfur-Doped Graphene as Efficient Oxygen Reduction Reaction Catalysts for Fuel Cells”,  Journal of Physical Chemistry C  2014, 118(7), 3545-3553
  http://pubs.acs.org/doi/10.1021/jp410501u   Cited: 444(IF 2023: 3.300)

 718. Elisa Gilardi, Emiliana Fabbri, Lei Bi, Jennifer L. M. Rupp, Thomas Lippert, Daniele Pergolesi*, Enrico Traversa*, “Effect of Dopant–Host Ionic Radii Mismatch on Acceptor-Doped Barium Zirconate Microstructure and Proton Conductivity”,  Journal of Physical Chemistry C  2017, 121(18), 9739-9747
  http://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jpcc.7b02163   Cited: 118(IF 2023: 3.300)

 719. Zhixiao Qin, Yubin Chen*, Zhenxiong Huang, Jinzhan Su, Zhidan Diao, Liejin Guo*, “Composition-Dependent Catalytic Activities of Noble-Metal-Free Nis/Ni3S4 for Hydrogen Evolution Reaction”,  Journal of Physical Chemistry C  2016, 120(27), 14581-14589
  http://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jpcc.6b05230   Cited: 100(IF 2023: 3.300)

 720. Xiangjiu Guan, Faqrul Alam Chowdhury, Nick Pant, Liejin Guo, Lionel Vayssieres*, Zetian Mi*, “Efficient Unassisted Overall Photocatalytic Seawater Splitting on Gan-Based Nanowire Arrays”,  Journal of Physical Chemistry C  2018, 122(25), 13797-13802
  https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jpcc.8b00875   Cited: 97(IF 2023: 3.300)

 721. Zhaohui Zhou, Pengju Huo, Liejin Guo, Oleg V. Prezhdo*, “Understanding Hematite Doping with Group Iv Elements: A Dft+U Study”,  Journal of Physical Chemistry C  2015, 119(47), 26303-26310
  http://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jpcc.5b08081   Cited: 89(IF 2023: 3.300)

 722. Xixi Wang, Maochang Liu*, Zhaohui Zhou, Liejin Guo*, “Toward Facet Engineering of Cds Nanocrystals and Their Shape-Dependent Photocatalytic Activities”,  Journal of Physical Chemistry C  2015, 119(35), 20555-20560
  http://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jpcc.5b07370   Cited: 86(IF 2023: 3.300)

 723. Naixu Li*, Ming Liu, Bin Yang, Weixin Shu, Quanhao Shen, Maochang Liu, Jiangcheng Zhou*, “Enhanced Photocatalytic Performance toward Co2 Hydrogenation over Nanosized Tio2-Loaded PdunderUv Irradiation”,  Journal of Physical Chemistry C  2017, 121(5), 2923-2932
  http://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jpcc.6b12683#cor2   Cited: 70(IF 2023: 3.300)

 724. Ya Liu, Youhong Guo, Laura T. Schelhas, Mingtao Li*, Joel W. Ager III*, “Undoped and Ni-Doped Coox Surface Modification of Porous Bivo4 Photoelectrodes for Water Oxidation”,  Journal of Physical Chemistry C  2016, 120(41), 23449-23457
  https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jpcc.6b08654   Cited: 57(IF 2023: 3.300)

 725. Coleman X. Kronawitter, Ioannis Zegkinoglou, Celia Rogero, Jinghua Guo, Franz J. Himpsel*, Samuel S. Mao*, Lionel Vayssieres*, “On The Interfacial Electronic Structure Origin of Efficiency Enhancement in Hematite Photoanodes”,  Journal of Physical Chemistry C  2012, 116(43), 22780-22785
  http://pubs.acs.org/doi/10.1021/jp308918e   Cited: 49(IF 2023: 3.300)

 726. Yubin Chen, Chi-Hung Chuang, Keng-Chu Lin, Shaohua Shen, Christopher McCleese, Liejin Guo*, Clemens Burda*, “Synthesis and Photoelectrochemical Properties of (Cu2Sn)XZn3(1-X)S3 Nanocrystal Films”,  Journal of Physical Chemistry C  2014, 118(22), 11954-11963
  http://pubs.acs.org/doi/10.1021/jp500270d   Cited: 28(IF 2023: 3.300)

 727. Fei Xue, Chen Chen, Wenlong Fu, Maochang Liu*, Chang Liu, Penghui Guo, Shaohua Shen, “Interfacial and Dimensional Effects of Pd Co-Catalyst for Efficient Photocatalytic Hydrogen Generation”,  Journal of Physical Chemistry C  2018, 122(44), 25165-25173
  https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jpcc.8b06943   Cited: 27(IF 2023: 3.300)

 728. Fengshuang Han, Zhaohui Zhou*, Xiaohai Zhang, Zhenxiong Huang, Mingtao Li, Liejin Guo*, “First-Principles Study on Stability and Her Activity of Noble Metal Single-Atoms on Tio2: The Effect of Loading Density”,  Journal of Physical Chemistry C  2018, 122(5), 2546-2553
  http://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jpcc.7b11486   Cited: 26(IF 2023: 3.300)

 729. Dongyu Liu, Ya Liu, Mingtao Li*, “Understanding How Atomic Sulfur Controls The Selectivity of The Electroreduction of Co2 to Formic Acid on Metallic Cu Surfaces”,  Journal of Physical Chemistry C  2020, 124(11), 6145-6153
  https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.jpcc.9b11830   Cited: 26(IF 2023: 3.300)

 730. Fengshuang Han, Zhaohui Zhou*, Zhenxiong Huang, Mingtao Li, Liejin Guo*, “Effect of Water Adsorption on Interfacial Structure and Band Edge Alignment of Anatase Tio2 (001)/Water by First-Principles Molecular Dynamics”,  Journal of Physical Chemistry C  2018, 122(47), 26965-26973
  https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jpcc.8b09191   Cited: 25(IF 2023: 3.300)

 731. Jose Julio Gutierrez Moreno, Marco Fronzi, Pierre Lovera, Alan O'Riordan, Michael Nolan*, “Stability of Adsorbed Water on Tio2-Tin Interfaces. A First Principles and Ab Initio Thermodynamics Investigation”,  Journal of Physical Chemistry C  2018, 122(27), 15395-15408
  https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jpcc.8b03520   Cited: 13(IF 2023: 3.300)

 732. Zhongguo Li, Yubin Chen, Clemens Burda*, “Photoexcited Dynamics in Metal Halide Perovskites: from Relaxation Mechanisms to Applications”,  Journal of Physical Chemistry C  2019, 123(6), 3255-3269
  https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jpcc.8b11347   Cited: 13(IF 2023: 3.300)

 733. Dongyu Liu, Ya Liu, Zhaohui Zhou, Shujiang Ding, Zhenhai Xia, Mingtao Li*, “New Theoretical Strategy for The Correlation of Oxygen Evolution Performance and Metal Catalysts Adsorption at Bivo4 Surfaces”,  Journal of Physical Chemistry C  2018, 122(44), 25195-25203
  https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jpcc.8b08490   Cited: 11(IF 2023: 3.300)

 734. Wenyu Zheng, Ya Liu, Shengjie Bai, Haoran Qiu, Jiazhe Wu, and Yubin Chen*, “Simulation Study Reveals The Role of Hydrogen Spillover in Ph- and Potential-Dependent Hydrogen Evolution over The Nicu Bimetal Catalyst”,  Journal of Physical Chemistry C  2022, 126(31), 13182–13190
  https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.jpcc.2c03687   Cited: 8(IF 2023: 3.300)

 735. Miao Wang, Yong-Sheng Wei, Lianli Zou, Hao-Fan Wang, Shaohua Shen*, Qiang Xu*, “Revealing Active Function of Multicomponent Electrocatalysts from in Situ Nickel Redox for Oxygen Evolution”,  Journal of Physical Chemistry C  2021, 125(30), 16420-16427
  https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jpcc.1c04123   Cited: 7(IF 2023: 3.300)

 736. Mir Waqas Alam*, Pheiroijam Pooja, Muhammad Aamir, Basma Souayeh, Shehla Mushtaq, Muhammad Shuaib Khan, Muhammad Nasir Amin, Kaffayatullah Khan, Shanavas Shajahan, “The Recent Development in Chemoresistive-Based Heterostructure Gas Sensor Technology, Their Future Opportunities and Challenges: A Review”,  Membranes  2022, 12(6), 555
  https://www.mdpi.com/2077-0375/12/6/555/htm   Cited: 7(IF 2023: 3.300)

 737. KaiNi Zhang, Hong Zheng*, Yanbo Han, Yonghong Cheng, Xiang Zhao*, “On The Origins of Stereo- and Regio-Selectivities in The Formation of Fullerene–Fluorene Dyads”,  The Journal of Organic Chemistry  2022, 87(7), 4702–4711
  https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.joc.1c03161   Cited: 2(IF 2023: 3.300)

 738. Linus Appel, Raquel Fiz, Wieland Tyrra, Ingo Pantenburg, Sanjay Mathur*, “Design of Volatile Mixed-Ligand Tantalum (V) Compounds as Precursors to Ta2O5 Films”,  Crystal Growth & Design  2015, 15(3), 1141-1149
  http://pubs.acs.org/doi/10.1021/cg501438k   Cited: 11(IF 2023: 3.200)

 739. Shaohua Shen*, Penghui Guo, Liang Zhao, Yuanchang Du, Liejin Guo*, “Insights into Photoluminescence Property and Photocatalytic Activity of Cubic and Rhombohedral Znin2S4”,  Journal of Solid State Chemistry  2011, 184(8), 2250-2256
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022459611003616   Cited: 95(IF 2023: 3.200)

 740. Jinwen Shi, Shaohua Shen*, Yubin Chen, Liejin Guo, Samuel S. Mao, “Visible Light-Driven Photocatalysis of Doped Srtio3 Tubular Structure”,  Optics Express  2012, 20(S2), A351-A359
  http://www.opticsinfobase.org/oe/fulltext.cfm?uri=oe-20-S2-A351&id=230243   Cited: 18(IF 2023: 3.200)

 741. Coleman X. Kronawitter, Mukes Kapilashrami, Jonathan R. Bakke, Stacey F. Bent, Cheng-Hao Chuang, Way-Faung Pong, Jinghua Guo, Lionel Vayssieres*, Samuel S. Mao*, “Tio2–Sno2: F Interfacial Electronic Structure Investigated by Soft X-Ray Absorption Spectroscopy”,  Physical Review B  2012, 85(12), 125109
  http://prb.aps.org/abstract/PRB/v85/i12/e125109   Cited: 57(IF 2023: 3.200)

 742. Marco Fronzi*, Silvia Cereda, Yoshitaka Tateyama, Alessandro De Vita, Enrico Traversa*, “Ab Initio Investigation of Defect Formation at Zro2-Ceo2 Interfaces”,  Physical Review B  2012, 86(8), 085407
  http://prb.aps.org/abstract/PRB/v86/i8/e085407   Cited: 21(IF 2023: 3.200)

 743. Zhi Lin, Zhengqi Zhang, Yiqing Wang, Zhiming Peng, Xinxin Wang, Ruizhe Wang, Yu-Cheng Huang, Fanqi Meng, Mingtao Li, Chung-Li Dong, Qinghua Zhang, Lin Gu, Shaohua Shen*, “Anchoring Single Nickel Atoms on Carbon-Vacant Carbon Nitride Nanosheets for Efficient Photocatalytic Hydrogen Evolution”,  Chemical Research in Chinese Universities  2022, 38(5), 1243–1250
  https://link.springer.com/article/10.1007/s40242-022-2194-7   Cited: 20(IF 2023: 3.100)

 744. Zhenxiong Huang, Fengshuang Han, Mingtao Li, Zhaohui Zhou, Xiangjiu Guan, Liejin Guo*, “Which Phase of Iron Oxyhydroxides (Feooh) Is More Competent in Overall Water Splitting as A Photocatalyst, Goethite, Akaganeite Or Lepidocrocite? A Dft-Based Investigation”,  Computational Materials Science  2019, 169, 109110
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092702561930401X   Cited: 38(IF 2023: 3.100)

 745. Zhaohui Zhou*, Jinwen Shi, Liejin Guo, “A Comparative Study on Structural and Electronic Properties and Formation Energy of Bulk Α-Fe2O3 Using First-Principles Calculations with Different Density Functionals”,  Computational Materials Science  2016, 113, 117-122
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927025615007375   Cited: 16(IF 2023: 3.100)

 746. Bing Luo, Yuxin Zhao*, Dengwei Jing*, “State-Of-The-Art Progress in Overall Water Splitting of Carbon Nitride Based Photocatalysts”,  Frontiers in Energy  2021, 15, 600-620
  https://link.springer.com/article/10.1007/s11708-021-0737-0   Cited: 16(IF 2023: 3.100)

 747. Qingyu Wei, Yao Wang, Bin Dai, Yan Yang, Haijun Liu, Huaijie Yuan, Dengwei Jing, Liang Zhao*, “Theoretical Study on Flow and Radiation in Tubular Solar Photocatalytic Reactor”,  Frontiers in Energy  2021, 15, 687-699
  https://link.springer.com/article/10.1007/s11708-021-0773-9   Cited: 4(IF 2023: 3.100)

 748. Bin Wang, Bei An, Xiaoqian Li, Shaohua Shen*, “Function-Reversible Facets Enabling Srtio3 Nanocrystals for Improved Photocatalytic Hydrogen Evolution”,  Frontiers in Energy  2023, 18, 101–109
  https://link.springer.com/article/10.1007/s11708-023-0894-4   Cited: 1(IF 2023: 3.100)

 749. Xiaoyuan Ye, Yuchen Dong, Ziying Zhang, Wengao Zeng, Bin Zhu, Tuo Zhang, Ze Gao, Anna Dai, Xiangjiu Guan*, “Syngas Production by Photoreforming of Formic Acid with 2D VXW1−XN1.5 Solid Solution as An Efficient Cocatalyst”,  Frontiers in Energy  2024, Accepted
  https://link.springer.com/article/10.1007/s11708-024-0940-x (IF 2023: 3.100)

 750. Ya Liu*, Liejin Guo, “On Factors Limiting The Performance of Photoelectrochemical Co2 Reduction”,  Journal of Chemical Physics  2020, 152(10), 100901
  https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.5141390   Cited: 40(IF 2023: 3.100)

 751. Yitao Si, Mingtao Li, Zhaohui Zhou, Maochang Liu*, Oleg Prezhdo*, “Improved Description of Hematite Surfaces by The Scan Functional”,  Journal of Chemical Physics  2020, 152(2), 024706
  https://aip.scitation.org/doi/full/10.1063/1.5134951%40jcp.2020.OXIDE2020.issue-1#1   Cited: 18(IF 2023: 3.100)

 752. Xiangyan Chen, Yanming Fu, Liu Hong, Tingting Kong, Xiaobo Shi, Guangxu Wang, Le Qu, Shaohua Shen*, “Interface and Surface Engineering of Hematite Photoanode for Efficient Solar Water Oxidation”,  Journal of Chemical Physics  2020, 152(24), 244707
  https://aip.scitation.org/doi/10.1063/5.0009072   Cited: 7(IF 2023: 3.100)

 753. Dengwei Jing*, Le Sun, Jingyu Jin, Madasamy Thangamuthu, Junwang Tang*, “Magneto-Optical Transmission in Magnetic Nanoparticle Suspensions for Different Optical Applications: A Review”,  Journal of Physics D: Applied Physics  2021, 54, 013001
  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6463/abb8fd/meta   Cited: 31(IF 2023: 3.100)

 754. Sandeep Kumar Maurya, Ya Liu, Xiaojie Xu, Rachel Woods-Robinson, Chandan Das, Joel W Ager III, K R Balasubramaniam*, “High Figure-Of-Merit P-Type Transparent Conductor, Cu Alloyed Zns Via Radio Frequency Magnetron Sputtering”,  Journal of Physics D: Applied Physics  2017, 50(50), 505107
  http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6463/aa95b3   Cited: 26(IF 2023: 3.100)

 755. Xiangyan Chen, Yanrui Li, Shaohua Shen*, “Surface and Interface Engineered Heterostructures for Solar Hydrogen Generation”,  Journal of Physics D: Applied Physics  2018, 51(16), 163002
  http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6463/aab318/meta   Cited: 26(IF 2023: 3.100)

 756. Dongxing Song, Hui Jin, Jingyu Jin, Dengwei Jing*, “Sedimentation of Particles and Aggregates in Colloids Considering Both Streaming and Seepage”,  Journal of Physics D: Applied Physics  2016, 49(42), 425303
  http://iopscience.iop.org/article/10.1088/0022-3727/49/42/425303/meta   Cited: 11(IF 2023: 3.100)

 757. Dengwei Jing*, Songwei Hu, Yanming Zhang, Jiaying Luo, “A Modified Diffusion-Limited Cluster Aggregation Model for Accurate Prediction of The Coagulation and Fragmentation Process in Nanoparticle Suspension”,  Journal of Physics D: Applied Physics  2019, 52(45), 455305
  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6463/ab37dc/meta   Cited: 6(IF 2023: 3.100)

 758. Dongxing Song, Hui Jin, Dengwei Jing*, Xin Wang, “Dynamic Properties of Polydisperse Colloidal Particles in The Presence of Thermal Gradient Studied by A Modified Brownian Dynamic Model”,  Journal of Physics D: Applied Physics  2018, 51(10), 105301
  http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6463/aaa9cb/meta   Cited: 4(IF 2023: 3.100)

 759. Jingyu Jin, Xin Wang, Songwei Hu, Jiafeng Geng, Dengwei Jing*, “Unusual Photorheological Properties of Tio2 Nanoparticle SuspensionsunderUv Light Irradiation”,  Journal of Physics D: Applied Physics  2019, 52(27), 275301
  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6463/ab1a91/meta   Cited: 3(IF 2023: 3.100)

 760. Zhiqiang Wang, Yankuan Wei, Xinyi Wang, Wenshuai Zhang, Jinzhan Su*, “Plasmonic Au Nanoparticles Modified Nanopyramid-Arrays Bivo4 with Enhanced Photoelectrochemical Activity”,  Journal of The Electrochemical Society  2019, 166(5), H3138-H3145, Focus Issue on Semiconductor Electrochemistry and Photoelectrochemistry in Honor of Krishnan Rajeshwar
  https://iopscience.iop.org/article/10.1149/2.0201905jes/meta   Cited: 9(IF 2023: 3.100)

 761. Zhiqiang Wang, Lubing Li, Liu Hong, Yumeng Lu, Xiaobo Shi, Jinzhan Su*, “Bi Doped Sb2S3 Thin Film Synthesized by A Two-Step Approach with Enhanced Photoelectrochemical Water Splitting Performance”,  Journal of The Electrochemical Society  2022, 169(6), 066508
  https://iopscience.iop.org/article/10.1149/1945-7111/ac6447   Cited: 6(IF 2023: 3.100)

 762. Alberto Vega-Poot, Manuel Jesús Rodríguez-Pérez, Juan Becerril-González, Ingrid Rodríguez-Gutiérrez, Jinzhan Su, Geonel Rodriguez-Gattorno, Wey Yang Teoh, Gerko Oskam, “Charge Dynamics at Surface-Modified, Nanostructured Hematite Photoelectrodes for Solar Water Splitting”,  Journal of The Electrochemical Society  2022, 169(5), 056519
  https://iopscience.iop.org/article/10.1149/1945-7111/ac700b/meta   Cited: 1(IF 2023: 3.100)

 763. Yan Zhang, Ziliang Gao, Liting Wei, Jinzhan Su*, “Improving The Performance of Pem Fuel Cells: Form A Patterned Hydrophobic Catalyst Layer”,  Journal of The Electrochemical Society  2023, 170(5), 170 054508
  https://iopscience.iop.org/article/10.1149/1945-7111/acd583/meta   Cited: 1(IF 2023: 3.100)

 764. Naixu Li, Xianhe Li, Rui Pan, Miao Cheng, Jie Guan*, Jiancheng Zhou, Maochang Liu, Junwang Tang*, Dengwei Jing*, “Efficient Photocatalytic Co2 Reformation of Methane on Ru/La-G-C3N4 by Promoting Charge Transfer and Co2 Activation”,  ChemPhotoChem  2021, 5(8), 748-757
  https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/cptc.202100020   Cited: 10(IF 2023: 3.000)

 765. Amin Amiri Delouei*, Amin Emamian, Sajjad Karimnejad, Hasan Sajjadi, Dengwei Jing*, “Two-Dimensional Temperature Distribution in Fgm Sectors with The Power-Law Variation in Radial and Circumferential Directions”,  Journal of Thermal Analysis and Calorimetry  2021, 144, 611-621
  https://link.springer.com/article/10.1007/s10973-020-09482-5   Cited: 31(IF 2023: 3.000)

 766. Dengwei Jing*, Songwei Hu, Mohammad Hatami, Yuanxiang Xiao, Jianpeng Jia, “Thermal Analysis on A Nanofluid-Filled Rectangular Cavity with Heated Fins of Different GeometriesunderMagnetic Field Effects”,  Journal of Thermal Analysis and Calorimetry  2020, 139, 3577-3588
  https://link.springer.com/article/10.1007/s10973-019-08758-9   Cited: 13(IF 2023: 3.000)

 767. Jingyu Jin, Mohammad Hatami, Dengwei Jing*, “Experimental Investigation and Prediction of The Thermal Conductivity of Water-Based Oxide Nanofluids with Low Volume Fractions”,  Journal of Thermal Analysis and Calorimetry  2019, 135(1), 257-269
  https://link.springer.com/article/10.1007/s10973-018-7045-x   Cited: 6(IF 2023: 3.000)

 768. Yitao Si, Yingzhe Liu, Weipeng Lai, Yiding Ma, Jinwen Shi, Bozhou Wang, Maochang Liu,Tao Yu*, “A New Enthalpy of Formation Test Set Designed for Organic Fluorine Containing Compounds”,  Advanced Theory and Simulations  2022, 5(8), 2200093
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/adts.202200093 (IF 2023: 2.900)

 769. Cheng Cheng, Jinwen Shi*, Yuchao Hu, Liejin Guo*, “Wo3/G-C3N4 Composites: One-Pot Preparation and Enhanced Photocatalytic H2 ProductionunderVisible-Light Irradiation”,  Nanotechnology  2017, 28(16), 164002
  http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6528/aa651a/meta   Cited: 94(IF 2023: 2.900)

 770. Yubin Chen*, Chi-Hung Chuang, Zhixiao Qin, Shaohua Shen, Tennyson Doane, Clemens Burda*, “Electron-Transfer Dependent Photocatalytic Hydrogen Generation over Cross-Linked Cdse/Tio2 Type-Ii Heterostructure”,  Nanotechnology  2017, 28(8), 084002
  http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6528/aa5642   Cited: 43(IF 2023: 2.900)

 771. Han-Wei Chang, Yanming Fu, Wan-Yi Lee, Ying-Rui Lu, Yu-Cheng Huang, Jeng-Lung Chen, Chi Liang Chen, Wu Ching Chou, J M Chen, Jyh Fu Lee, Shaohua Shen*, Chung-Li Dong*, “Visible Light-Induced Electronic Structure Modulation of Nb- and Ta-Doped Α-Fe2O3 Nanorods for Effective Photoelectrochemical Water Splitting”,  Nanotechnology  2018, 29(6), 064002
  http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6528/aa9d75/meta   Cited: 24(IF 2023: 2.900)

 772. Amir Hassanpour, Penghui Guo, Shaoshua Shen, Pablo Bianucci*, “The Effect of Cation Doping on Morphology, Optical and Structural Properties of Highly Oriented Wurtzite Zno Nanorod-Arrays Grown by A Hydrothermal Method”,  Nanotechnology  2017, 28(43), 435707
  http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6528/aa849d   Cited: 22(IF 2023: 2.900)

 773. Tao Zhang, Yumeng Lu, Jian Wang, Zhiqiang Wang, Wenshuai Zhang, Xinyi Wang, Jinzhan Su*, Liejin Guo*, “Growth of Nimn Layered Double Hydroxides on Nanopyramidal Bivo4 Photoanode for Enhanced Photoelectrochemical Performance”,  Nanotechnology  2020, 31(11), 115707
  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6528/ab59ba/meta   Cited: 11(IF 2023: 2.900)

 774. Fei Liu*, Jie Zhang, Weiwei Wu, Peng Zhang, Xiaohua Ma, Keyu Tao, Tongtong Wang, Qi Wang*, “The Real-Time Investigation of The Nickel-Iron Hydroxide Catalyzed Oxygen Evolution Reaction with Interdigitated Array Electrodes”,  Nanotechnology  2021, 32(37), 375706
  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6528/ac0a14/meta   Cited: 2(IF 2023: 2.900)

 775. Yanming Fu, Chung-Li Dong, Zhaohui Zhou, Wan-Yi Lee, Jie Chen, Penghui Guo, Liang Zhao, Shaohua Shen*, “Solution Growth of Ta-Doped Hematite Nanorods for Efficient Photoelectrochemical Water Splitting: A Tradeoff between Electronic Structure and Nanostructure Evolution”,  Physical Chemistry Chemical Physics  2016, 18(5), 3846-3853
  http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2016/cp/c5cp07479g   Cited: 61(IF 2023: 2.900)

 776. Ke Sun*, Shaohua Shen, Justin Cheung, Xiaolu Pang, Namseok Park, Jigang Zhou, Yongfeng Hu, Zhelin Sun, Sun Young Noh, Riley T. Conor, Paul Yu, Sungho Jin, Deli Wang*, “Si Photoanode Protected by A Metal Modified Ito Layer with Ultrathin NioX for Solar Water Oxidation”,  Physical Chemistry Chemical Physics  2014, 16(10), 4612-4625
  http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2014/cp/c4cp00033a   Cited: 60(IF 2023: 2.900)

 777. Maochang Liu, Yiqun Zheng, Shuifen Xie, Naixu Li, Ning Lu, Jinguo Wang, Moon J. Kim, Liejin Guo, Younan Xia*, “Facile Synthesis of Pd–Ir Bimetallic Octapods and Nanocages through Galvanic Replacement and Co-Reduction, and Their Use for Hydrazine Decomposition”,  Physical Chemistry Chemical Physics  2013, 15(28), 11822-11829
  http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2013/cp/c3cp51950c   Cited: 52(IF 2023: 2.900)

 778. Ning Zhang, Jinwen Shi, Fujun Niu, Jian Wang, Liejin Guo*, “A Cocatalyst-Free Eosin Y-Sensitized P-Type of Co3O4 Quantum Dot for Highly Efficient and Stable Visible-Light-Driven Water Reduction and Hydrogen Production”,  Physical Chemistry Chemical Physics  2015, 17(33), 21397-21400
  http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2015/CP/C5CP02983J   Cited: 45(IF 2023: 2.900)

 779. Xiaokang Wan, Fujun Niu, Jinzhan Su, Liejin Guo*, “Enhanced Photoelectrochemical Water Oxidation of Bismuth Vanadate Via A Combined Strategy of W Doping and Surface Rgo Modification”,  Physical Chemistry Chemical Physics  2016, 18(46), 31803-31810
  https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2016/cp/c6cp06233d   Cited: 43(IF 2023: 2.900)

 780. Zhaohui Zhou, Fengshuang Han, Liejin Guo, Oleg. V. Prezhdo*, “Understanding Divergent Behaviors in The Photocatalytic Hydrogen Evolution Reaction on Cds and Zns: A Dft Based Study”,  Physical Chemistry Chemical Physics  2016, 18(25), 16862-16869
  http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2016/cp/c6cp02599d   Cited: 40(IF 2023: 2.900)

 781. Jingyu Jin, Xiaoyan Li, Jiafeng Geng, Dengwei Jing*, “Insights into The Complex Interaction between Hydrophilic Nanoparticles and Ionic Surfactants at The Liquid/Air Interface”,  Physical Chemistry Chemical Physics  2018, 20(22), 15223-15235
  http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2018/cp/c8cp01838c/unauth   Cited: 38(IF 2023: 2.900)

 782. Coleman X. Kronawitter, Ioannis Zegkinoglou, Shaohua Shen, Jinghua Guo, Franz J. Himpsel, Samuel S. Mao*, Lionel Vayssieres*, “On The Orbital Anisotropy in Hematite Nanorod-Based Photoanodes”,  Physical Chemistry Chemical Physics  2013, 15(32), 13483-13488
  http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2013/cp/c3cp52527a   Cited: 21(IF 2023: 2.900)

 783. Zonghu Han, Meng Wang, Xiangyan Chen, Shaohua Shen*, “Cdse-Sensitized Branched Cds Hierarchical Nanostructures for Efficient Photoelectrochemical Solar Hydrogen Generation”,  Physical Chemistry Chemical Physics  2016, 18(16), 11460-11466
  http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2016/cp/c6cp00692b   Cited: 18(IF 2023: 2.900)

 784. Marco Fronzi*, Sherif Abdulkader Tawfik, Catherine Stampfl, Michael J. Ford*, “Magnetic Properties of Stoichiometric and Defective Co9S8”,  Physical Chemistry Chemical Physics  2018, 20(4), 2356-2362
  http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2017/CP/C7CP06637F   Cited: 10(IF 2023: 2.900)

 785. José Julio Gutiérrez Moreno*, Marco Fronzi, Pierre Lovera, Alan O'Riordan, Michael J. Ford, Wenjin Li*, Michael Nolan*, “Structure, Stability and Water Adsorption on Ultra-Thin Tio2 Supported on Tin”,  Physical Chemistry Chemical Physics  2019, 21(45), 25344-25361
  https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2019/CP/C9CP04506F   Cited: 7(IF 2023: 2.900)

 786. Kejian Lu, Fangyong Hou, Wenlong Fu, Fei Xue, Maochang Liu*, “Efficient Solar Photocatalytic Hydrogen Production Using Direct Z-Scheme Heterojunctions”,  Physical Chemistry Chemical Physics  2021, 23(39), 22743-22749
  https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2021/cp/d1cp02356j   Cited: 7(IF 2023: 2.900)

 787. Jiale Wang, Lei Li, Xinlong Lu, Yu Zhou, Jiandong Zhou, Dengwei Jing*, “Spreading Dynamics of A Droplet Upon Impact with A Liquid Film Containing Solid Particles”,  Physical Chemistry Chemical Physics  2024, 26(21), 15717-15732
  https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2024/cp/d4cp00072b/unauth (IF 2023: 2.900)

 788. Guanjie Liu, Zhaohui Zhou, Liejin Guo*, “Correlation between Band Structures and Photocatalytic Activities of CdXCuYZn1–X–YS Solid Solution”,  Chemical Physics Letters  2011, 509(1-3), 43-47
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009261411005021   Cited: 41(IF 2023: 2.800)

 789. Zhaohui Zhou, Jinwen Shi, Po Wu, Mingtao Li, Liejin Guo*, “First-Principles Study on Absolute Band Edge Positions for Ii–Vi Semiconductors at (1 1 0) Surface”,  Chemical Physics Letters  2011, 513(1-3), 72-76
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009261411008980   Cited: 9(IF 2023: 2.800)

 790. Essossimna Djatoubai*, Jinzhan Su*, “First Spray Pyrolysis Thin Film Fabrication of Environment-Friendly Cu2Basns4 (Cbts) Nanomaterials”,  Chemical Physics Letters  2021, 770, 138406
  https://doi.org/10.1016%2Fj.cplett.2021.138406   Cited: 8(IF 2023: 2.800)

 791. Heqi Yang, Xiaoping Li, Quanyou Jin, Dengwei Jing*, Lijing Ma, “Prediction of Sand Particle Trajectories and Erosion Distribution in Offshore Oil and Gas Pipelines”,  Computational Particle Mechanics  2024, Accepted
  https://link.springer.com/article/10.1007/s40571-024-00718-x (IF 2023: 2.800)

 792. Hameed K. Hamzah, Farooq H. Ali, Mohammad Hatami*, Dengwei Jing, “Effect of Two Baffles on Mhd Natural Convection in U-Shape ‎Superposed by Solid Nanoparticle Having Different Shapes”,  Journal of Applied and Computational Mechanics  2020, 6, 1200-1209. Special Issue
  https://jacm.scu.ac.ir/article_15654.html   Cited: 15(IF 2023: 2.800)

 793. Mohammad Hatami*, Lijun Sun, Dengwei Jing, H. Günerhan, Peri K. Kameswaran, “Rotating Cylinder Turbulator Effect on The Heat Transfer of A ‎Nanofluid Flow in A Wavy Divergent Channel”,  Journal of Applied and Computational Mechanics  2021, 7(4), 1987-1998
  https://jacm.scu.ac.ir/article_15732.html   Cited: 10(IF 2023: 2.800)

 794. Rui Song, Bo Bai*, Dengwei Jing, “Hydrothermal Synthesis of Tio2–Yeast Hybrid Microspheres with Controllable Structures and Their Application for The Photocatalytic Reduction of Cr (Vi)”,  Journal of Chemical Technology and Biotechnology  2014, 90(5), 930-938
  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jctb.4400   Cited: 11(IF 2023: 2.800)

 795. Kai Zhang, Wenfang Cai, Jinwen Shi, Qingyun Chen*, “Architecture Lattice-Matched Cauliflower-Like Cuo/Zno P–N Heterojunction toward Efficient Water Splitting”,  Journal of Chemical Technology and Biotechnology  2022, 97(4), 914-923
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/jctb.6974   Cited: 4(IF 2023: 2.800)

 796. Chongze Cai, Zihao Wang, Jinwen Shi*, Yazhou Zhang, Liuhao Mao, Feng Chen, Tianhao Wang, Yubin Chen*, “Facile One-Pot Pyrolysis Preparation of Sno2/G-C3N4 Composites for Improved Photocatalytic H2 Production”,  Journal of Chemical Technology and Biotechnology  2022, 97(10), 2921-2931
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/jctb.7167   Cited: 2(IF 2023: 2.800)

 797. Fazal Kabir, Adil Murtaza, Azhar Saeed, Awais Ghani, Anwar Ali, Saleh Khan, Li Kaili, Zhao Qizhong, Yao Kang Kang, Sen Yang*, “Room Temperature Ferromagnetism in Dilute Magnetic Semiconducting Zno Nanoparticles Co-Doped with Tb and Fe”,  Journal of Materials Science: Materials in Electronics  2021, 32(8), 10734-10749
  https://doi.org/10.1007%2Fs10854-021-05731-x   Cited: 22(IF 2023: 2.800)

 798. Jinzhan Su*, Tao Zhang, Lu Wang, “Engineered Wo3 Nanorods for Conformal Growth of Wo3/Bivo4 Core–Shell Heterojunction towards Efficient Photoelectrochemical Water Oxidation”,  Journal of Materials Science: Materials in Electronics  2017, 28(5), 4481-4491
  http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10854-016-6082-0   Cited: 21(IF 2023: 2.800)

 799. Xiaobing Li, Jinzhan Su*, Liejing Guo*, “Vertically Aligned Zno/In2S3 Core/Shell Heterostructures with Enhanced Photoelectrochemical Properties”,  Journal of Materials Science: Materials in Electronics  2020, 31(18), 15773-15784
  https://link.springer.com/article/10.1007/s10854-020-04139-3   Cited: 8(IF 2023: 2.800)

 800. Jiandong Zhou, Xin Wang, Dongxing Song, Dengwei Jing*, “The Effects of Nanoparticle Aggregation on The Convection Heat Transfer Investigated by A Combined Nddm and Dpm Method”,  Numerical Heat Transfer, Part A: Applications  2017, 71(7), 754-768
  http://www.tandfonline.com/doi/10.1080/10407782.2017.1308712   Cited: 6(IF 2023: 2.800)

 801. M. Tahari, A. Ghorbanian, Mohammed Hatami*, Dengwei Jing, “Physical Effect of A Variable Magnetic Field on The Heat Transfer of A Nanofluid-Based Concentrating Parabolic Solar Collector”,  The European Physical Journal Plus  2017, 132, 549
  https://link.springer.com/article/10.1140/epjp/i2017-11813-1   Cited: 22(IF 2023: 2.800)

 802. A. Yadollahi, A. Khalesidoost, A. Kasaeipoor, Mohammed Hatami*, Dengwei Jing, “Physical Investigation on Silver-Water Nanofluid Natural Convection for An F-Shaped CavityunderThe Magnetic Field Effects”,  The European Physical Journal Plus  2017, 132, 372
  https://link.springer.com/article/10.1140/epjp/i2017-11653-y   Cited: 15(IF 2023: 2.800)

 803. Maryam Hasanpour, Siamak Motahari*, Dengwei Jing, Mohammad Hatami, “Numerical Modeling for The Photocatalytic Degradation of Methyl Orange from Aqueous Solution Using Cellulose/Zinc Oxide Hybrid Aerogel: Comparison with Experimental Data”,  Topics in Catalysis  2021, Accepted
  https://link.springer.com/article/10.1007/s11244-021-01451-y   Cited: 12(IF 2023: 2.800)

 804. Maryam Hasanpour, Siamak Motahari*, Dengwei Jing, Mohammad Hatami, “Investigation of The Different Morphologies of Zinc Oxide (Zno) in Cellulose/Zno Hybrid Aerogel on The Photocatalytic Degradation Efficiency of Methyl Orange”,  Topics in Catalysis  2021, Accepted
  https://link.springer.com/article/10.1007/s11244-021-01476-3   Cited: 11(IF 2023: 2.800)

 805. Songwei Hu, Jiafeng Geng, Dengwei Jing*, “Photothermal Effect Promoting Photocatalytic Process in Hydrogen Evolution over Graphene-Based Nanocomposite”,  Topics in Catalysis  2021, Accepted
  https://link.springer.com/article/10.1007/s11244-021-01455-8   Cited: 7(IF 2023: 2.800)

 806. Dongxing Song, Dengwei Jing*, Bing Luo, Jiafeng Geng, Yuxun Ren, “Modeling of Anisotropic Flow and Thermodynamic Properties of Magnetic Nanofluids Induced by External Magnetic Field with Varied Imposing Directions”,  Journal of Applied Physics  2015, 118(4), 045101
  http://scitation.aip.org/content/aip/journal/jap/118/4/10.1063/1.4927043   Cited: 39(IF 2023: 2.700)

 807. Dongxing Song, Dengwei Jing, Weigang Ma*, Xing Zhang, “Effect of Particle Aggregation on Thermal Conductivity of Nanofluids: Enhancement of Phonon Mfp”,  Journal of Applied Physics  2019, 125(1), 015103
  https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.5062600   Cited: 25(IF 2023: 2.700)

 808. Aryane Tofanello, Zhidan Diao, Essossimna Djatoubai, JinZhan Su, ShaoHua Shen, Flavio L. de Souza*, Lionel Vayssieres*, “Engineering Hematite/Plasmonic Nanoparticle Interfaces for Efficient Photoelectrochemical Water Splitting”,  Journal of Applied Physics  2020, 128(6), 063103. Special Issue on Hot Electron Physics & Applications
  https://aip.scitation.org/doi/10.1063/5.0015519   Cited: 7(IF 2023: 2.700)

 809. Shaohua Shen*, “Towards Efficient Solar Water Splitting over Hematite Photoelectrodes”,  Journal of Materials Research  2014, 29(1), 29-46
  http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=9150404   Cited: 75(IF 2023: 2.700)

 810. Jie Chen, Shaohua Shen*, Penghui Guo, Meng Wang, Jinzhan Su, Daming Zhao, Liejin Guo*, “Plasmonic Ag@Sio2 Core/Shell Structure Modified G-C3N4 with Enhanced Visible Light Photocatalytic Activity”,  Journal of Materials Research  2014, 29(1), 64-70
  http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=9150352   Cited: 42(IF 2023: 2.700)

 811. Jinwen Shi*, Penghui Guo*, Ya Liu, Jinzhan Su, Liejin Guo, “Pbo-Sensitized Zno Nanorod Arrays for Enhanced Visible-Light-Driven Photoelectrochemical Performance”,  Journal of Materials Research  2016, 31(11), 1622-1630
  https://doi.org/10.1557/jmr.2016.150   Cited: 11(IF 2023: 2.700)

 812. Lijing Ma, Jinzhan Su*, Maochang Liu, Longzhou Zhang, Yufeng Li, Liejin Guo*, “Enhanced Photocatalytic Activity over A Novel Cuwo4/Cu1−X Zn X Wo4/Znwo4 Hybrid Material with Sandwiched Heterojunction”,  Journal of Materials Research  2016, 31(11), 1616-1621
  https://doi.org/10.1557/jmr.2016.114   Cited: 10(IF 2023: 2.700)

 813. Xiangyan Chen, Meng Wang, Jie Chen, Shaohua Shen*, “Electrophoretic Deposition of Nanostructured Hematite Photoanodes for Solar Hydrogen Generation”,  Journal of Materials Research  2016, 31(11), 1547-1553
  http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?aid=10192648   Cited: 7(IF 2023: 2.700)

 814. Dengwei Jing*, Bing Luo, Huan Liu, Liejin Guo, “Determination of The Real Quantum Yield of The Heterogeneous Photocatalytic H2 Production Reaction and Insights”,  Measurement Science and Technology  2021, 32(4), 045901
  https://doi.org/10.1088%2F1361-6501%2Fabcff5   Cited: 1(IF 2023: 2.700)

 815. Yi Wang*, Pu Zhang, Lei Liu, Fei Xue, Maochang Liu*, Ling Li, Wensheng Fu*, “Regulating Peroxidase-Like Activity of Pd Nanocubes through Surface Inactivation and Its Application for Sulfide Detection”,  New Journal of Chemistry  2019, 43(1), 371-376
  https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2018/nj/c8nj05138k/unauth   Cited: 9(IF 2023: 2.700)

 816. Liejin Guo*, Dengwei Jing*, Maochang Liu, Yubin Chen, Shaohua Shen, Jinwen Shi, Kai Zhang, “Functionalized Nanostructures for Enhanced Photocatalytic PerformanceunderSolar Light”,  Beilstein Journal of Nanotechnology  2014, 5, 994-1004 “Thematic series on Photocatalysis”
  https://www.beilstein-journals.org/bjnano/articles/5/113   Cited: 28(IF 2023: 2.600)

 817. Yanming Fu, Chung-Li Dong, Wan-Yi Lee, Jie Chen, Penghui Guo, Liang Zhao, Shaohua Shen*, “Nb-Doped Hematite Nanorods for Efficient Solar Water Splitting: Electronic Structure Evolution Versus Morphology Alteration”,  ChemNanoMat  2016, 2(7), 704-711
  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cnma.201600024   Cited: 60(IF 2023: 2.600)

 818. Xiangjiu Guan, Samuel S. Mao, Shaohua Shen*, “Recent Progress on Photocatalytic Co2 Reduction with Earth-Abundant Single-Atom Reactive Sites”,  ChemNanoMat  2021, 7(8), 873-880
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/cnma.202100103   Cited: 15(IF 2023: 2.600)

 819. Yiqun Zheng*, Gongguo Zhang, Yanyun Ma*, Na Zhao, Feng Liu, Maochang Liu, “Synthesis of Branched Au-Pdag Hybrid Nanosheets by Controlled Reduction in A Galvanic Replacement Reaction”,  ChemNanoMat  2021, 7(11), 1205-1212
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/cnma.202100328   Cited: 7(IF 2023: 2.600)

 820. Tao Zhang, Jinzhan Su*, Liejin Guo, “Morphology Engineering of Wo3/Bivo4 Heterojunction for Efficient Photocatalytic Water Oxidation”,  CrystEngComm  2016, 18(46), 8961-8970
  http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2016/ce/c6ce01952h   Cited: 44(IF 2023: 2.600)

 821. Li Luo, Peng-peng Wang, Dengwei Jing*, Xun Wang*, “Self-Assembly of Tio2 Nanoparticles into Chains, Films and Honeycomb Networks”,  CrystEngComm  2014, 16(8), 1584-1591
  http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2014/ce/c3ce41709c   Cited: 19(IF 2023: 2.600)

 822. Tao Zhang, Jinzhan Su*, Liejin Guo*, “Hierarchical Architecture of Wo3 Nanosheets by Self-Assembly of Nanorods for Photoelectrochemical Application”,  CrystEngComm  2016, 18(5), 665-669
  http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2015/ce/c5ce01484k   Cited: 15(IF 2023: 2.600)

 823. Li Luo, Junfeng Hui, Qiyu Yu, Zhicheng Zhang, Dengwei Jing*, Pengpeng Wang, Yong Yang, Xun Wang*, “Crystal Growth by Leaps and Bounds Based on Self-Assembly: Insight from Titania”,  CrystEngComm  2012, 14(22), 7648-7655
  http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2012/ce/c2ce25812a   Cited: 10(IF 2023: 2.600)

 824. Yiqun Zheng*, Yanyun Ma, Gongguo Zhang, Wenjun Zhao, Feng Liu, Maochang Liu, “Construction of Aupdpt Spherical Nanodendrites with A Multilayered Structure by Manipulating Etching and Regrowth in Seeded Growth”,  CrystEngComm  2021, 23(39), 6879-6891
  https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2021/CE/D1CE00894C   Cited: 5(IF 2023: 2.600)

 825. Gongguo Zhang, Yanyun Ma, Feng Liu, Yuting Nie, Zhiang Liu, Xiaowei Fu, Xiaoqian Luan, Fengli Qu, Maochang Liu, Yiqun Zheng*, “Seeded Growth of Gold-Silver Ultrathin Wire-Dot Hybrid Nanostructures”,  CrystEngComm  2020, 22(35), 5768-5775
  https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2020/CE/D0CE01009J   Cited: 3(IF 2023: 2.600)

 826. Gongguo Zhang, Yanyun Ma*, Xiaowei Fu, Wenjun Zhao, Feng Liu, Maochang Liu, Yiqun Zheng*, “Enriching The Branching of Au@Pdau Core-Shell Nanocrystals Using A Syringe Pump: Kinetics Control Meets Lattice Mismatch”,  CrystEngComm  2021, 23(13), 2582-2589
  https://doi.org/10.1039%2Fd1ce00107h   Cited: 3(IF 2023: 2.600)

 827. X. Zhang, Ying Yang, X. Zhang, Liejin Guo*, Hongtan Liu*, “Performance Degradation of Proton Exchange Membrane Fuel Cell Caused by An Accelerated Stress Test”,  Fuel Cells  2019, 19(2), 160-168
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/fuce.201800152   Cited: 26(IF 2023: 2.600)

 828. Ying Yang*, X. Ning, H. Tang, Liejin Guo, Hongtan Liu, “Effects of Potential on Corrosion Behavior of Uncoated Ss316L Bipolar Plate in Simulated Pem Fuel Cell Cathode Environment”,  Fuel Cells  2014, 14(6), 868-875
  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/fuce.201300288   Cited: 11(IF 2023: 2.600)

 829. Yanbing Liu, Xinglin Yang, Jiaqi Zhang, Zongyuan Zhu*, “Process Simulation of Preparing Biochar by Biomass Pyrolysis Via Aspen Plus and Its Economic Evaluation”,  Waste and Biomass Valorization  2022, 13, 2609–2622
  https://link.springer.com/article/10.1007/s12649-021-01671-z   Cited: 27(IF 2023: 2.600)

 830. Muhammad Kashif Saleem, Karam Jabbour, Niaz Ahmad Niaz*, Sumaira Manzoor, Muhammad Naeem Ashiq*, Ayesha Hameed, Abdul Shakoor, Khaled Fahmi Fawy, Muhammad Shuaib Khan, “Facile Engineering of Co3O4/Pr2O3 Nanostructure for Boosted Oxygen Evolution Reaction”,  Applied Physics A  2023, 129, 833
  https://link.springer.com/article/10.1007/s00339-023-07101-2   Cited: 1(IF 2023: 2.500)

 831. Xinyu Mei*, Xin Sha*, Dengwei Jing*, Lijing Ma*, “Thermal Conductivity and Rheology of Graphene Oxide Nanofluids and A Modified Predication Model”,  Applied Sciences  2022, 12(7), 3567
  https://www.mdpi.com/2076-3417/12/7/3567   Cited: 11(IF 2023: 2.500)

 832. Johannes Lützenkirchen*, Gopala Krishna Darbha*, Venkata Sai Kiran Chakravadhanula, Engelbert Redel, Atiđa Selmani, Lionel Vayssieres, “Interaction of Polyoxometalates and Nanoparticles with Collector Surfaces—Focus on The Use of Streaming Current Measurements at Flat Surfaces”,  Colloids and Interfaces  2020, 4(3), 39
  https://doi.org/10.3390%2Fcolloids4030039   Cited: 1(IF 2023: 2.500)

 833. Hanbing Li, Hongyan Zhang, Wenquan Liu, Jie Huang, Kejian Lu, Jinwen Shi, Hui Jin, Wenshuai Chen, Maochang Liu*, “Experimental Demonstration of Photocatalytic Hydrogen Production in Series with A Hydrogen Fuel Cell”,  Journal of Chemical Education  2023, 100(3), 1404–1409
  https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.jchemed.2c01158   Cited: 2(IF 2023: 2.500)

 834. Mohammad Hatami*, Dengwei Jing, Dongxing Song, M. Sheikholeslami, D.D. Ganji, “Heat Transfer and Flow Analysis of Nanofluid Flow between Parallel Plates in Presence of Variable Magnetic Field Using Hpm”,  Journal of Magnetism and Magnetic Materials  2015, 396, 275-282
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304885315304698   Cited: 42(IF 2023: 2.500)

 835. Mohammad Hatami*, Jiandong Zhou, Jiafeng Geng, Dengwei Jing*, “Variable Magnetic Field (Vmf) Effect on The Heat Transfer of A Half-Annulus Cavity Filled by Fe3O4-Water NanofluidunderConstant Heat Flux”,  Journal of Magnetism and Magnetic Materials  2018, 451, 173-182
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304885317317870   Cited: 41(IF 2023: 2.500)

 836. Jingyu Jin, Dongxing Song, Jiafeng Geng, Dengwei Jing*, “Time-Dependent Scattering of Incident Light of Various Wavelengths in FerrofluidsunderExternal Magnetic Field”,  Journal of Magnetism and Magnetic Materials  2018, 447, 124-133
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304885317317079   Cited: 15(IF 2023: 2.500)

 837. Jiangdong Zhou, Dengwei Jing*, “Effects of Vertical Magnetic Field on Impact Dynamics of Ferrofluid Droplet Onto A Rigid Substrate”,  Physical Review Fluids  2019, 4(8), 083602
  https://journals.aps.org/prfluids/abstract/10.1103/PhysRevFluids.4.083602   Cited: 25(IF 2023: 2.500)

 838. Alexander Sasinska, Trilok Singh, Shuangzhou Wang, Sanjay Mathur*, Ralph Kraehnert, “Enhanced Photocatalytic Performance in Atomic Layer Deposition Grown Tio2 Thin Films Via Hydrogen Plasma Treatment”,  Journal of Vacuum Science & Technology A  2015, 33(1), A152
  http://dx.doi.org/10.1116/1.4904503   Cited: 36(IF 2023: 2.400)

 839. Trilok Singh, Thomas Lehnen, Tessa Leuning, Sanjay Mathur*, “Atomic Layer Deposition Grown MoX Thin Films for Solar Water Splitting: Prospects and Challenges”,  Journal of Vacuum Science & Technology A  2015, 33(1), 010801
  http://dx.doi.org/10.1116/1.4904729   Cited: 29(IF 2023: 2.400)

 840. Zhaohui Zhou*, Jinwen Shi, Po Wu, Liejin Guo*, “A First-Principles Investigation on Microscopic Atom Distribution and Configuration-Averaged Properties in Cd1−XZnXS Solid Solutions”,  ChemPhysChem  2014, 15(14), 3125-3132
  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cphc.201402164   Cited: 10(IF 2023: 2.300)

 841. Mingtao Li, Zihao Wang, Chunxiao Liu, Xunbiao Meng, Yan Zhang, Jinwen Shi*, Xinfeng Sun,Gaochao Li*,Lixiao Gao, Duwei Liu, “Correction Algorithm for Calculating Heat Transfer in Air-Cooling Condenser Based on Analyzing Steam Condensation Locations”,  Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects  2023, 45(3), 6744-6755
  https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15567036.2023.2216170   Cited: 1(IF 2023: 2.300)

 842. Tao Yu*, Yitao Si*, Jiancheng Zhou*, “General Expressions of Molecular Multicenter Integrals for Slater-Type Orbitals”,  International Journal of Quantum Chemistry  2023, 123(15), e27128
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/qua.27128 (IF 2023: 2.300)

 843. Yanlin Chai, Xianwen Li, Jiafeng Geng, Jiaxin Pan, Yalong Huang, Dengwei Jing*, “Mechanistic Study of Drag Reduction in Turbulent Pipeline Flow over Anionic Polymer and Surfactant Mixtures”,  Colloid and Polymer Science  2019, 297(7-8), 1025-1035
  https://link.springer.com/article/10.1007/s00396-019-04525-2   Cited: 25(IF 2023: 2.200)

 844. Xiangyan Chen, Yanming Fu, Tingting Kong, Yi Shang, Fujun Niu, Zhidan Diao, Shaohua Shen*, “Protected Hematite Nanorod Arrays with Molecular Complex Co-Catalyst for Efficient and Stable Photoelectrochemical Water Oxidation”,  European Journal of Inorganic Chemistry  2019, 15, 2078-2085
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ejic.201801200   Cited: 23(IF 2023: 2.200)

 845. Xiaokang Wan, Jinzhan Su, Liejin Guo*, “Enhanced Photoelectrochemical Water Oxidation on Bivo4 with Mesoporous Cobalt Nitrides Sheets as Oxygen Evolution Cocatalysts”,  European Journal of Inorganic Chemistry  2018, 22, 2557-2563
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ejic.201800392   Cited: 16(IF 2023: 2.200)

 846. Quansen Wu, Gongguo Zhang, Yanyun Ma, Mengfan Li, Feng Liu, Hongwen Huang, Maochang Liu, Yiqun Zheng*, “Ultrafast Synthesis of Wavy Gold-Silver Alloy Nanowires with Tunable Diameters in The Range of 2-10 Nm Via A Seed-Mediated Co-Reduction”,  European Journal of Inorganic Chemistry  2021, 2021(12), 1152-1159
  https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ejic.202001137   Cited: 4(IF 2023: 2.200)

 847. Gongguo Zhang, Yanyun Ma, Feng Liu, Xiaowei Fu, Xiaoqian Luan, Fengli Qu, Maochang Liu, Yiqun Zheng*, “Seeded Growth of Au@Pdag Alloy Core-Shell Nano-Dendrites with Tunable Size and Composition”,  European Journal of Inorganic Chemistry  2021, 2021(2), 156-165
  https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ejic.202000776   Cited: 3(IF 2023: 2.200)

 848. Qingyun Chen*, Jianshan Liu, Ya Liu, Xiaohe Liu, Yunhai Wang, “Influence of Operating Parameters on The Bio-Photoelectrochemical Cell for Hydrogen and Electricity Production”,  Environmental Progress & Sustainable Energy  2015, 34(6), 1796-1800
  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ep.12156   Cited: 3(IF 2023: 2.100)

 849. Longzhou Zhang, Dengwei Jing*, Liang Zhao, Jinjia Wei, Liejin Guo, “Concentrating Pv/T Hybrid System for Simultaneous Electricity and Usable Heat Generation: A Review”,  International Journal of Photoenergy  2012, 869753
  http://www.hindawi.com/journals/ijp/2012/869753/   Cited: 51(IF 2023: 2.100)

 850. Qingyun Chen*, Di Ma, “Preparation of Nanostructured Cu2Sns3 Photocatalysts by Solvothermal Method”,  International Journal of Photoenergy  2013, 593420
  https://www.hindawi.com/journals/ijp/2013/593420/   Cited: 33(IF 2023: 2.100)

 851. Rui Xie, Jinzhan Su, Mingtao Li, Liejin Guo*, “Structural and Photoelectrochemical Properties of Cu-Doped Cds Thin Films Prepared by Ultrasonic Spray Pyrolysis”,  International Journal of Photoenergy  2013, 620134
  http://www.hindawi.com/journals/ijp/2013/620134/   Cited: 24(IF 2023: 2.100)

 852. Shaohua Shen*, Jiangang Jiang, Penghui Guo, Liejin Guo, “Facile Growth of Porous Hematite Films for Photoelectrochemical Water Splitting”,  International Journal of Photoenergy  2013, 174982
  http://www.hindawi.com/journals/ijp/2013/174982/   Cited: 15(IF 2023: 2.100)

 853. Xiaowei Hu*, Liejin Guo*, Yechun Wang, “In Situ Measurement of Local Hydrogen Production Rate by Bubble-Evolved Recording”,  International Journal of Photoenergy  2013, 568206
  http://www.hindawi.com/journals/ijp/2013/568206/   Cited: 3(IF 2023: 2.100)

 854. Amin Amiri Delouei*, Amin Emamian, Sajjad Karimnejad, Hasan Sajjadi, Dengwei Jing*, “Asymmetric Conduction in An Infinite Functionally Graded Cylinder: Two-Dimensional Exact Analytical SolutionunderGeneral Boundary Conditions”,  Journal of Heat Transfer  2020, 142(4), 044505
  https://doi.org/10.1115%2F1.4046306   Cited: 19(IF 2021: 2.100)

 855. Tao Yu*, Dexin Feng, Jiancheng Zhou*, Yitao Si, Maochang Liu, “Catalytic Isomerization of Glucose to Fructose over Organic Ligands: A Dft Study”,  Journal of Molecular Modeling  2023, 29, 30
  https://link.springer.com/article/10.1007/s00894-022-05439-7 (IF 2023: 2.100)

 856. Qingyun Chen*, Fan Du, Cheng Cheng, Xiaohe Liu, Yunhai Wang, “Enhancing Hydrogen Evolution of G-C3N4 with Nitrogen Vacancies by Ethanol Thermal Treatment”,  Journal of Nanoparticle Research  2018, 20(4), 95
  https://link.springer.com/article/10.1007/s11051-018-4190-x   Cited: 12(IF 2023: 2.100)

 857. Jinwen Shi*, Xiangjiu Guan, Zhaohui Zhou, Haipei Liu, Liejin Guo, “Eosin Y-Sensitized Nanosheet-Stacked Hollow-Sphere Tio2 for Efficient Photocatalytic H2 ProductionunderVisible-Light Irradiation”,  Journal of Nanoparticle Research  2015, 17(6), 252
  http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11051-015-3057-7   Cited: 10(IF 2023: 2.100)

 858. Jinlong Zhuo, Gongguo Zhang, Yanyun Ma*, Wenjun Zhao, Feng Liu, Maochang Liu, Yiqun Zheng*, “Seeded Growth of Wavy Au@Pdau Core-Shell Nanoplates with Tunable Thickness for Visible Light-Assisted Reduction of 4-Nitrophenol”,  Journal of Nanoparticle Research  2021, 23, 256
  https://link.springer.com/article/10.1007/s11051-021-05361-8   Cited: 4(IF 2023: 2.100)

 859. Zhonghang Xing, Xiaohe Liu, Qingyun Chen*, Yunhai Wang, “Nife Oxyhydroxide Decorated Tio2 Nanotube Photoanodes for Improved Photoelectrochemical Oxidation Performance”,  Journal of Nanoparticle Research  2022, 24, 121
  https://link.springer.com/article/10.1007/s11051-022-05505-4   Cited: 2(IF 2023: 2.100)

 860. Haifeng Zhang, Gongguo Zhang, Yiqun Zheng*, Na Zhao, Yanyun Ma*, Feng Liu, Maochang Liu, “Kinetics-Controlled Synthesis of Gold–Palladium Alloy Nano-Corolla Using A Syringe Pump and Their Applications for Ethanol Oxidation Reaction”,  Journal of Nanoparticle Research  2022, 24, 67
  https://link.springer.com/article/10.1007/s11051-022-05456-w   Cited: 1(IF 2023: 2.100)

 861. Amin Emamian, Amin Amiri Delouei*, Sajjad Karimnejad, Dengwei Jing*, “Analytical Solution for Temperature Distribution in Functionally Graded Cylindrical ShellsunderConvective Cooling”,  Mathematical Methods in the Applied Sciences  2021, 46(10), 11442-11461. Special Issue: Recent Advances in Mathematical Methods of Convection Heat & Mass Transfer
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/mma.7819   Cited: 8(IF 2023: 2.100)

 862. Xin Wang, Dengwei Jing*, “Role of Solid-Liquid Interaction Energy on Anomalous Thermal Conductivity Enhancement in Well-Dispersed Dilute Nanofluids Studied by Equilibrium Molecular Dynamics”,  Chemical Physics  2020, 539, 110943
  https://doi.org/10.1016%2Fj.chemphys.2020.110943   Cited: 10(IF 2023: 2.000)

 863. Jan E. Stehr*, Shula L. Chen, Weimin M. Chen, Li Cai, Shaohua Shen, Irina A. Buyanova*, “Effects of N Implantation on Defect Formation in Zno Nanowires”,  Thin Solid Films  2019, 687, 137449
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040609019304778   Cited: 9(IF 2023: 2.000)

 864. Meng Wang, Yakup Gönüllü, Myeongwhun Pyeon, Zhidan Diao, Lisa Czympiel, Mrityunjay Singh, Shaohua Shen*, Sanjay Mathur*, “Trace Amount of Platinum Supported on Carbonized Biomorphic Wood for Efficient Electrochemical Hydrogen Evolution in Alkaline Condition”,  ChemistrySelect  2018, 3(7), 2140-2143
  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/slct.201702959   Cited: 1(IF 2023: 1.900)

 865. Xiaoyan Li, Le Sun, Jingyu Jin, Yong Ding, Dengwei Jing*, “Combined Effects of Surface Tension and Thermal Conductivity on The Methane Hydrate Formation in The Presence of Both Nanoparticles and Surfactant”,  Journal of Dispersion Science and Technology  2020, 41(1), 92-101
  https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01932691.2018.1554490   Cited: 8(IF 2023: 1.900)

 866. Fei Cao, Huashan Li, Liang Zhao*, Liejin Guo, “Economic Analysis of Solar Chimney Power Plants in Northwest China”,  Journal of Renewable and Sustainable Energy  2013, 5(2), 021406
  http://scitation.aip.org/content/aip/journal/jrse/5/2/10.1063/1.4798434   Cited: 28(IF 2023: 1.900)

 867. Ingrid Rodríguez-Gutiérrez, Beatriz Mouriño, André L. M. Freitas, Carlos A. R. Costa, Elcio L Pires, Renato V. Gonçalves, Lionel Vayssieres*, Flavio L. Souza*, “On The Effect of Thermal Processing on Sn Diffusion and Efficiency Enhancement in Hematite/Fto Photoanodes”,  ECS Journal of Solid State Science & Technology  2022, 11(4), 043001. Joint Focus Issue in Honor of Prof. John B. Goodenough (2019 Nobel Prize in Chemistry): A centenarian Milestone
  https://iopscience.iop.org/article/10.1149/2162-8777/ac6114   Cited: 7(IF 2023: 1.800)

 868. Franz J. Himpsel*, Peter L. Cook, Gemadela Torre, Juan M. Garcia-Lastra, Ruben Gonzalez-Moreno, Jinghua Guo, Robert J. Hamers, Coleman X. Kronawitter, Philip S. Johnson, Jorge E. Ortega, David F. Pickup, Maria-Eleni Ragoussi, Celia Rogero, Angel Rubio, Rose E. Ruther, Lionel Vayssieres, Wanli Yang, Ioannis Zegkinoglou, “Design of Solar Cell Materials Via Soft X-Ray Spectroscopy”,  Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena  2013, 190, 2-11. Special Issue on Spectroscopy of Energy Materials
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0368204812001272   Cited: 22(IF 2023: 1.800)

 869. Amin AMIRI DELOUEI*, Amin EMAMIAN, Hasan SAJJADI, Meysam ATASHAFROOZ, Yueming Li, Lianping Wang, Dengwei Jing*, Gongnan Xie, “A Comprehensive Review on Multi-Dimensional Heat Conduction of Multi-Layer and Composite Structures: Analytical Solutions”,  Journal of Thermal Science  2021, 30(6), 1875-1907
  https://link.springer.com/article/10.1007/s11630-021-1517-1#article-info   Cited: 35(IF 2023: 1.800)

 870. Myeongwhun Pyeon, Meng Wang, Yakup Gönüllü, Ali Kaouk, Sara Jäckle, Silke Christiansen, Taejin Hwang, KyoungII Moon, Sanjay Mathur*, “Design of Multi-Layered Tio2–Fe2O3Photoanodes for Photoelectrochemical Water Splitting: Patterning Effects on Photocurrent Density”,  MRS Communications  2016, 6(4), 442-448
  https://doi.org/10.1557/mrc.2016.54   Cited: 10(IF 2023: 1.800)

 871. Jinzhan Su*, Shangpu Liu, Jian Wang, Cong Liu, Yufeng Li, Dongyang Wu, “Solution-Based Synthesis of Carbon–Hematite Composite Thin Films for High-Performance Supercapacitor Applications”,  MRS Communications  2016, 6(4), 367-374
  https://doi.org/10.1557/mrc.2016.60   Cited: 9(IF 2023: 1.800)

 872. Amir Hassanpour, Shaohua Shen, Pablo Bianucci*, “Sodium-Doped Oriented Zinc Oxide Nanorod Arrays: Insights into Their Aqueous Growth Design, Crystal Structure, and Optical Properties”,  MRS Communications  2018, 8(2), 570-576
  https://doi.org/10.1557/mrc.2018.45   Cited: 2(IF 2023: 1.800)

 873. Jianan Chen, Miao Yu, Yuhao Wang, Shaohua Shen*, Meng Wang, Liejin Guo, “Au@Sio2 Core/Shell Nanoparticle-Decorated Tio2 Nanorod Arrays for Enhanced Photoelectrochemical Water Splitting”,  Chinese Science Bulletin  2014, 59(18), 2191-2198. Special Issue on Advanced Materials for Clean Energy
  http://link.springer.com/article/10.1007/s11434-014-0188-7   Cited: 14(IF 2018: 1.789)

 874. Zhiqiang Wang, Jinzhan Su*, “Investigation of The Kinetic Properties and Photoelectrochemical Water Splitting of Cu3V2O8/Zno Photoanode Modified by Cobalt Phosphate”,  Acta Chimica Sinica  2024, 82(1), 26-35
  https://sioc-journal.cn/Jwk_hxxb/EN/10.6023/A23090403 (IF 2023: 1.700)

 875. Mohammad Hatami, S. Mosayebidorcheh, Dengwei Jing*, “Two-Phase Nanofluid Condensation and Heat Transfer Modeling Using Least Square Method (Lsm) for Industrial Applications”,  Heat and Mass Transfer  2017, 53(6), 2061-2072
  http://link.springer.com/article/10.1007/s00231-016-1964-5   Cited: 18(IF 2023: 1.700)

 876. Zhaohui Zhou*, Jinwen Shi, Po Wu, Liejin Guo*, “Configuration Dependence of The Properties of Cd1–XZnXS Solid Solutions by First-Principles Calculations”,  Physica Status Solidi B-Basic solid state physics  2014, 251(3), 655-660
  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pssb.201350180   Cited: 8(IF 2023: 1.600)

 877. Xiaowei Hu*, Yechun Wang, Liejin Guo*, Zhenshan Cao, “Diffusion-Controlled Growth of Oxygen Bubble Evolved from Nanorod-Array Tio2 Photoelectrode”,  Advances in Condensed Matter Physics  2014, 970891
  http://www.hindawi.com/journals/acmp/2014/970891/   Cited: 13(IF 2023: 1.500)

 878. Zhaohui Zhou*, Mingtao Li, Po Wu, Liejin Guo*, “Revisiting The Zinc-Blende/Wurtzite Heterocrystalline Structure in Cds”,  Advances in Condensed Matter Physics  2014, 361328
  http://www.hindawi.com/journals/acmp/2014/361328/   Cited: 7(IF 2023: 1.500)

 879. Qingyun Chen*, Lang Liu, Yunhai Wang, “Preparation and Characterization of Novel Fe2O3-Flaky Coated Carbon Fiber by Electrospinning and Hydrothermal Methods”,  Advances in Condensed Matter Physics  2014, 938072
  http://www.hindawi.com/journals/acmp/2014/938072/   Cited: 4(IF 2023: 1.500)

 880. Yuxun Ren, Dengwei Jing*, “Study on Particle and Photonic Flux Distributions in A Magnetically Stirred Photocatalytic Reactor”,  Journal of Photonics for Energy  2015, 5(1), 052097
  http://photonicsforenergy.spiedigitallibrary.org/article.aspx?articleid=2474115   Cited: 8(IF 2023: 1.500)

 881. Li Cai, Wu Zhou, Feng Ren, Jie Chen, Guangxu Cai, Yichao Liu, Xiangjiu Guan, Shaohua Shen*, “W Ion Implantation Boosting Visible-Light Photoelectrochemical Water Splitting over Zno Nanorod Arrays”,  Journal of Photonics for Energy  2017, 7(1), 016501
  http://dx.doi.org/10.1117/1.JPE.7.016501   Cited: 8(IF 2023: 1.500)

 882. Qing-Yun Chen, Kai Zhang, Jian-Shan Liu, Yun-Hai Wang, “Hydrogen and Electricity Production in A Light-Assisted Microbial Photoelectrochemical Cell with Cafe2O4 Photocathode”,  Journal of Photonics for Energy  2017, 7(2), 026501
  http://photonicsforenergy.spiedigitallibrary.org/article.aspx?articleid=2629197   Cited: 8(IF 2023: 1.500)

 883. Muhammad Qasim, Fei Xue, Maochang Liu, Liejin Guo*, “Phase-Transition-Induced One-Dimensional Amorphous Α-Fe2O3/Β-Feooh Homojunction for Efficient Photocatalytic Water Oxidation”,  Journal of Photonics for Energy  2019, 9(2), 026501
  https://doi.org/10.1117/1.JPE.9.026501   Cited: 6(IF 2023: 1.500)

 884. Qingyun Chen*, Sajjad U. Haq, Zhonghang Xing, Yun-Hai Wang, “Temperature Effect on Green-Synthesized Co3O4 Nanoparticle as Photocatalyst for Overall Water Splitting”,  Journal of Photonics for Energy  2020, 10(4), 042006
  https://doi.org/10.1117%2F1.jpe.10.042006   Cited: 4(IF 2023: 1.500)

 885. Yuanchang Du, Maochang Liu, Liejin Guo*, “Numerical Investigation on The Optical Properties of Tio2 Photocatalyst Suspension by Light Scattering Model of Particulate Aggregates”,  Journal of Photonics for Energy  2021, 11(1), 016501
  https://doi.org/10.1117%2F1.jpe.11.016501   Cited: 4(IF 2023: 1.500)

 886. Yuzhou Jiang, Liuhao Mao, Jinwen Shi*, Botong Zheng, Xiangjiu Guan*, Fei Liu, “Effects of Mixed Sacrificial Reagents on Hydrogen Evolution over Typical Photocatalysts”,  Journal of Photonics for Energy  2020, 10(2), 023503
  https://doi.org/10.1117%2F1.jpe.10.023503   Cited: 3(IF 2023: 1.500)

 887. Yumeng Lu, Zhiqiang Wang, Jinzhan Su*, “Sb2S3 Surface Modification for Improved Photoelectrochemical Water Splitting Performance of Bivo4 Photoanode”,  Journal of Photonics for Energy  2021, 11(1), 016502
  https://doi.org/10.1117%2F1.jpe.11.016502   Cited: 3(IF 2023: 1.500)

 888. Xinyu Ma, Chaoqian Ai, Jiamei Cao, Jinghua Li, Yizhou Zhu, Dengwei Jing*, “Heterojunction Formed by Tio2 Supported on Lamellar La2Nio4 Perovskite for Enhanced Visible-Light-Driven Photocatalytic Hydrogen Production”,  Journal of Photonics for Energy  2021, 11(3), 034001
  https://doi.org/10.1117/1.JPE.11.034001   Cited: 3(IF 2023: 1.500)

 889. Penghui Guo*, Ting Han, Liejin Guo*, “Optical, Surface Charge State and Photocatalysis Study of Zno with Different Exposure Faces”,  Journal of Photonics for Energy  2020, 10(2), 023506
  https://doi.org/10.1117%2F1.jpe.10.023506   Cited: 1(IF 2023: 1.500)

 890. Mohammad Hatami*, Jingyu Jin, Hamid Reza Ashorynejad, Dengwei Jing*, “Uniform Magnetic Field (Umf) Effect on The Heat Transfer of A Porous Half-Annulus Enclosure Filled by Cu-Water Nanofluid Considering Heat Generation”,  Current Nanoscience  2018, 14(3), 187-198
  http://www.eurekaselect.com/158541/article   Cited: 2(IF 2023: 1.400)

 891. Guangtao Duan, Bin Chen*, “Stability and Accuracy Analysis for Viscous Flow Simulation by The Moving Particle Semi-Implicit Method”,  Fluid Dynamics Research  2013, 45(3), 035501
  http://iopscience.iop.org/article/10.1088/0169-5983/45/3/035501/meta   Cited: 31(IF 2023: 1.300)

 892. W. Hussain*, H. Malik, A. Bahadur, R. A. Hussain, M. Shoaib, Shahid Iqbal, H. Hussain, I. R. Green, A. Badshah*, H. Li, “Synthesis and Characterization of Cds Photocatalyst with Different Morphologies: Visible Light Activated Dyes Degradation Study”,  Kinetics and Catalysis  2018, 59(6), 710-719
  https://link.springer.com/article/10.1134/S0023158418060058   Cited: 50(IF 2023: 1.300)

 893. Saleh Khan, Xiaohe Liu, Xi Jiang, Qingyun Chen, “Facile Synthesis of A Porous Zno Nanorod Array with Enhanced Photocatalysis for Photoelectrochemical Water Splitting Application”,  Journal of Nanoscience and Nanotechnology  2020, 20(6), 3512-3518
  https://www.ingentaconnect.com/contentone/asp/jnn/2020/00000020/00000006/art00022   Cited: 3(IF 2019: 1.134)

 894. Wenlong Fu, Fei Xue, Maochang Liu, Liejin Guo, “Controlled Deposition of Zns Nanoparticles on Cus Nanoplates for Visible-Light-Driven Photocatalytic H2 Production”,  Journal of Nanoscience and Nanotechnology  2019, 19(1), 414-421
  https://doi.org/10.1166/jnn.2019.15769   Cited: 1(IF 2019: 1.134)

 895. Mohammad Hatami, Mehdi Khazayinejad, Jiandong Zhou, Dengwei Jing*, “Three-Dimensional and Two-Phase Nanofuid Flow and Heat Transfer Analysis over A Stretching Infinite Solar Plate”,  Thermal Science  2018, 22(2), 871-884
  https://doi.org/10.2298/TSCI160614266H   Cited: 6(IF 2023: 1.100)

 896. Muhammad Imran Khan*, Jinzhan Su, Eric Lichtfouse, Liejin Guo*, “Higher Efficiency of Triethanolamine-Grafted Anion Exchange Membranes for Acidic Wastewater Treatment”,  Desalination and Water Treatment  2020, 197, 41-51
  https://doi.org/10.5004%2Fdwt.2020.25966   Cited: 13(IF 2023: 1.000)

 897. Mohammad Hatami*, S. Mosayebidorcheh, Dengwei Jing, “Peristaltic Flow and Heat Transfer of Nanofluids in A Sinusoidal Wall Channel: Two-Phase Analytical Study”,  The Journal of Analysis  2019, 27(3), 913-929
  https://link.springer.com/article/10.1007/s41478-018-0154-x   Cited: 13(IF 2023: 0.700)

 898. Shaohua Shen*, Jinwen Shi, Penghui Guo, Liejin Guo*, “Visible-Light-Driven Photocatalytic Water Splitting on Nanostructured Semiconducting Materials”,  International Journal of Nanotechnology  2011, 8(6-7), 523-591
  http://www.inderscience.com/info/inarticle.php?artid=40192   Cited: 100(IF 2023: 0.300)

 899. Dengwei Jing, Rong Li, Maochang Liu, Liejin Guo*, “Copper-Doped Zno/Zns Core/Shell Nanotube as A Novel Photocatalyst System for Photocatalytic Hydrogen ProductionunderVisible Light”,  International Journal of Nanotechnology  2011, 8(6-7), 446-457
  http://www.inderscienceonline.com/doi/10.1504/IJNT.2011.040187   Cited: 8(IF 2023: 0.300)

 900. Rui Xie, Jinzhan Su, Liejin Guo*, “Ag2S/Cds Nanorod-Array Heterojunctions for Efficient Photoelectrochemical Water Splitting”,  International Journal of Nanotechnology  2013, 10(12), 1115-1128
  http://www.inderscience.com/info/inarticle.php?artid=58569   Cited: 6(IF 2023: 0.300)

 901. Yubo Tan, Hui Jin, Samuel S. Mao, Shaohua Shen*, “Surface Hydrophobicity-Hydrophilicity Switching Induced Interface Heat and Water Transfer Enhancement for High-Efficiency Solar Steam Generation”,  Carbon Neutrality  2023, 2, 11
  https://link.springer.com/article/10.1007/s43979-023-00051-x   Cited: 9

 902. Trilok Singh, Shuangzhou Wang, Nabeel Aslam, Hehe Zhang, Susanne Hoffmann-Eifert, Sanjay Mathur*, “Atomic Layer Deposition of Transparent VoX Thin Films for Resistive Switching Applications”,  Chemical Vapor Deposition  2014, 20(7-8-9), 291-297
  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cvde.201407122   Cited: 38

 903. Zhi Lin, Yiqing Wang, Ta Thi Thuy Nga, Jie Zhang, Ruizhe Wang, Zhengqi Zhang, Yufei Xu, Daming Zhao, Chung-Li Dong, Shaohua Shen*, “Electron-Rich Pyrimidine Rings Enabling Crystalline Carbon Nitride for High-Efficiency Photocatalytic Hydrogen Evolution Coupled with Benzyl Alcohol Selective Oxidation”,  EES Catalysis  2023, 1, 552-561
  https://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2023/EY/D3EY00055A   Cited: 5

 904. Yuting Yin, Wenhao Jing, Haoran Qiu, Feng Wang, Ya Liu*, Liejin Guo*, “Full-Spectrum Utilization of Solar Energy on Simultaneous Co2 Reduction and Seawater Desalination”,  EES Catalysis  2023, 1, 755-764
  https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2023/ey/d3ey00098b   Cited: 2

 905. Hui Hong*, Lin Gao, Yawen Zheng, Xueli Xing, Fan Sun, Taixiu Liu, Vignesh Murugadoss, Zhanhu Guo, Ming Yang, Hang Zhang*, “A Path of Multi-Energy Hybrids of Concentrating Solar Energy and Carbon Fuels for Low Co2 Emission”,  ES Energy & Environment  2021, 13, 1-7
  https://www.espublisher.com/journals/articledetails/520/   Cited: 16

 906. Jinwen Shi*, Huaiyu Lu, Xing Kang, Lulu Hou, Feng Chen, Yazhou Zhang*, Kang Chen, Xiao Wang, Xiangjiu Guan, Lijing Ma*, “Accelerating Electron Transport in Eosin Y by Bidentately Bridging on Basno3 for Noble-Metal-Free Photocatalytic H2 Production”,  Energy Storage and Saving  2023, 2(1), 328-335
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2772683522000395   Cited: 4

 907. Jie Chen, Liping Ren, Xin Chen, Qi Wang, Chunying Chen, Jinpeng Fan, Shuai Wang, Vasileios Binas, Shaohua Shen*, “Well-Defined Nanostructures of High Entropy Alloys for Electrocatalysis”,  Exploration  2024, Early View
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/EXP.20230036

 908. Maochang Liu, Siyu Zhou, Sang-Il Choi, Younan Xia*, “Deterministic Synthesis of Pd Nanocrystals Enclosed by High-Index Facets and Their Enhanced Activity toward Formic Acid Oxidation”,  Precision Chemistry  2023, 1(6), 372–381
  https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/prechem.3c00060   Cited: 1

 909. Qingyun Chen*, Xin Gu, Yunhai Wang, Dengwei Jing, “Synthesis of Nanocrystalline Yttrium Iron Oxides and Their Activity for Photocatalytic Hydrogen Evolution”,  Science of Advanced Materials  2013, 5(8), 1117-1122
  https://doi.org/10.1166/sam.2013.1562   Cited: 12

 910. Dengwei Jing, Jinwen Shi, Shaohua Shen, Liejin Guo*, “Efficient Photocatalytic Hydrogen EvolutionunderVisible Light over A Mesoporous Titania Crystallized by Thermal Treatment in Hydrogen”,  Science of Advanced Materials  2013, 5(8), 982-986
  http://www.ingentaconnect.com/content/asp/sam/2013/00000005/00000008/art00009   Cited: 10

 1. Shaohua Shen, Shuangyin Wang, “Water Photo- and Electro-Catalysis: Mechanisms, Materials, Devices, and Systems”,  Wiley  2024,
  https://www.wiley.com/en-us/Water+Photo+and+Electro+Catalysis%3A+Mechanisms%2C+Materials%2C+Devices%
  2C+and+Systems-p-9783527348350

 2. Heng Pan, Youjun Lu*, Bingchan Hu, “Materials Used for Solar Thermal/Thermochemical Processes for Co2/H2O Dissociation/Conversion”,  in Conversion of Water and CO2 to Fuels using Solar Energy: Science, Technology and Materials, edited by Oomman K. Varghese and Flavio Leandro de Souza, Wiley  2024, Chapter 8, 205-222
  https://www.barnesandnoble.com/w/conversion-of-water-and-co2-to-fuels-using-solar-energy-oomman-k-va
  rghese/1143272915

 3. Muhammad Shuaib Khan,Shaohua Shen*, “Low-Dimensional Materials for Direct Fuel Generation Assisted by Sunlight”,  in Conversion of Water and CO2 to Fuels using Solar Energy: Science, Technology and Materials, edited by Oomman K. Varghese and Flavio Leandro de Souza, Wiley  2024, Chapter 12, 341-375
  https://www.barnesandnoble.com/w/conversion-of-water-and-co2-to-fuels-using-solar-energy-oomman-k-va
  rghese/1143272915

 4. Yubin Chen*, Wenyu Zheng, Mengting Chen, Xiangjiu Guan, “Role of Hydrogen Spillover in Electrocatalytic Hydrogen Evolution from Water Splitting”,  in Transition Metal-Based Electrocatalysts: Applications in Green Hydrogen Production and Storage, American Chemical Society  2023, Chapter 6, 147-168
  https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/bk-2023-1435.ch006

 5. Mingtao Li, Dongyu Liu, Lubing Li, “First-Principles Calculations for Electrochemical Reaction Modeling: An Introduction to Methods and Applications”,  in Multiscale Modeling of Electrochemical Reactions and Processes, edited by Yun Wang, AIP Publishing  2021, Chapter 2
  https://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/9780735422377_002

 6. Maochang Liu, Guijun Chen, Boya Min,Jinwen Shi, Yubin Chen, Qibin Liu, “Photocatalytic Co2 Reduction”,  in Solar‐to‐Chemical Conversion: Photocatalytic and Photoelectrochemcial Processes, edited by Hongqi Sun, Wiley-VCH  2021, Chapter 9, 243-267
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9783527825073.ch9

 7. Shaohua Shen, Meng Wang, Xiangyan Chen, “Rational Heterostructure Design for Photoelectrochemical Water Splitting”,  in Multifunctional Nanocomposites for Energy and Environmental Applications, edited by Z. Guo, Y. Chen, N. L. Lu, Wiley-VCH  2018, Chapter 16, 467-526
  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9783527342501.ch16   Cited: 2

 8. Liejin Guo*, Yunan Chen, Jiarong Yin, “Organic Waste Gasification in Near- and Super-Critical Water”,  in Application of Hydrothermal Reactions to Biomass Conversion,edited by Fangming Jin, Springer, Green Chemistry and Sustainable TechnologySpringer  2014, 315-354
  http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-54458-3_13   Cited: 2

 9. Shaohua Shen, Jie Chen, “Semiconducting Photocatalysis for Solar Hydrogen Conversion”,  in Nanomaterials for Energy Conversion and Storage, World Scientific  2018, chapter 2, pp. 63-108
  https://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/9781786343635_0002

 10. Enrico Traversa*, Emiliana Fabbri, “Proton Conductors for Solid Oxide Fuel Cells (Sofcs)”,  in Functional materials for sustainable energy applications, edited by J.A. Kilner, S. J. Skinner, S. J. C. Irvine, P. P. Edwards, Woodhead Publishing Series in Energy  2012, 35, 515-537
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090591500166   Cited: 6

 11. Mingtao Li, Liejin Guo, “Membranes Prepared Via Spray Pyrolysis”,  in Membranes for Membrane Reactors: Preparation, Optimization and Selection, edited by A. Basile and F. Gallucci,John Wiley & Sons, Ltd, Chichester, UK  2011, doi: 10.1002/9780470977569.ch18
  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9780470977569.ch18

 1. Solar Hydrogen and Nanotechnology Vii”,  Proceedings of SPIE  2012,volume 8469, 1-32 edited by L. Vayssieres
  http://spie.org/Publications/Proceedings/Volume/8469?&origin_id=x4318&vent_id=896190

 2. Haipei Liu, Dengwei Jing, Liejin Guo*, “Eosin Y-Sensitized Zno/Tio2 for Efficient Visible Light Photocatalytic Hydrogen Evolution”,  Materials Research Society Symposium Proceedings  2011, 1326
  https://doi.org/10.1557%2Fopl.2011.1331

 3. Rui Song, Bing Luo, Dengwei Jing*, “Efficient Photothermal Catalytic Hydrogen Production over Nonplasmonic Pt Metal Supported on Tio2”,  Proceedings of SPIE  2016, 9935, 99350C
  http://proceedings.spiedigitallibrary.org/proceeding.aspx?articleid=2578367   Cited: 15

 4. Solar Hydrogen and Nanotechnology X”,  Proceedings of SPIE  2015,volume 9560, edited by S.H. Shen
  http://spie.org/Publications/Proceedings/Volume/9560?&origin_id=x4318&event_id=2087337

 5. Ying Yang*, Juan Han, Xiaohui Ning, Hongsheng Tang, “Effect of Potential on The Conductivity of Electrodeposited Cu2O Film”,  Proceedings of SPIE  2015, 9560, 95600W
  http://proceedings.spiedigitallibrary.org/proceeding.aspx?articleid=2437034   Cited: 3

 6. Franz. J. Himpsel*, Peter L. Cook, Ioannis Zegkinoglou, Idris Boukahil, Ruimin Qiao, Wanli Yang, Sri Chaitanya Das Pemmaraju, David Prendergast, Coleman. X. Kronawitter, Md Golam Kibria, Zetian Mi, Lionel Vayssieres, “Synchrotron-Based Spectroscopy for Solar Energy Conversion”,  Proceedings of SPIE  2015, 9560, 95600G
  https://doi.org/10.1117%2F12.2187038

 7. H. Wang, L. Vayssieres, D. Wang, S. S. Mao, “Latest Advances in Solar Water Splitting”,  Materials Research Society Symposium Proceedings  2015, 1776
  http://journals.cambridge.org/action/displayIssue?jid=OPL&volumeId=1776&iid=9673940

 8. Kai He, Liejin Guo*, “A-Novel-Cds-Nanorod with Stacking Fault Structures: Preparation and Properties of Visible-Light-Driven Photocatalytic Hydrogen Production from Water Splitting”,  Energy Procedia  2014, 61, 2450-2455
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876610214030501   Cited: 7

 9. Po Wu, Jinwen Shi, Jie Chen, Bin Wang, Liejin Guo*, “Graphitic Carbon Nitride Modified by Silicon for Improved Visible-Light-Driven Photocatalytic Hydrogen Production”,  Nanostructured Materials and Nanotechnology VI  2013,Chapter 13, pp. 137-148
  https://ceramics.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781118217511.ch13   Cited: 2

 10. Lionel Vayssieres, “All-Oxide Heteronanostructures for Solar Water Splitting”,  Proceedings of the American Chemical Society, Energy & Fuels  2012, 57(2), 869-870
  https://pubsapp.acs.org/cgi-bin/preprints/display?div=enfl&meet=244&page=436.pdf   Cited: 2

 11. LZhao Liang*, Fan Liangliang, Jing Dengwei, Liu Wenxu, Cao Fei, Zhu Xule, Yang Junyin, Zhang Hailong, “Study on The Radiation Distribution in A Fluidized Tubular Reactor for Heterogeneous Photocatalytic Hydrogen Production”,  Procedia Environmental Sciences  2012, 12(A), 285-292
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878029612002800   Cited: 5

 12. Shaohua Shen, Coleman X. Kronawitter, Jiangang Jiang, Liejin Guo, Samuel S. Mao, “Surface Modification of Α-Fe2O3 Nanorod Array Photoanodes for Improved Light-Induced Water Splitting”,  Materials Research Society Symposium Proceedings  2011, 1326
  https://doi.org/10.1557%2Fopl.2011.1045   Cited: 1

 13. Ning Zhang, Liejin Guo*, “Enhancing Photocurrent in Unannealed NisX/Cds Photoelectrochemical System for Water Splitting and Hydrogen Production”,  Materials Research Society Symposium Proceedings  2011, 1326
  https://doi.org/10.1557%2Fopl.2011.1196   Cited: 1

 14. Wendong Tang, Dengwei Jing, Liejin Guo*, “Photocatalytic Reforming of Formic Acid with Simultaneus Hydrogen ProductionunderVisible Light over Cds Sensitized Na2Ti2O4(Oh)2”,  Materials Research Society Symposium Proceedings  2011, 1326
  https://doi.org/10.1557%2Fopl.2011.1195

 15. Xianghui Zhang, Dengwei Jing, Liejin Guo*, “Improved Photocatalytic H2 Evolution from Inorganic/Organic Sacrificial Solution over Ni-Doped (Cuin)0.2Zn1.6S2 Photocatalysts”,  Materials Research Society Symposium Proceedings  2011, 1326
  https://doi.org/10.1557%2Fopl.2011.1042

Editorials (11)

 1. Ahmed I. Osman*, Mahmoud Nasr, Eric Lichtfouse, Mohamed Farghali, David W. Rooney, “Hydrogen, Ammonia and Methanol for Marine Transportation”,  Environmental Chemistry Letters  2024, Accepted
  https://link.springer.com/article/10.1007/s10311-024-01757-9

 2. Liejin Guo, Clemens Burda, Maochang Liu, “Special Section Guest Editorial: Advanced Materials and Devices for Solar Driven Liquid Fuel and Hydrogen Production”,  Journal of Photonics for Energy  2020, 10(2), 023501
  https://www.spiedigitallibrary.org/journals/Journal-of-Photonics-for-Energy/volume-10/issue-02/02350
  1/Special-Section-Guest-Editorial--Advanced-Materials-and-Devices-for/10.1117/1.JPE.10.023501.full?S
  SO=1
    Cited: 1

 3. Flavio Leandro de Souza*, Lionel Vayssieres*, Sanjay Mathur*, Samuel S.Mao*, “Latest Advances in Solar Fuels”,  Solar Energy Materials and Solar Cells  2020, 211, 110537
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927024820301409

 4. Xuxu Wang*, Dengwei Jing*, Meng Ni*, “Solar Photocatalytic Energy Conversion”,  Science Bulletin  2017, 62(9), 597-598
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095927317302141   Cited: 20

 5. Shaohua Shen*, Coleman Kronawitter*, George Kiriakidis, “An Overview of Photocatalytic Materials”,  Journal of Materiomics  2017, 3(1), 1-2
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352847816301368   Cited: 39

 6. Shaohua Shen, Ke Sun, Haimin Zhang, Yongqi Liang, “Advanced Catalysis and Nanostructure Design for Solar Energy Conversion”,  Advances in Condensed Matter Physics  2014, 902729
  http://downloads.hindawi.com/journals/acmp/aip/902729.pdf   Cited: 2

 7. Dengwei Jing, Jinwen Shi, Patrick Meyrueis, Han Zhou, “Semiconductor-Based Photocatalytic, Photoelectrochemical, and Photovoltaic Solar-Energy Conversion”,  The Scientific World Journal  2014, 695204
  https://www.hindawi.com/journals/tswj/2014/695204/   Cited: 4

 8. Lionel Vayssieres, “A Decade of The International Journal of Nanotechnology”,  International Journal of Nanotechnology  2013, 10(12), 1025-1028
  http://www.inderscience.com/browse/getEditorial.php?articleID=3740

 9. Monica Baia, Krisztina Gajda-Schrantz, Shaohua Shen, Elias Stathatos, “Progress and Perspectives in Visible-Light-Driven Photocatalysis”,  International Journal of Photoenergy  2013, 314187, 1-3
  https://www.hindawi.com/journals/ijp/2013/314187/   Cited: 2

 10. Liejin Guo, “12Th International Conference on Clean Energy (Icce 2012)”,  International Journal of Hydrogen Energy  2013, 38(29), 12878
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319913021976

 11. Enrico Traversa, Hicham Idriss, “Materials for Renewable and Sustainable Energy Provides The Connection between Materials, Energy, and Sustainability”,  Materials for Renewable and Sustainable Energy  2012, 1:2
  http://link.springer.com/article/10.1007/s40243-012-0002-x   Cited: 7

International Conference / Workshop Talks (340)

Plenary/keynote lecture(67), Invited talk(148), Oral presentation (124), Panelist (1)

2024 (3)
 1. L. Vayssieres (Plenary),“ Advanced Low-Cost Materials & Devices for Sustainable Energy Generation” , 7th International Conference on Green Technology & Sustainable Development, Ho Chi Minh, Vietnam, July 2024
 2. L. Vayssieres (Invited),“ On Solar Seawater Splitting” , Symposium on Renewable Fuels via Artificial Photosynthesis or Heterocatalysis X, 245th Electrochemical Society (ECS) Meeting, San Franciso, USA, May 2024
 3. L. Vayssieres (Invited),“ Latest Advances in Solar Water Splitting Systems & Devices” , Emerging Energy Science session, 2024 Annual Meeting of the Physical Society of Taiwan, National Central University, Taoyuan, Taiwan, China, January 2024
2023 (5)
 1. L. Vayssieres (Plenary),“ Advanced New Systems & Devices for Solar Energy Conversion” , 8th International Workshop on Nanotechnology & Applications, Phan Thiet City, Vietnam, November 2023
 2. I. Khan, T. Benkó, A. Nagyné Horváth, S. Shen, J. Su, M. Németh, Endre Z. Horváth, J. S. Pap,“ Economically viable carbon nanotubes on visible-light driven semiconductor for practically efficient water oxidation ”, The 4th International Workshop on Graphene and C3N4-Based Photocatalysts and Others (IWGCP4), October 13-16, 2023, Xi'an, China
 3. J. S. Pap (Invited), T. Benkó, M. LiS. ShenL. Vayssieres,“ Hydrophobic, redox-active, percursory - ancillary ligand choices for electrode surface immobilization of molecular water splitting electrocatalysts” , The 4th International Workshop on Graphene and C3N4-Based Photocatalysts and Others (IWGCP4), October 13-16, 2023, Xi'an, China
 4. L. Vayssieres (Plenary),“ Low-cost photocatalytic water splitting systems & devices” , The 4th International Workshop on Graphene and C3N4-Based Photocatalysts and Others (IWGCP4), October 13-16, 2023, Xi'an, China
 5. J. S. Pap, T. Benkó, S. Shen, L. Vayssieres,“ Exploiting immobilization, re-dissolution and degradation resulting from ancillary ligands of molecular complexes in water oxidation catalysis” , E-MRS Fall Meeting 2023, September 18-21, Warsaw, Poland, Symposium B - Advanced catalytic materials for (photo)electrochemical energy conversion
2022 (7)
 1. J. S. Pap (Keynote), D. Lukács, S. M. Al-Zuraiji, M. Németh, K. Frey, S. Shen, L. Vayssieres,“ Studying water oxidation catalysts on transparent conductive oxides” , 8th International Symposium on Transparent Conductive Materials & 12th International Symposium on Transparent Oxide and Related Materials for Electronics & Optics, Heraklion, Crete, Greece, October 2022
 2. T. BenkóS. Shen, M. Nemeth, Á. Szamosvölgyi, A. Sápi, G. Sáfrán, S. M. Al-Zuraiji, L. Illés, J. S. Pap,“ Enhanced photoelectrochemical water oxidation activity of BiVO4 using a hydrophobic iron complex” , 15th Pannonian International Symposium on Catalysis, September 2022, Jastrzebia Gora, Poland
 3. D. Lukács, J. S. Pap, T. Benkó, M. Li, N. V. May, L. Vayssieres,“ Problems with solutions – in the search of the role of copper(II)-bis-aryliminoisondoline complexes in water oxidation” , 15th Pannonian International Symposium on Catalysis, September 2022, Jastrzebia Gora, Poland
 4. J. S. PapM. Li, S. Shen, L. Vayssieres,“ From hydrophobic to redox-active – evolution of ligands in molecular water splitting electrocatalysts” , 15th Pannonian International Symposium on Catalysis, September 2022, Jastrzebia Gora, Poland
 5. T. BenkóS. Shen, M. Németh, Á. Szamosvölgyi, A. Sápi, S. M. Al-Zuraiji, J. S. Pap,“ Enhanced photoelectrochemical water oxidation activity of BiVO4 using a hydrophobic iron complex” , 28th International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry, Recent progress in coordination, bioinorganic and applied inorganic chemistry, June 2022, Smolenice, Slovakia
 6. D. Lukács, J. S. Pap, T. Benkó, M. Li, N. V. May, L. Vayssieres,“ Condemned to function - water oxidation catalysis with Cu(II)-bis-aryliminoisoindoline complexes sans Cu(III) intermediates” , 28th International Conference on Coordination & Bioinorganic Chemistry, Recent progress in coordination, bioinorganic & applied inorganic chemistry, June 2022, Smolenice, Slovakia
 7. T. BenkóS. Shen, M. Németh, Á. Szamosvölgyi, A. Sápi, G. Sáfrán, S. M. Al-Zuraiji, J. S. Pap,“ Metallochaperone-like effect of a hydrophobic ligand in FeOx/BiVO4 nanohybrid formation for photoelectrochemical water oxidation” , E-MRS 2022 Spring Meeting, online event, May 30 - June 3, Symposium 'Energy Materials' I.3.4.
2021 (1)
 1. J. S. Pap (Invited), T. Benkó, K. Frey, S. M. Al-Zuraiji, M. M. Móricz, S. Shen, “How First Row Transition Metal Complexes Can Be Utilized to Improve Water Oxidation in (Photo)Electrocatalytic Hybrid Systems?”, 5th International Conference on New Photocatalytic Materials for Environment, Energy and Sustainability (NPM-5) & 6th International Conference on Photocatalytic and Advanced Oxidation Technologies for the Treatment of Water, Air, Soil and Surfaces (PAOT-6) virtual conference, May 2021
2020 (1)
 1. L. Vayssieres (Keynote), “Aqueous Chemical Design & Electronic Structure Engineering of Advanced HeteroNanostructures for Efficient Solar Energy Conversion”, 2nd Pan-American Nanotechnology Conference,Symposium on Environment & Sustainability & Education, Aguas de Lindoia, SP, Brazil, March 5, 2020
2019 (12)
 1. L. Vayssieres (Keynote), “Aqueous Chemical Design & Electronic Structure Engineering of Advanced HeteroNanostructures for Efficient Solar Energy Conversion”, 7th International Forum for Young Scholars, UESTC Fundamental & Frontier Sciences, Chengdu, China, December 2019
 2. L. Vayssieres (Opening Plenary), “A Place in the Sun for Artificial Photosynthesis”, 2019 Fall Meeting of the Korean Ceramic Society, Seoul, South Korea, November 2019
 3. L. Vayssieres (Plenary), “A Place in the Sun for Artificial Photosynthesis”, 7th International Workshop on Nanotechnology & Applications, Phan Thiet City, Vietnam, November 2019
 4. L. Vayssieres (Invited talk & Session Chairs), “On the Anisotropic Charge Separation and the Growth of Highly Ordered Heteronanostructures for Efficient Photocatalytic Water Splitting”, 236th Electrochemical Society Meeting, Symposium I04 on Photocatalysts, Photoelectrochemical Cells, and Solar Fuels 10, Atlanta, GA, USA, October 2019
 5. L. Vayssieres (Invited talk & Session Chair), “Sustainable Energy from Seawater”, 10th International Conference on Materials for Advanced Technology (ICMAT), Symposium CC on Novel Solution Processing for Advanced Functional Materials for Energy, Environmental and Biomedical, Singapore, June 2019
 6. S.H. Shen (Invited), T.T. Kong, “Structure Design of Graphitic Carbon Nitride for Photocatalytic Water Splitting”, E-MRS Spring Meeting, IUMRS-ICAM International Conference on Advanced Materials, Symposium A on Latest Advances in Solar Fuels, Acropolis, Nice, France, May 2019
 7. J.S. Pap (Invited), D. Lukács, M. Németh, Ł. Szyrwiel, L. Illés, B. Pécz, S.H. Shen, L. Vayssieres, “Behavior of Cu-Peptides under Water Oxidation Conditions – Molecular Electrocatalysts or Precursors to Nanostructured CuO Films?”, E-MRS Spring Meeting, IUMRS-ICAM International Conference on Advanced Materials, Symposium A on Latest Advances in Solar Fuels, Acropolis, Nice, France, May 2019
 8. I. Rodríguez-Gutiérrez (Invited), J.Z. Su, G. Rodríguez-Gattorno, F.L. de Souza, G. Oskam, “Infuence of the thin film physical configuration on the charge transfer and recombination dynamics of WO3-BiVO4 multilayer systems for photoelectrochemical and solar fuel applications”, E-MRS Spring Meeting, IUMRS-ICAM International Conference on Advanced Materials, Symposium A on Latest Advances in Solar Fuels, Acropolis, Nice, France, May 2019
 9. L. Vayssieres (Plenary Lecture & Session Chair), “Low-cost Aqueous Design of Earth-abundant Nanostructures for Sustainable Energy from Seawater”, International Symposium on Nanoscience & Nanotechnology in the Environment, Xi'an, China, April 2019
 10. L. Vayssieres (Invited), “A Place in the Sun for Artificial Photosynthesis”, 257th ACS National Meeting, Symposium on Photocatalytic and Electrochemical Processes: Fundamentals and Applications in Green Energy and Environmental Remediation”, Orlando, FL, USA, March-April 2019
 11. M. Fronzi, Hussein Assadi, Dorian Hanaor, “Theoretical insights into the hydrophobicity of low index CeO2 surfaces”, American Physical Society (APS) March Meeting, Boston, MA, USA, March 2019
 12. L. Vayssieres (Invited), “A Place in the Sun for Artificial Photosynthesis”, SPIE Photonics West, Symposium on Synthesis & Photonics of Nanoscale Materials XVI, Session on Synthesis & Photonics of Nanomaterials, San Francisco, CA, USA, February 2019
2018 (27)
 1. M. Fronzi (Invited), “Reactivity of metal oxide nanocluster modified rutile and anatase TiO2: Oxygen vacancy formation and CO2 interaction”, EMN Meeting on Titanium- Oxides, Auckland, New Zealand, December 2018
 2. L. Vayssieres (Invited), “A Place in the Sun for Artificial Photosynthesis”, International Symposium on Solar Energy Conversion, Nankai University, Tianjin, China, October 2018
 3. L. Vayssieres (Keynote & Session Chairs), “Clean & Sustainable Energy from Photocatalytic Seawater Splitting”, 2018 AiMES ECS - SMEQ Joint Conference, Cancun, Mexico, October 2018
 4. I. Rodríguez-Gutiérrez, R. García-Rodríguez, A. Vega-Poot, J.Z. Su, G. Rodríguez-Gattorno, L. Vayssieres, G. Oskam, “Analysis of the Charge Transfer Dynamics in Oxide Based Photoelectrodes through Small Perturbations Techniques”, America International Meeting on Electrochemistry and Solid State Science (AiMES 2018), Cancun, Mexico, October 2018
 5. L. Vayssieres (Keynote), “A Place in the Sun for Artificial Photosynthesis?”, Frontiers of Photonics, 31st Annual Conference of the IEEE Photonics Society (IPC-2018), Reston, VA, USA, September 2018
 6. L. Vayssieres (Keynote), “Clean Sustainable Energy (& More) from Seawater”, Symposium on Photo-Electrochemical Energy Conversion in Honor of Prof. Jan Augustynski, 69th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, Bologna, Italy, September 2018
 7. S.H. Shen (Invited), “Structure Engineering of Graphitic Carbon Nitride for Efficient Photocatalytic Water Splitting”, Taishan Forum for Advanced Interdisciplinary Research (FAIR), Jinan, China, September 2018
 8. S.H. Shen, D.M. Zhao (Invited), “Structure Engineering of Graphitic Carbon Nitride for Efficient Photocatalytic Water Splitting”, International Workshop on Water Splitting: Challenges and Opportunity, Xi'an, China, August 2018
 9. S.H. Shen (Invited), “Surface Engineering of α-Fe2O3 and p-Si for Efficient Solar Water Splitting”, 22nd International Conference on Photochemical Conversion and Storage of Solar Energy, Hefei, China, July-August 2018
 10. S.H. Shen, D.M. Zhao (Invited), “Structure Engineering of Graphitic Carbon Nitride for Efficient Photocatalytic Water Splitting”, International Conference on Energy and Environmental Materials (ICEEM), Hefei, China, July-August 2018
 11. I. Rodríguez-Gutiérrez, R. García-Rodríguez, A. Vega-Poot, J.Z. Su, G. Rodríguez-Gattorno, L. Vayssieres, G. Oskam, “Understanding the Charge Carrier Dynamics in Oxide Based Photoelectrodes”, 22nd International Conference on Photochemical conversion and Storage of Solar Energy (IPS-22), Hefei, China, July 2018
 12. M. Fronzi, S. Tawfik, C. Stampfl, M.J. Ford, “Magnetic character of stoichiometric and reduced Co9S8”, Australian Symposium on Computationally Enhanced Materials Design, Sydney, Australia, July 2018
 13. J.W. Shi, Y.Z. Zhang, L.J. Guo (Invited), “Hydrothermal growth of CO3(OH)2(HPO4)2 nano-needles on LaTiO2N for enhanced photocatalytic O2 evolution under visible-light irradiation”, 12th International Conference on Ceramic Materials and Components for Energy and Environmental Applications (CMCEE 2018), Singapore, July 2018
 14. Y.B. Chen, Y. Liu (Invited), “Switchable synthesis of copper-based chalcogenide films for photoelectrochemical water splitting”, 12th International Conference on Ceramic Materials and Components for Energy and Environmental Applications (CMCEE 2018), Singapore, July 2018
 15. L. Vayssieres (Keynote), “On Seawater & Clean Energy Generation”, 12th International Conference on Ceramic Materials and Components for Energy and Environmental Applications (CMCEE 2018), Symposium T4S12 on Advanced Ceramics Materials for Photonics, Energy & Health, Singapore, July 2018
 16. L. Vayssieres (Keynote), “Latest Advances in Low-cost Solar Fuel Generation”, 12th International Conference on Ceramic Materials and Components for Energy and Environmental Applications (CMCEE 2018), Symposium T1S3 on Emerging Materials & Techonologies for Solar Cells & Solar Fuels Technologies, Singapore, July 2018
 17. L. Vayssieres (Keynote), “Low-cost Fabrication of Advanced Heteronanostructures for Efficient Solar Energy Conversion”, 12th International Conference on Ceramic Materials and Components for Energy and Environmental Applications (CMCEE 2018), Symposium T1S5 on Innovative Processing of Nanostructured & Hybrid Functional Materials for Energy & Sustaibability, Singapore, July 2018
 18. L. Vayssieres (Invited), “Sustainable Clean Energy from Seawater”, 12th International Conference on Ceramic Materials and Components for Energy and Environmental Applications (CMCEE 2018), Symposium T3S1 on Photocatalysts for Energy & Environmental Applications, Singapore, July 2018
 19. L. Vayssieres (Keynote), “Clean Energy from Seawater”, 26th Annual International Conference on Composites/Nano Engineering (ICCE-26), Paris, France, July 2018
 20. M. Fronzi, “Native-defects-related magnetic character of cobalt sulphide”, International Workshop on Materials Theory and Computation, Xi’an Jiaotong University, Xi'an, China, June-July 2018
 21. S.H. Shen (Invited talk & International Advisory Board), “Engineering Hematite and Silicon for Efficient Photoelectrochemical Water Splitting, Symposium CE: Frontiers in Nanostructured, Nanocomposite and Hybrid Functional Materials for Energy and Sustainability”, 14th International Ceramics Congress (CIMTEC 2018), Perugia, Italy, June 2018
 22. L. Vayssieres (Invited talk & Session Chair), “Latest Advances in Design, Performance, & Stability of Solar Seawater Splitting Materials”, 233rd Electrochemical Society Meeting, Seattle, WA, USA, May 2018
 23. M. Fronzi, J Bishop, M Toth, M Ford, “Controlling Surface Patterning of Diamond: The Origin of Anisotropy with Electron Beam Induced Etching”, American Physical Society Meeting, Los Angeles, California, USA, March 2018
 24. M. Fronzi, O Mokhtari, Y Wang, H Nishikawa, “Long-term reliability of Pb-free solder joint between copper interconnect and s